Skip to main content

Full text of "Weber and de Beaufort"

See other formats


1 


i»1 


265 

ICHTHYOLOGIAE 

285-A 

ARCHIPELAGI  ÏNDICI 

PRODROMUS, 

AUCT. 

PETRO  EQUITE   A   BLEEKER, 

Math. Mag., Philos. Nat. et  Med. Dr ; Ordin.  Coron.  Querc.  et Ordin. Beg. Frideric. 
Praefect.; Ordin. Leon. Neèrl., Ordin. Imperial. Austriac. Coron. I err. et Ord. 
Rtg. Boruss. Aquil. Ruhr. Eq. Class. Sup.; Societ. Reg. Scient. Ind. 
Neèrl. Praes. ; Acad. Reg. Scient. Neetland, etc. etc. Soc. 


VOLUMEN II. 


C Y P R I N I. 


«*>=*>5«>**>*>- 


BAT A VIAE, 

TYPIS LANGEÏ ET SOC. 
1860. 


«2 / . <-   . 


;EP 121951 


f-rshes 


DE 

Zoo 


V I S S C H E N 


VAN   DEN 


INDISCHEN  ARCHIPEL 


BESCHREVEN  EN  TOEGELICHT 


DOOK 


Dr.   P.  BLEEK E E, 

Kommandeur der Orde van de Eikenkroon en  van de  Koninklijke  WurttemôergscAe Frederiks- 
Orde ,  Bidder  der  Orde  van  den  Nederlandschen  Leeuw en  van de  Keizerlijke  Oosten- 
rijksehe  Orde van de IJzeren Kroon,  Bidder 3e Klasse der  Koninklijke Pruissische 
Orde van den Booden Adelaar , President der Koninklijke Natuurkundige Vereenï- 
ging  in  Nederlandse//  India' ,  Lid  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten- 
schappen te Amsterdam, enz. enz. 


D E E L  n. 
C Y P R I N I. 


BATAVIA, 

LANGE &  CO. 

1860. 


ORDO  CYPRIN! 


KARPERS. 


Pisces ossei, branchiis liberis simplicibus, malacopteri , corpore oblongo 
vel elongato squamato vel nudo, nunquara loricato: suboperculo non 
deficiënte; ossibus intermaxillaribus marginem maxillae superioris con- 
stituentibus, palatinis edentulis; pbaryngealibus inferioribus non unitis, 
dentatis ; pinna dorsali unica radiosa libera. Ventriculus sacco coeco 
nullo.  Appendices p)doricae nullae. 

Aanm. De Cyprinen zijn weinig minder scherp gekenmerkt in- de groote rei der 
Beenige visschen dan de zoo na aan ze verwante Siluren. De aanwezigheid van 
het suboperkel, de vorming van den bovenkaaksrand geheel door de tusschenkaaks- 
beenderen, het niet vergroeid zijn der onderste keelgatsbeendercn , eene vrij staande 
enkele straalachtige rugvin, en ongetande gehemeltebeenderen, zijn kenmerken, 
welke men, vereenigd, bij geen der overige orden van weekvinnige visschen aantreft. 

De bepalingen der orde, door andere schrijvers gegeven, zijn niet van volstrekte 
waarde. Tot die bepalingen reken ik de zoodanige, welke de Cvprinoïden en Cy- 
prinodontoïden als eene enkele familie of orde omvatten. Er is daarin sprake van 
kenmerken , welke niet bij alle Cyprinen gevonden worden en welke alzoo slechts 
van betrekkelijke waarde zijn. Zoo ontbreken soms de schubben (Aulopyge Heek.) 
en de zwemblaas (Homaloptera V. Ilass., Lepidocephalns Blkr, Acanthophthalmus 
V. Ilass.). De kaken zijn niet altijd zwak en de mondspleet is niet altijd klein 
(Macrochirichthys Blkr, Kampala V. Ilass.), en bovenste keelgatbeenstanden vindt 
men bij de geheele familie der-Cyprinodontoïden. De onderste keelgatbeenstanden 
zijn niet altijd groot en sterk (Cobitiformes , Honialopteraeformes , Catostomini en 
Cyprinodontoïdei) ; de schubben zijn niet altijd gladrandig (soorten van Homaloptera» 
en zelfs ontbreken de schubben niet standvastig op den kop (Lepidocephalns Blkr). 
De buik, volgens sommige schrijvers bij de Cvprinen altijd afgerond, is bij 
sommige geslachten  mesvormig zamengedrukt  en  scherp  hoezeer  niet  doornachtig 

l 


gekield (Chela Buch., Laubuca Blkr, Macrochirichtliys Blkr), enz. Er is echter 
geene soort der Cyprinen bekend, op welke, volgens don tegen woord igen stand 
tier wetenschap, de hier vene kenmerken niet volledig passen en aan den an- 

deren kant sluiten zij  alle andere  verwante orden uit. 


De Cyprinen zijn eerst laat op de aarde verschenen. Ofschoon zij reeds in de 
voorwereldlijke tijden de zoete wateren bevolkten , reikt haar oorsprong niet verder 
dan de tertiaire vormingen en in dat tijdperk zelf werden nog de Cvprinoïden van 
de Cyprinodontoïden voorafgegaan. Men kent een zestal soorten van Cyprinodon en 
Poecilia uit de rnolasse-periode , terwijl het aantal soorten van echte Cvprinoïden, 
dusverre in de tertiaire lagen aangetroffen en alle behoorendo tot geslachten 
der Cobitiforraes , Cyprininen en Barbinen, slechts ongeveer 35 bedraagt , zoodat in 
het  geheel thans nog slechts ongeveer 40 soorten van fossiele Cyprinen bekend zijn. 

Alhoewel nu aannemelijk  is, dat de nadere kennis van meer zoetwatervorruin 
van  het tertiaire tijdvak,  nog  zal  leiden tot  de  ontdekking  van  nieuwe  fos 
vormen der orde,  laat zich niet verwachten,  dat haar aantal eenigzins zal nabij ko- 
men aan dat der soorten  van Cyprinen van  de thans levende schepping. 

Inderdaad zijn zij de talrijkst vertegenwoordigde orde van visschen in de tegen- 
woordig bestaande orde van zaken en de in de registers der wetenschap ingeschre- 
vene soorten zijn thans reeds meer dan 1100 in getal, van welk cijfer meer dan 
I komen op de Cvprinoïden alleen. Zij kunnen gerekend worden ruim een 
achtste gedeelte uit te maken van de thans bekende nog levende vischsoorten, en 
wanneer men alle fossiele vormen bij deze verhouding in rekening brengt, dan be- 
draagt hun aantal nog meer dan een tiende van het geheel. Deze evenredigheid 
is nog te opmerkelijker, wanneer men in het oog houdt, dat de Cvprinoïden, 
welke meer dan 91 procent bevatten van het gchcele aantal thans nog levende Cy- 
prinen, in geheel Australië, Polynésie en Zuid-Amerika ontbreken en in Afrika 
in  slechts een gering aantal soorten worden aangetroffen. 


Ken eeuw geleden kende men nog niet zoovele levende soorten van Cyprinen als 

ns fossiele. 

Arledi kende er slechts 22 of 23, en op het einde de vorige eeuw waren er nog 
naauwelijks  50 in de registers der wetenschap ingeschreven. 

Ie, in zijne Histoire naturelle des Poissons, en Schneider, in het Systema 
posthumum van liloch, beschreven nog geene 70 soorten. Sedert , doch voorname- 
lijk in de beide : tientallen jaren, is de kennis ten dezen met reuzenschreden 


vooruitgegaan. 


Azië, de Indische archipel en Noord-Amerika hebben hunne rijke bijdragen allengs 
geleverd. Zuid-Amerika bragt nienigen vorm der Cyprinodontoïden aan het licht, 
en zelfs Afrika voegde enkele tientallen soorten bij die der overige werekldeelen. 

Nog geen 30 jaren geleden evenwel bedroeg het aantal bekende soorten nog geen 
nog geen vierde gedeelte van het tegenwoordige. 

In  1S43 was het cijfer der soorten tot ongeveer 500 geklommen. 

In het begin van het tegenwoordig decennium schatte men het reeds op ruim G50, 
en de talrijke nieuwe vormen, in de jongste jaren van den Indischen archipel eu 
Oost-Azië en van Noord-Amerika bekend geworden, doen voorspellen, dat het thans 
bereikte cijfer van meer dan 1100 soorten, nog op verre na niet uitdrukt het getal dei' 
werkelijk op de aarde levende. Latere tijden zullen ongetwijfeld nog honderden nieuwe 
vormen aan het licht brengen. 


De belangrijke ontdekkingen der laatste jaren hebben een nieuw licht doen op- 
gaan over de geographische verbreiding der Cyprinen. Men meende ze vroeger tor 
het noordelijk halfrond beperkt te zijn. De heer Agassiz schreef zelfs nog in 1S5') 
(^Lake Superior p. .352) // 1 am not aware that any of these fishes have ever been 
r/ noticed in the waters of the southern hemisphere; nor do they extend anywhere 
//far beyond the limits of the  temperate zone, as it  is  well ascertained that  thev 

are most numerous in the rivers and lakes of Central Europe and Central Asia and 
■ Northern America. Indeed, it is so much their natural home, that thev do not 
//seem to occur in the northernmost freshwater streams nor anywhere in the tropics, 
// except in very great altitudes, where recently a few have been found in the Amies". 
Hoezeer nu ook deze meening van een der grootste ichthyologcn blijkbaar nier 
steunde op den stand der kennis in gezegd jaar, als wanneer het reeds bewezen 
was, dat de lage landen van zuidelijk Bengalen en Hindustan en Pegu meerdere 
Cyprinen voeden, terwijl ook reeels zuid-afrikaansche en javasche vormen der orde, 
dus van het zuidelijk halfrond, waren beschreven, bleef toch de stellino- o-crond, 
dat voornamelijk de gematigde streken van het noordelijk halfrond als de hoofdba- 
kermat der Cyprinen waren te beschouwen. Doch ook deze stelling schijnt hare waarde 
grootendeels te hebben verloren, sedert het gebleken is, dat de evennachtlijnstreken 
der Soenda-eilanden niet alleen een zeker aantal soorten van Cyprinen herbergen, 
maar dat zij daar zelfs zoo talrijk zijn, dat de soorten van Cyprinoïden alleen er meer 
dan 13 procent uitmaken van het geheele aantal bekende thans levende soorten ; eene 
verhouding, welke, in aanmerking genomen het betrekkelijk nog weinig onder.: 
der zoete wateren van de Soenda-eilanden, zeer zeker nog op verre na niet uitdruk: 
den wezenlijken rijkdom dier wateren aan Cyprinoïden en welke verhouding voorts 
alleropmerkelijkst moet voorkomen, wanneer men in het oog houdt, dat de eeuwen 


lang door talrijke naturalisten voortgezette nasporingcn , van geheel Europa niet meer 
dan een gelijk bedrag aan  soorten  van  deze orde hebben doen  kennen. 

De grenzen der Cyprinen zijn alzoo niet alleen ruimer te stellen dan geschied 
was, maar de verbreiding der soorten binnen die grenzen blijkt ook niet zoo te 
zijn als was vermoed. 

Sir J. Richardson verviel in een ander uiterste door te beweren , en zulks reeds 
in het jaar 1S36 (Fauna Boreali-Americana III Fish. p. ÏO'J) dat de Cyprinen 11 abound 
in the fresh- waters of all quarters of the world", eene bewering, die evenmin in 
de toenmalig bestaande kennis haren grond had als die van den heer Agassiz in 
1S50, en die ook gewis niet, lang volgehouden is geworden door den voornaamsten 
ichthyoloog van do  australische wateren. 

Voor zoo ver de tegenwoordige kennis reikt, zijn de Cyprinen uitgesloten van 
Australië en Polynésie.   Zij bewonen alle overige werelddeelen. 

In het noordelijk halfrond strekken zij zich uit tot tusschen den C0n en 70" breedte- 
graad, doch zij schijnen den noordpoolcirkel niet te overschrijden. Van Groenland 
en IJsland zijn nog geene soorten bekend geworden. Men vindt ze algemeen op 
het vastland van het noordelijk halfrond, zoowel op dat der oude als dat der nieu- 
we wereld, doch zij strekken zich ook uit tot de eilanden , welke beide vastlanden om- 
zoomen. Groot-Brittanje heeft zijne Cyprinen zoowel als de Japansche,de Philip- 
pijnsche en de Soenda eilanden en Ceylon, en en ook op de Antillen ontbreken 
ze niet. In het midden -gedeelte van Zuid-Azië en in de groote stroomgebieden 
van Noord-Amerika schijnen zij echter hare talrijkste soorten te bezitten, ter- 
wijl zij het  spaarzaamste schijnen vertegenwoordigd te  worden in Afrika. 

In het zuidelijk halfrond strekken de Cyprinen zich veel minder ver uit. In 
Afrika gaan zij tot over den 30q, in Zuid-Amerika tot den o ja breedtegraad. 
Talrijk nog zijn zij op Java en de deelen van Sumatra en Borneo, zuidelijk van 
de evennachtslijn gelegen, doch Java (met Pali) en Borneo is ook hare zuidoos- 
telijke grens. Zij gaan in het oostelijk gedeelte van het zuidelijk halfrond niet 
verder dan de 'Je breedtegraad en de USe graad beoosten Greenwich. Op het 
groote eiland Celebes ontbreken ze reeds, evenzeer als op Timor en in de Molukken , 
en men vindt ze dan, in oostelijke of zuidoostelijke rigting voortgaande, niet eer- 
der terug, voor men Zuid-Amerika heeft bereikt, waar dan toch nog de Cvpri- 
noïden  volkomen  ontijreken om slechts aan  de Cyprinodontoïden plaats te laten. 

De grenzen verschillen nog voor beide  familiën, 

De Cyprinoïden gaan  -erder noordelijk dan de Cyprinodontoïden. 

In Noord-Amerika schjnen de Cyprinodontoïden den 45" breedtegraad niet te 
overschrijden. Ook in Europa strekken zij zich niet noordelijker uit en zijn daar 
tut Spanje en Italie' beperkt. In Azië is het niet anders gesteld en zelfs schijnt 
het,  dat zij  daar den  10" graad breedte niet bereiken vermits de noordelijkst  be- 


5 

kende vindplaats tot heden toe is Jedo, de hoofdplaats van Japan, in welker 
zoete wateren nog eene Aplocheilos leeft. 

In het zuidelijk halfrond is deze verhouding eenigzins anders. In Afrika schij- 
nen de Cyprinodontoïden weinig minder zuidelijk te gaan dan de Cyprinoïden , ver- 
mits eene Hydrargyra van Quellimane in Mossambique vermeld is. In den In- 
dischen Archipel hebben de Cyprinodontoïden hare zuidelijke en oostelijke grens, 
evenzeer als de Cyprinoïden , in Borneo en  Sumatra. 

Maar in de nieuwe wereld zijn de grenzen geheel anders getrokken. Terwijl de 
Cyprinoïden zuidelijk Mexiko niet overschrijden en de Antillen niet bereiken , en 
alzoo ver noordelijk van de evennachtsliju verwijderd blijven, gaande Cvprinodon- 
toïden door Centraal-Amerika en de Antillen naar Zuid-Amerika, om eerst hare 
begrenzing te vinden in Uraguay en La Plata. Alhoewel van Noord-Amerika 
meer soorten bekend geworden zijn dan van Zuid-Amerika, laat zich verwachten, 
dat de zuidelijke helft der nieuwe wereld niet minder vormen voedt dan de noor- 
delijke. In allen gevalle bezit zij de merkwaardigste vormen, de Orestiasinen en 
Anablepinen. 

De oude wereld is, in verhouding tot de nieuwe, arm aan Cyprinodontoïden, 
vermits van Amerika thans reeds 3 maal meer soorten bekend zijn dan van ge- 
heel het  oostelijk  halfrond. 


Zoo lang men nog slechts eenige weinige soorten van Cyprinen kende, kon men 
zich vergenoegen met ze tot zeer  enkele geslachten  te brengen. 

Artedi nam slechts 3 geslachten van Cyprinen aan, Cyprinus, Cobitis en Ana- 
bleps, geslachten, welke aan de subfamiliën Cypriniformes en aan de familie der 
Cyprinodontoïden beantwoorden. Voortreffelijk werd zijn geslacht Cyprinus, naar 
de hem bekende soorten, gekenmerkt: door 3 kieuwstralen, in het midden zamen- 
gesnoerde zwemblaas, tandeloozen bek en n ossa duo in faucibus inferioribus ser- 
rata et dura pro dentibus, quibus superne unicum os ovale seu mollius respon- 
det." Cobitis is door Artedi naast Cyprinus gesteld, maar de verwantschap van 
Anableps met beide werd door hem niet opgemerkt. 

Linneus loste het geslacht Anableps in Cobitis op en bedierf het geslacht verder, 
door er ook in op te nemen eene Poecilia, alsmede Houttuyn's Cobitis japonica. 
Overigens plaatst Linneus Cobitis en Cyprinus in zijne afdeeling Abdominales zoo 
ver mogelijk van elkander, en wijzigde de diagnose van C prinus van Artedi zonder 
haar te verbeteren. 

In zijne // Historiae piscium naturalis promovendae missus quintus" (1749), on- 
derscheidde J. Th. Klein de geslachten Cyprinus, Brama, Mystus en Leuciscus. 
Het eerste beperkte hij tot echte Cyprininen, waarbij hij echter ook eenige Poma- 


centroïden opnam. Brama beval er Abramis Cuv., Carassius Nilss., ïinca Cuv. en 
Scardinius üp. Mystus is er gelijkbeteekenend niet Barbas Cuv., en Leaciscas omvat 
er de overige soorten van Leuciscus Cuv., doch tevens ook Alausa Cuv. ]Iij gaf al- 
len aan voor de splitsing van liet Artedische geslacht Cyprin us, 
waarop eerst door Cuvier verder werd voortgebouwd. De hem bekende Cobitiformes 
bragt Klein onder zijn uiterst zamengesteld geslacht Enchelyopus. 

I. T. < ïronovius, in zijn Museum ichthyologicunij uitgegeven in het jaar 1754 , nam 

ir Artedi voorgestelde geslachten aan, Anableps evenwel van Cobitis en Cyprinus 

verwijderd plaatsende.   Hij  verdeelde de soorten van Cyprinus in die niet, en in die 

.■1er  voeldraden.   Later,  in zijn Zoöphylacium (uitgegeven in  1 7G3) plaatste hij 

ibitis in zijne orde Branchiostegi en Cyprinus en Anableps, verwijderd van elkander, 
in zijne orde Branchiales. 

In he; Systema ichthjologicum van Bloch en Schneider (1801) werden de Cyprinen 
met het geslacht Poecilia verrijkt. Anableps staat er door de genera Notacanthus, 
v., Salmo, Clupea en nog andere, van Cobitis en Cyprinus verwijderden Aiuia 
neemt er rang tusschen Cyprinus en Poecilia. 

Lacepède ging in het vijfde deel (an XI) van zijne Histoire des Poissons reeds 
een weinig verderen beschreef 7 geslachten, Cobitis, Misgurnus, Anableps, Fundulus, 
Hydrargyra, Cyprinodon en Cyprinus. Met uitzondering van .Misgurnus, welk ge- 
ueheel foutief bepaald was en later in Acanthopsis is opgelost, zijn deze ge- 
slachtsnamen , gedeeltelijk echter onder eene gewijzigde beteekenis , behouden gebleven. 
Lacepède kwam echter, evenmin als zijne voorgangers, op het denkbeeld, ze tot 
eene natuurlijke groep bijeen te brengenen plaatste ze 'zeer verspreid in zijn stelsel. 

De heer C. Duméril bragt de hem bekende Cyprinen, in het. jaar 1S0U , het eerst 
onder bepaalde familiën ; — Cobitis, Misgurnus, Anableps en Fundulus, met nog an- 
dere zeer heterogene geslachten onder zijne familie Cylindrosomen ; — Hydrargyra 
en Cvprinus, insgelijks vermengd m I hoogst uiteenloopende genera, in zijne familie 
Cvmnopomen. Geen dezer beide familiën is als eenigzins natuurlijk te beschouwen 
en de kennis der Cyprinen  won er niet bij. 

Rafinesque was de eerste, die, in zijne Indice d'lttiologia Siciliana (18l0) den fa- 
milie-naam Ciprinidi • Ie, doch hij plaatste daarin Mugil naast Cyprinus, 
waardoor het natuurlijke der familie geheel verloren ging. In zijn in 1S1Ö te Pa- 
lermo verschenen werk over de Natuur, stelde hij de Cyprinia, aU familie, op nog 
minder natuurlijke wijze zamen en splitste ze in drie subfamiliën, een van welke 
hij Gymnopomia noemde, en welke, even als zijne familie Cylindrosomia , overeen- 
komen met de gelijknamige  familiën  van  den  heer  Duméril. 

De natuurlijke  verwantschappen  der Cyprinen  werden  het eerst begrepen  door 

»rges Cuvier.   11 ij  vatte de Cyprinoïden en Cyprinodontoïdeu te zamen in eene 

enkele familie, zijne Cyprinoides [welke volgens mijne  wijze van beschouwing eveu- 


7 

wel eene hoogere waarde heeft.) en splitste in 1817 het geslacht Cyprinus Art. 
in verschillende geslachten, in Cyprinus, Barbus, Gobio, Tinca, Cirrhina, Abra- 
mis, Labeo en Leuciscus. Ten onregte evenwel bragt hij ook het geslacht Go- 
norhvnchus Gron. tot dezelfde familie. Het door hem in de eerste uitgave van 
zijn Règne animal voorgestelde geslacht Lebias, is sedert tot Cyprinodon Lac. terug- 
eebragt. 

Nadat door Cuvier, meer bepaald dan door Klein, de baan gebroken was in de 
ontleding van het geslacht Cyprinus Art., en nadat talrijke nieuwe vormen van Cy- 
prinen aan het licht gekomen waren, begreep men, in die splitsing nog verder te 
moeten gaan. 

Lesueur grondde in ISIS het geslacht Catostomus, en in 1S21 nog het geslacht 
Mollienisia. 

Rafinesque, na zich in Noord-Amerika verplaatst te hebben, onderkende met 
scherpen blik een aantal nieuwe generische vormen, deels onvoldoende gekenmerkt 
en aanvankelijk niet in de stelsels opgenomen , doch in de jongste tijden, door 
de nasporingen, vooral van den heer Agassiz, als natuurlijke geslachten gewaar- 
deerd. Die geslachten schijnen alle beschreven te zijn in zijn' Prodromus van 70 
nieuwe geslachten (ISIS) en in zijne Ichthyologia Ohiensis (1S20), welke werken 
niet ter mijner beschikking zijn, doch zij zijn in de nieuwere ichthyologische schrif- 
ten over Noord-Amerika nader aangeduid onder de namen Exoglossum, Pimephales, 
Moxostoma, Carpiodes, Cycleptus, Luxilus en Ichthyobus, welke het burgerregt ver- 
kregen hebben, en onder de namen Decactylus, Eurystomus, Hypcntelium, Rutilas 
en  Teretulas, welke door de nieuwere ichthyologen niet aangenomen  zijn. 

Terwijl Lesueur en Rafinesque nieuwe generische vormen in  Noord-Amerika be- 
schreven, ontdekten Buchanan Hamilton in Britsch-Indië, en Kuhl en Van Ha 
op Java, nog andere  nieuwe* genera. 

Buchanan was evenwel in de bepaling dier geslachten niet gelukkig. In zijn: 
Account of Fishes found in the river Ganges and its branches, te Edinburg in 
1822 uitgegeven, heeft hij de Cypriniformes onder 9 groepen gebragt, welke hij 
noemde Chela, Paribus, Bangana, Cyprinus, Puntius, Danio, Morulius, Cabdio 
en Garra, maar hij kenmerkte ze zoo onvolledig en gebrekkig, dat geen derzelve 
als  generische  vorm  is  behouden  gebleven, behalve Chela. 

Kuhl en Van Hasselt onderscheidden met scherperen blik de Cyprinen- wereld , 
die zich op Java voor hen ontrolde, maar zij hadden den tijd niet, hunne waar- 
nemingen in voldoenden vorm te publiceren. Gezamenlijk ontdekten zij de ge- 
slachten Hampala, Crossocheilos en Lobocheilos, terwijl Van Hasselt bovendien nog 
onder zijn' eigen' naam opstelde de geslachten Labiobarbus (Rohita en Dangila 
Val.), Diplocheilus (subgenus van Labeo Val.), Acanthophthalmus , Acanthopsis , Ho- 
maloptera en Odontopsis of Homalopsis (Panchax Val.).  Het geslacht Chela onder- 


s 

scheidde Van Hasselt ook, zonderden arbeid van Buchanan te kennen, en noemde 
liet Oxvsjaster. 

In de tweede uitgave van het Règne animal (1S29) heeft Cuvier in de geslachts- 
verdeeling der Cyprinen weinig verandering gebragt, niettegenstaande de arbeid 
van Buchanan hem volkomen bekend was, en ook de onderzoekingen van Rafinesque 
en Kuhl en Van Hasselt hem niet vreemd konden gebleven zijn. Hij heeft in 
die tweede uitgave de geslachten der Cyprinen slechts vermeerderd met de beide 
door Lesueur voorgestelde, t. w. Catostomus en Mollienisia. 

De heer J. Van der Hoeven gaf in 1S33, in eerste uitgave van zijn voortreffelijk 
Handboek der dierkunde w , eene nadere omschrijving van het geslacht Ilomaloptera 
V. Ilass., hetwelk intusschen door Gray Balitora was genoemd, alsmede van 
Chela Buch., hetwelk hij daar als een ondergeslacht beschouwt. De heer Van der 
Hoeven brengt er de Cyprinen tot vijf typen terug, tot Cobitis , Ilomaloptera, 
Anableps, Cyprinodon en Cyprinus, welke hij als geslachten beschouwt. l)c toen 
reeds bekende geslachten van Cyprinodontoïden brengt hij , met uitzondering van 
Anableps, als subgenera onder Cyprinodon, en de geslachten der Cypriniformcs, met 
uitzondering van Ilomaloptera, als subgenera, onder Cyprinus. Gonorhynchus neemt 
daar zelfs plaats als een subgenus van Cyprinus. — De typen van den heer Van dei- 
Hoeven zijn zeer goed gekozen, doch hebben ecne hoogere waarde dan die van 
geslachten. Slechts Gonorhynchus, welks kenmerken buiten de typen niet alleen 
maar zelfs buiten de familie vallen,  behoort er  uit  te  worden verwijderd. 

Terwijl de strekking van den heer Van der Hoeven blijkbaar was, cenc vereen- 
voudiging in de splitsing der Cyprinen en eene terugbrenging der genera tot de waarde, 
door Artedier aan gegeven, achtten andere zoölogen het noodig, de toen aangeno- 
mene geslachten nog  verder te splitsen. 

Inderdaad moest de noodzakelijkheid daarvan wel blijken, bij de toenemende op- 
hooping van bouwstoffen, en het kon niet bevreemden, dat men bij eene groep 
van viisehen, bij welke de natuur slechts van betrekkelijk weinige kenmerken had 
gebruik gemaakt om honderdvoudige verscheidenheden te voorschijn te roepen, aan 
die kenmerken eene hoogere waarde hechtte, dan men er aan toegeschreven zou 
hebben bij familiën , weinig rijk aan soorten, maar uitstekende door veelvuldigheid 
van in het oog  springende  kenteekenon. 

Na ] S3 1 namen de nasporingen betreffende de Cyprinen op meer uitgebreide 
schaal toe en  gaven een' rijken buit aan nieuwe  generische  vormen. 

In 1535 stelde de heer Rüppell (Neuer Nachlrag von Beschreibungen und 
Abbildungen neuer l'ische, im Nil entdeckt) twee nieuwe geslachten voor, onder de 
namen Labeobarbus en Varicorhinus. 

De heer Agassiz stelde het eerst voor, de Cyprinen in twee familiën te splitsen, 
en in navolging daarvan  nemen de meeste ichthyologen  thans aan de familiën  der 


Cyprinoïden en der Cyprinodontoïden. Ia de familie der Cyprinoïden zelve stelde 
hij reeds in 1S36, in het eerste deel der Mémoires de la Société des sciences naturelles 
de Neuchatel, eenige nieuwe genera op t. w. Rhodeus, Phoxinus, Chondrostoma 
en Aspius. De toen tevens door hem van Cobitis en Leuciscus afgezonderde geslachten 
Acanthopsis en Pelecus hebben dezelfde waarde als Acanthopsis van Van Hasselt 
en Chela van Buchanan. De heer Agassiz maakte ook het eerst het Artedische ken- 
merk der keelgatbeenstanden vruchtbaar voor  de herkenning der geslachten. 

Nilsson zonderde (in 1837?) het geslacht Carassius van Cyprinus af. 

J. Heckel verrijkte in het jaar 1S3S de familie der Cyprinoïden met het geslacht 
Schizothorax, hetwelk echter nog twee andere natuurlijke geslachten inhield, welke 
eerst later als zoodanig werden bepaald. 

Aan den kolonel W. II. Sykes had men te danken het geslacht Rohtee, van het- 
welk hij eenige soorten in het jaar 1S33 bekend maakte in zijn artikel h On the 
Fishes of the Dukhun." 

In hetzelfde jaar ISoS verscheen een derde belangrijke arbeid over de zuid- 
aziatische Cyprinen, van den heer J. MacClelland, getiteld //Indian Cyprinidae." 

Hij vatte de Cyprinen op als familie, geheel in den geest van Cuvier en splitste 
haar in drie subfamiliëu, welke hij noemde: Paeonominae, Sarcoborinae en Apalop- 
terinae. Deze splitsing was minder gelukkig dan de door den heer Agassiz voorge- 
stelde. Zijne Paeonominae omvatten Labeoninen, Catastominen, Cyprininen en Bar- 
binen en maken alzoo een deel uit van mijne onderfamilie Cypriniformes. De Sarco- 
borinae omvatten slechts een deel der Barbinen. In de Apaloptcrinen daarentegen 
vindt men de Cyprinodontoïden vereenigd, niet alleen met de Cobitiformes en IIo- 
malopteraeformes , maar zelfs met Labeoninen. 

Nog minder slaagde de heer MacClelland in eene juiste bepaling der geslachten 
en hij begreep de Cuviersche genera verkeerd, waardoor hij b. v. een aantal in- 
dische soorten geheel ten onregte bragt tot Gonorhynchus Gron., Cirrhinus Cuv. en 
zelfs tot Catostomus Les. 

Niettemin heeft zijn arbeid talrijke nieuwe generische vormen aan het licht ge- 
bragt, en hoezeer hij ook de door hem voorgestelde nieuwe geslachten in den regel 
zeer gebrekkig heeft bepaald, kunnen ze bijkans alle, naauwkeuriger omschreven, 
hunne plaats in het stelsel behouden. Die geslachten zijn, wat de Cyprinoïden aan- 
gaat, Cymenophysa, Psilorhynchus, Platycara, Oreinus (Schizothorax Heek.), Systo- 
mus, Perilampus en Opsarius, en, wat de Cyprinodontoïden betreft, Aplocheilos. 
Zijn geslacht Schistura valt geheel met Cobitis Art. zamen. 

De eerste proeven van natuurlijke stelsels van visschen van Charles Lucien Bonapar- 
te, prins van Canino, dagteekenen ingelijks van het vierde decennium dezer eeuw. Hij 
nam de familiën van den heer Agassiz aan , slechts den. naam van Cyprinodontes 
in dien van Poecilidae veranderende.   De Cyprinoïden zelve splitste hij eerst in drie 


10 

subfamiliën , Anableptini, Cyprinini en Leuciscini, doch in 1S39 bragt hij teregt de 
Anablepini tot de Cyprinodontoïden terug, zoodat ïi ij elke familie in twee onder- 
familiën verdeelde, de Poecilidae n. 1. in Anableptini en Poecilini. Later nog zon- 
derde hij , even als Swainson , ook de Cobitiformes van zijne Cyprinidae als eigene fa- 
milie af onder den naam Cobitidae. 

William Swainson stelde in 1SS9 in zijne "Natural History of Fishes, Amphibians 
and Reptiles or Monocardian animals", eene andere verdeeling der Cyprinen voor, 
doch hij was daarin even weinig gelukkig,  als in vele andere deelen van zijn stelsel. 

Niet, alleen scheidde hij de Cobitiformes en Ilomalopteraeformes (Balitorinae) uit de 
Cyprinoïden, maar bragt de overige Cyprinoïden tot de waarde van nog minder dan 
eene subfamilie terug, vermits zijne Cyprinae er als eene subfamilie der Salmonidae 
voorkomen en Erythrinus en Arapaima J. Muil. er als twee van zijne vijf geslachten 
van Cyprinae figureren. Overigens verheft hij de Cobitidae tot eene eigene familie 
en brengt daartoe vier subfamiliën, zijne Cobitinae, Anablepinae, Poecilinae en Ba- 
litorinae, zoodat zijne Cobitidae een zamenstel zijn van Cypriniforines, Cobitiformes 
en Cyprinodontoïden. 

Ten opzigte zijner geslachten volgde Swainson evenzeer eene van die zijner voor- 
gangers verschillende zienswijze. 

Zijne Cyprinae zonder tanden beantwoorden bijkans geheel aan de eigenlijke Cy- 
prinoïden en hij neemt daarin slechts aan de geslachten Cyprinus, Catostomus en 
Leuciscus. Onder Cyprinus brengt hij dan als subgenera Cyprinus, Barbus, Labeo- 
barbus en Salmostoma of Salmophasia (Chela Buch.) ; onder Catostomus als subgenera 
Labeo , Catostomus en Chedrus ; en onder Leuciscus als subgenera nogmaals Chela 
en voorts Esomus, Leuciscus, Tinca, Abramis en Gonorhynchus  Gron. 

De Cobitinae bevatten bij Swainson verder 2 geslachten : Cobitis,met de subgenera 
Cobitis en Acourus; en Canthophrys (Acanthopsis V. Ilass.) met de subgenera Can- 
tophrys, Diacanthus en Somileptus, ondergeslachten, welke gedeeltelijk op de onjuiste 
meening gegrond zijn, dat er de schubben zouden ontbreken. In de overige sub- 
familiën der Cobitidae zijn geene nieuwe geslachtsverdeelingen voorgesteld. 

Alhoewel Swainson's indeelingen op niet houdbare gronden rusten, zijn toch twee 
zijner subgenera als natuurlijke geslachten te behouden t. w. Esomus, hetwelk weinige 
jaren later door den heer Valenciennes nader werd beschreven onder den naam van 
Nuria, en Chedrus, hetwelk mij evenzeer voorkomt een natuurlijk geslacht te zijn. 

A. Smith deed (1839 — 1845?) in zijne * Illustrations of the Zoology of South Africa ee- 
nige nieuwe typen kennen, welke hij Abrostomus, Cheilobarbuseu Pseudobarbus noemde. 

De prins van Canino voegde daarbij in IS -11 de geslachten Scardinius, Squalius 
en Telcstes, welke hij in de Fauna Italica beschreef. 

J. E. De Kay stelde in 1S42, in zijne Zoology of New- York, het geslacht Stilbe 
op, hetwelk echter niet van Luxilus Raf, verschilt. 


11 

De belangrijkste werken van den nieuwen tijd over de Cyprinen ziju zeker die van 
den lieer Valenciennes en van J. Heckel. 

De drie deelen der groote Histoire naturelle des Poissons , welke over de Cyprinen 
handelen, dagteekenen van 1S42 tot 184G, en Heckel' s Fische Syriens en zijne 
// Nachtrage" daarop, van de jaren 1843 tot 1S47. 

De heer Valenciennes nam de familiën van den heer Agassiz niet aan , evenmin 
als vele der reeds in de wetenschap gevoerde genera. Hij bleef, even als Cuvier, 
de Cyprinen als eene enkele familie beschouwen , maar hij bragt eene aanmerke- 
lijke hervorming inde diagnosen der geslachten en voegde aan de Cypriiio'ïden toe 
de geslachten Dangila, Rohita, Capoüta, Catla en Sclerognathus, en aan de Cypri- 
nodontoïden het merkwaardige geslacht Orestias, alsmede het door hem buiten de 
Cyprinoïden geplaatste geslacht Punchax , hetwelk Van Hasselt reeds Homalopsis 
had genoemd, doch niet beschreven. 

Heckel's arbeid, in zijne Fische Syriens, voor zooverre die de Cyprinen in het 
algemeen behandelt, is van een' meer zuiver systematischen aard en bepaalt zich 
tot de onderfamilie  der Cypriniformes. 

De heeren Agassiz en MacClelland waren Heckel voorgegaan in de waardering van 
de bijzonderheden van het tandenstelsel en van de betrekkelijke lengte van het 
darmkanaal, ter bepaling van de geslachten en van hunne onderlinge verwantschap- 
pen. Maar Heckel ging veel verder, wat het tandenstelsel betreft, en beproefde 
zelfs naar den bijzonderen bouw en rangschikking der keelgatstauden de talrijke 
door hem aangenocuene geslachten te bepalen. 

In het overzigt, in 1843 door Heckel gegeven, splitst hij de Cypriniformes eerst 
in twee hoofdgroepen, de Macroentri en Brachyeutri. De Macroentri verdeelt hij dan 
in twee groepen, in die met // dentés excavati" en in die met // dentés masticatorii." 
Evenzoo verdeelt hij de Brachyentri in die met //dentés uncinato-submolares" en 
die met //dentés uncinato-subconici." Elk dezer ondergroepen splitst hij dan nog in 
kleinere groepen , voornamelijk naar de bijzondere gedaante der tanden, zoodat het 
geheel verdeeld is in 13 zoodanige kleinere groepen. 

Hoezeer nu de keelgatstanden der Cyprinoïden een voortreffelijk hulpmiddel aan- 
bieden bij de bepaling van vele geslachten en zelfs van hunne onderlinge verwant- 
schappen, ging Heckel toch te ver, door meerdere nieuwe geslachten bijkans uit- 
sluitend op geringe bijzonderheden van het tandenstelsel te gronden en hij heeft 
dat later zelf ingezien. 

Het aantal der door Heckel in 1843 voorgestelde nieuwe geslachten is aanmerke- 
lijk. Zelfs na aftrekking van Osteobrama, Cyrene, Scaphiodon , Leucosomus en Glos- 
sodon , van welke de vier eerstgenoemde reeds onder de namen Rohtee , Dangila , Orei- 
nus en Luxilus door andere ichthyologen in de wetenschap waren gevoerd, terwijl het 
laatste geheel buiten de orde valt, blijven nog de genera Cyprinion , Luciobarbus, Iso- 


12 

cephalus, Tylognathus, Discognathus, Carpio, Gibelion, Aulopyge, Rhytidostouius , 
Chondrochylus, Chondrorhynchus , Phoxinellus, Levicos, Acanthobrama, Devario, 
Bliccopsis, Blicca, Argyreus, Pachystomus en lil us over, welke hij aan de bestaande 
toevoegde, geslachten, welke niet alle behouden zijn kunnen blijven en gedeeltelijk 
later ook door Ileckel zelven zijn  teruggetrokken. 

Overigens gaf Ileckel zijne op het tandenstclsel gegronde groepen geenszins voor 
natuurlijke groepen uit, en hij heeft achter zijne overzigtstafel zelfs laten volgen eene 
rangschikking der 54 door hem toen aangenoinene geslachten, zoo als zij naar zijne 
meening in natuurlijke orde op elkander volgden , eene rangschikking evenwel, welke 
sedert belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. 

Nog eene tierde rangschikking gaf Heckel in hetzelfde jaar en in hetzelfde werk , 
waarbij hij ook de monddeelen en den vinbouw tot grondslag nam. Volgens 
deze rangschikking zijn de Gypriniformes verdeeld in tien Tribus, welke niet met 
voldoende scherpte zijn begrensd en ook ongenoemd gebleven. Hij plaatste de ge- 
slachten in deze Tribus als volgt. 
Tribus I. Cyprinus Guv., Carpio Heek., Carassius Nilss., Gibelion Ile-k., Cy- 
prinion Heek., Cyclurus Ag. s Amia L?. 
Devario Heek., Rhodeus Ag, 

Systomus McCl., Barbus Cuv., Labcobarbus Riipp., Luciobarbus Heek., 
Schizothorax Heek., Scaphiodon Ileck., Aulopyge Heek., Abrostomus 
Smith. 

Catostomus Les., Rhytidostomus  Heck.?, Exoglossum Raf. 
Labeo  Cuv.,  Cyrene  Heek.,  Rohita Val., Tylognathus Ileck.,  Disco- 
gnatlius Heek. 
//  VI.   Gobio Cuv.. Tinca  Cuv., Isocephahis Ileck. 

// VIL  Gymnostomus  Ileck.,  Chonclrostoma Ag., Chondrochylus Heek., Chon- 
drorhynchus Ileck. 
v VIII. Abramis Cuv., Blicca  Heek., Bliccopsis  Ileck.,  Acanthobrama Ileck., 

Osteobraina Heek., Glossodon Ileck., Ballerus Ileck. 
//  IX.  Chela Buch., Esomus Swns., Bclccus Ag., Perilampus McCl., Alburnus 

Rond., Aspius Ag. 
n   X. Scardinius Bp., Idus Heek., Leucos Heek., Pachystomus Heek., Leuciscus 
Klein, Phoxinellus Ileck., Phoxinus Ag., Argyreus Ileck., Squalius Bp., 
Leucosomus Heek., Opsarius  McCl. 
In het jaar  1847  kwam  Ileckel op zijne rangschikkingen  terug,  en  nam een' 
anderen grondslag aan voor de hoofdverdeeling  der Cypriniformes.   Hij  vond dien 
m de vorming der monddeelen, deelen welke evenzeer in verband staan tot de le- 
venswijze der betrokkene  vormen als de keelgatstanden en de  lengte-verhoudingen 
van het darmkamaal, maar dit vóór hebben, dat zij die levenswijze in een uitwendig 
en gemakkelijk herkenbaar tceken terugkaatsen. 


// 

IL 

II 

111. 

II 

IV. 

II 

V. 

13 

Hiermede was eene derde groote schrede gedaan in natuurlijke rangschikking der 
Cypriniformes. 

Heckel bragt alle soorten , bij welke de onderkaak in een' dunnen kraakbeenigen 
rand overgaat, tot zijne Temnochilae, en alle overige tot zijne Pachychilae. Deze laatste 
liet hij verder onaangeroerd, doch zijne Temnochilae splitste hij in twee onderafdee- 
lingen, gegrond op het al of niet aanwezig zijn van lippen. Tot de groep, bij welke 
de lippen aanwezig zijn, bragt hij de geslachten Labeo Cuv., Rohita Val., Tylogna- 
thus Heek., Discognathus Heek. en Cyrene Heek. ■ — tot de groep zonder lip (onderlip) , 
de geslachten Cyprinion Heek., Dillonia Heek., Schizopyge Heek., Scaphiodon Heek., 
Gymnostomus Heek., Aspidoparia Heek. en Chondrostoma Ag, geslachten, welke 
hij nog onderrangschikte naar het al of niet aanwezig zijn van een' beenigen straal 
in de rugvin en naar de  gedaante en  formule der keelgatstanden. 

Behalve de geslachten Dillonia, Schizopyge en Aspidoparia stelde Heckel in 1847 
nog een nieuw geslacht der Pachychilae op, hetwelk hij in de Addenda en Corri- 
genda op zijn Fische Syriens met den  naam van Mola bestempelde. 

De betere kennis der Cypriniformes is aan de studiën van Heckel grootelijks 
verpligt en zonder twijfel zou zijn stelsel in de bijzonderheden vollediger uitge- 
werkt zijn geworden, indien hij had kunnen beschikken over zoovele zuid-aziatische, 
indisch-archipelagische en noord-amerikaansche vormen met merkwaardigen kaak- en 
lipbouw,  welke eerst na zijnen arbeid voor het eerst of beter zijn bekend geworden. 

Tusschen de jaren 1842 en 184G stelde de Prins Charles Lucien Bonaparte nog op 
het geslacht Gardonus met de subgenera Pigus, Gardonus en Cephalus, en voorts 
in het genus Leucos het ondergeslacht Cenisophius, inliet geslacht Scanlinius het 
subgenus Ilegerius en in het genus Leuciscus het ondergeslacht Microlepis. Geen 
dier namen echter is door  de nieuwere  ichthvolo^eu aangenomen. 

De Cyprinodontoïden werden door Heckel in het jaar 1S4S nog verrijkt met het 
geslacht Xiphophorus , en in hetzelfde jaar ook stelde de heer Agassiz, in de Cypri- 
noïden, zijn geslacht Rhinichthys voor. 

In het tegenwoordig decennium werden weder groote voortschreden gemaakt in 
de kennis  der Cyprinen. 

Zeer talrijke vormen , vooral noord-amcrikaansche en indisch-archipelagische , 
kwamen het aantal der bekende verdubbelen en talrijke nieuwe geslachten ook 
werden weder voorgesteld. 

De opvattingen omtrent de waarde dier geslachten liep zeer uiteen, en terwijl 
men aan den eenen kant geneigd was bijkans alle de talrijke nieuwere genera te 
verwerpen en ze hoogstens met den rang van ondergeslachten in de spaarzame oude 
geslachten op te lossen, ging men aan den anderen kant tot een ander uiterste over, 
door geslachtskenmerken te vinden in zoo weinig beteekenende bijzonderheden der 
bewerktuiging, dat het inderdaad dreigde moeijelijk te worden aan het aantal der 
op te stellen genera andere grenzen te stellen dan die der soorten. 


14 

De heer Van der Hoeven bleef in de tweede uitgave (1S50) van zijn Handboek der 
dierkunde, een voorstander van het behouden der. Artedische genera. Slechts aan 
twee opmerkelijke nieuwere typen, aan Artedi ongekend gebleven, Aulopyge Heek. 
en Ilomaloptera V. Ilass. kende hij generische waarde toe. Alle Cobitiformes behooren 
volgeus hem tot Cobitis Art. als genus, en alle Cypriniformes , met uitzondering 
slechts van Ilomaloptera en Aulopyge, tot Cyprinus Art., als genus. Even zoo 
neemt hij in de Cyprinodontoïden slechts 3 geslachten aan, Anableps, Cyprinodon 
en Orestias, terwijl hij alle overige typen deze familie slechts als subgenera van 
Cyprinodon erkent. 

De meeste specialiteiten echter in de kennis der Cyprinen, Heckel en de heeren 
Agassiz, Baird, en Girard, gingen voort, aan vele nieuwe door hen waargenomen 
typen nieuwe geslachtsnamen te verbinden en ook de heeren Gervais, Ayres, 
Poey en Basilewski stelden nog bovendien nieuwe genera voor. Het aantal geslach- 
ten der Cyprinen werd daardoor bijkans verdubbeld. 

De Cyprinodontoïden ontvingen in dit decennium van den heer Poey (1S51) de 
geslachten Gambusia, Limia en Girardinus; van de heeren Baird en Girard het ge- 
nus lletcrandria; van den heer Agassiz het geslacht Zygonectes en van den heer 
Gervais  (1S53) het geslacht Tellia. 

De Cyprinoïdcn erlangden nog veel rijkere toevoegingen. 

De Catostominen waren reeds door Raiinesque als een kompleks van verschillende 
geslachten beschouwd geworden. De heer Agassiz voegde daar nog bij de geslachten 
Bubalichthys, Hylomyzou en Ptychostomus, en de heer Girard de genera Minomus 
en Acomus. 

Wat de overige Cypriniformes betreft, waren de nieuw voorgestelde geslachten 
veel talrijker. 

Het was, even als voor de Cyprinodontoïden en Catostominen, bijkans uitsluitend 
de nieuwe -wereld ,  welke alle die typen opleverde. 

Slechts Tellia maakt daarop ceue uitzondering voor de Cyprinodontoïden, even 
als Leucaspius Ilcck. Kner en Culter Bas. voor de Cyprinoïdcn. 

De typen der nieuwe wereld, en in het bijzonder van Noord-Amerika, gaven den 
heer Baird aanleiding tot de opstelling van Ccratichthys, Cheilonemus en Hypso- 
lcpis; den heeren Baird en Girard tot die van Cochlognathus, Gila en Pogonichthys, 
den heer Agassiz tot die van Acrocheilus, Campostoma, Hybognathus, Ilybopsis , 
Hyborhyiichus, Mylochcilus en Btychocheilus; den heer Ayres tot die van Mylopha- 
rodon, en eindelijk den heer Girard nog tot die van niet minder den 23 geslachten, 
welke hij noemde Agosia, Albumops, Alburnoides, Algoma, Algansca, Chconda, 
Chrosomus, Clinostoums, Cliola, Codoma, Cyprinella, Dionda, Iludsonius, La- 
vinia, Meda, Moniana, Nocomis, Orthodon, Richardsonius, Semotilus, Siboma, 
Tigoma  en  Tiaroga. 


15 

Te oordeeleu naar de trouwens weinig voldoende beschrijvingen, welke van de 
meeste dezer geslachten gegeven zijn, laat zich vermoeden , dat meerdere met vroeger 
reeds bekend gemaakte zamenvallen en dat aan vele andere het burgerregt zal ge- 
weigerd worden. 

Over de geslachten, welke ik zelf heb gemeend te moeten voorstellen, zal hier- 
onder nader worden gehandeld. 


Niettegenstaande de verdubbeling van het aantal genera in het jongste decennium , 
heeft de natuurlijke rangschikking der Cyprinen in denzelfden tijd niet die vorde- 
ringen gemaakt, welke men van het bekend worden van zoo talrijke nieuwe vor- 
men, het regt had te verwachten. Intusschen zijn vele gegevens daarvoor neder- 
gelegd, vooral in de uitkomsten der jongere nasporingen van den heer Agassiz op- 
zigtelijk de Catostominen en  noord-amerikaansche Labeoninen. 

De heer C. Girard splitste in 1S56 de Cypriniformes in Cyprini, Catostomi, Chon- 
drostomi en in nog twee andere groepen, welke hij met de nummers IV en V 
aanduidde. 

Zijne opvatting der door hem benoemde groepen Cyprini en Chondrostomi ver- 
schilt echter aanmerkelijk van de gewone, zonder dat zij beter is. De natuurlijke 
rangschikking der Cypriniformes heeft er niets door gewonnen , evenmin als door 
zijne groepen IV en V, welke haren grond hebben in het aanwezen van dentés 
raptatorii en het al of niet aanwezig zijn van voeldraden. 

De heer C. Duméril kwam , een halve eeuw na de uitgave van zijne Zoölogie ana- 
lytique, op zijne oude rangschikking der Cyprinen terug, en gaf in zijn nieuw werk 
eene nieuwe indeeling der door hem aangenomen typen, eenc indeeling, welke meer 
op oorspronkelijkheid  dan natuurlijkheid kan bogen. 

De Cyprinen zijn er gebragt onder zijne familiën Gymnopomes-Cyprinoïdes, Po- 
gonophores en Lépidopomes. Van deze familiën heeft die der Gymnopomes-Cvpri- 
noïdes, in zoo verre de beteekenis der geheele orde, als zij de geslachten Cyprin us, 
Tinea, Abramis, Pelecus, Leuciscus, Chondrostoma, Catostoma, Cyprinodon, Poe- 
cilia, Fundulus en Hydrargyra omvat. 

Opmerkelijk genoeg echter zijnde geslachten Barbus, Gobio, Anableps en Ores- 
tias van die familie uitgesloten, om verder in het stelsel, nadat eerst de Clupeoïden 
(Gymnopomes-Clupéides Duin.) onmiddellijk op de Gymnoponies-Cyprinoïdes gevolgd 
zijn, plaats te nemen, de vier eerstgenoemde geslachten in de familie Pogonophores, 
in welke ook Trichomycterus, Eremophilus, Vandellia (alle Siluroïden) en Gonorhyn- 
chus geplaatst zijn, het laatstgenoemde, nogmaals met Fundulus en Hydrargyra, 
achter de familie Opisthoptères, in de familie Lépidopomes, welke een vreemdsoor- 
tig zamenstel is van Cyprinodontoïden , Mugiloïden , Polynemoïden, Tetragonurifor-* 
mes, Scombresocioïden en Notopteroïden, 


16 

Er behoeft niets meer vân deze rangschikking van den heer Duniéril gezegd te 
worden, om in het oog te doen vallen, hoe weinig zij aan eene natuurlijke beantwoordt: 

De laatste mij bekende, inde rangschikking der Cyprinen voorgestelde, wijziging 
is die van Heckel en den heer R. Kner in hun werk u Die Süswasserfische der 
östreichischen Monarchie", ia 1858 te "Weenen uitgegeven en mij eerst kortelings on- 
der de oogen gekomen. Zij betreft echter uitsluitend de afzondering der Cobitiiien 
uit de Cyprinoïden en hare verheffing gelijktijdig met eenige echte Siluroïden , 
zooals Cetopsis, Parciodon en Trichomycterus , tot eene eigene, met den naam van 
Acanthopsides bestempelde, familie, eene familie, welke mij , op nader te ontwikkelen 
gronden, voorkomt niet aannemelijk te zijn. 


Voor mij bestaan de Cyprinen uit twee familiën , de door den heer Agassiz reeds 
voorgestelde Cyprinoïden en Cyprinodontoïden. 

Die familiën zijn, mijns inziens, natuurlijk en bovendien scherp van elkander ge- 
scheiden, behalve doorliet tandenstelsel,  ook door het kieuwstelsel. 

Den arbeid mijner voorgangers mij ten nutte makende, vooral dien van Heckel 
en van den heer Agassiz,  heb ik getracht, verbeteringen in de onderverdeelingen der 
familiën, voornamelijk der Cyprinoïden, aan te brengen. 

Ik splits de Cyprinoïden in drie onderfamiliën , de Cobitiformes, Homaloplerae- 
formes en Cypriniformes. 

In de Cobitiformes neem ik aan verschillende goed gekenmerkte geslachten , twee 
van welke, Lcpidoccphalus en Cobitichthys , het eerst door mij  zijn voorgesteld. 

De Homalopteraeformes omvatten de geslachten Ilomaloptcra, Platycara en Lisso» 
rhynchos, het  laatste  door mij  voorgesteld. 

De Cypriniformes bevatten twee hoofdgroepen, de rhalakrognathinen en Cheilogna- 
thincn, reeds door Heckel aangeduid met  de namen Temnochilae en  Pachychilae. 

De Phalakrognathinen sluiten twee kleinere groepen in, de Labeoninen en de 
Chondrostominen. 

In de groep der Phalakrognathinen was het noodig meerdere nieuwe genera op 
te stellen. Ik heb die genoemd Epalzeorhynchos , Discognalhichthys, Schismato- 
rhynchos, Morulius (Chrysophekadion ol.) , Rohitichthys, Darbiehthys,, Morara,Opi- 
stocheilos, Pseudogobio, Achcilognathus en Mrigala. 

De hoofdgroep der Cheilognathincn bevat drie scherp gekenmerkte groepen in de 
Catostominen,  Cyprininen en  lîarbinen. 

Slechts in de Barbinen, de groep wxlke de talrijkste vormen bezit, meende ik 
nieuwe geslachtstypcn te moeten voorstellen. Ik heb die genoemd Cylocheilichthys , 
Üalantiocheilos, Amblyrbynchichthys , Albulichthvs, Hypselobarbus, Ilemibarbus, 
Chanodichthys, Pseudoculter, Ilemiculter, Elopichthys, Lcptobarbus, Sarcocheilich- 


17 

tins , Pseudophoxinus , Thynnichthys , Hypophtlialmichthys , Gnathopogon , Rasbora , 
Pseudorasbora , Rasborichthys, Luciosoma, Laubuca  en Macrochirichthys. 

De familie der Cyprinodontoïden bezit op verre na niet de verscheidenheid van 
typen der Cyprinoïden. 

Men kan ze gevoegelijk brengen onder de vier groepen Cyprinodontinen, Aplo- 
cheilinen , Anablepinen en  Orestiasinen. 

In de Cyprinodontinen slechts heb ik gemeend nieuwe generische typen te vinden 
in Fundulichthys en Pseudoxiphophorus. 

Over alle deze onderfamiliën , hoofdgroepen, groepen en geslachten, wordt hier- 
onder uitvoeriger gehandeld. 

Ik heb ook, voor zooverre mijne hulpmiddelen zulks hebben toegelaten, alle de 
talrijke, door de nieuwere schrijvers voorgestelde, geslachten aan een kritisch onder- 
zoek onderworpen. 

Dikwerf stuitte ik daarbij op het onvolledige, ja meermalen volstrekt onvoldoende , 
der gegevens, in de bestaande beschrijvingen en afbeeldingen nedergelegd , en lang 
heb ik mij daardoor laten terughouden , de uitkomsten van dat onderzoek te formuleren. 

Ik heb het intusschen gewaagd, die talrijke geslachten te schiften, sommige met 
elkander te vereenigen, andere zelfs nog te splitsen, en in het algemeen vaste ken- 
merken ter hunner juiste onderscheiding aan te wijzen. 

Ik geloof voor talrijke geslachten daarin voldoende geslaagd te zijn, evenzeer als 
ik overtuigd ben, dat nadere en meer zorgvuldige waarnemingen der natuur zul- 
len leeren , dat voor andere genera de gegevens onvoldoende en deels onjuist door 
de ichtlvyologen zijn te boek gesteld. 

Maar deze herziening heeft dikwerf geleid tot zoo groote wijzigingen of beper- 
kingen van de bestaande diagnosen der geslachten , dat het misschien beter ge- 
weest ware, geen der namen van die geslachten, ter vermijding van toeneming der 
thans reeds bestaande verwarring, te bezigen en eene rei van geheel nieuwe namen 
te ontwerpen. 

Ik heb dat niet gedaan, voornamelijk uit eerbied voor mijne voorgangers en 
ook, omdat er geen einde zou komen aan de naamsveranderingen, wanneer het be- 
ginsel aangenomen werd, dat een eens gegeven naam veranderd behoort te worden, 
zoodra blijkt,  dat de aan hem gehechte diagnose onvoldoende of onjuist is. 

Ieder naturalist staat bloot aan het onjuist formuleren van een geslacht, zoo lang 
hij niet alle soorten kent, welke tot dat geslacht behooren. En het is juist deze 
kennis, welke eerst van eene verre toekomst is te verwachten. 


De Indische archipel bevat slechts  Cyprinen in  zijne  westelijke helft.   Zij gaan 
er, zooals boven reeds is aangestipt, niet  verder oostelijk dan Borneo en Bali. Re- 

3 


18 

kent men echter ook de Fhilippijnsclie eilanden tot den Indischen archipel, dan 
is hare grens nog iets oostelijker te stellen. Luçon heeft nog zijne Cvprinen, 
terwijl Celebes, hetwelk op dezelfde lengte is gelegen, er volstrekt van schijnt 
verstoken te zijn. 

De Cvprinen zijn in den Soenda-archipel talrijk aan soorten en merkwaardige 
typen. Maar zulks is slechts van toepassing op de Cyprinoïden, niet op de Cv- 
prinodontoïden. 

Van de Cyprinoïden ken ik thans 141 archipclagischc soorten; van de Cypri- 
nodontoïden slechts 2. 

De armoede aan Cyprinodontoïden komt alzoo stork uit tegenover den rijkdom 
aan Cyprinoïden, en deze laatste vooral zullen blijken nog veel talrijker aan soorten 
te zijn, wanneer de hoogere gedeelten der groote stroomgebieden van Java, en 
vooral van  Sumatra  en Borneo,  beter zullen zijn onderzocht. 


Intusschen is de reeds verkregene kennis niet als onbelangrijk te achten, vooral 
wanneer in aanmerking genomen wordt de tijdruimte, binnen welke zij is verkregen. 

Te vergeefs zoekt men bij de oudere schrijvers naar bepaalde soorten van archi- 
pelagische Cvprinen. 

Slechts oppervlakkige aanduidingen van karpers vindt men bij Bont en Xicuhof. 
Onder karpers verstonden deze schrijvers echter ook sommige zeevisschen. Bont 
noemde de  door hem  afgebeelde iNotopterus zelfs Tinea marina. 

Zelfs in de beide eerste tientallen jaren dezer eeuw treft men nog geen spoor van 
kennis ten dezen aan. 

Men moet tot het jaar 1S22 opklimmen, den tijd waarin II. Kuhl en J. C. 
Van Hasselt hunne scherpzinnige waarnemingen aan de natuur van Java wijdden, 
om tot de eerste kennis omtrent de Archipelagische Cvprinen te geraken. 

Getroffen door den onverwachten rijkdom aan Cvprinen der Javasche rivieren, 
onverwacht omdat meer dan twee eeuwen  van curopesche vestiging in deze gewes- 

; geenc enkele soort daarvan hadden aan het licht gebragt, wierpen Kuhl en 
Van Hasselt, doch vooral Van Hasselt, zich met blijkbare voorliefde op de waarne- 
ming der merkwaardige vormen, welke de Javasche Cyprinen hun aanboden. 1 
onto-ins niet aan hunnen kritischen blik, dat die vormen in zoo vele opzigten van 
die der curopesche Cvprinen verschillen en zonder twijfel zou een groot gede< 
van den arbeid der latere ichthyologcn overbodig geweest zijn , wanneer zij , die 
thans nog in de wetenschap hadden kunnen bloeijen, niet in de jongelingsjaren 
aan  haar waren ontrukt geworden. 

In een' brief van het laatst van December 1S22, gerigt aan C. J. Tcmminck en 
bij  uittreksel opgenomen in het eerste deel van Jaargang 1823 van de  // Algemeene 


19 

Konst- en Letterbode", zijn de eerste uitkomsten der waarnemingen van Kuhl en Van 
Hasselt betreflende de javasche Cyprinen nedergelegd. 

Zij hadden ook reeds opgemerkt, dat de stroomgebieden in hunne verschillende 
gedeelten, naarmate van de helderheid der wateren en van de loodregte uitbreiding, 
verschillende soorten voeden. 

Zij duidden een aantal soorten aan, gedeeltelijk door den heer Valenciennes nader 
bekend gemaakt, en welke bijkans zonder uitzondering door mij zijn teruggevonden. 
Deze soorten zijn. 

Cobitis fasciata Val. =5 Nemacheilos fasciatus K. v- H. 
Acanthopsis dialyzona  V. Hass. — Cobitis  macrorhynchos Blkr. 
Acanthophthalmus fausiatus V. llass. — Cobitis Kuhlii Val. 

//   javanicus V. Ilass. — Cobitis oblonga Val. 
Lepidocephalus  Ilasseltii  Blkr ^ Cobitis  octocirrhus  V.  Hass. —  Cobitis Has- 

seltii Val. 
Homaloptera fasciata V.  Hass. :=! Homaloptera Wassinkii Blkr. 

//   javanica V. Hass. =: Homaloptera Zollingeri Blkr. 
Crossocheilos oblongus K. v. H. :=: Labeo oblongus Val. 

Labeo  (üiplocheilos)  erythropterus Blkr =3 Diplocheilos erythropterus V. Hass. 
Lobocheilos falcifer K. v. II. ^ Labeo falcifer Val. 
Dangila leptocheila Val. =! Labiobarbus leptocheilos V. Ilass. 

h    lipocheila Val. z=i Labiobarbus lipocheilos V. Ilass. 
Cyprinus flavipinnis  K. v. H. s Cyprinus floripenna  (err. typogr.)  V. Hass. 
Labeobarbus tambra Blkr ~ Barbus tambra K. v. 11. 
Systomus (Barbodes) hypselonotus Blkr ^ Barbus hypselonotus V. Hass. 

//(//) maculatus Blkr ^ Barbus maculatus V. Hass. =; Barbus binotatus Kuhl. 
//(//) obtusiroshïs Blkr ;=s Barbus obtusirostris V.  Hass. 
//(//) rubripinnis Blkr =3 Barbus rubripinnis V.  Hass. 
Barbus striatus V. Ilass.  (species plane incognita, an forte Rohita Ilasseltii Val. ?). 
Hampala macrolepidota K. v. H. 

Rasbora lateristriata  Blkr  :=: Leuciscus lateristriatus K. v. II. 
Chela anomalurus Blkr — Clupea anomaluraV. Ilass. :=: Oxygaster anomalura V. Ilass. 
Panchax Buchanani  Val. :=!  Homalopsis javanica K. v. H. ^ Odontopsis arrna- 

ta V. Ilass.? 
Behalve de genoemde soorten kenden Kuhl en Van Hassslt nog een aantal 
andere, zooals Homaloptera erythrorhina V. Ilass., Homaloptera ocellata V. Ilass., 
Rohita vittata Val. (Labiobarbus vittatus K. v. H.J, Cirrhina breviceps Val. (La- 
biobarbus breviceps K. v. IL), Barbichthys laevis Blkr (Barbus nudicephalus K. 
v. IL), Cyclocheilichthys apogon Blkr (Barbus apogon Kuhl) en Luciosoma setige- 
rum Blkr, doch de namen dier soorten zijn niet door hen  openbaar gemaakt. 


20 

De rijke verzamelingen , door Kuhl en Van Hasselt en de hun opgevolgd hebbende 
leden der voormalige natuurkundige kommissie naar het Museum van natuurlijke 
historie te Leiden gezonden, hebben veel bijgedragen tot eene nadere kennis der Ja- 
vasche Cvprinen. De heer Valenciennes heeft de daar vergaderde bouwstoffen kun- 
nen raadplegen en de uitkomsten er van nedergelegd in de groote Histoire naturelle 
des Poissons. Ik zie in de deelen van het groote vischwerk , welke over de Cvprinen 
handelen, 4G Javaschc soorten der orde beschreven, doch het aantal dier soorten 
is geringer, omdat meerdere onder verschillende namen twee tot driemaal als 
verschillende soorten zijn opgebragt. Na terugbrenging dier soorten tot hare ware 
beteekenis, zijn de overblijvende de hier ondergenoemde 38. 

Cobitis fascial a Val. =2 Cobitis chrysolaimos K. v. IL, Val.— Xemacheilos fasciatus 

K. v. II. —  Cobitis suborbitalis Val. 
Acanthopthalmus fasciatus V. Ilass. 0 Cobitis oblonga Val. 

11     javanicus V. Ilass. — Cobitis oblonga Val. 
Lepidocephalus llasseltii Blkr ö Cobitis Ilasseltii  Val. 
llomaloptera  erythrorhina V. Ilass. 0 Balitora erythrorhina Val. 
//     pavonina Blkr 0 Balitora pavonina Val. 
h     Valenciennesi Blkr ö Balitora occllata Val. 
Crossocheilos (Crossocheilos) oblongns V. Ilass. — Labeo oblongus Val. 
Labco (Diplocheilos) erythropterus  Blkr =3 Labeo erythropterus  Val. 

11   ? (   //  ?) hispidus Blkr =3 Labeo hispidua Val. 
Lobocheilos (Lobocheilos) falcifer V. Ilass. — Labeo falcifer Val. 

//     (Cobionichthys)  lipocheilos Blkr =3  Chondrostoma lipocheilos Val. 
//    ? vel Rohita? ? :=! Cirrhina breviceps Val =; Labiobarbus breviceps K. v. II. 
Rohita  (Rohita) llasseltii Val. 
//     (   u   ) microcephalus Val. 

//     (   11   ) vittata Val. — Labcobarbus vittatus K. v. II. = Rohita erythrura Val. 
Dangila  leptochcila  Val.— Labiobarbus  leptocheilus  K. v. II. = Dangila  Cu- 
vieri Val. 
n    Kuhlii Val. 

11    lipocheila Val. =3 Labiobarbus lipocheilus K. v. II. 
Barbichthys laevis Blkr ö  Barbus lacvis Val. =:  Barbus nudicephalus K. v. IJ. 
Cyprinus flavipinnis  K. v. IL, Val. =s  Cyprinus vittatus Val. 
Labeobarbus douronensis Blkr  s  Barbus  douronensis  Val. 
//    soro Blkr =3* Barbus  soro Val. 
//    tambra B!kr :=:  Barbus tambra Val. 
t'yclocheilichthys (Cyclocheilichthys) armatus Blkr =  Barbus  armatus Val. 

v    (Anematichthys) apogon Blkr =:  Barbus apogon Kuhl a Systomus apo- 
gon Val. 


// 

( 

II 

) 

II 

( 

II 

) 

H 

( 

II 

) 

II 

( 

II 

) 

II 

( 

II 

) 

II 

( 

II 

) 

21 

Systornus (Barbodes) brarnoides Blkr S  Barbus bramoides  Val. 

lnpselonotus Blkr ;=; Barbus hypselonotus V.  Hass., Val. 
lateristri^a Blkr =3   Barbus lateristrio;a Val. 
maculatus Blkr =:  Barbus ruaculatus V. Hass. -=t, Barbus bi- 
notatus Kuhl,  Val. 

inannnatus Blkr :=:  Barbus mannnatus Val. 
obtusirostris Blkr ^  Barbus obtusirostris V. Hass. 
rubripinnis Blkr =3 Barbus rubripinnis V. Hass. Val- s Bar- 
bus orphoides Val. zz  Barbus gardonides Val. spcciru. javanic. 
Hampala macrolepidota K. v. H. :=: Capoëta macrolepidota  Val. 
Luciosoma (Luciosoma) setigerum Blkr =!  Barbus sctigerus Val. 
Chela anonialurus  Blkr :=!  Oxygaster  anonialurus  V.  Hass. =!  Leuciscus  oxy- 

gaster  Val. 
Macrockiriclühys ? raacrochir Blkr =; Clupea macrochira K. v. H. =3  Leuciscus 

rnacrocliirus Val. 
Pancbax Bucbanani Val. :=: Hornalopsis  javauica K. v. II. — Odontopsis arruata 

V. Hass. 
De kennis  der  Javasche Cyprinen  werd hierdoor  vermeerderd met  die van 20 
soorten, zoodat daardoor in het geheel, Barbus striatus V. Ilass. als geheel onze- 
kere soort alleen uitgezonderd , 42 Cyprinen in de registers van Java bleven in te 
schrijven. 

Nagenoeg gelijktijdig met den beer Valenciennes maakte ook Heckel, in zijne 
Fische Syriens, eenige archipclagische Cyprinen bekend. 

Alle soorten van Kuhl en Van Hasselt en van den heer Valenciennes waren uitslui- 
tend van het westelijke gedeelte van Java, terwijl die van Heckel alle buiten Java, 
op Borneo en de Philippijnen waren gevonden. Met uitzondering van een diersoor- 
ten, van welke mij geene beschrijving is onderde oogen gekomen, zijn zij kor- 
telijk in gezegd werk beschreven. Zij zijn: 

Systomus? (Barbodes) carassiodes Blkr ^ Barbus carassiodes Heck. , van Borneo. 
Dangila festiva Blkr 7=i Cyrene festiva Heck.,  van Borneo. 
//   ocellata Blkr ^3  Cyrene  ocellata Heck.,  van Borneo. 
//   cyanopareja Blkr ~ Cyrene cyanopareja Heek., van de Philippijnen. 
11   philippinia Blkr ^ Cyrene philippinia Heek., van de Philippijnen. 
Met deze soorten werd voor het eerst het  voorkomen van Cyprinen ook op an- 
dere eilanden van den Indischen archipel bewezen. 

In  1S49 bewees de heer Th. Cantor het voorkomen van Cyprinen op het eigen- 
lijk meer tot het geographisch gebied van  Malakka behoorend eiland Pinang, waar 
hij de volgende soorten aantrof. 
Hampala macrolepidota V. Hass. ;=; Capoëta macrolepidota Val. 


• >•> 


Rasbora rasbora Blkr? = Leuciscus  rasbora Cuv., Cant. 
Fanchax Buchanani Val. 


Zoover was clc kennis der Cyprinen gevorderd, toen ik mijne nasporingen be- 
trekkelijk dezelfde orde  begon. 

.Men had in het geheel slechts 43 soorten van den gcheelcn archipel leeren ken- 
nen en de van ze gegevene beschrijvingen waren, wat de groote meerderheid be- 
treft, als onvoldoende te beschouwen, wat ook gedeeltelijk niet anders kon , omdat 
ze genomen moesten worden naar lang in wijngeest bewaarde of opgezette of 
opgelegde voorwerpen . 

Was, hetgeen men ten deze van het grootste eiland van den Archipel wist, niet 
noemenswaardig, van de overige Soenda-eilanden buiten Java wist men volstrek- 
telijk  niets. 

Mij is het voorregt te beurt mogen vallen, veel in de ontbrekende kennis van 
de arehipelagische Cyprinen aan te vullen, en het eerst eenig licht te versprei- 
den over de Cyprinen van  Sumatra,  Bali, Biliton, Banka en Singapoera. 

Talrijke soorten voorts hel) ik het eerst in  de  wetenschap kunnen voeren , en  al- 
hoewel meerdere vroeger door mij als nieuwe opgestelde soorten mij later, bij dieper 
doordringen  in dezen tak  van  studie  en  na  bekoming  van rijkeren  voorraad aan 
bouwstoffen, gebleken zijn tot vroeger reeds bekende doch gebrekkig beschrevene te 
belmoren, blijven, na aftrekkking dier soorten, toch nog 84 soorten over, van 1S5!) 
tot  1S5S  door mij  beschreven, van welke de wetenschap vroeger geen kennis droeg. 
Do beschrijvingen dier soorten  zijn ia talrijke bijdragen  verspreid.   Ik Iaat hare 
namen  hier volgen  in  de orde, waarin  hare beschrijvingen van  1S4!) af tot heden 
zijn openbaar gemaakt en met  bijvoeging der nieuwere namen,  welke  veranderde 
inzigten in  hare generische verwantschappen  hebben noodig gemaakt. 
ÏS4D. Svstomus (Barbodcs) gonionotus Blkr —  Barbus gonionotus Blkr. 
//    (   h   )   erythropterus Blkr —  Barbus erythropterus Blkr. 
Cycloeheilichthys  (Cycloeheilichthys)  enoplos  Blkr—  Barbus  enoplos  Blkr. 
Morulius chrysophekadion  Blkr s  Rohita  chrysophekadion  Blkr —  Rohita 
polyporos  Blkr =:  Rohita koilogencion  Blkr =5  Rohita  cyanomclas 
Blkr s Chrysophekadion polyporos Blkr. 
Systomus  (Capoëta)  brevis Blkr =!  Capoëta brevis Blkr. 
Rasbora argyrotaenia Blkr ~  Leuciscus  argyrotaenia Jïlkr s Leuciscus cya- 
notaenia Blkr —  Leuciscus Schwenkii Blkr. 
1S5Ü. Balantiocheilos  melanopterus  Blkr ~   Barbus  melanopterus Blkr =  Systo- 
mus mclanoptcrus .Blkr. 
Rohteichthys mierolepis Blkr —  Barbus microlepis Blkr — Systomus mjcro- 
lepis Blkr = Rohtee microlepis Blkr. 


23 

Amblyrhynchichthys truncatus Blkr —  Barbus truncatus Blkr s  Systomus 

truncatus Blkr. 
Epalzeorhynchos kallopterus Blkr —  Barbus kalopterus Blkr. 
Macrochirichthys uranoscopus  Blkr —  Leuciscus uranoscopus Blkr. 
llasbora dusomensis Blkr ^ Leuciscus dusonensis Blkr. 
Dangila  spilurus Blkr. 
llasbora kallochroma Blkr — Leuciscus kallochroma Blkr. 

1851. Cyclocbeiliclithys (Siaja) niicrolcpis Blkr =: Capoëta microlepis Blkr. 
Systomus ('Systomus) bulu Blkr. 

Leptobarbus Hoevenü Blkr =: Barbus IToevcnii Blkr. 

Cyclocheilichthys (Siaja) siaja Blkr=5 Capocta euoplos Blkr=; Capoëta siaja Blkr. 

Rohita (Rohita) Schlegeli Blkr. 

Rasbora Einthoveni Blkr =j Leuciscus Einthovenü Blkr. 

Cobitichthys barbatuloicles Blkr =; Cobitis barbatuloides Blkr. 

Rasbora cephalotaenia Blkr ;=! Leuciscus cephalotaenia Blkr. 

1852. Roliita (Rohita) melanopleura  Blkr. 

Chela oxygastroides Blkr — Leuciscus oxygastroides  Blkr. 

Systomus (Capocta)  padangensis Blkr ö Capocta padangensis Blkr. 

Hampala ampalong Blkr — Capocta ampalong Blkr. 

Dangila sumatrana Blkr. 

Rohita (Rohita) enneaporos Blkr. 

a   (   h   )  ti'iporos Blkr. 
Thynniclithys  thynnoides Blkr =! Leuciscus thyunoides Blkr. 
Luciosoma (Triuemati.hthys) trinema Blkr^i Leuciscus trinema Blkr. 
Rasbora sumatrana  Blkr =i Leuciscus sumatranus  Blkr. 
Hymcnophysa MacClellandi Blkr — Cobitis hymenophysa Blkr. 

//    macracanthus  Blkr— Cobitis macracanthus Blkr 
Cobitis Jaklesi Blkr. 
Rohita (Rohita) Waandersi Blkr. 
Homaloptera ophiolepis Blkr. 

«    salusur Bikr. 

a    gymnogftster Blkr. 
1S53. Systomus (Barbodes) Huguenini Blkr— Barbus Huguenini  Blkr. 

Cyclocheilichthys (Cyclocheilichthys) repasson Blkrr=! Barbus repasson Blkr. 

Systomus (Capoëta) oligolepis  Blkr — Capocta oligolepis Blkr. 

Dangila fasciata Blkr. 

Systomus (Barbodes) fasciatus Blkr s Barbus  fasciatii3 Blkr. 

Rohita  (Rohita) oligolepis Blkr. 

Rasbora bankanensis Blkr — Leuciscns bankanensis Blkr. 


24 

Cyclocheilichthys  (Siaja) heteronema Blkr =3 Barbus  heteronema Blkr. 
h    (Aneinatichthys)  janthochir Blkr =3 Systomus janthochir Blkr. 
//    (Cyclocheilichthys)  macraranthus Blkr r=x Barbas macraranthus Blkr. 
Systomus (Barbodes) Schwanefeldi Blkr— Barbus Schwanefeldii Blkr, ex parte. 
Crossocheilos (Crossochciliclithys)  cobitis  Blkr^ Lobocheilos cobitis Blkr. 
Lobocheilos (Lobocheilos) Schwanefeldi  Blkr. 

Schismatorhynchos  heterorhynchos  Blkr ö Lobocheilos hcterorchynhos  Blkr 
ö Schismatorhynchos lobocheilioides Blkr. 
1854. Labeobarbus tambroides Blkr =: Barbus tambroides Blkr. 

llasbora latcristriata Blkr ^  Leuciscus lateristriatus  V.  Hass. ie. russ. 
Acanthopsis choirorhynchos Blkr -=j  Cobitis choirorhynchos Blkr. 
Lepidocephalus macrochir Blkr ~  Cobitis niacrochir Blkr. 
Aplocheilus javanicus Blkr. 

Systomus (Barbodes)  amblycephalus Blkr S  Barbus amblycephalus Blkr. 
//  (Capoeta)  sumatranus Blkr ;=j  Capoeta tetrazoua Blkr. 
1355. Luciosoma  (Luciosoma) spilopleura Blkr. 
Rohita  (Rohita) brachynotopterus Blkr. 

Diplocheilichthys pleurotaenia  Blkr —  Lobocheilos  pleurotaenia Blkr. 
Rasbora leptosoma Blkr —  Leuciscus leptosoma Blkr. 
Systomus (Barbodes) javanicus Blkr ö  Barbus javanicus Blkr. 

//    (   //   )   marrophthalmus Blkr s  Barbus macrophthalmus Blkr. 

(   «   )   platysoma  Blkr e=j  Barbus platysoma Blkr. 
//    (Systomus)  lawak  Blkr. 
Cyclocheilichthys  (Anematichthys)  apogouoides  Blkr zz  Systomus apogonoi- 
des Blkr. 
// ( Siaja ) Deventeri  Blkr —  Capoeta Deventeri Blkr. 
Systomus  (Capoeta)  leiacanthus Blkr — j  Capoeta javanica  Blkr. 
Albulichthys albuloides  Blkr —  Systomus albuloides Blkr. 
1856. Systomus (Barbodes) tetrazona Blkr s  Barbus tetrazona Blkr. 
Rasborichthys Hell'ri hi Blkr a  Leuciscus Ilelfrichii Blkr. 
Rohita (Rohita) borneënsis Blkr. 
//    (   ii   )   kahajanensis Blkr. 
a    (   "   )   Kappenii Blkr. 
1350. Systomus  (Barbodes)  koilometopon Blkr. 
1557.    //    (   //   )   bunter Blkr —  Barbus bunter Blkr. 

Lobocheilos?  (Lobocheilos?) llasseltii Blkr —  Barbus  Hasseltii Blkr. 

u    (Gobionichthys) niicrocephalus Blkr a  Cobio microcephalus Blkr, 
Labeo (Diplocheilos) lucas Blkr —  Lobocheilos lucas Blkr. 
//    (   //   )   rohitoides Blkr a  Lobocheilos rohitoides Blkr. 


25 


1S3S. Systomus (Systomus) Waandersi  Blkr. 

Behalve deze 84 soorten bevat mijn kabinet nog eenige andere, vroeger niet 
beschrevene.   Ik  heb die genoemd : 

Crossocheilos (Crossocheilichthys)  Laugei. 
Lobocheilos  (Lobocheilos)  lehat. 
Rohita (Rohita) Kuhli. 
Cyelocheilichthys (Siaja)  macropus. 
Systomus  (Barbodes)  belinka. 

h    (   ii   )   poniosoma. 
Thynnichthys polylepis. 
Rasbora borneënsis. 
Chela  hypophthalmus. 
De  laatstgenoemde soorten worden in dezen arbeid voor het eerst bekend gemaakt 
en brengen het aantal der door mij ontdekte archipelagische soorten  van  Cypriuen 
op 93, en dat der in het geheel  waargenomene op  141. 

Van die soorten behooren slechts 2 tot de familie der Cyprinodontoïden en daarin 
tot de groep der Aplocheilinen , welke groep tot de oude wereld beperkt is en daarin 
tot Zuid- en Oost-Azië en de Japansche en  Indische eilanden. 

Van de overblijvende 139 Cyprinoïden behooren 11 soorten tot de subfamilie 
der Cobitiformes, welke subfamilie insgelijks tot de oude wereld is beperkt, doch 
zich uitstrekt over de geheele breedte van Azië en Europa, terwijl zij in Afrika 
seene vertegenwoordigers  telt. 

De Ilomalopteraeformes tellen op de Soenda-eilanden 9 soorten. Andere soorten 
dezer subfamilie zijn  slechts bekend  van  Zuid-Azië. 

De Cypriniformes, 119 in getal, behooren, op 2 soorten na, alle tot de groepen 
der Labeoninen en  l'arbinen. 

De Catostominen vindt men evenmin in den Indischen Archipel als in Europa, 
Afrika en bijkans geheel Azië, van welk werelddeel tot nog toe slechts oostelijk Si- 
berië het bestaan van Catostominen, en dan nog slechts van eene enkele soort, 
heeft  aangewezen. 

Ook de Cyprininen mogen gezegd worden in den Indischen archipel niet natuur- 
lijk voor te komen, want Carassius auratus is er slechts een kultuurvisch en Cyprinus 
flavipinnis is dat even zoo en heeft zich vrijwillig ook nog niet verder verspreid 
dan in de bovenlanden van het westelijke gedeelte van Java. liet eigenlijke vader- 
land der Cyprininen is ook beperkt tot de gematigde en koudere streken van Azië 
en Europa, van waar enkele soorten over de meest verschillende deelen der aarde 
zijn  verbreid. 

De arcliipelagische Labeoninen zijn, volgens den tegenwoordigen stand der weten- 
schap, 42 of 4.J in getal.   Deze groep vindt men in alle werelddeelen terug, waar 

4 


2G 

Cyprinoïïlen leven, doch hare soorten zijn zoo talrijk in Zuid- en Zuidwestelijk Azië' 
en in Nbord-Atncrika , als zij spaarzaam zijn in Europa, Zuid-Afrika en Oostelijk 
Azië, terwijl ze in Noord-Europa en  Noord-Azië geheel ontbreken. 

De Barbinen zijn in den Soenda-archipel in de talrijkste soorten vertegenwoordigd. 
Die soorten zijn 74 in getal en maken alzoo de grootste helft uit van de gezamen- 
lijke archipelagische Cyprinoïden. Trouwens zijn de Barbinen in het algemeen de 
rijkst bedeelde groep der geheele familie, bedragende het aantal harer soorten, over 
de geheele aarde en de thans levende schepping genomen, ruim G 1° /a van alle 
thans bekende der geheele familie. Betrekkelijk het talrijkst zijn zij in Zuid-Azië 
en  Europa, het spaarzaamste in Noord Azië' en Afrika. 


Ue kennis, door mijne waarnemingen verkregen , heeft reeds eenig licht doen op- 
gaan over de geographische verbreiding der archipelagische Cyprinen. 

Toen ik mijne nasporingen begon, was op de kaart van den Indischen archipel 
slechts een gedeelte van westelijk Java en ecne enkele plek op Borneo en Luçon 
met Cyprinen te beteekenen, en wel, zooals hierboven reeds is aangeduid Luçon 
eu Borneo elk met 2, Java met 42 soorten en Pinang, zoo men dit eiland tot den 
Archipel wil rekenen, met 3 soorten. 

Die verhoudingen zijn thans reeds aanmerkelijk gewijzigd. 

Van Java ken ik 73, van Bali 2, van Sumatra 84, van Nias 1, van Singapoera 
3, van Banka 10, van Biliton 4, en van Borneo 52 Cyprinen; cijfers, welke zeker 
wel in de verte niet uitdrukken de juiste verhoudingen der op die eilanden voor- 
komende soorten, maar toch reeds opmerkelijk zijn, omdat zij aantoonen , eensdeels 
den vroeger niet vermoeden rijkdom van alle grootere Socnda-eilanden aan ver- 
tegenwoordigers der orde en ten andere, dat Sumatra vooral zeer rijk is aan Cyprinen, 
rijker zeker dan Java, vermits het, alhoewel minder onderzocht dan Java, thans 
reeds 11 soorten meer heeft aan te wijzen. Ook het cijfer van Borneo zou hoogst- 
waarschijnlijk veel hooger zijn, zoo niet de mij tot dusverre van daar gewordene 
karpers alle van slechts uit de lage gedeelten der gebieden van zijne groote stroomen 
waren toegezonden. Eene geheel andere wereld van Cyprinen beweegt zich gewis 
in het hart van dit grootste eiland der wereld, dan nabij zijne stroommondingen, 
evenzeer als zulks reeds  voor Java en  Sumatra bewezen is. 


Nog kort geleden bestond er veel grond aan te nemen , dat de archipelagische 
Cyprinen , eene geheel afgezonderde fauna uitmaken. 

Geen enkele archipelagische soort dor Cyprinoïden was van buiten den archipel be- 
kend, want Barbus gardonides Val. van Bengalen, door den heer Valenciennes ook 


27 

opgegeven als Java te bewonen, komt hier niet voor, — en al wilde men Pinang 
binnen de grenzen van den Archipel trekken, dan is het nog twijfelachtig, of de 
soort, door den heer Cantor van daar als Leuciscus rasbora beschreven, inder- 
daad dezelfde  is  als Cyprinus rasbora  van  Buchanan. 

Slechts van Panchax, dus een Cyprinodont, wist men, dat zij zoowel op de 
Soenda-eilanden  als in Bengalen  leeft. 

Maar ook hieromtrent heeft de jongste tijd een nieuw licht doen opgaan. 

Men is dit verpligt aan de nasporingen van den graaf Francis De Castelnau. 
Met groote getrouwheid heeft de heer De Castelnau, tijdens zijn verblijf in Siam , 
te Bangkok, de physiognomie der visschen, welke hij aldaar heeft waargenomen, 
in een album teruggegeven. Dit album, mij ter inzage welwillend toegezonden, 
heeft met zekerheid een groot aantal archipelagische vischsoorten en daaronder ook 
meerdere Cyprinoïden laten herkennen. Daardoor is bewezen, dat ook in Siam 's 
stroomen leven Morulius chrysophekadion , Rohita (Rohita) melanopleura , Rohita 
(Rohita) borneénsis, Systomus (Systomus) bulu, Systomus (Barbodes) rubripinnis, 
Amblyrhynchichthys truncatus, Balantiocheilos melanopterus , Rasbora dusonensis en 
Macrochirichthys nranoscopus. En aangezien datzelfde album ook heeft geleerd, dat 
meerdere Labyrinthvisschen, Rhynchobdelloïden en Siluroïden , welke vroeger ook 
alleenlijk van de rivieren van den lndischen archipel bekend waren, insgelijks in 
de zoete wateren van Siam voorkomen, laat zich de groote verwantschap tusschen 
de zoetwater-vischfauna van Siam en die der Soenda-eilanden niet miskennen. 
Die verwantschap is zelfs zoodanig, dat ik, zoo als ik mij reeds elders heb uitge- 
drukt, indien ik niet bekend geweest was met den oorsprong der afbeeldingen 
van den heer De Castelnau, ze, wat de zoetwatervisschen betreft, gehouden zou 
hebben als voor te  stellen de zoetwatervischfauna van Borneo of Sumatra. 

Het lijdt geen' twijfel, dat een voortgezet onderzoek der zoetwater-faunen van de 
genoemde, door eene vrij breede zee van elkander gescheidene, gewesten , ten opzigte 
van de geographische verbreiding der Cyprinen nog menig merkwaardig punt zal 
aan het licht brengen en dat menig geoloog daarin aanleiding zal vinden tot the- 
oriën over den genetischen zamenhang dier gewesten en de geboorte van de tus- 
schen ze liggende  Chinesche  en  Maleische zceén. 

Een ander merkwaardig punt is de verdeeling der verschillende soorten van 
Cyprinen over de verschillende Soenda-eilanden. Gelijk voor de plantenwereld, 
voor meerdere klassen van het dierenrijk, en in de klasse der visschen in het 
bijzonder voor de Siluren, reeds was aangetoond, dat Sumatra en Borneo meer met 
elkander overeenkomen dan een van beide met Java, is zulks thans ook ten op- 
zigte der Cyprinen te bewijzen. Talrijke soorten worden gelijkelijk op Borneo en 
Sumatra aangetroffen , welke op Java worden gemist, en talrijke soorten ook vindt 
men op Java,  welke op  Borneo  en  Sumatra  ontbreken.   Voor  zooveel  men van 


28 

de eilanden Banka en Biliton weet, zijn zij in een cyprinologisch opzigt evenzeer 
nader verwant aan  Borneo en Sumatra  dan aan Java. 

Volgens den tegen woordigen stand der kennis zijn volgende verhoudingen aan 
te teekenen. 

1°. Soorten, op alle drie groote Soenda-eilandcn (Java, Sumatra, Borneo) voor- 
komende zijn: Hymenophysa MacClellandi, Rohita Hasseltü, Roliita vittata, Dan- 
gila Cuvieri, Barbicbtbys laevis , Cycloch ilichthys (Anematichthys) apogon (ook op 
Banka), Systomus (Barbodes) lateristriga (ook op Singapocra, Banka en Biliton) , 
Svstomus (Barbodes) niaculatus (ook op Bali, Nias, Singapoera , Banka en Bili- 
ton), Hampala macrolepidota (ook op Pinang), Chela anomalurus, Chela oxygas- 
troides en  Panchax Buchanani (ook op Pinang). 

2\ Java beeft gemeen met Sumatra, maar niet met Borneo; Cobitis fasciata , 
Acanthophthalmus javanicus, Acanthophthalmus faseiatus, Homaloptera fasciata, 
Homaloptera ocellata Homaloptera ophiolepis, Homaloptera salusur, Crossocheilos 
(Crossocheilos) oblongus, Crossocheilos (Crossocheilichthj's) cobitis, Lobocheilos( Lo- 
bocheilos) faleifer, Lobocbcilos (Lobocheilos) Sehwanefeldi , Morulius chrysopheka- 
dion, Rohita microcephalus, Labeobarbus douronensis, Labeobarbus soro, Labco- 
l)arbus tambra Labeobarbus tambroides , Cyclocheilichthys (Cyclocheilichthys) arrna- 
tus , Systomus (Barbodes) javanicus, Systomus (Barbodes) marginatum, Luciosoma 
(Luciosorna)  setigerum, Rasbora argyrotacnia en Rasbora lateristriata. 

3°. Borneo heeft gemeen met Java maar niet met Sumatra: Acanthopsis dialyzona 
en Systomus (Barbus) erythropterus. 

4°. Borneo heeft gemeen met Sumatra maar niet met Java: Hymenophysa ma- 
cracanthus, Epalzeorhynchos kalloptcrus, Rohita melanopleura, Rohita Schlegeli, Ro- 
hita triporos, Dangila fasciata, Dangila ocellata, Cyclocheilichthys (Cyclocheilich- 
thys) siaja, Cyclocheilichthys (Cyclocheilichthys) microlepis, Balantiocheilos mela- 
nopterus, Systomus (Barbodes) faseiatus (ook op Banka), Systomus (Barbodes) 
Sehwanefeldi, Systomus (Systomus) bulu, Hampala ampalong, Albulichthys albu- 
loides, Amblyrhynchichthys truncatus, Rohteichthys microlepis, Leptobarbus lloe- 
venii, Luciosoma (Trinematiehthys) trinema, Thynnichthys polylepis, Rasbora du- 
sonensis en  Macrochirichthys uranoscopus. 

Wanneer de hoogere gedeelten der stroomgebieden op Cyprincn zullen onderzocht 
zijn, zal het ook blijken, dat menige soort, sub 2° aangevoerd, ook de heldere 
rivierwateren van Borneo bevolkt, maar ik geloof niet , dat toekomstige nasporingen 
vele  der soorten op Java zal  doen  vinden in  deze  § vermeld. 

5°. Aan Java zijn eigen: Lepidocephalus Hasseltii, Homaloptera erythrorhina, 
Homaloptera pavonina, Homaloptera Valenciennesi , Labeo (Diplocheilos) erythro- 
pterus, Labeo (Diplocheilos) lucas, Labeo (Diplocheilos) rohitoides, Labeo? (Diplo- 
cheilos) hispidus,  Lobocheilos (Lobocheilos) lehat,  Lobocheilos (Gobionichthys) ja- 


29 

vanicus, Lobocheilos (Gobionichthys) ruicrocephalus, Lobocheilos ? ? Hasseltii, Dan- 
gila Kuhli, Dangila lipocheila, Cirrhina breviceps Val., Cyclocheilichthys (Cyclochei- 
lichthys) enoplos, Cyclocheilichthys (Siaja) Deventeri, Cyclocheilichthys (Aneniatichthys) 
apogonides, Systonius (Barbodes) bramoides, Systomus (Barbodes) bunter, Systoraus 
(Barbodes) gonionotus, Systomus (Barbodes) hypselonotus, Systomus (Barbodes) koi- 
lometopon, Systomus (Barbodes) inacrophthalmus, Systomus (Barbodes) obtusirostris , 
Systomus (Barbodes) platysoma, Systomus (Capoëta) brevis, Systomus (Capoëta) 
leiacanthus, Systomus (Systomus) lawak, Systomus (Systomus) Waandersi, Macro- 
chirichthys ? ? macrochirus en Aplocheilos javanicus. 

6% Aan Sumatra zijn eigen: Cobitis Jaklesi, Acanthopsis choirorhynchos, Lepido- 
cephalus macrochir, Homaloptera gymnogaster, Crossocheilos (Crossocheilichthys) 
Langeï, Schismatorhynchos heterorhynchos, Diplocheilichthys pleurotaenia, Rohita 
brachynotopteriis , Rohita eneaporos, Rohita Kuhli, Dangila sumatrana, Cyclo- 
cheilichthys (Cyclocheilichthys) macracanthus, Cyclocheilichthvs (Cyclocheilichthys) 
repasson, Systomus (Barbodes) belinka, Systomus (Barbodes) goniosoma, Svsto- 
mus (Barbodes) Hugueniiii, Systomus (Capoëta) oligolepis, Systomus (Capoëta) pa- 
dangensis, Systomus (Capoëta) sumatranus, Thynnichthys thynnoides, Rasbora lep- 
tosoma,  Rasbora sumatrana en Chela hypophthalmus. 

T. Aan Borneo zijn eigen: Cobitichthys barbatuloides, Rohita Kappenü, Dangila 
festiva, Dangila spilurus, Cyclocheilichthys (Siaja) heteronema, Cyclocheilichtys (Siaja) 
macropus, Cyclocheilichthys (Anematichthys) janthochir, Systomus (Barbodes) arn- 
blycephalus, Systomus (Barbodes) tetrazona en Rasbora borneënsis. 

8°. Aan Banka zijn eigen: Rohita oligolepis, Rohita Waandersi en Rasbora 
bankanensis. 

9°. Biliton heeft tot nog toe geene eigene soorten aan te wijzen , evenmin als 
Bali, Nias en Singapoera, terwijl van de overige Soenda-eilanden nog geene en- 
kele soort der orde  is bekend geworden. 

10°. Aan de Philippijnen zijn eigen: Dangila cyanopareja en Dangila philippinia, 
de twee eenige soorten van  Cjprinen, tot dusverre van die eilandengroep vermeld. 

Ten opzigte van de verdeeling der generische typen over de Soenda-eilanden 
blijkt uit het bovenstaande: 

1°. Dat de drie groote Soenda-eilanden met elkander gemeen hebben de ge- 
slachten Hymenophysa, Acanthopsis, Rohita, Dangila, Barbichthys, Cyclochei- 
lichthys, Systomus, Hampala, Luciosoma, Rasbora, Chela, Macrochirichthys? 
en  Panchax. 

2°. Dat Java gemeen heeft met Sumatra, maar niet met Borneo: Cobitis, Acan- 
thophthalmus , Lepidocephalus, Homaloptera, Crossocheilos, Lobocheilos, Morulius, 
Labeobarbus, en het subgenus Luciosoma. 

3°. Dat Borneo met Java geen enkel geslacht gemeen heeft, wat niet tevens 
op Sumatra voorkomt. 


30 

4'. Dat Borneo daarentegen niet Sumatra gemeen heeft, maarniet tevens ook met 
Java, de geslachten Epalzeorhynchos, Balantiocheilos, Albulich thys , Amblyrbyn- 
chichthys, llohteichthys, Leptobarbus, Thynnichthys en het subgenus Trinematichthys. 

5°. Dat in den archipel uitsluitend op Java zijn gevonden de subgenera Diplo- 
cheilos en Gobionichthys en het geslacht Cyprinus, van welke echter slechts Co- 
bionichthvs aan Java eiüren is. 

G\ Dat aan Sumatra eigen is het geslacht Diplocheilichthys, terwijl het ge- 
slacht Schismatorhynchos wel ook in Zuid-Azie vertegenwoordigd wordt , doch in 
den Archipel op  Sumatra alleen staat. 

7 . Dat aan Borneo  geheel eigen is het geslacht Rasborichthys. 

S. Dat de van Bali, Nias, Biliton, Banka, Singapoera en de Philippijnen be- 
kend gewordene soorten alle behooren tot geslachten, welke ook op andere eilan- 
den voorkomen. 

De boven omschrevcne verhoudingen zijn in de hieronder volgende opgave tabel- 
larisch aangeduid. 


Wil men eenig denkbeeld van den soortenrijkdom, hierboven ontvouwd, dan 
is het slechts noodig Java of Sumatra te vergelijken met eenig ander groot eiland, 
gelegen nabij een vastland dat  rijk is aan Cyprinen. 

Groot-Brittanjc staat ten dezen in ongeveer dezelfde verhouding tot Europa, als 
Sumatra of Java tot Azië. 

Engeland en Schotland te zamen, in grootte weinig verschillende van Java, voeden 
slechts, volgens de // List of the specimens of British animals in the Collection of the 
British Museum" van den heer J. E. Gray, 21 soorten van Cyprinen, t. w. 2 Co- 
bitiformes, 3 Cyprinincn en lü Barbinen, en van die soorten zijn eenige nog van 
het vastland  overgebragt. 

Van Java daarentegen kent men thans reeds 73 en van Sumatra 81 Cyprinen 
en die cijfers drukken stellig nog op vele soorten na niet uit het wezenlijk op ze 
voorkomende, terwijl zich niet laat verwachten, dat het cijfer van Groot-Brittanje 
door nieuwe waarnemingen eenigzins van belang zal gewijzigd worden. 

Maakt men de vergelijking op eene eenigzins grootere schaal, b. v. van Java en 
Sumatra te zamen, met eenig groot gewest, rijk aan Cyprinen en naauwkeurig door 
naturalisten onderzocht, bij voorbeeld den Oostenrijkschen Staat, zooals die nog in 
begin dezes jaars omschreven was, met zijne groote stroomgebieden van den Do- 
nau en den Po, dan blijkt het, dat Sumatra alleen thans reeds meer Cyprinen 
heeft aan te wijzen dan geheel Oostenrijk, vermits in den jongsten arbeid van 
Heckel en den heer R. Kner over de oostenrijksche visschen, in het geheel SI 
Cyprinen zijn opgegeven.   En  voegt men Java en  .Sumatra bijeen,  om eene  uit- 


31 

« 

gestrekthcid lands te erlangen, die van Oostenrijk meer nabij komende, dan blijkt 
het, dat men thans reeds van beide eilanden 40 soorten meer kent, dan van de ge- 
heelc Oostenrijksche monarchie. 

Geheel Europa bezit, volgens den tegenwoordigen stand onzer kennis, juist zooveel 
soorten van Cyprinen , als thans reeds van de Soenda-eilanden zijn ontdekt geworden. 

De Cyprinen zijn over den Indischen Archipel verbreid als volgt. 


32 


CYPRINORUM  ARCIIIPELA.GICORUM  DISTRIBUTIO  GEOGRAPHICA. 


N 0 M I N A. 

ei 

> 

ri 

c3 

3 

ta 

to 

P 

ri 

S 

to 

c 

W 

a 

ad 

pq 

a 
o 

S 

d 
a 
o 

é i 

aï 

11 
< 

FaMILIA  CïPKISOIDEI. 

Subfamilia Cobitiformes. 

1 Hvmenophysa  MacClellandi  BIkr. 

1 

» 

1 

» 

II 

n 

n 

11 

1 

il 

» 

2       »    macracantüus  Blkr. .   . 

n 

» 

1 

)) 

J) 

» 

» 

1) 

1 

11 

1} 

3 Cobitis fasciata Val 

ï 

» 

1 

V 

11 

u 

11 

11 

» 

11 

11 

)! 

II 

1 

» 

II 

» 

11 

n 

ii 

11 

'1 

5 Cobiticbtbys bavbatuloides Blkr.   . 

» 

11 

n 

il 

lï 

ii 

11 

il 

i 

11 

1» 

6 Acanthopsis  choirorhynchoa  Blkr. 

)) 

11 

ï 

il 

» 

n 

11 

n 

» 

11 

11 

7      »    dialyzona V. Hans.   .   . 

1 

11 

» 

n 

n 

» 

11 

n 

i 

11 

II 

8 Acanthophthalmus fascia tus Y. Ilass. 

1 

11 

ï 

u 

il 

51 

11 

u 

» 

» 

lï 

9       »    javauicus V. Ilass. 

1 

)) 

ï 

» 

n 

11 

11 

n 

ir 

il 

II 

10 Lepidocepkalus Hasseltii Blkr. .   . 

1 

11 

» 

n 

il 

» 

11 

» 

il 

M 

1» 

Il       m    macrochii' Blkr.  .   .   , 

i) 
G 

1» 
)) 

ï 

» 

)) 
)i 

11 

11 

11 
11 

n 

n 

il 

4 

11 

11 

11 

Tot.  :  :  :  . 

s 

? 

11 

iSitbfamilia Ilomalopteraej 'ormes. 

12 Ilomaloptcva fasciata V. Ilass. 

1 

n 

ï 

» 

» 

11 

11 

il 

11 

11 

11 

13     »     gyranogaster Blkr. .   .   . 

11 

il 

ï 

il 

ïi 

11 

11 

il 

11 

11 

11 

14     ii     javanica  V.  Ilass. . 

1 

n 

ï 

n 

» 

II 

11 

il 

11 

11 

II 

15     »     ocellata  V. Flass.   .   :   . 

1 

» 

ï 

» 

11 

11 

1) 

il 

1) 

11 

IP 

1G     »     ophiolepïs Blkr.    .  .   . 

1 

ir 

ï 

» 

)l 

» 

11 

ii 

11 

11 

11 

17     »     salusur Blkr 

1 

u 

ï 

11 

» 

II 

91 

il 

11 

11 

11 

13     »     erytbrorliina  Blkr. . 

1 

n 

» 

» 

)) 

)1 

II 

il 

»1 

11 

11 

19     h     pavonina Blkr 

1 

'j 

» 

II 

il 

11 

'1 

il 

11 

11 

11 

20     »     Valenciennesi Blkr.   .   . 

1 
8 

11 

G 

II 

n 

11 
1) 

II 
11 

il 
n 

11 
11 

11 
II 

11 

Totaal.   ;   . 

II 

11 

Subfamilia Cyprini formes. 

21 Crossocheilos (Crossockeilos) oblongus 

'm    , cobitis  Blkr. 

1 
1 

1 
1 

'1 
» 

n 

il 

II 

II 

11 

II 

>• 

1» 
11 

II 
II 

'1 

23       •!     (    »    ) ]       Blkr. 

11 

u 

1 

H 

» 

11 

11 

n 

'I 

H 

11 

24 Epalzeorhynchos  ka'!        Blkr. 

» 

» 

1 

'i 

n 

11 

11 

n 

1 

11 

'I 

25 Schismatorhynchos  heterorhynchos 

Blkr. " "... 

1. 

h 

1 

il 

n 

II 

'1 

n 

>! 

11 

n 

2>3 Diplochetüchthys pleurota 

H 

u 

1 

1) 

ïi 

11 

11 

n 

11 

H 

II 

'1  . isp.   .   . 

2 

'I 

G 

1] 

» 

11 

II 

n 

1 

» 

M 

33 


o3 

03 

o 

ci 
ft 

NOMINA. 

>■ 

1-5 

"3 

3 

=3 

to 

K 

to 

C 

co 

ei 

ci 

s 
o 

o 
ç 

o 

Per transp. 

2 

n 

G 

>» 

» 

)J 

t» 

)l 

1 

)} 

)) 

27 Labeo (Diplocheilos) erythropterus 

Blkr.  .  .  . 

1 

» 

» 

J) 

» 

» 

» 

)) 

H 

» 

)) 

2S    »    (   »   ) lucas  Blkr.    .   . 

1 

n 

» 

» 

)) 

)) 

H 

» 

)) 

» 

1) 

29     »    (   »   j rohitoides Blkr.   . 

1 

» 

» 

» 

)) 

11 

n 

)) 

)) 

» 

)» 

30    ■>?(») hispidus Blkr. .   . 

1 

» 

n 

n 

» 

» 

n 

)) 

11 

») 

)» 

31 Lobocbeilos  (Lobocbeilos)  falcifer 

V. Hass.    . 

1 

» 

î 

)) 

» 

JÏ 

» 

» 

ï) 

î) 

)} 

32    ii     (   »   ) lebat Blkr.   .   . 

1 

n 

)i 

» 

» 

)> 

» 

n 

il 

ïï 

)} 

33    ii     (   »   ) Schwanefeldi Blkr. 

1 

» 

î 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

1) 

34.     »     (Grubiouicbtbys) javanicus 

Blkr. .   . 

1 

H 

ï) 

» 

n 

n 

» 

» 

» 

1) 

» 

35    ii     (  ii  ) microceplialusBlkr. 

1 

» 

)) 

» 

n 

» 

H 

îï 

1) 

» 

)} 

3G    »    ? (Lobocbeilos ?)   Hasseltii 

Blkr.   .   .   . 

1 

)) 

n 

)> 

)> 

» 

)ï 

ii 

» 

)» 

n 

37 Morulius cbrysophekadion Blkr.  . 

1 

)l 

ï 

n 

» 

» 

» 

» 

)) 

J) 

1 

3S  Roliita (llobita) borneënsis Blkr. . 

» 

>» 

n 

j> 

!» 

n 

» 

m 

1 

)> 

1 

39    » (   »   ) brachynotopterusBlkr. 

n 

1) 

ï 

n 

JJ 

» 

)) 

» 

n 

)» 

il 

40    » (   »   ) enneaporos  Blkr.   . 

n 

I) 

ï 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

n 

il 

41    » (   »   ) Hasseltii Val.   .   . 

1 

)> 

ï 

» 

„ 

)) 

)) 

!) 

l 

» 

)» 

42    ii (   h   ) kahajanensisBlkr.  . 

» 

l) 

ï 

i> 

» 

» 

>J 

)) 

1 

» 

n 

43    h (   n   ) Kappenii Blkr.  .   . 

>l 

)) 

» 

m 

)> 

n 

)) 

» 

1 

» 

» 

44    h (   n   ) Kuhli Blkr.   .   .   . 

n 

» 

ï 

» 

)J 

» 

)) 

1> 

» 

n 

ï» 

45    » (   ii   ) melanopleura Blkr. . 

» 

)) 

ï 

» 

1) 

n 

)> 

» 

1 

i> 

ï 

4 G    » (   »   ) microcephalus  Blkr. 

i 

» 

ï 

» 

» 

» 

H 

)ï 

)) 

»» 

» 

47    » (   n   ) oligolepis Blkr.  .   . 

» 

I) 

» 

» 

1) 

i) 

1 

)) 

» 

» 

u 

48    » (   „   ) Schlegeli Blkr.  .   . 

» 

» 

ï 

» 

)J 

n 

J» 

H 

1 

»» 

ï 

49    » (   »   ) triporos Blkr.   .   . 

» 

» 

ï 

» 

J) 

» 

») 

!» 

1 

» 

» 

50    ii  (   »   ) vittata Val.  .   .   . 

l 

)) 

ï 

)) 

)) 

» 

n 

)) 

1 

» 

»» 

51    » (   »   ) Waandersi Blkr.   . 

» 

)> 

» 

)) 

» 

» 

ï 

)ï 

M 

î» 

» 

l 

)) 

ï 

» 

» 

» 

n 

)I 

1 

» 

)> 

53    »    fasciata Blkr.    .   , 

» 

11 

ï 

i) 

» 

» 

» 

n 

1 

» 

)» 

54    »    f'estiva Blkr.   .     .   . 

M 

» 

)j 

» 

)> 

u 

n 

n 

1 

») 

ti 

1 

n 

n 

» 

» 

i» 

n 

» 

n 

„ 

»i 

56    »    ocellata Blkr. .   ; 

Î) 

» 

l 

» 

)> 

» 

» 

» 

1 

n 

» 

57    »    spilurus Blkr. 

)» 

i) 

» 

!) 

» 

» 

» 

n 

1 

»> 

»* 

58    »    sumatrana Blkr. ,   .   .   . 

11 

n 

ï 

1) 

J) 

» 

» 

n 

» 

i) 

» 

59     »    lipocbeilos Val. 

1 

» 

)) 

)» 

)J 

» 

n 

)) 

>! 

») 

u 

CO    »    cyanopareja Blkr.   .  .   . 

)) 

i) 

i) 

» 

n 

i» 

» 

») 

M 

1 

n 

61    »    philippinia Blkr.    .   .   . 

)) 

» 

i» 

)) 

» 

» 

» 

n 

!» 

1 

il 

62 Barbichthys laevis Blkr.   .   .   . 

1 

n 

ï 

)) 

» 

H 

» 

» 

1 

»» 

il 

63 Cirrhina breviceps Val. (çen.??). 

1 

j) 

» 

)> 

tl 

î» 

n 

n 

)) 

» 

» 

64 Cypriuus flavipinnis V. Hass. 

1 

» 

» 

J» 

» 

J» 

» 

n 

» 

j» 

1 

65 Carassius auratus Nilss.    .   . 

1 

i) 

» 

» 

» 

)) 

1 

» 

» 

»j 

1 

66 Labeobarbus dourouensis Blkr.   . 

1 

» 

ï 

') 

n 

» 

» 

n 

îï 

»» 

)» 

67    ii    soro Blkr 

1 

» 

ï 

1) 

n 

l) 

)) 

» 

» 

n 

H 

68     h    tambra Blkr 

1 

» 

ï 

)> 

n 

» 

)) 

» 

)) 

m 

n 

69     »    tambroides Blkr.   .   .   . 

1 

)) 

ï 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 

j) 

» 

70 Cyclocheilichthv3   ( Cycloebeilich- 

thys) armatus Blkr.   .   .   . 

1 

» 

l 

)} 

» 

îï 

» 

» 

)» 

» 

n 

Transp 

2S  ' 

i 
n 

00 

„   1 

I) 

1 

3 

iî 

15 

2 

c 

34 


N O M I N A. 


i-s 

té 

-•— 

.-2 

£ 

9 

Ù1 

B 
CS 

a 

ci 

^. 

rt 
bO 

.S 
co 

a 

S 

o 

o' 

a 
o 

DO 

a 

?s ï 


72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 


Per transp. 
'1 Cyclocbeilicbtbys  (Cyclocheilich- 

thys) enoplos Blkr 

»    ( »  ) macracantbusBlkr 

»    (    »   ) repasson Blkr. 

» (Siaja)  Deventeri Blkr. 

» (  »  ) heteronema Blkr. 

» (  »  ) siaja Blkr,  .   . 

» (  h  ) macropus  Blkr. 

» (  »  ) microlepis  Blkr. 

» (Anematichthys)  apogon Blkr 

» (  n  ) apogon ides Blkr. 

ii (  »  ) janlho 'hir Blkr. 

82 Balantiocheilos melanopterus Blkr. 

Systomus (Barbodes) amblycepha- 

lus Blkr. . 

) belinka Blkr.   .   . 

) bramoides lilkr.   . 

) buoter Blkr.    .   . 

) erythropterus Blkr.. 

) fasciatus  Blkr. 

) gonionotns Blkr.   . 

) goniosoma Blkr.   . 

) Huguenini  Blk.  . 

) hypselonotus Blkr. . 

) javanicus  Blkr.   . 

) lateristriga Blkr.  . 

) koüometopon Blkr. 

) macrophtbalmus Blkr 

) maculatus  Blkr.   . 

) marginatus Blkr.   . 

) obtusirostris Blkr. . 

) platysoma Blkr.  . 

) l'uluipimiis Blkr  . 

) Schwanefeldi  Blkr. 

) tetrazona Blkr. 

(Capoëta) brevia Blkr. .  . 

) leiacanthus Blkr.   . 

) oligolepis  Blkr.  . 

) padangensis Blkr. . 

) sumatranus Blkr.  . 

(Systomus) bulu Blkr.  .  . 

) lawak Blkr. .   .   . 

) Waandersi lilkr.  . 

112 Kampala ampalong Blkr.   .   . 

113 » macrolepidota K. v. II 
111 Albuliclitliys albuloides Blkr. . 

115 AfflDiyrhynchichtbys truncatus Bklr 

116 Robteicbtbys microlepis Blkr. 

117 Loptobarbus Iloevenii Blkr. 

Transp. 


84 

II   ( 

85 

»   ( 

86 

"   ( 

S7 

11   ( 

88 

II   ( 

89 

II   ( 

90 

"   ( 

91 

I)   ( 

92 

11   ( 

93 

"   ( 

1)   ( 

95 

II   ( 

96 

»   ( 

97 

11   ( 

98 

11   ( 

99 

11   ( 

100 

11   ( 

101 

"   ( 

102 

11   I 

103 

11   ( 

104 

»   ( 

105 

M   ( 

106 

»   ( 

107 

»   ( 

108 

»   ( 

109 

11   ( 

110 

Il   ( 

111 

H   ( 

28 

0 

20 

1 

» 

» 

» 

» 

1 

» 

» 

1 

1 

» 

» 

h 

» 

» 

ii 

H 

i 

» 

11 

» 

h 

11 

i 

1 

11 

i 

1 

» 

» 

» 

)| 

» 

ii 

» 

i 

ii 

11 

» 

» 

H 

1 

1 

11 

n 

1 

» 

» 

1 

» 

n 

» 

II 

i 

1 

11 

n 

» 

11 

i 

)} 

11 

i 

1 

11 

n 

1 

11 

i 

1 

» 

i 

1 

11 

:ï 

1 

» 

t> 

1 

l 

î 

1 

» 

î 

1 

» 

» 

1 

H 

h 

1 

11 

j> 

11 

11 

î 

11 

» 

il 

1 

» 

» 

1 

» 

» 

11 

» 

î 

!) 

» 

î 

» 

» 

î 

» 

» 

î 

1 

» 

II 

1 

H 

» 

II 

M 

î 

1 

» 

î 

11 

II 

î 

» 

11 

î 

» 

II 

î 

II 

II 

î 

54 

51 

1 

0 

0 

15 

2 

)) 

11 

» 

n 

ii 

11 

II 

n 

» 

n 

)} 

11 

)i 

n 

>! 

1) 

11 

!! 

n 

Il 

11 

11 

Il 

i 

■> 

1) 

11 

11 

i 

11 

H 

11 

11 

i 

II 

11 

» 

11 

i 

31 

n 

1 

11 

i 

11 

n 

)1 

îl 

» 

îl 

n 

11 

11 

i 

!1 

n 

11 

11 

i 

II 

>i 

11 

11 

i 

11 

n 

11 

11 

» 

11 

ii 

II 

11 

» 

11 

» 

II 

1)" 

ii 

)l 

n 

>! 

II 

i 

11 

n 

1 

11 

i 

11 

» 

)! 

1) 

» 

II 

n 

11 

)] 

» 

11 

n 

11 

11 

» 

II 

)i 

11 

11 

» 

11 

» 

I) 

11 

n 

11 

i 

1 

1 

i 

II 

» 

11 

11 

» 

11 

>! 

)! 

11 

» 

11 

1 

1 

1 

i 

II 

11 

11 

11 

» 

11 

J> 

11 

11 

» 

11 

II 

11 

II 

ii 

11 

11 

11 

11 

n 

11 

11 

11 

11 

1 

I) 

il 

11 

11 

1 

H 

» 

» 

11 

» 

11 

» 

II 

Jl 

» 

11 

H 

» 

11 

(t 

11 

n 

11 

» 

» 

11 

» 

1» 

11 

» 

11 

il 

11 

11 

i 

11 

il 

»1 

)1 

n 

1> 

» 

11 

II 

n 

11 

» 

11 

11 

1 

II 

» 

11 

11 

1 

11 

l) 

II 

I) 

1 

11 

11 

II 

II 

1 

V 

11 

11 

11 

1 

I) 

II 

11 

11 

1 

11 

2 

7 

2 

36 

2 

35 


NOMINA. 

a 
i-s 

'S 

ci 

i- 
*a 
03 

a 

s 

ce 

a 

to 
c 
ci 
p 

ta 

M 

s 
eu 

SO 

a 

ci 

à 
o 

o 

<L> 

a 
u 
o 

M 

eu 
a. 

m 

G 
Hi 

-< 

Per transp. 

51 

l 

54 

1 

1 

2 

7 

2 

36 

2 

10 

IIS Luciosoma (Luciosoma) Betigerum 

Blkr.    . 

1 

» 

1 

» 

)1 

i» 

)) 

n 

» 

» 

11 

119    'i     (   h   ) spilopleura  Blkr. 

» 

n 

1 

» 

1) 

» 

» 

» 

n 

n 

1 

120    »  (Tiinematichthys) trinema Blkr. 

I) 

» 

1 

n 

ïl 

n 

» 

H 

1 

n 

î) 

121 Thynnicbthys thynnoides Blkr.   . 

» 

n 

1 

» 

» 

» 

)) 

» 

M 

» 

)) 

122    »     polylepis Blkr.   .   .   •   . 

JI 

» 

1 

» 

n 

» 

)) 

I) 

1 

n 

11 

123 Rasbora argyrotaenia Blkr.    .   . 

1 

1 

1 

n 

» 

» 

» 

11 

11 

n 

îï 

124    »   bankaneusis Blkr.    .   .   . 

» 

î) 

» 

» 

» 

» 

1 

J) 

il 

n 

)J 

I) 

1) 

n 

» 

» 

» 

» 

I) 

1 

» 

!» 

12C    »   cephalotaenia Blkr. 

11 

1) 

n 

» 

H 

» 

1 

l 

1 

» 

Il 

)) 

H 

i 

» 

n 

i> 

H 

)1 

1 

» 

1 

)1 

1) 

n 

)j 

» 

1 

1 

1 

1 

t) 

» 

120    ir   kallochroraa Blkr. 

» 

n 

n 

» 

» 

)! 

1 

M 

1 

» 

11 

1 

n 

i 

» 

» 

I) 

1) 

î) 

)> 

» 

j; 

» 

M 

i 

» 

» 

» 

)> 

)) 

)) 

n 

» 

n 

H 

i 

» 

n 

)) 

)1 

J) 

» 

» 

j> 

n 

» 

n 

» 

î 

)) 

» 

n 

M 

)1 

î 

134 Rasborichtbys Helfriehi Blk 

r. 

n 

» 

n 

il 

» 

11 

î) 

» 

1 

n 

» 

135 CLela anomalura Blkr.  . 

i 

» 

i 

» 

j) 

11 

)) 

n 

1 

n 

n 

13G   »   hypophthalmus Blkr.  . 

j) 

n 

i 

» 

» 

>! 

)> 

)i 

II 

» 

» 

137   m   oxygastroides Blkr. 

1 

» 

i 

n 

» 

H 

n 

» 

1 

n 

» 

138 Maorochiricbthys uranoscopus Blkr. 

H 

n 

i 

» 

» 

» 

n 

» 

1 

» 

î 

139   »   ?: rnacrochirus Blkr.   ,   .   . 

1 

57 
fi 

» 

2 

H 

G8 

» 
1 

» 

» 

îi 

H 

4 

» 

47 

4- 

2 

n 

Tot.   .   : 

2 

3 

14 

8 

n   llomulopteraeformes.   .   .   . 

8 

» 

6 

H 

II 

» 

« 

» 

V 

11 

11 

57 
71 

2 

GS 

1 
1 

2 

3 

10 
10 

4 

4 

47 
51 

2 
2 

14 

Tot.   .   . 

2 

82 

2 

3 

14 

Familia Cyprinodontoidei 

140 Aploeheilos javanicus Blkr.   .   . 

141 Panchax Buebanani Val.   .   ,   : 

1 
1 

2 

11 

1 

» 

i 

0 

11 
11 

0 

II 

1 

ii 

1 

Tot.   .   . 

0 

1 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

Ordo Cyprini. 

71 

2 

82 

1 

o 

à 

10 

4 

51 

2 

14 

»      ClTRIXODON'TOIDEI.    .   . . 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

Tot.  .  . 

73 

2 

83 

1 

3 

O 

10 

4 

52 

2 

15 

36 

Hierbij zijn waarschijnlijk nog te voegen Barbus balleroides Val, en l'arbus caras- 
sioides Heek. 


Eene optelling, met de mij beschikbare hulpmiddelen, van de Cyprinen der thans 
levende schepping, heeft mij doen vinden een  cijfer van  1144 soorten. 

In dit cijfer zijn de archipelagische soorten begrepen.   Deze soorten maken alzoo 
ongeveer 1/8 of ruim 0,12 uit van het geheel. 

Gaat  men deze verhouding meer in  bijzonderheden na,  met betrekking  tot  de 
fatniliën, subfamiliën en groepen, dan erlangt men de volgende uitkomsten. 

Van de Cyprinodontoïden zijn 07 soorten beschreven, waaronder slechts 2 archi- 
pelagische.  De evenredigheid is dus :=:  1:48,5. 

De beschrevene  Cyprinoïden zijn 1047 in  getal, met inbegrip der 142  archipe- 
lagische.  De verhouding is alzoo :=!  1:7,37. 

De subfamilie der Cypriniformes telt, met inbegrip van 122 archipelagische, 050 
soorten.   Men vindt daaruit de proportie s 1:7,86. 

lu de wetenschap zijn thans 72  soorten  van Gobitinen  vermeld,  waaronder  11 
archipelagische.   Men erlangt daaruit de evenredigheid ^  1:6,54. 

Van de lö bekende Homalopteraeformes , zijn 9  archipelagische ;=: 1:1,77. 
Deze verhoudingen zijn voorts voor de groepen  der Cypriniformes als volgt. 
Voor de Phalakrognathinen.   .   ö  1: 5,07. 
//     » Cheilognathinen.    :   ö  1: 9,05. 
//     h Labeoninen.  .   .   .   =3  1: 4,18. 
//     // Chondrostominen.   .   ö  0:64. 
h     h Catostominen.   .   .   ö  0:54. 

h     it Cyprinen.    .   .   .   zz  0:33, of de beide ingevoerde soorten in reke- 
ning brengende.    .   a  1:10,5. 
u     h Barbinen. .   =i  1: 8,15. 

De fossiele Cyprinen zijn in  deze  verhoudigen buiten berekening gelaten. 


Alhoewel de Cyprinen in den archipel een zoo merkwaardig groot gedeelte van 
het geheel uitmaken, is het toch opmerkelijk, niet alleen dat de Cyprinodontoïden 
er naauwehjks en de Chondrostominen, Catostominen en Cyprininen er in het ge- 
heel niet vertegenwoordigd worden, maar dat ook, met uitzondering slechts van 
de Cobitiformes , zoo talrijke geslachten van de overige Cyprinoïden niet worden 
aangetroffen. Men vindt er geen enkele amerikaansch genus terug en van de in Afrika 
en Europa levende geslachten hoogstens Labeobarbus, Systomus, Chela, Labeo en 
Crossocheilos. 


37 

Ik heb hieronder laten volgen een tabellarisch overzigt van de geographische ver- 
verbreiding van alle de door mij aangenomene geslachten der Cyprinen , en men zal 
daaruit kunnen ontwaren , dat van de 35 geslachten der Labeoninen niet minder dan 
26, en van de 69 genera van Earbinen niet minder dan 53 in den archipel ontbreken. 

Uiterst grensgewest der Cyprinen in het zuidoosten, heeft de archipel evenwel 
de merkwaardigste en meest zamengestelde vormen in het leven geroepen en voedt 
hij vertegenwoordigers van de geslachten Epalzeorhynchos, Diplocheilichthys, Lo- 
bocheilos, Barbichthys, Cyclocheilichthys, Albulichthys, Rohteichthys , Leptobarbus, 
Rasborichthys en Macrochirichthys , van welke de groote vastlanden der oude en 
nieuwe  wereld tot nog toe geene soorten hebben aangewezen. 


CYPRINORUM  DISTRIBUTIO  GEOGRAPHICA. 


FAMILIA I.  CYPINKOIDEI. 


SPECIES. 

GENERA. 

o 

Ta 

ei 
"o 

< 

o 

'c 
o 
P< 

C3 
1-5 

Asiaticae. 

O 

ci 

o 

p 

a 
c 

ai 

ci 

Araericanae. 

As. Merid. 
As. Occid. 

aa 

a 
a; 

o 

H 

— 

a 
< 

a 
< 

7* 

S 
*-< 

S 
< 

-^2 
O 

H 

01 

te 

o 

SüBFAMILlA  1  COUITIFOKIICS. 

Ilymenophysa McCl.    .    , 
Acanthopsis V. Hass.   ,    .    , 
Lepidocephahis Blkr. 

thophthalmus V. Hass.    : 

Cobitis Art 

Cobitichthys Blkr. 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 

» 
» 

5 

O 

S 

1 

2 
20 

34 

4 
2 
1 

7 

Î1 

3 
5 

4 

1 

d 

9 
3 

» 
» 

3 

» 
» 

9 

» 

12- 

11 
11 
)l 

Î) 

H 

8 

1 
1 

» 
H 

1 

» 
II 
IJ 

G 

î 

il 
il 
1 
5 

7 

» 

N 
» 

» 
il 
i) 
il 
H 
)) 
)> 
» 
11 
)» 

0 

» 

î 

î 

H 

2 

» 
I) 

11 

)) 

1) 

î) 

)) 

» 

)) 
ï) 
II 
» 
» 
» 

0  . 

3 
12 

1 

2 

30 

5 

53 

4 
2 
1 

7 

» 

G 
G 
5 

1 

3 

10 

3 

II 

n 

34  ( 

II 
O 
II 

ï) 

2 

1) 

» 
n 
il 
n 
11 
» 

» 
it 
n 
n 
n 

» 
» 

» 

il 

» 
il 
n 
n 
» 
il 
il 
n 

il 

M 
1) 

11 
11 
11 
)) 

11 

11 
11 
11 

II 

11 
11 
11 
1) 

11 

n 
» 
n 
n 
» 

» 

» 

» 

» 

n 

» 
n 
» 
» 
» 
n 
ii 
n 

» 
n 

» 
ii 
» 

» 

ii 
» 

» 

n 
n 
» 

M 
II 

G 
15 

3 

4 

33 

11 

Tot.   ,   ; 

11 

7 

5 

» 

72 

SüBFAM,  2  IIOMALOPrEIiAErOKMES 

Horaaloptera V. Hass. 
Psilorhynchus McCl. 
rhynchus Blkr. 

9 

n 
» 

9 

1 

3 

» 

1 
4 

1 
7 

)) 
1) 
)) 

n 

il 

13 
2 
1 

Tot.    .    . 

11 

11 

» 

11 
» 

11 
» 
li 
ll_ 

1G 

AMIL1A  3  CïPElSIFOBHEa 

Cohors A. Pltalacrognathiui. 

S t ï r p s  1  L a b e o n i n i. 

oorliynclios Blkr. 
1 us Heek. 
il is V. Hass. 
ignathichthys Blkr. 
ycara McCl. 
Schismatorb.yncb.os Blkr. 

rnathus li        .   . 
cheilichthys Blkr. 
V,  Ikiss. 

» 

» 
ii 
» 

)0 

n 
n 

2 

II 
II 
II 

S 

11 
11 

1! 

10 

1 

G 

11 

5 

1 

4 

22 

3 

1 
7 

Transp.    : 

17 

?S 

n  j  » 

Cl 

39 


SPECIES. 

Asiaticae. 

À m erica n a e. 

u 

< 

ci 

tü 

'a 
o 

et 

ci 

3 

Ü 

c3 

a 

< 

GENERA. 

O 

< 

ï-i 

a 
o 

03 

<! 

-i-â 
O 

43 

a 

< 

< 

s 
«i 

C 

a 
tn 

'S 

Per transp. 

17 

0 

2S 

G 

0 

0 

34 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

61 

14 

» 

20 

11 

11 

20 

11 

1} 

ii 

» 

» 

320 

1 

)> 

11 

11 

îî 

11 

11 

)> 

n 

11 

•i 

ii 

11 

Rohitichthys Blkr. 

11 

» 

1) 

» 

1) 

n 

)) 

1 

» 

11 

33 

iî 

l 

10 

» 

1 

lï 

1) 

i 

11 

11 

n 

n 

11 

» 

11 

Abrostomus Smith. 

.. 

)î 

)j 

11 

)) 

11 

» 

11 

2 

» 

•y 

IJ 

■< 

2 

Barbichthys Blkr. 

1 

» 

» 

lî 

» 

» 

11 

» 

n 

» 

lî 

3) 

1 

Morara Blkr. 

1) 

» 

2 

11 

11 

2- 

11 

n 

iî 

■i 

J* 

II 

■2 

Semiplotus Blkr. 

)> 

» 

1 

1) 

1) 

1 

11 

» 

iî 

'i 

II 

:i 

1 

Opistocheilos Blkr. 

lî 

» 

0 

3 

11 

4 

11 

n 

îî 

» 

11 

:i 

4 

Cochlognathus B. Gîr. 

1) 

» 

n 

1) 

11 

11 

n 

» 

1 

» 

lî 

i 

1 

Pirnepkales Rat'. 

11 

» 

H 

11 

1) 

11 

» 

» 

» 

11 

o 

3 

Pseudo<robio Blkr. 

lî 

i 

)) 

11 

11 

}i 

n 

» 

» 

n 

'ï 

-1 

1 

Mylopliarodon Ayr. 

)) 
1) 
H 

lî 
)) 

11 
11 
11 

11 
il 
11 

11 
11 
11 

n 

M 

O 

2 

M 

:) 
il 

31 
îî 
Jl 

3 
o 
o 

; 

2 
2 

)) 
)) 

» 

11 
11 

1) 
11 

)) 
11 

4 
2 

n 

11 

lî 

4 
o 

4 

■J 

11 

» 

» 

1) 

11 

Iî 

ii 

îl 

4 

n 

'1 

4 

4 

)) 

» 

ï) 

<î 

11 

1) 

» 

Iî 

10 

n 

11 

10 

10 

îî 

» 

11 

tl 

1) 

11 

n 

lî 

2 

m 

31 

2 

2 

Hyborhynchus Ag. 

)I 

)) 

11 

11 

11 

11 

îî 

lî 

5 

» 

■• 

"i 

5 

J) 

» 

» 

11 

H 

11 

» 

H 

7 

iî 

11 

7 

7 

Orthodon Gir. 

n 

n 

)! 

11 

11 

1) 

il 

» 

1 

31 

'1 

1 

1 

n 

» 

)) 

11 

lî 

IJ 

n 

11 

O 

1) 

11 

3 

3 

AlgaDsea Gir. 

n 
43 

n 

îl 

65 

9 

11 

11 
11 

31 

73 

i> 

11 

13 

i 

53 

31 

11 
lî 

4 
53 

■r 

Tot.    .    . 

1 

180 

S t i r p s 2 Chondrostomini. 

Chondrostoma Ag. 

11 

)) 

11 

o 

tl 

o 

5 

îl 

n 

11 

11 

11 

7 

Acbeilognathus Blkr. 

n 

5 

)J 

11 

il 

H 

'i 

lï 

n 

lî 

;i 

îl 

5 

Aspidoparia Heck. 

il 

)) 

1 

» 

11 

1 

n 

)l 

» 

11 

il 

'1 

1 

Gvmnostomus  Heck 

» 

)) 

11 

1 

» 

15 

n 

i 

n 

11 

n 

31 

16 

Mrigala Blkr.   . 

» 

1) 

6 

îl 

îî 

C 

ii 

I) 

!) 

IJ 

31 

11 

■:; 

Dillonia Heck. 

:î 

1) 

îl 

)) 

îî 

11 

» 

1 

l) 

'1 

31 

1 

i 

Cyprinion Heck. 
Oreiniis MeCl. 

)> 
îî 

)) 
O 

O 

6 
13 

l) 
11 

C 
16 

11 
1) 

31 

11 

11 
11 

31 
11 

31 

i 

Schizopyge Heck. 

n 

11 

4 

o 

11 

6 

n 

11 

31 

3) 

:' 

G 

Tot 

• 

)i 

5 

28 

24 

ïî 

11 

52 

5 

2 

lî 

)) 

)1 

-"1 

64 

(1) Spec. 1 meert, habit. 


40 


SPECIES. 

O 

Asiatieac. 

Americanae. 

To 
a 

< 

a 
.2 
'a 

o 

a, 

a 

1-5 

C3 
a 

O 
B 

w 

o 

CS 

a 
es 

< 

. 

G E N E It A. 

en 

«si 

^3 

'Ö 
O 

o 

ui 

,22 
'S 

o 

«i 

S. 

a 

en 

< 

o 
H 

eu 

a 

a 

< 

■3 

!5 

«J 

o 

O 
O 

ipitulaiio Stirpium. 

Labeonini.            : 

13 

1 

65 

0 

» 

)) 

73 

H 

13 

53 

» 

1) 

25 

ISO 

Chondrostomini.    '.    '. 

n 

5 

28 

24 

i) 

» 

52 

5 

2 

» 

)ï 

)) 

» 

Cl 

Tot. Phalacrognathini. 

13 

G 

93 

33 

» 

)) 

125 

5 

15 

53 

» 

)> 

» 

241 

Cohors B. Cheilognathini. 

S t i r p S 1 Catostomini. 

Acomus Gir.    ;   :   .   : 

H 

)) 

M 

» 

)> 

1 

1 

II 

II 

7 

» 

II 

7 

S 

Minomus Gir.      .... 

)) 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

3 

» 

n 

3 

3 

1) 

» 

» 

)? 

» 

11 

» 

)) 

1) 

10 

» 

u 

10 

10 

Ptychostomua Ag.      .    : 

)) 

» 

II 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

J) 

7 

» 

» 

7 

7 

)) 

J) 

)) 

)) 

» 

M 

» 

» 

» 

1 

» 

)j 

1 

1 

Carpioiles Raf.      .... 

» 

» 

» 

)) 

)) 

Jï 

» 

)) 

» 

5 

D 

i) 

5 

5 

Cycleptus Kat'.     .... 

»1 

» 

•i 

I) 

J) 

I) 

1J 

» 

)> 

2 

» 

» 

2 

2 

Ichthyobus Raf.    .    ;   .   . 

I) 

» 

» 

n 

» 

II 

)) 

)) 

» 

4 

» 

H 

•1 

4 

)) 

» 

'I 

n 

» 

)) 

» 

n 

» 

G 

» 

Jl 

G 

6 

» 

)) 
)> 

M 

n 

J) 

1 

J) 
1 

» 

8 
53 

l) 
IJ 

8 
53 

8 

Tot. 

)ï 

54 

Stirps 2 Cyprinini. 

1 (M 

2 

)) 

î 

4 

» 

5 

8 

» 

1 

» 

» 

1 

13 

Carassius Nilss 

H') 

6 

m 

» 

9 

» 

9 

7 

2 

1 

» 

1 

1 

20 

Tot.    .    . 

2 

S 

i 

î 

13 

n 

14 

15 

2 

2 

» 

1 

2 

33 

Stirps 3 B a r b i n i. 

Racoma McC'l.            , 

)> 

n 

» 

4 

» 

» 

•1 

II 

» 

» 

» 

)) 

H 

4 

Schizothorax lleuk.     .    , 

» 

» 

■î 

4 

ÎJ 

» 

7 

» 

» 

n 

» 

» 

)) 

7 

Balantiocheilos Llkr. 

i 

» 

i 

» 

» 

» 

1 

M 

n 

m 

» 

» 

J) 

1 

Amblyrhynchichthys Blkr. 

i 

» 

i 

M 

)l 

n 

1 

" 

» 

» 

n 

M 

» 

1 

Albulichthya Blkr. 

i 

» 

)! 

)) 

)) 

)> 

j) 

Jî 

)j 

n 

H 

)ï 

» 

1 

Hampala V. H        ... 

2 

» 

1 

» 

)) 

n 

i 

» 

» 

» 

n 

» 

M 

2 

Trans p. 

5 

0 

7 

s 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1G 

(1) Introduct. 

(2) Mauritius. 


41 


SPECIES. 

o 
a 
u 

'so 

< 

o 

ce 
o 

'c 
o 
c 
ce 

1-5 

Asiaticae. 

ai 
ce 

o 
ce 
&, 
p 

3 

Ü 

a 

C 

< 

Americanae. 

GENERA 

-6 

<5 

O 

t3 

6 

aï 

< 

"S 

O 

+3 

O 

H 

32 

a 

< 

T3 

g 
< 

o 
H 

0 

SD 

H 

Per trauap. 

5 

0 

7 

8 

0 

0 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

1G 

Hypselobai'bus Blkr. 

» 

11 

4 

n 

II 

» 

4 

11 

n 

» 

)1 

11 

J) 

4 

Systomus IMcCI. 

31 

]> 

48 

11 

II 

1) 

59 

î) 

10 

il 

1) 

11 

U 

9 b 

Cyclocbeiliebtbys Blkr.  . 

12 

M 

M') 

n 

» 

11 

1 

11 

11 

n 

!) 

11 

Jl 

12 

Barbus Cuv 

If 

)) 

11 

7 

11 

» 

7 

5 

5 

11 

Jl 

Jl 

11 

17 

Labeobarbus Riipp. 

4 

11 

9 

4 

2 

11 

14 

5 

7 

11 

lî 

» 

11 

30 

Opsaridium Pet. (gen. ? ? )   . 

3] 

)J 

)) 

» 

n 

11 

11 

» 

1 

1) 

Jl 

3) 

J) 

1 

Hemibarbus Blkr.   . 

IJ 

1 

» 

U 

n 

11 

11 

n 

11 

u 

11 

11 

1) 

1 

Pseudopboxinus Blkr. 

I) 

lî 

J> 

1 

n 

11 

1 

n 

11 

lî 

JJ 

11 

31 

1 

Kobteicbtbys Blkr. 

1 

33 

J> 

J! 

n 

I) 

n 

» 

)) 

11 

1) 

1) 

31 

1 

Rohtee Syk.       : 

)) 

11 

G 

)J 

3 

11 

9 

» 

lî 

1) 

lî 

11 

1) 

9 

Acanthobrama Heck. 

11 

11 

ji 

4 

2 

11 

G 

» 

)) 

1) 

11 

3} 

3) 

G 

Rbodeus Ag. 

31 

» 

)) 

1 

» 

1' 

1 

i 

Jl 

Jl 

Jl 

31 

1) 

1 

Chanodicbtbys Blkr. 

i> 

1) 

ï) 

11 

rt 
J 

11 

3 

n 

II 

Jl 

11 

Jl 

I) 

«j 

Pseudoculter Blkr. 

)> 

H 

n 

» 

2 

11 

2 

ii 

11 

Jl 

11 

11 

11 

Hemiculter Blkr.    , 

» 

>! 

11 

» 

1 

)î 

1 

» 

)> 

11 

11 

J' 

31 

1 

Aulopyge Heck. 

» 

)) 

» 

Jl 

u 

» 

» 

i 

11 

11 

» 

1) 

31 

1 

Meda Gir. 

n 

11 

il 

)) 

ij 

11 

n 

» 

11 

1 

1) 

31 

1 

1 

Chedrus Swns.      , 

» 

lî 

4 

)) 

n 

}) 

4 

n 

11 

11 

Jl 

11 

n 

4 

Plargyrus Kaf.      .    . 

» 

>î 

« 

» 

» 

lî 

iï 

u 

11 

7 

11 

11 

7 

4 

Catla Val 

jj 

» 

1 

II 

» 

11 

1 

» 

11 

1) 

11 

lî 

)i 

1 

Hypophthalmichtbys Blkr. 

j) 

11 

» 

» 

G 

11 

6 

n 

11 

11 

1J 

JJ 

31 

G 

Tbynnicbtbys Blkr. 

2 

11 

1 

11 

3 

11 

4 

n 

11 

11 

11 

11 

II 

G 

Amblypbaryngodon Blkr, 

» 

II 

3 

1) 

ii 

î) 

3 

n 

11 

11 

J) 

11 

1) 

3 

Devario Heck.      .    . 

» 

il 

4 

11 

n 

11 

4 

il 

Jl 

11 

1) 

îl 

31 

4 

Luciosoma Blkr. 

» 

1 

n 

n 

II 

1 

?! 

î) 

M 

1) 

31 

11 

<» 

Perilampus McCl. 

Jl 

» 

3 

)î 

n 

)1 

)! 

1) 

11 

)) 

31 

11 

3 

Esoraus Swns. 

•) 

n 

o 
O 

» 

i) 

ji 

3 

Il 

II 

11 

Jl 

31 

31 

! 

Tinea Cuv. 

1 

îi 

)) 

ï 

n 

1 

2 

)1 

'1 

1) 

Jl 

31 

I) 

2 

Argyreus Heck. 

1) 

M 

)) 

n 

ii 

il 

n 

'1 

11 

11 

J) 

1) 

U 

11 

Cbrosomus Kaf. 

1) 

11 

1) 

» 

n 

M 

ii 

JJ 

II 

1 

11 

11 

1 

1 

Tiaioga Gir.    , 

)) 

>1 

n 

il 

n 

11 

n 

Jl 

II 

1 

1) 

11 

1 

1 

Phoxinus  Ag. 

1) 

lî 

» 

il 

n 

U 

ii 

1 

Jl 

11 

31 

31 

1) 

1 

•lellus Heck. 

)) 

11 

n 

n 

n 

11 

)) 

1 

», 

)) 

Jl 

)) 

Jl 

1 

Cirrhina Cuv,   . 

1) 

M 

1 

n 

n 

Jl 

1 

II 

U 

Jl 

lî 

31 

)] 

1 

Gobio Cuv. 

)) 

n 

» 

ï 

ï 

II 

2 

4 

u 

4 

11 

13 

4 

; 

Sarcoclieilichtbys Blkr, 

)) 

1 

)) 

31 

n 

1) 

u 

I) 

II 

Jl 

31 

11 

•' 

ï 

Leptobarbus Blkr.  . 

1 

il 

)) 

n 

n 

n 

n 

U 

n 

II 

Jl 

H 

11 

ï 

Giiathopogon Blkr. 

)] 

2 

\I 

H 

il 

» 

n 

1) 

M 

1) 

11 

U 

» 

o 

Pfcudorasbora Blkr. 

11 

2 

» 

» 

il 

n 

n 

11 

11 

Jl 

1) 

31 

11 

2 

Rasbora Blkr.      .    , 

11 

n 

11 

N 

4 

» 

15 

1) 

» 

II 

31 

31 

1) 

24 

Rasboriebthys Blkr. 

1 

» 

Jl 

1) 

1) 

» 

11 

1) 

Jl 

Jl 

1) 

M 

11 

1 

Elopicntbys Blkr. 

n 

» 

11 

II 

2 

31 

2 

H 

11 

1) 

11 

JJ 

I! 

•_> 

Aspius Ag. 

n 

» 

i) 

G 

» 

» 

C 

G 

1) 

11 

31 

), 

)î 

12 

Gila Baird Gir.    .   ; 

ji 

n 

)) 

II 

» 

» 

Jl 

II 

1 

21 

" 

31 

21 

21 

Tra 

72 

6 

107 

M 

29 

1 

17° 

[24 

23 

46 

'■ 

4G 

42 


SPECIES. 

o3 
ta 

Asiaticae. 

Americanae. 

GENERA. 

'ta 

a 

"P 

«S3 

tu 
a 
o 

S 

ci 

i-s 

CD 
Ci 

O 
C3 

O 

o 
es 

c 

C3 

< 

à 

o 
tJO 

H 

As. Merïd. 
As. Occid. 

-4-S 

c 

<D 

"S 

C 

in 

< 

en 

o 
H 

+3 

'/2 

a' 
< 

< 

s 

<3 

o 
H 

Per transp. 

72 

6 

107 

41 

29 

i 

170 

24 

23 

46 

1) 

» 

46 

330 

I'tychoclieilus Ag. 

w 

» 

» 

» 

II 

î) 

)) 

» 

» 

0 

» 

» 

9 

9 

Opsarius McCl. . 

» 

G 

18 

1 

1 

» 

20 

» 

2(') 

» 

H 

» 

11 

28 

Abi'.amis Cuv.   .    .     ;    . 

» 

n 

H 

4 

» 

» 

4 

1C 

>! 

» 

» 

» 

» 

20 

Luxilus Raf.    ...     ; 

» 

» 

» 

H 

» 

» 

1) 

n 

» 

10 

» 

» 

10 

10 

Alburnus Heck. .    , 

» 

» 

» 

14 

)) 

u 

14 

14 

2 

7 

M 

» 

7 

37 

Hybopsis Ag. 

» 

» 

» 

11 

H 

n 

» 

» 

» 

fi 

» 

» 

6 

R 

Lcucosomus  Ileck. 

» 

» 

» 

)] 

)) 

» 

» 

» 

» 

15 

ÎJ 

» 

15 

15 

Ceratichthvs  Baird 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

S 

» 

)) 

3 

Seraotilua Raf.   .... 

» 

» 

» 

)) 

>J 

» 

)) 

n 

» 

7 

I) 

» 

7 

7 

Leuciscus Klein (').   .     , 

n 

1 

1 

4 

C 

1 

11 

48 

«j 

6 

)) 

» 

G 

fi7 

Scardinius ]îp.   ,     .     ; 

» 

ii 

ï) 

» 

)> 

» 

» 

13 

» 

» 

» 

» 

)) 

13 

Alburuops Gir.  ,     .     , 

î) 

ii 

» 

» 

» 

u 

» 

» 

)> 

4 

» 

» 

4 

4 

CyprineÛa Gir.       ,     .     : 

H 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

n 

31 

11 

» 

31 

31 

Codoraa Gir.    :    .    , 

1) 

ii 

)) 

» 

)> 

» 

M 

» 

» 

2 

» 

» 

2 

« 

Smiliogastcr Blkr.    :     ; 

n 

» 

1 

» 

/ 

)) 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

Culter Bas. 

n 

» 

)1 

» 

G 

)) 

6 

» 

» 

» 

)) 

j) 

M 

6 

Laubuca Blkr,  , 

» 

ii 

2 

» 

» 

» 

2 

n 

n 

)> 

)) 

)ï 

II 

2 

Chela Bach.     .     : 

3 

n 

22 

» 

» 

» 

99 

1 

» 

» 

)) 

» 

II 

26 

Maerochirichthys Blkr.    , 

2 

77 

13 

1 
152 

67 

42 

)) 

2 

1 

2C0 

» 

» 

116 

11 

146 

2 

Tot.    ;    ; 

116 

30 

628 

Recapitllatio Stirpium. 

Catostomini.     j     ;     ,     ; 

» 

» 

» 

1> 

» 

1 

1 

n 

» 

53 

» 

» 

53 

54 

Cyprinini.  .     ,     .     ,     , 

2 

8 

1 

1 

13 

ii 

14 

15 

2 

2 

» 

1 

2 

33 

Barbini.    .     ,     .     ;     . 

77 

70 

13 

152 
158 

67 
68 

42 
55 

2 
3 

200 
275 

116 
131 

30 
32 

146 

201 

» 

i 

146 
201 

G28 

Tot. Cheilognathini.  .     :    ; 

21 

715 

Recapitclatio  COHOETUM. 

Phalacrognathyii.     : 

43 

G 

03 

33 

)) 

» 

125 

5 

15 

53 

» 

« 

53 

244 

Cheilognathini.   , 

1U 

122 

21 

27 

153 
246 

6S 
101 

55 
55 3 

275 
400 

131 

32 

201 
251 

H 

)> 

i 

i 

201 
254 

715 

Tot.    .    . 

136 

47 

959 

RECAPITULATE  SUBFAMILIAR. 

Cobitiformes.    .    .    : 

11 

7 

34 

12 

7 

2 

53 

5 

)) 

)) 

H 

» 

» 

72 

Homalopteracformes.       .     : 

9 

n 

7 

» 

i> 

» 

7 

>> 

» 

)> 

» 

» 

» 

16 

Cyprinilbrmes.            , 

122 

27 

246 

101 

55 

3 400 

136 

47 

254 

» 

i 

254 

959 

Tot.    .    : 

112 

34 

287 

113 

02 

5. 

460, 

141 1 

47 

251 

}) 

i 

254 

1047 

(') 1 Spec. Maurit. (2) Cum specieb. dubiae affinitatis. 


43 


GENERA. 


SPECIES. 


tn 

ci 

« 

<D 

a 

CL, 

o 

Eü 

ci 

1-9 

Aslatipe. 

Americanae. 

ci 

ci 

o 

Ö 

Ô 

a» 

o 
H 

ci 

a, 

o 

3 

P 

ci 
o 

Eh 

a' 

p 

O 

H 

<! 

<î 

< 

< 

o 

H 


FaMILIA  II  CïPEIN'ODON'TOlDEI. 

Cohors A. Cyprinodonlini. 

Heteraudria Baird Gir. 

Fuuduliclitkys Blkr.    • 

Mollienisia Les 

Pseudoxiphophorus Blkr. 
Xiphophorus Heck. .... 

Hydrargyra Lac.    .   .   «   , 
Fundulus Lac.            ; 

Jï 
Jï 
ïï 
ïï 
J» 
Jï 
» 
)) 

n 

» 

jj 
» 

» 

)) 
)) 
)) 
)J 
» 
1 
Jï 
Jï 
H 
Jï 
J) 
)) 
Jï 
3Î 

J) 
» 

H 

J) 
H 
» 

Jï 
J) 
» 
J) 
» 
JJ 
J) 
)) 

)) 

3 

3 

C 

)) 
ÏJ 

)) 

C 

» 
» 

6 

» 

& 

n 

» 

» 
w 
)) 
n 
» 
» 
u 
n 

S 
» 

n 

V 

n 
1! 

8 

JJ 
JJ 
>} 

8 

Jï 
J) 
» 
ï) 
H 

M 
» 

J) 
» 
» 
H 

)) 
» 

J) 

H 
» 

n 

» 

v 
» 

n 
» 

Jï 

» 
)) 
Jï 
JJ 
J) 
» 
» 
JJ 
» 
H 
» 
» 

Jï 

J) 
)' 

J> 

)) 
ÎJ 

n 
n 
» 

S 

» 
]) 
» 
J) 
Jï 
ïï 
Jï 
)î 
» 
» 
J) 
11 

8 

3 
3 

6 

m 
« 

8 
G 

J) 
1) 

14 

31 

2 

» 
JJ 
Jï 
» 
» 

» 
)) 
11 
Jï 
11 
» 

2 

» 
» 

n 

2 

» 

2 

1 

4 

n 
» 
» 
ï) 
» 

» 

ï 

» 
n 

6 

1) 

Jï 

Jï 

)J 
Jï 

G 
n 
n 

» 

Jï 

C 

Jï 

4 
8 

ï) 

2 
1 

1 

» 
3 
7 
1 

10 

43 

Jï 
J) 

)) 
JJ 

43 

Jï 

Jï 
Jï 

Ts 

» 
1 

JJ 
Jï 
JJ 
J) 
JJ 
J) 
Jï 

4 
jï 
3 
1 

9 

Jï 
» 

J) 

Jï 
)) 

9 

)3 
JJ 
Jï 

9 

Jï 

2 

J! 
)J 

Jï 
ÎJ 

1 

JJ 
ïï 

1 
» 

C 
1 

11 

I) 

)) 

JJ 

10 
3 

11 

» 
10 

3 

24 

J) 

8 
1 

4 

8 

ï! 

3 
1 
1 
1 
7 
7 
9 
12 

C2 

)J 

J' 

Jï 

10 
3 

62 

Jï 

10 
3 

75 

1 
19 
1 
4 
8 
1 

1 

1 
1 

7 

S 

9 

12 

Tot.   .   : 
Cohors E. Aploche'dhù. 
Panclias Val.  ; ;   ;   :   ; 

Tot.   '.   ; 

1 
1 

2 

1 

» 
1 

1 

7G 

ù 

5 
8 

Cohors C. Orestiasini, 

Cohors D. Anablepini. 
Anableps Art.   ,   .    .   •    ; 

Kecapitulatio ConORTUM. 
Orestiasini.      ;    .    .    , 

H 

» 

2 

H 

1) 

2 

» 

1 
1 

M 

!> 

2 

10 
3 

7G 
8 

10 
3 

Tot.    .    . 

G 

97 

Becapitulatio Familiaeuji. 

Tot.   ;   : 

142 
2 

144 

34 

2 

36 

287 
G 

293 

113 

8 

121 

G2 

3) 

C2 

5 

» 

5 

460 

M 

474 

141 
2 

143 

47 
G 

53 1 

254! 
397 

Jï 

9 

9 

1 

24 

25 

231 
75 

329 

1047 
97 

1144 

F A M I L I A  CYPRINOIDE I. 

KARPERACHTIGE N. 


Cyprini maxillis edentulis; ossibus pharyngealibus inferioribus tan- 
tum dentatis, dentibus uni- ad triseriatis , ossibus interrnaxillaribus 
non coalitis; radiis membrana branchiostega 3. 

Aanra. De Cyprinoïden verschillen standvastig van de Cyprinodontoïden door 
gladde tandelooze kaken, aanwezigheid van een- tot driereijige tanden op slechts de 
onderste keelgatsbeenderen en de aanwezigheid van slechts drie kieuvvstralen. Het 
besclnibt zijn des ligchaams is evenmin standvastig (Aulopyge) , als het onbeschubt 
zijn van den kop (Lepidocephalus) , en de schnbben zelve zijn zelfs ook niet altijd 
gladrandig of c\kloïde (Homaloptera). Ook andere kenmerken, door verschillende 
schrijvers als den Cyprinoïden eigen opgegeven, worden, zooals hierboven reeds is 
aangetoond, niet standvastig bij alle soorten teruggevonden en kunnen alzoo niet 
dienen tot cene volstrekte bepaling der familie. 

Alhoewel rijker aan soorten dan eenige andere familie van visschen, bieden de 
Cyprinoïden geenszins aan eene aan dien rijkdom beantwoordende veelvuldigheid van 
belangrijke  en  in het oog vallende kenmerken.   Zij sicken  ten dezen opzigtc hoo- 

lijk af bij  de  Siluroïden,  welke toch nog  op verre  na niet half zooveel soorten 

i vatten. 

De natuur heeft zich bij de Cyprinoïden bediend van het eenvoudigste alphabet 
otn de veclvoudigste soorten van elkander te doen onderkennen en die kenmerken 
zijn veelal nog zoo M'einig in het oogvallend uitgedrukt, dar het eene wanhopige 
onderneming zou kunnen schijnen, wanneer men de meer dan 1000 bekende soorten 
voor zich had uitgespreid, die soorten eenigzins voldoende te rangschikken. 

Ruim een eeuw geleden, toen men nog geen dertig soorten kende, bestond die 
moeijelijkheid niet, omdat het voldoende kon schijnen ze onder slechts een paar 
iten te brengen. Maar de talrijke, elkander met rassche schreden opge- 
volgd hebbende ontdekkingen van de laatste tientallen  jaren , hebben  eene verdere 


IJ 


splitsing onvermijdelijk gemaakt, en indien er thans nog schrijvers zijn, welke oor- 
deelen, dat aan de Artedische geslachten Cobitis en Cyprinus hoogstens slechts enkele 
andere kunnen worden toegevoegd , laat zich zoodanig oordeel slechts verklaren door 
een weinig doordringend onderzoek of eene beperkte kennis der soorten. 

De Artedische geslachten Cobitis en Cyprinus hebben in den tegenwoordigen tijd 
eene hoogere beteekenis en bchooren gewaardeerd te worden als subfamiliën. 
Als subfamilie kan daarbij  gevoegd worden die der Homalopleraeformes. 
In zoover de rangschikking der Cyprinoïden slechts deze subfamilièn betreft, biedt „ 
zij geene zwarigheden aan. 

De Cobitiformes zijn van de gewone Cypriniformes altijd gemakkelijk te onder- 
kennen aan hare onderkaaksvoeldraden en enge vertikale kieuwspleet, uiterst kleine 
in de huid gezonkene schubjes en de volstrekte afwezigheid van pseudobranchiën 
en zoo het al moeijelijk wordt, ze naar die kenmerken van sommige Horaalopte- 
raeformes te onderscheiden , beslist het niet neergedrukt zijn van kop en ligchaam 
en het niet vlak breede  van den buik, dat zij  geene llomalopteraeformes zijn. 

Ook nog de splitsing der Cobitiformes in geslachten is op vaste grondslagen te 
bewerkstelligen, zooals in het hoofdstuk over deze subfamilie nader zal blijken. 

De Homalopteracformes zijn gemakkelijk te herkennen aan den zeer platten kop 
en buik, de aan de buiklijn ingeplante horizontale min of meer schijfvormige en 
meerdere onverdeelde stralen bezittende borstvinnen , de kleine vertikale kieuwspleet 
en de kleine onderstaande centrale mondopening. 

De moeijelijkheid in de onderverdeeling der Cypriniformes begint ook eerst na 
men eenige hoofdgroepen uit ze gevormd heeft. 

Ileckel heeft een gewigtig kenmerk gevonden in  den bouw der kaken en li; 
en met eene geringe wijziging in de definitie is zijne  verdeeling der Cypriaiformes 
in Temnoehilae en Pachychilae eene zeer gelukkige te noemen. 

Die afdeelingen vallen bijkans geheel zaaien met die, welke ik heb voorgesteld 
onder den  namen  Phalakrosnathinen en Cheiloiniathinen. 

Ik heb met die namen willen uitdrukken, dat bij de eene afdeeling de onder- 
kaak, welke evenwel soms zeer dik is en niet altijd, zooals Heckel zich uitdrukt, 
//in aciem attenuata", vrij of naakt uitpuilt, onverschillig of er eene onderlip aan- 
wezig is of niet, terwijl bij de andere afdeeling de onderkaak steeds met de lip is 
bekleed, welke, indien zij al eene groote ontwikkeling bereikt, zooals bij sommige 
soorten van Labeobarbus en bij Balantiocheilos, steeds de onderkaak inhult en v 
haar afhangt. 

O 

De geslachten Labeo Cuv en Chondrostoma Ag. hebben de typen geleverd voor 
'wee groote groepen der Phalakrognathinen. 

Inderdaad kan men de talrijke vormen brengen tot twee groepen, gegrond op 
de aanwezigheid of niet aanwezigheid der onderlip, groepen reeds door . 1 on- 


46 

derscheiden maar niet benoemd.   Men kan ze naar de geslachten ,  die het  eerst 
in ze zijn opgesteld, bestempelen met de namen Labeoninen en Chondrostominen. 

Ieder dezer groepen bevat talrijke geslachten, tot welker groeperingen bepaling 
de karakters moeten gezocht worden, voornamelijk in het tandenstelsel en in de 
bijzonderheden van den bouw van kaken, lippen en snuit, terwijl ook in de za- 
menstelling en plaatsing der vinnen en de beschubbing zijn te vinden goede ken- 
merken, welke hieronder nader uiteengezet zullen worden. 

De Ckeilognathinen, tot welke de groote meerderheid der Cyprinoïden behoort, 
laten zich in drie natuurlijke groepen splitsen. Ik noem die naar hare voorname 
typen Catostomini, Cyprinini en Barbini. 

De Catostominen herkent men aan den vleezigen kop, dikke lippen en vooral 
aan de zeer talrijke keelgatstanden , welke in eene enkele rei, ten getale van 40 
tot meer den 60, op elk onderkeelgatsbeen zijn ingeplant en het de gedaante 
eener kam geven. 

De Cyprininen hebben, afgescheiden van hare overige natuurlijke karakters, tot 
voornaam en gemakkelijk herkenbaar onderscheidingsteeken een' getaiuleu aarsvin- 
doorn, welken men bij geene andere groep der familie  terug vindt. 

De Barbinen missen die aarsvindoorntanden en hebben, ter stellige onderscheiding 
van de Catostominen, nimmer meer dan 12 (4 — 12) tanden op elk onderste keel- 
gatsbeen.   Deze tanden zijn op één tot drie reijen  geplaatst. 

De grootste moeijelijkheid in het vaststellen van natuurlijke geslachten en in het 
bepalen van hunne verwantschappen, ontmoet men bij de Barbinen. Want hoe 
scherp de uiterste vormen der groep ook aan elkander schijnen tegenovergesteld 
te zijn, zooals de geslachten Barbus en Macrochirichthys, bieden de honderden 
tusschenvormen zoo talrijke en weinig merkbare overgangen aan, dat men bij eene 
poging tot ondergroepering der geslachten telkens stuit op het niet volstrekt gel- 
dige of standvastige van de gebezigde kenmerken , en daaruit laat zich dan ook 
verklaren, waarom meerdere uitstekende ichthyolo^en zich verklaard hebben tesen 
de  opstelling  van zoovele geslachten,  welke men aan de  Barbinen heeft ontleend. 

liet is hier echter hoofdzakelijk de moeijelijkheid, de juiste kenmerken te vin- 
den en zich bij de vorming van genera niet op een enkel maar op een kompleks 
van kenmerken te verlaten. Op die wijze de natuur met naauwgezetheid raad- 
plegende, zal men de meeste geslachten met voldoende juistheid kunnen bepalen 
en zich ook met beter gevolg, dan tot dus verre geschied is, aan de natuurlijke 
groepering dier geslachten kunnen wagen. 

Il:  heb  in dezen  arbeid  die groepering beproefd, even als de onderrangschik- 
king der Phrtlakrognathinen, maar ik heb mij  daarbij dikwerf moeten bepalen tot 
het gebruik maken  van  de gegevens, in de  verschillende  ichthyologische  werken 
voorhanden,  en ik moest daardoor noodzakelijk blootstaan aan de dwalingen, welke 
de onvolledigheid of onjuistheid dier gegevens kunnen voortvloeijen. 


47 

ïntussclien heb ik, mijne Bengaalsche en Japansche rnedegerekend, 170 soorten 
naar de natuur kunnen onderzoeken en daaronder vele, welke tot de meest merkwaar- 
dige geslachten behooren. 

Zooals boven is ontvouwd, laten zich de Cyprinoïden verdeelen in drie onderfa- 
miliën, de Cobitiformes, Homalopteraeformes en Cypriniformes, terwijl de laatste zich, 
verder laten splitsen in twee hoofdgroepen , Phalakrognathinen en Cheiloghathinen , 
elke van welke nog twee tot drie goed gekenmerkte grootere groepen omvat. Men 
kan deze hoofdverdeelingen gemakkelijk  kenschetsen als volgt. 

Familia Cyprinoïdei. 

Subfamilia  I.  Cobitiformes. Squamae niinitnae in  cute  muco tegente Iaevi quasi 
immersae.   Cirri  6  ad  10.  Apertura  branchialis  verticalis angusta.   Ca- 
put corpusque non depressa.   Pinnae  anacanthae,  pectorales  radio  sim- 
plice  unico  tantuiu.   Pseudobranchiae nullae.  Dentés  pharyngeales  conici 
uniseriati. 
Subfamilia II. Homalopteraeformes. Caput corpusque depressa interne plana. Pin- 
nae anacanthae, pectorales et ventrales linea ventrali insertae, horizontales, 
subdisciformes, pectorales radiis simplicibus pluribus.   Dentés pharyngeales 
conici uniseriati.   Os inferum , parvum , centrale. 
Subfamilia III.  Cypriniformes.  Cirri  nunquam plus  quam  4, frequenter  nulli. 
Caput corpusque compressa.   Apertura branchialis  lata.  Pinnae  pectorales 
radio simplice unico tantum.   Dentés pharyngeales uni-ad triseriati , varias 
formes referentes. /;....'<  ■■  ^-^ 
Cohors 1. Phalacror/nathini. Maxilla  inferior margine libero nuda, cum labio 
inferiore non  vestita. 
Stirps a. Labeonini. Labium inferius vario modo constructum , post api- 

cem maxillae reflexum. 
Stirps b.  Chondroslomini.  Labium inferius  deficiens. 
Cohors 2. Cheilor/nathini.  Maxilla inferior apice  cura labio inferiore vestita. 
Stirps a.  Catostomini.  Caput  labiaque  carnosa.   Dentés  utroque  osse 

pharyngeal!  inferiore 40  ad plus quam CO, pecten efficientes. 
Stirps h. Cyprifiini.  Corpus oblongum.  Pinnae  dorsalis multiradiata et 

analis pauciradiata singulae spina dentata armatae. 
Stirps e. Barbini.  Pinna analis radio dentato nullo.  Dentés pharyngeales 
uni-ad triseriati parci utroque latere nunquam plus quam 12. 

Omtrent alle deze  hoofdverdeelingen wordt hieronder in  nadere  bijzonderheden 
getreden. 


4^ 

J)e archipelagische Cyprinoïden van mijn kabinet heb ik alle op nieuw beschreven. 
Naarmate de studie dier soorten , welke eerst opvolgend mijne verzameling kwa- 
men verrijken, mij tot nieuwe inzigten bragt betrekkelijk de kenmerken, op welke 
bij de beschrijvingen voornamelijk behoort gelet te worden, heb ik de overtuiging 
erlangd, dat mijne beschrijvingen van vroegere jaren cene algeheele herziening be- 
hoefden om ze te kunnen doen dienen tot de voldoende herkenning: der geslachten 
en soorten, en te eerder ben ik tot die herziening overgegaan, omdat die diagnosen 
veelal waren genomen naar een enkel of naar zeer enkele voorwerpen, welke boven- 
dien niet alle in een' gewenschten toestand van bewaring verkeerden of slechts een' 
bepaalden leeftijdstoestand voorstelden. Van vele dier soorten zijn mij later groo- 
tere reijen van voorwerpen in uitmuntenden toestand van bewaring geworden, en ik 
werd daardoor in staat gesteld veel in mijne vroegere beschrijvingen te verbeteren 
en aan te vullen. 

Bovendien was die herziening noodig, omdat ik vroeger een' minder goeden weg 
volgde in de bepaling van de betrekkelijke grootte der oogen , de dikte des lïgchaams 
en van de formulen der schubben, üe afmetingen der oogen, zoo ze niet, zoo 
als bij vele Cobitiformes, met de huid van den kop overtogen zijn, laten zich be- 
. bepalen, wanneer men die der oogkas zelve neemt, dan wanneer ze genomen 
worden, wat ik vroeger veelal deed, tusschen den vrijen rand van het de iris min 
of meer bedekkend oogvlics. De dikte des ligchaams laat zich het zekerste opgeven, 
wanneer men haar neemt over het operkel of de schouderbeenderen en niet achter 
de oksels, waar die dikte soms wel aanmcrkelijker is, doch ook afhankelijk van den 
toestand der weeke deelen , van vet of kuit. liet aantal schubben op eene over- 
langsche rei wordt voorts in den regel naauwkcuriger bepaald door te tellen de 
hubben op welke zich een zijlijnbuisje bevindt (namelijk daar waar de zijlijn aan- 
wezig is) dan door ze te volgen, zooals ik vroeger veelal deed, in eene regtc lijn 
van de kieuwopening tot het midden van den staartvingrond. Ook in het beschrij- 
ven van het tandcnstelsel ben ik vroeger, deels door mindere geoefendheid, veelal 
miuder naauwkeurig te werk gegaan dan mij later gebleken is voor cene goede 
waardering van de  dentitie noodig te  zijn. 

Voorts valt nog, met het oog op de verschillen tusschen mijne vroegere en 
tegenwoordige beschrijvingen, opte merk en, dat de grootere reijen voorwerpen, over 
welke ik thans heb kunnen beschikken, van zelve hebben medegebragt wijzigingen 
in de vroeger gegeveue hoogte- en lengte-evenredighcden van ligchaam en kop en 
i. want, alhoewel die evenredigheden binnen zekere grenzen zijn besloten 
en daardoor niet ophouden bij de bepaling der soorten van waarde te zijn, ver- 
schillen ze toch soms aanmerkelijk binnen die grenzen, naarmate de voorwerpen 
een' verschillenden leeftijdstoestand behooren. 

i het  algemeen als regel,  dat  de kir, m verhouding 


49 


tot de lengte des ligchaams en de oogen in verhouding tot de lengte van den kop , 
kleiner worden, naarmate het dier in lengte toeneemt , terwijl daarentegen de hoogte 
des ligchaams in verhouding tot zijne lengte toeneemt , naarmate het dier den vol- 
wassenen toestand nadert. 

Ten  opzigte der door mij  gebezigde termen, zijn slechts eenige weinige toelich- 
tingen noodig.   In dezen arbeid wordt verstaan onder : 

Longitudo capitis,  . . De volstrekte lengte van den kop, gemeten  van eene lood- 

lijn, welke men voor de snuitspits laat vallen, tot aan  den 
achterrand des operkels. 
Latitudo capitis, ... De breedte van den kop, gemeten over de operkels. 

Oculi velati, Oogen  zonder  oogvlies en  geheel met  de boven de oogen 

doorschijnende kophuid overtrokken. 
JMembrana palpebralis, Ooglidvlies, verlengsel der kophuid binnen den oogkasrand 

en , na een grooter of kleiner gedeelte der iris ringvormig be- 
dekt te hebben , zich weder naar den oogkasrand terugslaande. 
Cirri rostrales, .... Snuitdraden, dezelfde, welke oneigenaardig door andere schrij- 
vers // cirri maxillares"  genoemd  worden. 
Cirri supramaxillares, . Bovenkaaksdraden , dezelfde, welke door andere ichthj-ologen 

minder eigenaardig met den naam //cirri labiales" bestempeld 
worden. 

De  kaauwvlakte van verschillende gedaante, welke men  bij 
vele keelgatstanden waarneemt. 
Eene vin met meer dan 15 verdeelde stralen.' 
Eene vin met meer dan 10 doch minder dan 15 verdeelde 
stralen. 

Eene vin met minder dan 10 verdeelde stralen: 
De bekspleet in het midden der ondervlakte van den kop. 
van de zijvlakte van den kop verwijderd. 
De groef, welke men bij vele Cypriuoïden vindt aan de on- 
dervlakte der onderkaak, in de kinhuid, en welke soms enkel 
is en dwars geplaatst, soms dubbel, aan elke zijde der kin 
één (soms zelfs twee) en overlangs geplaatst. 


Facies masticatoria, 

Pinna  multiradiata , 
Pinna pluriradiata , . 

Pinna pauciradiata , 
Rictus centralis,  . . 

Sulcus postlabialis, . 


SU BF AMI LI A  I.   C 0 BIT IF ORME S. 

MEEKSLANGACHTIGEN. 

Cyprinoidei corpora elongato vel oblongo comprcsso vel cylindraceo , 
non depresso, squamis minimis cycloideis in cute muco tegente laevi 
quasi immersis vestito. Caput cute ubique tectum; rostro carnoso; 
ore parvo infero cirris G ad 12 cincto; labiis earnosis; maxilla infe- 
riore plana ante labium inferius prominente. Dentés pharyngeals 
conici uniseriati. Pseudobranchiae nullae. Apertura branchialis angus- 
ta, verticalis. Pinnae anacanthae, dorsalis et analis pauci- ad plu- 
riradiatae, nunquam multiradiatae , pectorales radio sinplice unico 
tantum. 

Aanni. Toen Artcdi het geslacht Cobitis opstelde, kende hij slechts de drie gewone 
europesche soorten daarvan. Zijne diagnose bepaalde zich tot de volgende woorden: 
//Caput et corpus cathetoplatea. Pinnae dorsi et ventrales eadem a rostro distan- 
tia sitae. Cirri ad os.  Corpus maculosum". 

Sedert 173S, het jaar waarin Artedi's diagnose werd openbaar gemaakt, zijn nog 
ongeveer 70 andere soorten bekend geworden, welke tot Cobitis te brengen zijn, 
doch oj) verscheidene van die soorten zou van de door Artcdi genoemde ken- 
merken slechts dat der voeldradcn kunnen toegepast worden, want er zijn soorten 
met cilindervormig ligchaam , soorten bij welke de rugvin ver achter de buik- 
vinnen is ingeplant en soorten bij welke het ligchaam niet de geringste vlekteekc- 
ning vertoont. 

Linneus ontnam aan het geslacht Cobitis zijne oorspronkelijke en natuurlijke be- 
teckenis , door er Cyprinodontoïden in te plaatsen uit de geslachten Anableps en 
Fundulus. 

Cuvier, het geslacht opvattende in den zin van Artedi, gaf er in IS 17 eene 
nieuwe omschrijving van, doch ook deze past op verre na niet op alle soorten. Want 
er zijn er, zooals mijne Cobitis macracanthus, bij welke de kop niet klein en het 
ligchaam niet lang te noemen is; andere, zooals Cobitis oblonga Val., bij welke 
de rugvin ver achter de buikvinnen is geplaatst; en nog andere, zooals Cobitis dario 
Buch. ,  bij welke een gedeelte der zwemblaas zich buiten het gewone beenige wer- 


51 

veiomhuisei bevindt en zich als een ruime zak tot ver achter in de buikholte uitstrekt. 

De heer Valenciennes heeft de Cuviersche diagnose verbeterd, waartoe hij in 
staat gesteld was door de ongeveer 46 soorten van Cobitiformes, welke tijdens de 
uitgave van het 18e deel der groote Histoire naturelle des Poissons bekend waren. 
Met de waarde van subfamilie aangenomen , past het geslacht Cobitis Val. ook op 
alle  sedert  not?  ontdekte  soorten. 

Toen men talrijke buiten-europesche soorten van Cobitis had leeren kennen, heeft 
men  getracht , het groote Artedische geslacht in  meerdere  genera te splitsen. 

Proeven daarvan zijn geleverd door Kuhl en Van Hasselt, door de heeren Gray, 
Agassiz en MacClelland en door William Swainson , maar de grondslagen, op welke 
die splitsingen berustten , waren deels onvoldoende , deels onvoldoende uiteengezet , 
en zoo werden alle bekende soorten door den heer Valenciennes ten onrei^te weder 
tot een enkel "'eslacht teruo^ebraert. 

Lacepède vormde uit Cobitis fossilis L. een eigen geslacht , hetwelk hij Misgurnus 
noemde, doch geheel ten onregte tanden in de kaken toekende. 

Kuhl en Van Hasselt stelden in 1S22 voor het geslacht Nemacheilus, aan het- 
welk de oude beteekenis van Cobitis  werd gegeven. 

Na den dood van Kuhl ontdekte Van Hasselt nog de soorten, op welke hij de ge- 
slachten Acanthophthalmus en Acanthopsis grondde. Hij was de eerste , die de 
soorten van Cobitis met bewegelijke onderoogkuilbeensdoornen van de overige soor- 
ten van Cobitis afzonderde, en gaf den geslachtsnaam Acanthophthalmus aan de soorten 
met stompen snuit, bij welke de doorn zich onder het oog, en den geslachtsnaam 
Acanthopsis aan de soorten met spitsen, verlengden snuit, bij welke de doorn 
zich voor het oog bevindt. 

Het geslacht Botia Gray, ingelijksop den bewegclijken onderoogkuilsdoorn gegrond , 
omvat als zoodanig de geslachten Acanthophthalmus en Acanthopsis van Van Hasselt, 
maar de soort, in de Illustrations of Indian Zoology onder den naam van Botia 
grandis afgebeeld,  is eene Hymenophysa, waarover nader. 

De heer Agassiz  nam  twee  geslachten  van  Cobitiformes  aan. 

Onder Cobitis begreep hij de soorten zonder wangdoornen , onder Acanthopsis die 
met wangdoornen. Zijn geslacht Acanthopsis heeft alzoo dezelfde beteekenis als 
Botia Gr. 

Ducrotay de Blainville schijnt de eerste geweest te zijn , die het geslacht Cobitis 
tot eene hoogere groep verhief, althans plaatste hij in eene soort van stelsel, in IS 10 
in het 8Se deel van het Journal de Physique openbaar gemaakt, zijne // Cobites " in 
eene groep zijner afdeeling Tétrapodes abdominaux, met den naam Subenchi'liosomes". 

Swainson stelde met de Cobibiformes eene familie te zamen, onder den naam Co- 
bitidae, doch hij begreep daaronder de Homalopteraeformes en de Cyprinodontoïden. 
Zijne Cobitinae echter, welke hij als onderfamilie der Cobitidae opstelde ,  hebbende» 


52 

zelfde waarde als Cobitis Art. of mijne Cobitiformes In de splitsing dezer sub- 
familie ging Svvainson verder dan zijne voorgangers. Wel nam hij in het wezen 
dezelfde geslachten aan als de heer Agassiz , het geslacht Acanthopsis slechts be- 
stempelende met den naam Canthophrys, maar hij vond voor de beide geslachten 
subgenera uit, voor Cobitis de ondergeslachten Cobitis en Acoura, voor Cantho- 
phrys de subgenera Canthophrys ,  Diacanthus en  Somileptes. 

liet subgenus Acoura zou van Cobitis slechts verschillen door eene in het al- 
gemeen tweekwabbige staartvin en schublooos ligchaam en daartoe zouden belmo- 
ren Cobitis savoua Bach. (Acoura obscura Swns.), Cobitis turio Buch. (Acoura ar- 
gentata Swns.)  en Cobitis corica Euch.  (Acoura cinerea Swns.). 

Het ondergeslacht Canthophrys zou gekenmerkt zijn door afgeronde staartvin en 
ono-eschubd ligchaam. Swainson bragt daartoe Cobitis cucura Buch., Cobitis pan- 
da Buch., Cobitis balgara Buch. en Cobitis guntea Buch., soorten, welke Swainson 
zich de vrijheid gaf te herdoopen met de namen Canthophrys albescens, Canthophrys 
rubi°-iuosus , Canthophrys olivaceus en Canthophrys vittatus. 

Het subgenus Diacantha zou verder kenbaar zijn aan ovaal, onbeschubd lig- 
chaam en gevorkte staartvin. Cobitis geta Buch. en Cobitis dario Buch., welker na- 
men Swainson evenzeer veranderde in die van Diacantha zebra en Diacantha 
llavicauda, zouden daartoe belmoren. 

Het ondergeslacht Somileptes eindelijk zou tot kenmerken hebben een lancetvormig, 
zeer zamengedrukt , bcschubd ligchaam; groote, nabij de snuitspits geplaatste oogen 
en afgeronde staartvin. Swainson bragt daartoe Cobitis gongota Buch. en Cobitis 
botiaBuch., of, wat hetzelfde is , zijne Somileptes bispinosa en Somileptes unispina. 

De heer MacClelland nam, in zijne Indian Cyprinidae, aanvankelijk slechts twee 
ceslachten van Cobitiiurmes aan. Hij grondde die geslachten op het al of niet 
tweedeelio-e van de staartvin, onder Cobitis latende de soorten met afgeronde of 
af"eknotte staartvin en de soorten met tweekwabbige staartvin brengende tot zijn 
geslacht Schistura. Verder in hetzelfde werk stelde hij nog voor drie bengaalsche 
soorten, Cobitis dario Buch., Cobitis geta Buch. en Botia grandis Gr. den geslachts- 
naam llymcnphysa voor , wegens de aanwezigheid bij die soorten van eene vrij in 
de buikholte hangende, door een middenschot in kwabben (into lobes) verdeelde 
zwemblaas. 

Prins Charles Lucien Bonaparte stelde gecne nieuwe geslachtsverdeeling der Co- 
bitiformes voor, maar verhief zo tot den rang cener familie, onder den naam Co- 
bitidae. 

In het groote vischwerk zijn de Cobitiformes aangenomen, noch in den zin eener 
familie, noch in dien eener subfamilie, noch zelfs in dien cener groep. Evenzeer 
heeft de heer Valenciennes alle bovengenoemde geslachten en ondcrgeslachtcn ver- 
worpen. 


O o 

Inderdaad is de generische waarde van . de ter splitsing gebezigde kenteekenen 
deels voor betwisting vatbaar, deels volstrekt onaannemelijk, terwijl nog andere 
kenteekenen, zooals die der zwemblaas,  niet uitwendig zigtbaar  zijn. 

Maar dit neemt niet weg, dat zij, in verband met andere kenmerken, na een 
nieuw onderzoek der thans reeds zoo talrijke soorten, kunnen dienen ter vaststel- 
ling van generische groepen, onder welke die soorten, mijns inziens, inderdaad be- 
hooren gebragt te worden. 

De Cobitiformes toch bieden in hare bewerktuiging zoo talrijke en deels gewigtige 
verschillen aan, dat men, indien ze aangetroffen werden bij zoovele familiën , welke 
grootere soorten tot vertegenwoordigsters hebben, niet zou aarzelen daaraan generische 
waarde te  hechten. 

Tot die verschillen reken ik te behooren de aanwezigheid van een' gevorkten on- 
deroogskuilsdoom, welke reeds aanleiding heeft gegeven tot de opstelling van de 
geslachten Acanthopsis V. Huss. en Acanthophthalmus V. Ilass. (Botia Gr., Acanthop- 
sis Ag., Canthophrys Swns.) 

Andere merkwaardigheden vindt men in den bouw der zwemblaas. Bij eeni^e 
soorten is geen spoor van zwemblaas te herkennen , terwijl zij bij talrijke soorten 
bestaat uit een klein eenkamerig of tweekamerig blaasje, besloten in eene beenige 
doos gevormd door eene buitengewone ontwikkeling van den voorsten wervel. Maar 
eenige andere soorten, zooals Cobitis dario Each., Cobitis macracanthus Blkr, 
C'obitis hynienophysa Blkr, enz. bezitten bovendien eene ruime , vrij in de buikholte 
liggende zwemblaas, welke door eene kortere of langere buis met de voorste klei- 
nere in de beenige holte der wervelnitstecksels beslotenc blaas in gemeenschap staat. Op 
deze merkwaardigheid berust het geslacht Ilymenphysa McCL, hetwelk inderdaad 
verdient als een eigen geslacht te worden aangenomen , omdat het genoemde ken- 
merk in verband staat met andere bijzonderheden in den bouw, welke ik zoo 
aanstonds zal vermelden. 

Minder gelukkig was het denkbeeld, geslachten vast te stellen op de gedaante 
der staartvin (Schistura McCl.) en op het al of niet beschubd zijn des ligchaams. 
(Acoura, Canthophrys, Diacantha Swns.) De staartvin toch biedt in haren vorm de 
meest talrijke verscheidenheden aan, van gaaf en afgerond, tot weinig en diep in- 
gesneden. Bij vele soorten is die insnijding of uitranding zelfs zoo gering, dat de 
vin, indien zij niet geheel uitgespannen is, het voorkomen heeft afgeknot of af- 
gerond te zijn. Van dit kenmerk is door Swainson bij zijne subgenera insgelijks 
gebruik gemaakt, terwijl hij bovendien het kenmerk van schubloosheid daarbij 
bezigde. Totdat nadere waarnemingen het tegendeel zullen hebben aangetoond , 
geloof ik, met den heer Valenciennes, dat alle soorten van Cobitiformes huidschubjes 
bezitten, alhoewel die zeker bij vele zoo klein zijn, dat zij ecner oppervlakkige waar- 
neming ligtelijk ontglippen.   Van twee soorten in mijn bezit, Diacantha flavicauda 


54 

Swns. (Cobitis dario Buch.) en Canthophrys vittatus Swns. (Cobitis guntea Buch.) 
kan ik met zekerheid zeggen (vergel. Verband. Batav. Genootsch. XXV Nalez, 
ichthvol. van Bengalen p. 143), dat het ligchaain even volkomen met schnbjes 
bekleed is als dat van alle mijne overige soorten. Swainson schijnt, in zijne bepa- 
ling omtrent het al of niet beschubd zijn van de bengaalsehe soorten, enkel afge- 
gaan te zijn op de beschrijvingen van Buchanan in zijn werk over de visschen 
van den Ganges. De ondergeslachten Acoura, Canthophrys en Diacantha kunnen, 
om de boven ontwikkelde redenen, niet behouden blijven. Het subgenus Somilep- 
les Swns. valt overigens niet Acanthopsis zamen en is er slechts van afgescheiden 
op grond van zeer zamengedrukt ligchaam, groote oogen en afgeronde staartvin. 

De mij beschikbare soorten van Cobitiformes zijn slechts lu in getal, en ik ben 
alzoo in het onderzoek der talrijke overige soorten beperkt, tot de daarvan bestaande 
beschrijvingen en afbeeldingen. 

Die beschikbare soorten bieden echter zoo verschillende bijzonderheden in de be- 
werktuiging aan, dat ik niet aarzel, daarin grond te vinden tot hare groepering 
in eenige geslachten, en als mijne meening uit te drukken, dat eene nadere studie 
der overige soorten er toe zal leiden , ze deels tot die geslachten terug te brengen , 
deels welligt ze tot nog andere eigene geslachten te  verheffen. 

Eene eerste bijzonderheid in de bewerktuiging der Cobitiformes,  welke door de- 
schrijvers te zeer is over het hoofd gezien, is het met de kophuid bedekt zijn of niet 
bedekt zijn der oogen.   Bij vele soorten zijn de oogen vrij, van eenoogvlies voor- 
zien, zoodat de kophuid zich tot eene soort van ooglid over het oog verlengt om 
te  slaan en eene soort van bindvlies te vormen. 

Hiertoe behooren de soorten, welke ik vroeger heb beschreven onder de namen 
Cobitis macracanthus, Cobitis hymenophysa , Cobitis dario, Cobitis fasciata en 
Cobitis Jaklesi. 

Bij alle mijne overige soorten zijn de oogen geheel met de kophuid overtogen. 

Eene andere bijzonderheid der bewerktuiging is te vinden in de plaatsing der 
voeldraden. 

Bij alle mijne soorten zijn minstens C, bij enkele S tot meer voeldraden aanwezig. 
Zijn er meer dan 0, dan behooren de meerdere tot de onderlip, doch de normale 
C draden behooren steeds tot den snuit of tot de bovenlip. De bovenlip- of bo- 
venkaaksdraden zijn ingeplant, of slechts aan den hoek der bovenkaak, of, wanneei 
er meer  dan een paar aanwezig is, ook aan het midden van eiken  tusschenkaak- 

ïnstak.   Zoo  zijn bij  sommige  soorten  4  snuitdraden en 2  bovenkaaksdraden 
aanwezig,  en  bij  sommige  andere  soorten  slechts  2  snuitdraden  en  4  boven- 
alen. 

Vallen deze verschillen, met andere verschillen van waarde zamen, clan ligt daarin 
grond tot het opstellen van eigene geslachten. 


o o 

Een derde punt in de bewerktuiging der Cobitiformes, wat bijzondere opnier- 
merking verdient , is de inplantingsplaats der rugvin boven of geheel achter de 
buikvinnen. In deze kenmerken is misschien slechts generische waarde te zoeken , 
wanneer ze door andere van hooger gewigt begeleid zijn. 

Zeer opmerkelijk eindelijk is nog de bijzonderheid, dat bij enkele Cobitiformes 
niet alleen het ligchaam , maar ook de kop met schubjes is bekleed. Zoo hebben 
Cobitis macrochir Iilkr en Cobitis Ilasseltü Val. schubjes op wangen en operkels 
en eerstgenoemde soort zelfs op de kruin en het suboperkel. Bij alle mijne overige 
soorten is de huid van den kop volkomen sckubloos, wat ook wel het geval zal 
zijn bij verre weg de meeste overige bekende soorten, hoezeer ik vermoed, dat er 
onder de bengaalsche soorten zijn, welke een dergelijk karakter aanbieden. 

De boven omschrevene kenmerken, in verband beschouwd met elkander, met die, 
gelegen in de aanwezigheid of afwezigheid van wangdoornen en den algemeenen 
bouw en habitus, hebben mij geleid tot het aannemen in de subfamilie Cobitifor- 
mes van de geslachten Hyrnenophysa, Cobitis, Lepidocephalus, Acanthopsis, 
Acanthophthalmus en Cobitichthys. 

Deze geslachten laten zich naar volgend schema gemakkelijk herkennen. 

I Spina suborbitalis  bifurcata. 

/\ /, , i • . <.. . . 

a. Pinna dorsalis pinnis ventralibus opposita. 

f Oculi liberi. Cirri G vel 8, rostrales 4, supramaxillares 2, inframaxillares 
.interdum  2.  Vesica  natatoria  parte majore  libère  in cavitate  ventris 
suspensa. 

Ilymcnoplnjsa McCl. :  < i , 

ff Oculi velati. Cirri 6, rostrales 2,  supramaxillares 4.  Vesica  natatoria 
tota in pyxide vertebrali inclusa. 

Acanthopsis V. Hass. =■ 'r« >->■>•■■   -  ■■<... ,:.' 

b. Pinna dorsalis pinnas ventrales inter et analem sita. Oculi velati. Corpus valde 

compressum.  Vesica  natatoria nulla.  Cirri C. 
f Cirri rostrales 4,  supramaxillares 2.  Caput  squamosum. 

Lepidocephalus Blkr. 
ff Cirri rostrales 2, supramaxillares  h. Caput alepidotum. 

AcanthopJdhalmus V.  Hass. s .,..,.,,,. /,,,., ; 

II Spina  suborbitalis  nulla.  Pinna  dorsali pinnis  ventralibus  opposita. Vesica 
natatoria tota in pyxide vertebrali  inclusa. 

a. Oculi liberi.  Cirri G, rostrales 4, supramaxillares 2. 

Cobilis Art. 


56 


b. üculi velati. Cirri 10 ad 12, rostro-supramaxillares G — S, inframaxillares 
1. Corpus valde compressutn. Pinna caudalis supra et infra caudain in ca- 
rinatn subadiposam producta. 

Cohltlchthi/s Blkr. 


Ik beschouw deze geslachten als natuurlijke en ik bezit van alle 2 tot 4 soorten. 
De bestaande gegevens zijn overigens niet voldoende om de overige reeds bekende 
soorten alle met zekerheid eene plaats in ze aan te wijzen. Misschien zelfs vindt 
men  er  typen onder, welke tot eigene geslachten belmoren te worden  verheven. 

De Cobitiformes zijn beperkt tot Europa, Azië en den Indischen archipel en 
bezitten het grootste aantal soorten in zuidelijk en zuidwestelijk Azië. 

Ue geslachten Hymenophysa, Acanthophthalmus en Lepidocephalus schijnen zich 
verder westelijk uitte strekken dan Hindustan, doch oostelijk gaat Hymenophysa 
tot Java, Borneo en Japan en de  beide overige tot Java. 

Acanthopsis en Cobitis hebben de grootste verbreiding. Acanthopsis vindt men 
zoo wel in Engeland als in Japan vertegenwoordigd. 

Cobitichthys schijnt uitsluitend te belmoren tot Oostelijk Azië, tot China , Japan 
en Borneo. 

De bekende soorten der subfamilie zijn , voor zoo ver ik heb kunnen nagaan , 
de hier onder genoemde. 


Species Cobitiformium hucusque cognitae. 

Habit. 
Hymenophysa dario Blkr ~  Cobitis dario Buch. =3 Diacantha 

flavicauda Suns. =  Schistura dario  McCl.  ,   .   . Bengala, Assam, 
geto Blkr. =3 Cobitis geto  Buch. ^ Diacantha zebra 

Swns. — Schistura geta McCl Béng. Assam. 

grandis Blkr ö Botia grandis Gr. =: Cobitis grandis 

Val.  =;  Schistura grandis McCl Hindustan. 

curta Blkr a Cobitis curta T.  Schl.    .   :   .   .   : Japonia. 
MacClellandi  Blkr =3 Cobitis hymenophysa Blkr.   . Java, Sumatra, 
macracanthus Blkr =: Cobitis  macracanthus Blkr.   . Sumatra, Borneo. 


57 


Habit. 
Cobitis   barbatula L. =; Cobitis Farstembergii Fitz.   :   :   1 Eur., As. occ. sept. 
h nurga Nordm. ^ Cobitis inerga Krynick.   .... Russia meridon. 

frcnata Heck Syria. 

panthera Heck Syria. 

insignis Heck Syria. 

tigris Heck •. Syria. 

leopardus Heck Syria. 

malapterus Val Syria. 

argyrograinma Heck Syria. 

persa Heck Persia. 

luarmorata Heck Cashmir. 

vittata Heck Cashmir. 

mooreh Syk Deccan. 

Ruppellii Syk Deccan. 

arenata Val Hindostan. 

scaturigina Buck. =! Schistura scaturigina McCl.   . Bengala, Assam, 
bilturio Bucli. =: Cobitis ocellata McCl.   .   .   .   . Bemrala. 


•Q* 


9 


turio  Buck. ^  Acoura argeutata  Swns. ^:  Cobitis 

gibbosa McCl Bengala. 

savona Buch. :=; Acoura obscura Swns. ^ Schistura 

savona McCl Bengala. 

corica Buch. :=! Acoura  cinerea  Swns. ^s Schistura 

punctata McCl Bengala. 

rupecula =i   Schistura  rupecula  McCl.  =:  Cobitis 
rupecula Val :   . Bengala. 

a    ?? boutanensis =:  Cobitis boutanensis McCl.    .   .   . Een°;ala, 

»    ?  zonata ^  Schistura zonata  McCl. ^ Cobitis  zona- 

ta Val „   .   .   . Assam. 

//    ?  chlorosoma =i  Cobitis chlorosoma McCl.    .   .   . Assam. 

//    ?  monoceros :=:  Cobitis inonoceros  McCl Assam. 

//    ?? pavonacea ;=;  Cobitis  pavonacea McCl.   :   .   .   . Assam. 

//    ?? subfusca ^3  Schistura  subfusca  McCl. =s  Cobitis 

subfusca Val ,   .   .   .   . Assam. 

h   ?? phoxockeila =3 Cobitis  phoxocheila  McCl.    .   .   . Assam. 

//    ?? guttata =; Cobitis guttata McCl Asam. 

//    ?  micropus s Cobitis micropus Val.  ...... China. 

// spiloptera Val Cochin-China. 

a chrysolciirnos K. v. H. =3  Nemacheilus fasciatus V. 


58 

Habit. 
Hass.  —  Cobitis  fasciata  Val. s  Cobitis  suborbi-  v 

talis Val. =3 Cobitis  Pfeifferi Blkr Java, Sumatra. 

* Cobitis   Jaklesi Blkr Sumatra. 

Acanthopsis fossilis Ag. =! Cobitis fossilis L Europa, Asia occid. 

u taenia Selys =3 Cobitis taenia L. :=! Botia taenia Yarr. Eur., As. sept., Japon. 

y elongatus Blkr s  Cobitis  elongata Heck. Kner.   . Europa. 

// linea Heck Persia. 

//    ?  armatus  Blkr a Cobitis armatus McCl Afghanistan. 

//    ?  maya Blkr=j Cobitis maya Sykes Deccan. 

n guntea  Blkr :=!  Cobitis  guntea  Buch. =3   Cantho- 

phrys guttatus Swns Bengala, Assam. 

// amnicolus Blkr =; Cobitis amnicola Val Bengala. 

»      montanus Blkr—  Schistura  montana  McCl. :=! Co- 
bitis niontaua Val Bengala. 

//    ?  cucura  Blkr  ö  Cobitis  cucura  Buch. :=i  Cantho- 

phrys albescens Swns Bengala. 

a    ?  aculeatus Blkr :=)  Schistura aculeata  McCl. :=!  Co- 
bitis aculeata Val Assam. 

»    ?  gongota Blkr— Cobitis  gongota Buch. s Somilep- 

tes bispinosa Swns. es Cobitis oculata McCl.  .   .   . Bengala. 

//    ?  botia  Blkr :=)  Cobitis  botia  Buch.  ;=-  Somileptes 

unispina  Swns. =5  Cobits  mucronata  McCl.    .   .  Bengala. 

// dialyzonaV. Hass. =; Cobitis macrorhynchos Blkr.   . Java, Borneo. 

//      choirorhynehos Blkr =3 Cobitis choirorhynchos Blkr.   . Sumatra. 
Acanthophthalmus pangia Blkr =: Cobitis pangia Buch. s Can- 
thophrvs  rubiginosus  Swns.  a   Cobitis  cinnamo- 
mea McCl Bengala. 

a    ?? thcrmalis Blkr =; Cobitis  thermalis Val Ceylon. 

a fasciatus V. Hass. — Cobitis Kuhlii  Val.    .   .   . Java, Sumatra. 


'/ javanicus K. v. II. — Cobitis oblonga K. v. IL, Val. Java. 


Lepidocepbalus ? balgara Blkr =: Cobitis balgara Buch. =; Can- 

thophrys olivaceus Swns. =:  Schistura bulgara McCl. Bengala. 
n Hasseltii  Blkr—  Cobitis  Hasscltii Val. ^  Cobitis 

octocirrhus  V. Hass.? Java. 

macrocliir  Blkr sa Cobitis macrochir Blkr.   .   .   . Java. 
Cobitichthys  anguillicaudatus  Blkr  =   Cobitis  anguillicau- 

data Cant China. 

pectoralis  Blkr j=j  Cobitis  pectoralis  McCl.    .   . China. 


59 


Habit. 

Cobitichthys bifurcatus Blkr =i  Cobitis bifurcatus McCl. .   . China. 

// deceaicirrosus Blkr =3 Cobitis decemcirrosus Basil.  . China. 

h    ?? psammismus  Blkr =;  Cobitis  psammismus  Richds. China. 

// rubripinnis  Blkr 0  Cobitis  rubripinnis   T.  Schl. 

(nec Blkr ol.) Japonia. 

// mandatas Blkr =3  Cobitis mandata T.  Schl.    .   . Japonia. 

h enalios Blkr =;  Cobitis  rubripinnis  Blkr  ol.   (nec 

T.  Schl.) Japonia. 

// dichachrous  Blkr Japonia. 

h polynema Blkr Japonia. 

h barbatuloides  Blkr =:   Cobitis  barbât uloides  Blkr. Borneo. 

Species  fossiles. 


Cobitis centrochir Ag Oeningen. 

//     cephalotes Ag Oeningen. 

//     longiceps Ag Mombach. 

? 

Acanthopsis angustus Ag Oeningen. 


Het aanwezen van Cobitiformes op de Soenda-eilanden is het eerst aangetoond 
geworden door Kuhl en Van Hasselt. — Van Hasselt kende 5 soorten van Java, Co- 
bitis fasciata, Acanthophthalmus javanicus, Acanthophthalmus fasciatus, Lepidoce- 
phalus Hasseltiien Acanthopsis dialyzona, soorten, welke ik alle heb teruggevonden. 

Na Kuhl en Van Hasselt, tot op mijne onderzoekingen, werd geene enkele soort 
aan deze 5 toe^evoe^d , want Cobitis chrvsolaimos Val. en Cobitis suborbitalis 
Val. zijn  mijns inziens tot Cobitis fasciata terug te brengen. 

Op Java vond ik , behalve de 5 genoemde soorten , van welke slechts vier in de 
groote Histoire naturelle des Poissons zijn vermeld, nog Lepidocephalus macrochir 
en Hymenophysa MacClellandi. 

Sumatra, van waar vroeger geene enkele soort van Cobitiformes bekend was, 
heeft mij van de Javasche soorten geleverd Hymenophysa MacClellandi, Cobitis 
fasciata, Lepidocephalus macrochir, Acanthophthalmus javanicus en Acanthophthal- 
mus fasciatus, en bovendien nog Hymenophysa macracanthus, Cobitis Jaklesi en 
Acanthopsis choirorhynchos , dus in het geheel acht soorten. 

Van Borneo ontving ik slechts 4 soorten, Hymenophysa macracanthus, Hyme- 
nophysa MacClellandi, Acanthopsis dialyzona en Cobitichthys barbatuloides, welke 
laatste  soort aan Borneo eigen schijnt te zijn. 


60 

Opmerking verdient liet, dat van de eilanden Banka, Biliton en Singapoera nog 
geene enkele tot deze subfamilie behoorende  soort is bekend geworden. 

De archipelagische Cobitiformes beminnen bij voorkeur de heldere snel vlietende 
rivieren der bergachtige streken. Nabij de riviermondingen treft men wel voor- 
werpen aan van Cobitis fasciata, Acanthopsis diakzona, Lepidocephalus Ilasselfii 
en Acanthophthalmus fasciatus, doch slechts zelden, en in den regel slechts bij 
hoogen stand en snellen stroom der rivieren. Zij belmoren echter in de hoogere ge- 
deelten der rivieren te huis, waar eenige soorten, zooals Cobitis fasciata en Le- 
pidocephalus Ilasseltii, althans op Java, dikwerf in honderden voorwerpen te gelijk 
trevan^en worden. 


Hymenophysa McCL, Blkr. Getjoepax. 

Corpus oblongum compressum, microlepidotum. Maxilla inferior acie 
tenui, tuberculo nullo. Caput acutum. Oculi liberi. Cirri G vel S , ros- 
trales 4 , supramaxillares 2. Caput alepidotum. Spina suborbitalis. Nares 
anteriores patulae. Pinna dorsalis vcntralibus opposita, caudalis biloba. 
Vesica natatoria duplex, posterior libère in eavitate abdominali sus- 
pensa;   Dentés pharyngeales conici uniseriati. 

Aanm. Ik beschouw het geslacht Hyinenophysa als volkomen natuurlijk. De 
bijzondere bouw der zwemblaas gaf den heer MacClelland aanleiding tot het 
denkbeeld, dat men daarop een eigen geslacht zou kunnen vestigen onder den 
naam  van  Hymenphysa, doch hij  bragt dit denkbeeld niet ifi praktijk en  plaatste 

■ Cobitiformes onder Cobitis en Schistura, latende hij de door hem beschrevene 
soorten  van  Hymenophysa onmiddellijk achter die  van Schistura volgen. 

De heer Valenciennes heeft het geslacht Hymenophysa niet aangenomen , voorna- 
melijk omdat hij meende, dat het karakter, gelegen in de zwemblaas, niet vergezeld 
was van kenmerken in  andere organen. 

In de eerste plaats moet ik hier aanteekencn, dat de zwemblaas bij Hymenophysa 
niet, zooals ik zelf vroeger meende en beschreef, enkel is en niet slechts bestaat 
uit de ruime, vrij in de buikholte liggende, blaas, maar dat die blaas slechts het 
achterste gedeelte der geheele zwemblaas daarstelt en door eene kortere of langere 
buis vereenigd is met het voorste gedeelte, hetwelk, even als bij de geslachten Cobi- 
tis, Cobitichlhys en Acanthopsis, besloten is in cene beenige, door den voorsten wervel 
gevormde doos en zelfs betrekkelijk aanmerkelijk grooter is dan bij de genoemde 
geslachten. Deze bijzonderheid was door mij nog niet opgemerkt, tijdens ik de drie 
soorten van het geslacht, in mijn kabinet bevat,  beschreef en bekend maakte. 


61 

En zijn echter andere kenmerken dan die, welke betrekking hebben tot den bouw 
der zwemblaas, welke regt geven Hymenophysa als een eigen geslacht aan te 
nemen. 

Vooreerst is de habitus der tot hetzelve behoorende soorten een geheel eigenaar- 
dige  en reeds voldoende om ze van alle overige  Cobitiformes te onderscheiden. 

Alle doen zij zich kennen door een veel korter en gedrongener ligchaam dan 
men bij alle overige Cobitiformes waarneemt, eene gedaante aan welke door den 
betrekkelijk hoogen rug meer kenmerkends wordt bijgezet. Het is voornamelijk 
op grond van de gedaante des ligchaams, dat ik Cobitis curta T. Schl. tot Hyme- 
nophysa breng, welke japansche soort overigens ook de andere uitwendige ken- 
teekenen  van Hymenophysa bezit. 

Ten tweede verschilt Hymenophysa van Cobitis, volgens mijne opvatting van dit 
geslacht, door de aanwezigheid van den gewoonlijk sterk ontwikkelden onderooo-- 
kuilsdoorn, terwijl het zich met geen der overige geslachten van Cobitiformes laat 
vereenigen,  wegens zijne vrije niet met de  kophuid overtogene oogen. 

Men kan het geslacht alzoo oogenblikkelijk herkennon aan de onderoogkuilsdoor- 
nen met gelijktijdig vrije oogen en men wordt in die herkenning nog vergemakkelijkt 
door de gedrongene vormen des ligchaams en hoogen rug, alsmede door de gevorkte 
staartvin en min of meer spitsen varkensachtigen snuit, welken alle soorten met el- 
kander gemeen hebben. 

De thans bekende soorten van Hymenophysa laten zich groeperen in die met 
zes en in die met acht voeldraden. Alle hebben echter 4 aan de basis di<*t bij- 
eenstaande  snuitdraden en twee aan  den  bekhoek  ingeplante  bovenkaaksdraden. 

De onderkaaksdraden ontbreken soms en zijn altijd slechts weinig ontwikkeld. 
Zij staan ook niet in'verband met andere kenteekenen, gewigtig genoeg om aan de 
groepen eene hoogere beteekenis te geven. 

Tot de achtdradige soorten behooren Hymenophysa macracanthus, Hymenophysa 
geto en Hymenophysa grandis; tot de zesdradige Hymenophysa MacClellandi, Hyme- 
nophysa dario en Hymenophysa curta. 

De beide archipelagische soorten laten zich voorts naar volgend schema van de 
aan haar verwante onderkennen. 

I.  Cirri S.  Corpus fasciis transversis fuscis latis 3, oculari. dorso-ventrali et dorso- 
anali. D.  3/8 vel  3/9. 

Hymenophysa macracanthus Blkr. 

II.  Cirri 6.  Corpus vittis transversis 15 p. m. coerulescentibus. D.  3/T0ad3/l3. 
Hymenophysa, MacClellandi Blkr, 


62 

Ibjmenophysa  macracanthus Blkr, Grootdoornige  Gvtjoeban. Atl.  Cypr. 
Tab. I. 

Ilymenoph. corpore oblongo corapregso, altitudine 4 circiter in ejus Iongitudine, latitudine2 circiter 
hi ejus altitudine; capite acuto convexo 33 ; ad ó in Iongitudine corporis; altitudine cupitis 1 et 
paulo ad 1';, , Iatitudine 2 ad 1-/3 in ejus Iongitudine; linea rostro-frontali con vexa; oculis liberis, 
in posteriore dimidio capitis sitis, lineara rostro-frontaleni non attingentibus, diametro 4 ad G in 
Iongitudine capitis, diametris 1:;. i ad 23, \ distantibus; linea interoculari value con vexa; naribus 
dio rostri apicem inter et orbitam circiter paulo ante spinam suborbitalem perforatis, valde 
approximatis , posteriovibus anterioribus majoribus foraminiformibus , anterioribus valvula lata basi 
subtubit'ormi claudendis ; spina suborbital! sat longe anteoculum inserta, validissima, bifurcata, ramo 
ïnferiore ramo superiore plus duplo longiore, sub oculi margîne posteriore desinente; rostro acutiusculo 
convexo, oculo duplo fere vel plus duplo longiore, carnoso, ante os prominente; maxilla superiore 
maxilla inferiore longiore, longe ante ouulum desinente; maxilla ïnferiore gracilî coebleariformi sat 
longe ante labium inferius deflexum prominente; labiis latis carnosis, superiore antice in lobos 2 
obloDgo-rotundos membranaceos producto, inferiore pendulo margîne sinuato; cirris 8, rostralibus 4 
apice rostri basi communi insertis, dimidio apicali antennatim articulatie externis cirris roediis et 
oculo longioribus, mediis sat alte palmatis (membrana sat alte unitis); cirris supramaxillaribus basi 
carnosis compressis apice gracilibus cirris rostralibus externis non vel vix longioribus; cirris infra- 
maxillaribus basi approximatis latis cirris ceteris brevioribus; dentibus pharyngealibus utroque latere 
5 unîseriatis conicis acutis vix curvatis parvis; apertura brancbiali subverticali; squamis minimis, 
oculo nudo bene conspicuis; linea laterali rectiuscula per media latera decurrente, antice tumida; 
vesica natatoria bipartita, parte anteriore globosa in cavitate ossea inclusa cum parte posteriore 
tubulo gracili longo unita, parte posteriore oblonga parte anteriore plus duplo majore libère in cavi- 
tat< ventris suspensa: pinna dorsali junioribus paulo ante, aetate provectis supra basin ventralium 
incipiente et ante pinnam analem desinente, acuta vel acutiuscule rotundata, non emarginata, 
re quam basi louga, corpore humiliore; pinnis pectoralibus junioribus acutiuscule rotundatis 
aetate provectis acutis, ventrales non vel vix attingentibus, capite breviorjbus; vcntralibus acutis vel 
acute rotundatis pectoralibus brevioribus; anali acuta non vel vix emarginata, duplo circiter altiore 
quam basi longa, dorsali humiliore; caudali profundc iucisa lobis valde acutis 3' i ad 3 h in Ion- 
gitudine corporis; colore corpora pulcbre roseo vel fiavo, i'aseiis 3 latis transversis nigricante-fuscis 
luteo limbatis; fascia l" oculari verticc incipiente oculum amplectcnte, interne gracilescente et non 
cum fascia lateris oppositi unita ; fascia media dorso-vcntrali latissima, ante pinnam dorsalem inci- 
piente interne gracilescente et ventre ante pinnas ventrales cum fascia lateris oppositi unita; fascia 
3l a pinna dorsali ct a tota caudae dorso incipiente pinnam analem versus descendente et totam 
caudam fere amplectcnte; pinnis dorsali ct anali totis fere nigricante-fuscis ba=i antice et margine an- 
tre et apice interdum roseo-rubris; pinnis peetoralibus et ventralibus juvenilibus miniatis, aetate 
iribus roseis medio late fuscis; caudali pulchre rubra; iride aurea, violacée et  fusco tiucta. 

B. 3. D. 3/8 vel 3/9. P. 1/13 ad  1/15. V. 1/8. A. 3/5vel3/G. C. 8/ 17/8 ad 10/17 12. lat. brev. incl. 
Cobitis macracanthus Blkr, Diagn. Beschr. nieuwe  visebs.  Sumatra  Tient. I ad IV, Nat. 

T. Ned. Ind. Ill p. 603. 
Mat jan Mal. Sum., Geljuban Lampong. Sum. 

Ilab. Sumatra (Pangabuang, Palembang, Djambi, Lahat, Lematang-Eaim. Kwanten), ia fluviis. 
Borneo (Bandjermasin, Kahajan, Pontiauak, Sintang), ia fluviis. 

Longitudo 36 specimiuum 48" ad 820' 


63 

Aanm. Ik beschreef deze soort voor het eerst ter aangehaalde plaatse, in het 
jaar 1S52, naar kleinere voorwerpen van Sumatra. Sedert ontving ik talrijke voor- 
werpen, niet alleen van verschillende plaatsen van Sumatra , maar ook van Borneo 
en  daaronder van ongeveer een voet lengte.  Op Java schijnt zij niet voor te komen. 

De Grootdoornige Getjoeban heeft, even als Hymenophysa grandis en Hymeno- 
phvsa geto , 8 voeldraden, doch bij eerstgenoemde soort is het ligchaam onregel- 
matig gevlekt en zouder banden , terwijl bij laatstgenoemde de donkere dwarsbanden 
7 of 9 in getal zijn, zoodat zij zich bij den eersten oogopslag daarvan laat onder- 
kennen. 

Merkwaardig is bij deze soort de verlenging der bovenlip in twee afgeronde 
kwabben en de voelsprietachtige geleding der snuitdraden. Zij is. naar ik ver- 
moed, de grootste  soort van alle bekende Cobitiformes. 

Hymenophysa MacClellandi Blkr. MacClellandsche  Getjoeban. Atl.  Cy- 
prin. Tab. II fig. 6. 

Hymenoph. corpore elongato compresse, altitudine 5 fere ad 5 '/2 in ejus longitudine, latitudine 2 fere 
ad 2' 2 in ejus altitudine; capite suilloideo, acuto, 4"2 5 ad 5 fere in longitudine corporis; altitudine 
capitis 1' 2 ad 1" \ , latitudine 21 2 ad 3 in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi rectiuscula: oen- 
lis liberis, in posterlore dimidio capitis sitis, lineam rostro-frontalem non at tingen tibhs, diametro 5 
ad 7 in longitudine capitis, diametro 1 et paulo ad 1' 2 distantibus; linea interoculari convexa;na- 
ribus medio circiter rostri apicem inter et orbitam longe ante spinam suborbitalem perforatis, valde 
approximatis, posterioribus foraminiformibus, anterioribus valvula magna dimidio basali tubiformi 
clamlendis; spina suborbitali non longe ante oculum inserta, valida, bil'urcata, ramo inferiore raruo 
superiore duplo circiter longiore, sub medio oculo circiter desinente; rostro acuto non vel vis con- 
vexo suilloideo, oculo juvenilibus duplo aetate provectioribus phi3 duplo longiore, ante os prominente. 
carnoso; maxilla superiore maxilla inferiore longiore, apice hamato, longe ante oculum desinente; ma- 
xilla inferiore sat gracili, cochleariformi , ante labium inferius deflexum prominente; labiis carnosis, 
simplicibus, non lobatis; cirris G, rostralibus 4 apice rostri basi communi insertis, non articulatis. 
internis supra cirros externos insertis iisque et oculo multo longioribus basi tantum leviter palmatis; 
cirris supramaxillaribus 2 basi parum carnosis cirris rostralibus non vel non multo brevioribus ; 
dentibus pharyngealibus utroque latere uniseriatis conicis acutis vis curvatis parvis; apertura 
brancliiali subverticali; operculo postice inferne in processum obtusum producto; squamis minimis 
oculo nudo conspicuis; linea laterali rectiuscula, per media latera decurrente, antice tumida; vesica 
natatoria biparti ta, parte anteriore globosa in cavitate ossea inclusa cum parte posteriore tubo bre- 
vi sat amplo unita, parte posteriore oblonga parte anteriore plus duplo majore libère in cavita:e 
ventris suspensa; pinna dorsali supra vel vix ante pinnas ventrales incipiente et paulo ante analem 
desinente, acutiuscula, non vel parum emargiuata, corpore humiliore, juvenilibus vix vel non aeta- 
te provectis multo longiore quam alta; pinnis pectoralibus acutiuscule vel obtusiuscule rotundatis, 
longe ante ventrales desinentibus capite multo sed minus duplo brevioribus; ventralibus acutiuscule 
vel obtusiuscule rotundatis pectoralibus brevioribus; anali acute vel obtuse rotundata, non vel vix 
emarginata, multo minus duplo altiore quam basi longa, dorsali paulo vel non humiliore; caudali 
profunde incisa,  lobis  acutis vel  acute rotundatis 41 3 ad 5 in longitudine corporis: colore corpore 


C4 

supernc pulchre roseo-viridi, inferno margaritaceo ; capite utroque latere fasciis 2 longitudinalibu3 
violasccntibus, siiperiore rostro-frontali, inf'eriore rostro-oculari ; corpora junioribus 1'nsciis 13 ad 15 
transversis snbaequilatis et subaequidistantibus coerulescentibus vel dorso violascentibus autice et 
postice vitta vel vittula profunde eoerulea lineam ventralern non attingente marginatis, aetate pro- 
vectis fasciis non vel vix conspïcuis sed vittulis coeruleis persistenübus; pinnia roseis, dorsali l'asciis 
4 vel ü obliquis vel subhorizontalibus violuseente-coeruleis et apice vulgo macula nigra vel fusco- 
violacea; caudali dimidio basali vittis 0 ad 5 trausversis coeruleis; iride fuscaaureoet roseo tincta. 
B. 3. D. 3/10 ad 3/13. P. 2/10  ad 2/13. V.  1/7. A. 3/5 vel 3/6. C. 10/17/10 ad 15/17/15, lat. 

brev. incl. 
Syn. Colitis hymenopfojsa  Blkr,  Diagn.  Beschrijv. nieuwe vischs.  Sumatr.  Tient, I — IV, Nat. 
ïijdschr. N. Ind. HI p. C02. 
Langu Lampong. 
Hab. Java (Ngawi), ia fluviis. 

Sumatra (Pangabuang, Palcmbang,  Lcmatang-Enim, Lahat), in fluviis. 
Borneo (Kahajan, Pontianak),  in fluviis. 
Longitudo 24 specirainum Cl" ad 187". 

Aanm. Ik ontdekte de hier beschrevene soort gelijktijdig met de Grootdoornige 
Getjoeban en beschreef haar ter zelfder plaatse naar een enkel kleiner voorwerp 
van Palembang. Sedert ontving ik vrij talrijke exemplaren van verschillende plaatsen 
van Sumatra en Borneo en ook enkele van Java. Van hare archipelagische verwante 
verschilt zij door slanker ligchaam , talrijker rugvinstralen, talrijke anders gekleurde 
ligchaamsbanden en door de aanwezigheid van slechts zes voeldraden. Dit laatste ken- 
merk heeft zij gemeen met Ilymenophysa curta en Ilymenophysa dario, doch zij laat 
zich nog gemakkelijk van deze beide soorten onderkennen, — van Ilymenophysa curta 
door hare dwarsche ligchaamsbanden en aanmerkelijk talrijker rugvinstralen, — en 
van Ilvmenopliysa dario door spitser profiel, kleinere oogen, talrijker rugvinstralen 
en  talrijkere en minder schuins geplaatste dwarsche ligchaamsbanden. 

Ik bezit slechts 3 javasche voorwerpen dezer soort, gevangen in het gebied der 
Solo-rivier, nabij Ngawi. Deze voorwerpen hebben alle slechts 13 dwarsche lig- 
chaamsbanden, slechts 3/10 of 3/11 rugvinstralen en de violetblaauwe rugvin- 
bandjes bijkans horizontaal geplaatst en zeer smal. Ook eenige mijner sumatrasche 
voorwerpen vertoonen dezelfde bijzonderheden en ik zou er aanleiding in gevonden 
hebben alle die voorwerpen tot eene eigene soort te brengen , indien ik niet ook 
in het bezit was van nog twee andere voorwerpen, welke, met de aanwezig- 
heid van 15 dwarsche ligchaamsbanden en zeer schuinschen stand der rugvinban- 
den, zooals ik bij de meeste mijner exemplaren waarneem, slechts 3/10 tot 3/11 
rugvinstralen bezitten, zoodat hier, vermits overigens de habitus van alle voor- 
werpen gelijk is, slechts aan klimaatsvarieteiten te denken is. 


65 

AcANTHOPSis V. Hass., Blkr. Modderkruiper. 

Corpus elongatum compressum, microlepidotum. Maxilla inferior 
acie tenui, tuberculo nullo. Oculi velati. Cirri 6 ad 10, rostrales 2, 
supramaxillares 4. Caput compressum , alepiclotum. Spina suborbitalis. 
Nares anteriores patulae non tubulatae. Pinna dorsalis ventralibus 
opposita. Vesica natatoria parva in cavitate ossea vertebrali inclusa. 
Dentés pharyngeals conici uniseriati. 

Aanru. De geslachtsnaam Acanthopsis is niet het eerst voorgesteld door den heer 
Agassiz, zooals men algemeen schijnt aan te nemen en ook uit den Nomenclator van 
den heer Agassiz zon opmaken, maar dagteekent reeds van het jaar 1S23, in 
welk jaar een uittreksel uit een' brief van Van Hasselt over de visschen van Java , 
in de Algemeene Konst- en Letterbode is opgenomeu en daaruit vertaald overgeno- 
men in  het Bulletin van De Férussac van 1S24. 

Van Hasselt grondde zijn geslacht Acanthopsis op eene merkwaardige soort van 
Java, welke hij onder den naam van Acanthopsis dialyzona aanduidde, en nam als 
geslachtskenmerk aan den spitsen verlengden snuit en de plaatsing van den on- 
deroogkuilsdoorn vóór en niet onder het oog. De benaming Acanthopsis werd later 
ook toegepast op alle soorten van Cobitiformes , welke een' onderoogkuilsdoorn bezitten , 
onverschillig of die doorn vóór of onder de oogcn is ingeplant. In beide gevallen 
laat de bepaling van het geslacht te wenschen over. Niet alle soorten van Cobitiformes 
met onderoogkuilsdoornen zijn tot een zelfde geslacht te brengen en aan den anderen 
kant zijn die doornen niet bij alle soorten van Acanthopsis vóór het oog geplaatst, 
terwijl de snuit slechts bij  enkele soorten verlengd is. 

Ik heb alzoo eene nieuwe ^diagnose van het geslacht opgemaakt, doch ik moet 
aanteekenen , dat ik slechts drie soorten uit eigen aanschouwing heb leeren kennen 
en dat ik alzoo ten opzigte van alle overige soorten beperkt ben , tot hetgeen de 
bestaande beschrijvingen en afbeeldingen daaromtrent leeren. Ik ben in het bezit 
geweest van eene Acanthopsis (Cobitis guntea Bnch.) van Bengalen, doch deze soort is 
tijdens de veelvuldige verplaatsingen van mijn kabinet verloren gegaan, terwijl ik 
in de daarvan gegevene beschrijving, in mijne Nalezingen op de ichthyplogie van 
Bengalen , niet gelet heb op de geaardheid van het oogvlies en van de neusgaten. Thans 
kan ik alzoo slechts raadplegen de beide archipelagische  soorten van mijn kabinet. 

Deze soorten intusschen bebooren tot eene eigene groep in het geslacht en zijn 
merkwaardig door haren varkensachtigen kop en ver vóór de oogen ingeplante 
onderoogkuilbeensdoornen. Reeds daardoor laten zij zich van alle overige soorten 
herkennen. 


66 

Het geslacht Acanthopsis, zooals het boven omschreven is, laat zich gemakke- 
lijk van de overige geslachten van Cobitiformes onderkennen. Door zijnen onderoog- 
kuilbeensdoornen reeds verschilt het van Cobitis en Cobitichthys. Door zijne bedekte 
oogen laat het zich niet verwisselen met Cobitis en Hymenopbysa. Door zijne 
twee snuitdraden , vier bovenkaaksdraden en onbeschubden kop verschilt het van 
Lepidoccphalus. En ook met Acanthophthalmus kan het niet verward worden door 
de plaatsing der  rugvin boven  de buikvinnen. 

De beide archipclagische soorten zijn te kenmerken als volgt. 

1 Cirri S. Caput suilloideum acutiun, rostro oculo plus triplo longiore. Spina 
suborbitalis longe ante oculum inserta.   Pinna caudalis emarginata. 

A. Caput 42 3 ad 5 et paulo in longitudine  corporis.  Caput, dorsum et la- 
tere maculis rotundis  vel polymorphis violaceo-fuscis. A. 2/5 vel 2/6. 

Acanthopsis choir ochynchos Blkr. 

B. Caput 5 ad 5 J /3  in longitudine corporis.   Maculae fuscae capite dorsoque 
nullae.   A. 2/0 vel 2/7. 

Acanthopsis dialyzona V. Hass. 


Accmthopsis  choirorhynchos  Blkr.,  Yarkensacldige Moddcrknüper. Atl. 
Cypr. Tub. II lig. 5. 

Acantli. corpore elongato compresso, altitudine 9 tys ad 11 fere in ejus longitudine, latitudiue 1' : 
circiter ia ejus altitudine; capite valde acuto, suilloideo, 5 et paulo ad 4-, '3 in longitudine corporis; 
altitudine capitis 21 j circiter, latitudine 3'/2 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi 
recta; oculis totis velatis, in po3teriore tertia capitis parte sitis, lineae frontali maxime approximatis , 
diametro C/3 circiter in longitudine capitis, minus diametro {/i distantibus ,• linea interoculari non 
convexa; naribus medio circiter rostri apicem inter et orbitam paulo ante basin spinae suborbitalis per- 
foratis, anterioribusbrevitubulatis, posterioribus foraminiformibus ; spina suborbitali longe ante oculura 
in3erta, mediocri, oculo breviore, longe ante oculum desinente, bifurcata, ramo inferiore ramo supe- 
riore minus duplo longiore; rostro acuto, suilloideo, oculo plus triplo longiore, conico-compressius- 
culo, apice ante os prominente, carnoso; maxilla superiore maxilla inferiore longiore, non hamata, 
longe ante oculum desinente; maxilla inferiore sat gracili, coclileariformi, ante labium inferius deflexum 
prominente; labiis carnosis, simplicibus, non lobatis; cirris 8 gracilibus; cirris rostralibus 2 basi 
approximatis apice rostri insertis oculo non vel non multo brevioribus; cirris supramaxillaribus 4, 
oculum longitudine aequantibus vel subaequantibus, anterioribus medio ramo ossis intermaxillaris, 
posterioribus angulo ossis intermaxillaris insertis anterioribus longioribus, cirris inframaxillaribns 
antice labio inferiore insertis cirris ceteris brevioribus; dentibus pharyngealibus utroque latere uni- 
seriatis p. m. 11 conicis acutis vix curvatis, parvis, inaequalibns ; apertura branchiali subverticali ; oper- 
culo margine superiore concavo, apice rotundato, margine inferiore valde curvato; suboperculo post 
operculum prominente;  squamis minimis oculo nudo conspicuis; linea laterali bene  conspicua, rec- 


67 

tiuscula,per media latera decurrente; vesica natatoria cavitate ossea vertebraliinclusa, parva, parte 
accessoria posteriore ia cavitate ventris libère suspensa nulla; pinna dorsali secunda 4a ejus parte 
pinnis ventralibus opposita et tota ejus longitudine circiter ante pinnam analem desinente , cor- 
pore paulo altiore, aeque longa fere ac alta, acuta, paulo emarginata; pectoralibus acutis longe 
ante ventrales desinentibus, capite multo sed multo minus duplo brevioribus; ventralibus acutis 
vel acute rotundatis, pectoralibus brevioribus, minus ad plus earum longitudine ante pinnam ana- 
lem desinentibus; anali acuta vel acutiuscule rotundata, vix vel non emarginata, paulo altiore quani 
basi longa, corpore humiliore; caudali oblique parurn emarginata lobis acutis inferiore superiore lono-iore 
53/4 ad 63,4 in longitudine corporis; corpore superne violascente- vel roseo-viridi, lateribus ar- 
genteo, inferne albido, fusco-violaceo vel viridi-violaceo maculato et rivulato ; maculis genis parvis 
polymorphis, rostro et fronte linea media oblongi3 trausversis 4 ad C, linea dorsi media ma^nis 
oblongis fascias transversas breves 13 vel 14 subsimilantibus, lateribus linea laterali subrotundis 
magnis 10 ad 12, lateribus inferne parvis interdum in vittam longitudinalem undulatam uni- 
tis, interdum nullis ; lateribus dorsum inter et lineam lateralem vitta Iongitudinali fusca plu3 
minusve iuterrupta subuudulata; pinnis aurantiaco- vel roseo-hyalinis radiis roseis vel fuscescentï- 
bus; caudali membrana tota media pinna margaritacea , radiis aurantiacis singulis maculis parvis 4 
ad 5 fuscis vittas totidem  tranversas eflicientibus, basi superne macula nigra parva rotundiuscula. 

B. 3. D. 2/10 vel 2 11. P. 1/9. V. 1/6. A. 2/5 vel 2,0. C. 7/14/5 vel 6/14/4 lat. brev. incl. 

Syn. Cubitis choirorhyndws Blkr, Overz.  Ichth.  Sumatra, Nat. T. Ned. lad. VII p. 95. 

Hab. Sumatra (Provincia Palembang ubi confluunt flumina Lematang-Enim, Lahat). 

Longitudo 7 speciminum 101'" ad 17S'". 

Aanui. Dezs soort wordt aanmerkelijk grooter dan hare javasclie geslachtsver- 
wante, van welke zij zich overigens voornamelijk onderscheidt door hare kleurtee- 
kening en betrekkelijk grooteren kop. Zij schijnt op Sumatra de plaats te vervan- 
gen van Acanthopsis dialyzoua V. Hass. 

AcantJiopsis diahjzona V. Hass., Algem. Konst- en Letterb. 1823 II 
p. 133, Bullet. Férussac 1824 p. 377. Spltssriuitige Modderkruiper. 
Atl. Cypr. Tab. II fig. 8. 

Acanth. corpore elongato compresso, altitudine 9% ad ÏO1/» in ejus longitudine, latitudine l'/a cir- 
citer in ejus altitudine; capite valde acuto, suilloideo, 5 ad 5'/3 in longitudine corporis; altitudine 
capitis 2'/3 ad 2'/4, latitudine 3 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi rectiuscula 
vel convexiuscula; oculis totis velatis, parte posteriore in tertia 3a capitis parte sitis, lineaefron- 
tali maxime approximatis, diametro 6 ad 8 in longitudine capitis, minus diametro Va distantibus; 
linea interoculari non vel vix convexa; naribus medio circiter rostri apicem inter et orbitam paulo 
ante basin spiuae suborbitalis perforatis, minimis, foraminiformibus ; spina suborbital! lonn-e ante 
oculum inserta, medioeri, oculo breviore, longe ante oculum desinente, bif'urcata, rarao inferiore 
ramo superiore minus duplo longiore; rostro acuto, suilloideo, oculo plus triplo lono-iore, conico 
compressiusculo, apice ante os prominente; maxilla superiore maxüla inferiore longiore, non ba- 
mata, longe ante oculum desinente; maxilla inferiore labiis carnosis, simplicibus, non lobatis ; cir- 
ris 8 gracilibus; cirris rostralibus 2 basi approximatis apice rostri insertis oculo brevioribus; cirris 
supramaxillaribus 4, anterioribus medio ramo ossis intermaxillaris insertis oculo paulo lon^ioribus , 


68 

posterioribus angulo ossis intcrmaxülaris insertis cirris anterioribii3 brevioribus; cirris inframaxil- 
Iaribua antice labio Lnferiore insertis, param conspicuis cirris ceteris brevioribus ; dentibus pliaryn- 
<realibus uniscriatis conicis acutis vix curvatis, parvis; apertura brancbiali subverticali ; operculo 
postice rotundato margine inferiore valdo curvato; suboperculo post operculum prominente; squamis 
minimis oculo nudo vix conspicuis; linea lateral! rectiuscula per media latera decurrente; vesica 
natatoria cavitate ossca vertebrali inclusa, par va, parte accessoria posteriore in cavitatc ventris 
libero suspensa nulla; pinna dorsali secunda 4» ejus parte pinnis ventralibus opposita et tota cir- 
citer ejus longitudine ante pinnam analem desinente, corpore altiore, acque longa fere ac alta, 
acuta, emaroinata; pectoralibus acutis longe ante pinnas ventrales desinentibus, capite multo sed 
multo minus duplo brevioribus; ventralibus acutis pectoralibus brevioribus, tota circiter earum 
longitudine ante pinnam analem desinentibus; anali acuta vel acutiuscule rotunda ta, vix vel non 
emar^inata, paulo altiore quam basi longa, corpore humiliore; caudali subsemilunariter emarginata 
lobis acutis inferiore superiore paulo longiorc ó'/i ad G in longitudine corporis; colore corpore su- 
perne olivaceo-hyalino, inferne nitente margaritaceo, Iateribus nitente aureo-viridi maculis diffusisj 
irregularibus violascentibus in seriem longitudinalem dispositis vel in fasciam plus minusve unitis; 
pinnis roseo-byalinis ; pinna caudali basi superne maeula parva nigro-violacea et basi et medio 
vittis 3 vel 4 transversis dilute fuscescente-violaceis ; iride flava vel aurantiaca. 

B. 3. D. 2/10 vel 2/11. P. 1/9. V. l/G. A. 2 G vel 2,7. C. 8 14/6 ad C 14 4, lat. brev. incl. 

Nyn.  Cobitis macrorhynchos Blkr, Overz. Icbtli. Sumatra, Nat. Tijdscbr. N. Ind. VII p. OG. Act. 
Soc. Scient. Ind. Neerl. II 10c Bijdr. Ichtb. Borneo p. 20. 
Scroicot et Djcler Sundan. Batav. 

Hab. Java (Batavia) , in fluviis. 

Borneo (Kahajan), in fluviis. 

Longitudo 9 speciminum 70'" ad 113'". 

Aanm. De ondcrwerpelijkc soort is dezelfde, voor welke Van Hasselt den aan 
het hoofd van dit artikel geplaatsten naam voorstelde. Ik heb de zekerheid daar- 
van erlangd, niet alleen doordien ik de soort te Batavia heb terug gevonden, waar 
zij de eenige vertegenwoordigster van haar geslacht is, maar ook, doordien ik 
in het bezit ben van cene kopie der afbeelding, welke Van Hasselt van haar heeft 
doen vervaardigen. Die kopie heeft eene lengte van 136'", zoodat de soort grooter 
wordt dan het grootste der in mijn bezit zijnde voorwerpen. Zij is te batavia zeld- 
zaam.  Van andere plaatsen van Java heb ik haar tot nog toe niet te zien gekregen. 

Lepidocepiialus Blkr. Schubhop. 

Corpus elongatum, valde compressum , microlepidotum. Maxilla 
inferior acie tenui , tuberculo nullo. Caput valde compressum , squa- 
mosum, rostro convexo. Oculi velati. Cirri 6 vel 8, rostrales 4, su- 
pramaxillares 2. Spina suborbitalis. Nares anteriores tubulatae. Pinna 
dorsalis ventrales inter et analem sita. Vesica natatoria conspicna 
nulla.  Dentés pharyngeals conici uniseriati. 


G9 

Aanm. Het geslacht Lepidocephalus is van de overige geslachten van Cobitiformes 
gemakkelijk herkenbaar door het beschubd zijn van onderoogkuils- en operkelstreek. 
Deze beschubbing, welke zich bij een der soorten zelfs tot over het geheele oper- 
kel en tot over de kruin uitstrekt , is in de familie der Cyprinoïden , voor zoo- 
verre mij bekend is , een op zich zelf staand feit en nog van geen enkel ander ge- 
slacht bekend, 

Reeds daarom schijnt aan dit kenteeken eene generische waarde behooren te wor- 
den gehecht. Overigens onderscheidt Lepidocephalus zich van Cobitis en Hyme- 
nophysa door zijne bedekte oogen , tns3chen de buikvinnen en aarsvin geplaatste 
rugvin en de afwezigheid van zwemblaas; en van Cobitis bovendien nog door zijnen 
onderoogkuilsdoorn. Meer verwantschap heeft het met de geslachten Cobitichthys, Acan- 
thopsis en Acanthophthalmus. Met deze alle heeft het de bedekte oogen gemeen 
en bovendien met Acanthopsis en Acanthophthalmus den bewegelijken onderoog- 
kuilsdoorn. Jlet is echter voldoende van die allen te onderkenenn. Cobitich- 
thys mist den onderoogkuilsdoorn , heeft 2 snuit- en 4 bovenkaaksdraden , eene 
kleine zwemblaas en de rugvin aan de buikvinnen tegenovergesteld. Acanthopsis 
heeft wel een' onderoogkuilsdoorn, maar overigens voeldraden, zwemblaas en rugvin 
als bij Cobitichthys. Het meest verwante geslacht echter is' Acanthophthalmus, doch 
ook dit nog is gemakkelijk van Lepidocephalus te onderkennen, niet alleen door het 
volkomen onbeschubd zijn van den kop, maar ook doordien er slechts 2 snuitdra- 
den en daarentegen 4 bovenkaaksdraden aanwezig zijn. 

Van het geslacht Lepidocephalus ken ik slechts twee soorten uit eigen aanschou- 
wing. Een daarvan was reeds geruimen tijd in de wetenschap bekend onder den 
naam van Cobitis Hasseltii Val., terwijl de andere eenige weinige jaren geleden 
door mij werd ontdekt en onder den naam van Cobitis macrochir bekend gemaakt. 
Ik ben echter niet vreemd aan het denkbeeld, dat er onder de Cobitiformes van zui- 
delijk Azië nog andere soorten gevonden zijn of nog zullen worden, welke tot 
Lepidocephalus te brengen zijn, eii ofschoon de bestaande beschrijvingen en afbeel- 
dingen ten deze niet de genoegzame voorlichting geven, meen ik Cobitis balgara 
Buch. voor eene soort van hetzelfde geslacht te mogen houden , welke echter 8 
voeldraden zou bezitten. 

De beide soorten mijner  verzameling bezitten de volgende kenmerken. 

I. Cirri 6. 

A. Vertex squamosus. Pinnae dorsalis medio ventrales inter et analem , ven- 
trales in dimidio corporis posteriore sitae. Corpus pinnaeque maculis vel 
fasciis nullis. 


70 


Lcpidocepltalus macrochir Blkr. 

B. Vertex alepidotus.  Pinnae, dorsalis vcntralibus magis quain anali  appro- 
xituata , ventrales in dimidio  corporis anteriore  sitae.  Corpus maculis et vittis 
variegatum. 

Lepidocephalus Hasseltii Blkr. 


■ D' 


Lepidocephalus macrochir Blkr. Groothandige Schubkop. Atl. Cypr. Tab 
II fig.  10. 

Lepidoc. corpore elongato compresse, altitudine G'/2 ad 7 ia ejus longitudine, latitudine 2'/f ad 3 ia 
ejus altitudiae; capite obtuso convexo 6 ad 6*/8 iu longitudine corporis; altitudine capitis l'/sadl'/i, 
latitudine 2Vïad 3 in ejus longitudine; linea rostro-fïontali convexa; oculis totis velatis, postice ia 
anteriore dimidio capitis sitis, a linea froutali remotis, diametro 11 ad 14 in longitudine capitis, 
plus diametro 1 distantibus; linea ïnteroculari convexa,- naribus oculis magis quam rostri apici ap- 
simatis, posterioribus foraminiformibus, anterioribus tubulatis; spina suborbitali paulo ante 
oculum inserta, valida, oculo longiore, post oeuluni desinente, bifurcata, ramo inferiore ramo su- 
periore plus duplo longiore; rostro obtuso, convexo, elevato, carnoso, ante os prominente; maxilla 
superiore maxilla inferiore longiore, non liamata, paulo ante oculum desiuente; maxilla inferiors 
cochlearitornii, ante labium defLexum prominente; labiis carnosis, simplicibus, non lobatis; cirris 6 
carnosis; cirris rostralibus -1 peripberia apicis rostri insertis externis internis paulo longioribus capite 
paulo plus duplo brevioribus; cirris supramaxillaribus angulo o»sis intermaxillaris insertis cirris ro- 
stralibus externis paulo brevioribus; vertice, genis postice operculisque squamosis squamis minimis 
oculo nudo vix conspicuis; dentibus pbaryngealibus uniseriatis conicis acutis vix curvatïs, parvis; 
operculo postice rotundato margine inferiore concavo; suboperculo post operculum non prominente; 
apertura branchiali subverticali; squamis corpore minimis oculo nudo conspicuis,- linea laterali rec- 
tiuscula per media latera decurrente,- vesica natatoria deficiënte; pinna dorsali medio ventrales inter 
et aualem sita, obtusa, convexa, corpore duplo circiter bumiliore, aeque alta circiter ac basi longa; 
pinnis pectoralibus acutis capite paulo longioribus, tota vel ])ltis tota earnm longitudine ante pinnas 
ventrales desinentibus; ventralibus obtusia rotundatis pectoralibus plus duplo brevioribus, in posteriore 
dimidio corporis insertis, tota vel plus tota earum longitudine ante analem desinentibus; anali obtusa 
rotundata. dorsali non bumiliore, altiore quam basi longa; caudali extensa subtruncata angulisro- 
tundata?' -i ad 8' i in longitudine corporis; colore corpore pinnisque fuscescente-aurantiaco vel fusco; 
maculis vel vittis corpore pinnisque nullis. 

B. 3. D. 1 8 vel 1 9. 1'. 1/8. V. 1 3. A. 1 5 vel 1 G. C. 12 14,10 ad 10 14 8. lat. brev. incl. 

Syn. Colitis macrochir Blkr, Overz. Icbtli. fauu. Sumatr. Nat. T. Ned. Ind. VII p. 97. 

Hab. Java (Surakarta), in flumine Pepeh. 

Sumatra (Palembang) ubi confluunt flumiua Leraatang ot Enim. 

LoDgitudo 3 speciminurn Gl"' ad 91'". 

Aanm.   Bij de onderwcrpelijke soort,  welke ik reeds in het jaar 1846 ontdekte, 
doch eerst in het jaar 1 S 5 4 bekend maakte, naai ik het eerste waar, dat, in afwijking 


71 

van de overige Cyprinoïden , de kopergrootendeels met sclmbjes is bekleed. Der- 
gelijke schubjes op den kop heb ik sedert ook bij Lepidocephalus Hasseltii gevonden , 
maar zij bevinden zich daar slechts op de wangen en het bovenste gedeelte der oper- 
kels, terwijl zij bij Lepidocephalus macrochir zich tot over het geheele operkcl en 
suboperkel en tot over de geheele kruin uitstrekken. 

In algemeene vormen nadert deze soort meer tot de soorten van Acanthophthal- 
mus, door ver achterwaartsche inplanting van buikvinnen en rugvin, terwijl de vormen 
van  hare geslachts verwante meer tot die  van de soorten van Acanthopsis naderen. 

Tot nog toe zijn mij slechts de beide bovengenoemde vindplaatsen van Lepido- 
cephalus macrochir bekend geworden, zoodat zij vrij zeldzaam schijnt te zijn en 
beperkt tot de verder van de zee verwijderde gedeelten der gebieden van grootere 
rivieren. 

Lepidocephalus Hasseltii  Blkr.   Van  Hasselt's  Scliubkop.  Atl. Cvpr. 
Tab. II fig. 2. 

Lepidoc. corpore elongato compresso, altitudine 6 ad 7 in ejus longitudine, latitudine lV3 ad 
IV2 in ejus altitudine,- capite obtusiusculo, convexo, b-,?, ad 6 in longitudine corporis; altitudine 
capitis 1 1,'3 ad 12,5, latitudine 2/4 ad 2 72 in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexa ; genis, 
regione postoculari operculoque superne squamosis, squamis minimis ope lentis tantum bene conspi- 
cuis,- oeulis totis velatis, postice in dimidio capitis anteriore sitis, lineae frontali valde approximatis, 
diametro 6 ad 7 in longitudine capitis, diametro 1 circiter distantibns ; linea interoculari 'convexa; 
naribus oeulis magis quam rostri apici approximatis, posterioribus foraminiforrnibus, anterioribus 
tubulatis; spina suborbitali paulo ante oculum inserta, sat valida, oeulo non vel vis longiore, bifur- 
cata, ramo inferiore ramo snperiore minus duplo longiore; rostro obtuso, convexo, elevato, carno- 
so, ante os prominente; maxilla snperiore maxilla inferiore longiore, nonhamata, paulo ante oculum 
desinente; maxilla inferiore cochleariformi ante labium deflexum prominente; labiis carnosis, simpli- 
cibu», inferiore bilobo; cirris 6 carnosis; cirris rostralibus 4 peripheria apicis rostri insertis . externis 
internis paulo longioribus oculum vix attingentibus; cirris supramaxillaribus angulo ossis intermaxillaris 
insortis oculum attingentibus; dentibus pliaryngealibus uniseriatis conicis acutis, vix curvatis, minimis ; 
apertura branebiali subverticali; operculo postice rotandato mai'gino inferiore vix concavo; suboper- 
culo vix vel non post operculum prominente; squamis corpora minimis oculo nudo conspicuis; linea 
laterali rectiuscula per media latera decurrente; vesica natatoria deficiënte?; pinna dorsali pinnas 
ventrales inter et analem sïta, ventralibus multo magis quam anali approximata . obtusa, rotun- 
data, corpore non vel vix altiore, altiore quara basi longa; pinnis pectoralibus acutiuscule rotundatis 
capite vix vel paulo brevioribus, tota circiter earum longitudine ante ventrales desinentibus ; 
ventralibus obtusiuseule vel acute rotundatis, ante mediam corporis longitudinem insertis, pecto — 
ralibus paulo brevioribus, minus earum longitudine ante analem desinentibus; anali obtusa rotnn- 
data, dorsali bumiliore, altiore quam basi longa; caudali extensa convexiuscula vel vix emargi- 
nata, angulis obtusiuseule rotundata 5 ad 5l/2 in longitudine corporis; corpore superne viridi, in- 
ferne margaritaceo ; mediis lateribus maculis viridescente-fuscis rotuudiusculis 10 ad 12 serie simplice 
dispositis vitta cepbalo-caudali  coerulescente-violaeea percursis; vitta oculo-maxillari  coerulescente- 


72 

violacea; corporc Buperne lateribusque insuper maculis parvis irregularibus punctisque fuscesccnte- 
viridibus variegato; iride coerulescente; pin nis flavesccnte-vel roseo-bvalinis, pectoralibii3, ventra- 
libus analique rarîus et parce, dorsali et caudal! semper et dense radiis punctis vel maculis mini- 
rais fuscescente-viiidibus variegatis; caudali basi superne interdum macula viridi-fusca profun- 
diore notata.  ^^_ 

13. S. D. 2/7 -vel 3 7. P. 1 7. V.  1 6. A. 3 5 vel 3 6 vel 2 fi. C. 10 H 10 ad 8 14 6, lat. brev. incl. 
Syn. Cobitls octoclrrhus V. Ilass., Algem. Konst- en Letterbode 1S23 II p. 133, Bulletin de Fé- 
ru-sac 1824. 
Cobitls Hasseltll Val, Poiss. XVIII p. 56, lilkr Descr. spec. pisc. Javan. nov. Nat. T. Ned. 

Ind. XIII p. 365. 
Loche de Hasselt Val., Poiss. XVIII p. 56. 
Sereni Javan. 

Serowot, Serowot , Djeler Sundan. Mal. 
Hab. Java (Batavia, Buitenzorg, Tjilankahan, Perdana, Bandong, Garut, Purworedjo) in fluviia 
Longitudo 55 speciminura 32'" ad '18'". 

Aan m. Sedert ik deze soort naar minder goed bewaarde exemplaren, ter boven 
aangehaalde plaatse, beschreef, ben ik in het bezit gekomen van ongeveer een veer- 
tigtal nieuwe, deels grootere fraai bewaarde voorwerpen. Een nader onderzoek 
daarvan heeft mij doen ontwaren, dat de onderkaaksdraden niet aanwezig zijn, zooals 
ik vroeger heb beschreven , maar dat ik de onderlipskwabbcn als zoodanig moet hebben 
aangezien, wat bij de tedere lippen der kleine voorwerpen ligtelijk kan geschieden, 
vanneer men met een pincet slechts een weinig daaraan trekt. 

De soort is evenzeer opmerkelijk door haren beschubden kop als Lepidoccphalus 
macrochir, maar zij heeft de bijzonderheid, dat het operkel slechts van boven en 
de kruin niet beschubd is. Overigens verschilt zij nog van Lepidoccphalus macrochir, 
doordien bij deze soort ligchaam en vinnen geheel zonder band- of vlekteekening zijn , 
de buikvinnen achter de voorste helft des geheelen ligchaams zijn ingeplant, de 
rugvin verder achter de buikvinnen begint,  enz. 

De afmetingen van Lcpidocephalus Ilasseltii blijven zeer klein. Zij schijnt niet 
grooter te worden  dan liet grootste mijner voorwerpen. 

| idocephalus Ilasseltii is het eerst in de wetenschap gevoerd, onder den naam 
van Cobitis Ilasseltii, door den heer Valenciennes. Het schijnt, dat de korte be- 
schrijving in de groote Histoire naturelle des Poissons slechts naar eene af beelding van 
Van Hasselt genomen is. Ik ben in het bezit van eene kopie der door Van Has- 
selt nagelatene afbeelding dezer soort, op welke slechts 6 voeldraden zijn aangeduid, 
wat aan de natuur beantwoordt, doch ook Van Hasselt heeft blijkbaar gemeend S 
voeldraden te tellen, wat blijkt uit den naam van Ccbitis octocirrhus, welken hij 
voor deze soort voorstelde. 


73 

ACANTHOPHTHALMUS  V.  HaSS.,  Blkr ,  SePwOWOT. 

Corpus elongatum valde compressum, microlepidotum. Rostrum ob- 
tusum. Maxilla inferior acie tenui, tuberculo nullo. Oculi velati. 
Cirri 6 vel 8, rostrales 2, supramaxillares 4. Caput compressum, 
alepidotum. Spina suborbitalis. Nares anteriores tubulatae. Pinna dor- 
salis ventrales inter et analem sita. Vesica natatoria conspicua nulla. 
Dentés pharyngeals conici uniseriati. 

Aaain. Ik behoud hier een door Van Hasselt voorgesteld geslacht, hetwelk hij 
echter minder scherp kenmerkte, door daaronder te verstaan die soorten van Co- 
litis, bij welke de onderoogkuilsdoorn onder het oog is ingeplant en de snuit 
stomp afgerond. 

Volgens deze diagnose zou Acanthophthalmus niet te onderkennen zijn van vele 
soorten van Acanthopsis, voor de javasche soort van welk geslacht Van Hasselt het 
eerst  den naam van Acanthopsis  voorstelde. 

Acanthophthalmus is mijns inziens een zeer natuurlijk geslacht, wanneer het, 
zooals boven, naauwkeuriger begrensd is. Het behoort tot de Cobitiformes met be- 
dekte oogen en onderscheidt zich daarin van de overige geslachten voornamelijk 
door de aanwezigheid van slechts 2 snuitdraden en van 4 bovenkaaksdraden , met 
gelijktijdig ver achter de buikvinnen ingeplante rugvin. 

Van Cobitichthys verschilt het door den genoemden stand der rugvin, alsmede 
door zijnen onderoogkuilsdoorn. Dezen doorn heeft het gemeen met Acanthopsis 
en Lepidoccphalus, doch Lepidocephalus heeft den kop beschubd en 4 snuitdraden 
en 2 bovenkaaksdraden, terwijl bij Acanthopsis de rugvin aan de voor het midden 
des ligchaams ingeplante buikvinnen is tegenovergesteld, en eene kleine in eene 
beenige doos beslotene zwemblaas aanwezig is. In habitus heeft Acanthophthalmus 
overigens het meeste van  Lepidocephalus. 

Voor zoover de bestaande kennis reikt, is het geslacht Acanthophthalmus in den 
lndischen Archipel door slechts twee soorten vertegenwoordigd, welke beide reeds 
aan Van Hasselt bekend waren en door hem onder den naam van Acanthophthal- 
mus javanicus en Acanthophthalmus fasciatus werden aangeduid. Met vrij groote 
zekerheid kan men Buchanan's Cobitis pangia van Bengalen tot hetzelfde gesla 
brengen, en ik vermoed ook, dat Cobitis thermalis Val. van Ceylon daartoe te 
brengen is. Beide die soorten hebben 8 voeldraden en dus 2 meer dan de ar- 
chipelagische. 

De beide soorten van Van Hasselt heb ik op Java teruggevonden en een 
daarvan tevens van Sumatra ontvangen. Zij laten zich naar volgend schema ken- 
merken. 

10 


74 


I. Cirri 6. 

A. Corpus fasciis fuscis latis transversis 12 ad  15.   Cirri capite triplo  vel 
plus triplo breviorcs. 

Jlcanthophthahnus fascialus V.  Hass. 

B. Corpus fasciis vel maculis nullis.  Cirri capite duplo vel paulo plus duplo 
breviores. 

Acantltophthaîmus javanicus V. Hass. 


Acanthophthalmus fasciatus V. Hass., Algem. Konst- en Letterb. 1823 
II p. 133, Bullet. Férussac 1824 p. 377. Gehande Seroicot. Atl. 
Cypr. Tab. II fig. 4. 

Acanthophth. corporc elongato compresso, altitudine 8 ad 10 in ejus longitudine, latitudine 2 ad 3 
in ejus altitudine; capite obtuso convcxo, 8 ad 9 in longitudine corporis; altitudine capitis Itys ad 
1-.5, latitudine 3 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexa; oculis totis velatis, 
postice in anteriore dimidio capitis sitis, lineae frontali approximatis, diametro 7 ad 10 in longitu- 
tudine capitis, plus diametro 1 distan tibus; linea interocularî convexa; naribus oculis magis quam 
rostri apici approximatis, posterioribus foraminiformibus, anterioribus tubulatis,- spina suborbitali 
paulo ante oculum inserta, valida, oculo longiore, post oculum desinente, bifurcata, ramo inferiore 
ramo superiore plus duplo longiore; rostro obtuso, convexo, elevato, carnoso, ante os prominente; ma- 
xilla superiore maxilla inferiore longiore, non hamata, sat longe ante oculum desinente; maxilla inferiore 
cochleariformi gracili ante labium deflexum prominente; labiis carnosis, simplicibus, inferiore bilobo ; 
cirris C carnosis, subaequilongis , capite triplo vel plus triplo brevioribus; cirris rostralibus 2 apice 
ri insert is valde approximatis, supramaxillaribus 4, anterioribus medio ramo, posterioribus angulo 
is intermaxillaris insertis; capite toto alepidoto; den tibus pharyngealibus uniseriatis; operculo pos- 
tice rotundato margine inferiore vix concavo; suboperculo post operculum non prominente; apertura 
branch iali subverticali; squamis corpore minimis, oculo nudo vix conspicuis ; linea laterali rectius- 
cula, per media latera decurrente; vesica natatoria déficiente; pinna dorsali pinnae anali multo 
magis quam ventralibus approximata, paulo ante analem desinente, obtusa, rotundata, corpore 
multo bumiliore, vix vel non altiore quam basi longa; pinnis pectoralibus rotundatis capite paulo 
ad multo brevioribus plus tripla earum longitudine ante pinnas ventrales desinentibus; ventralibus 
in posterioro dimidio corporis insertis, rotundatis, pectoralibus brevioribus, dupla circiter earum 
longitudine ante analem desinentibns; anali obtusa rotundata, dorsali non bumiliore, vix altiore 
quam basi longa; caudali extensa truncata vel vix emarginata angulis acuta vel rotundata, 872 ad 
'J in longitudine corporis; corporo pulchre roseo fasciis latis transversis fuscis 12 ad 15; fasciis 
3 anterioribus cephalicis , ceteris dorso- ventralibus et caudalibus, omnibus dorso latissimis valde appro- 
ximatis, media vel intima latera versus gracilescentibus vel subbifurcatis, Cauda interne interdum 
cum fasciis lateris oppositi unitis ; pinnis pulchre roseis, caudali dimidio basali maxima parte fusca; 
iride fusca vel coe: 


75 

B. 3. D. 2/6 vel 27. P. 1,8. V. 1/5. A. 1/5 vel 1/6 vel 2,5 vel 2/6.  C. 10,14/9 ad  6/14/6 lat. 

brev. incl. 
Syn. Cobüis Kuhlii Val, Pois3. XVIII p. 58; Blkr, Deser. spec. pisc. Javan. nov. Nat. T. Ned. 
Ind. XIII p. 364. 
Loche de Kuhl Val., Poiss. XVI11 p. 58. 
Serowot Sundan. 
Hab. Java (Batavia, Buitenzorg, Penawangan), in fluviis. 

Sumatra (Lahat), in fluviis. 
Longitudo 20 speciminum 72"' ad 80'". 

Aanm. Deze fraaije soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan de breede digt aan- 
eensluitende dwarsche bruine ligchaamsbanden , welke scherp afsteken op een' schoo- 
nen rooskleurigen grond. Maar dit is ook het voornaamste kenmerk , waardoor zij 
van den  Onçebanden  Serowot verschilt. 

De overige verschillen zijn van weinig belang en bepalen zich voornamelijk tot 
eene grootere lengte der  voeldraden en meer nabij de aars vin geplaatste rugvin. 

Te Batavia is zij zeldzaam, verblijvende zij bij voorkeur in de verder van de 
zee  verwijderde  gedeelten der rivieren. 

Acanthophthalmus javanicus V. Hass., Algem. Konst- en Letterb. 1823 
II p. 133, Buil. Férussac 1824 p. 377. Ongebande Seroioot. Atl. 
Cypr. Tab. II fig. 3. 

Acanthophth. corpore elongato compresse», altitudine 9 ad 11 in ejus longitudine, latitudine 2 circiter 
in ejus altitudine; capite obtuso convexo, 7'.4 ad 73, 4 in longitudine corporis; altitudine capitis 
l3/4 ad l'/i, latitudine 2 ', 4 ad 2V2 in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexa; oculis totis 
velatis, postice in anteriore dimidio capitis sitis, lineae frontali approximatis, diametro 10 circiter 
in longitudine capitis, plus diametro 1 distantibus; linea iuteroculari convexa; naribus oculis magis 
quam rostri apici approximatis, posterioribus foraminiformibus , anterioribus tubulatis; spina subor- 
bitali paulo ante oculum inserta, valida, oculo paulo longiore, paulo post oculum desinente, bifur- 
cata, ramo inferiore ram o superiore plus duplo longiore; rostro obtuso, convexo, elevato, carnoso, 
ante os prominente,- maxilla superiore maxilla inferiore longiore, non hamata, sat longe ante maxil- 
lam inferiorem prominente; maxilla inferiore cocbleariformi, gracili, ante labium deflexum prominente; 
labiis carnosis, gracilibus, inferiore bilobo; cirris C carnosis, subaequilongis, capite duplo vel plus 
duplo brevïoribus; cirris rostralibus 2 apice rostri insertis valde approximatis, supramaxillaribus 4, 
anterioribus medio ramo posterioribus angulo ossis intermaxillaris insertis; capite toto alepidoto; 
dentibus pbaryngealibus conicis , acutis, vix curvatis; operculo postice rotundato, margine inferi- 
ore vix concavo; suboperculo post operculum non prominente; apertura branchiali subverticali ; 
squamis corpore minimis oculo nudo vix conspirais; linea laterali rectiuscula per media latera 
decurrente; vesica natatoria deficiënte; pinna dorsali pinnae anali multo magis quam ventralibus 
approximata, tota fere ejus longitudine ante analem desinente, obtusa, rotundata, corpore paulo 
ad multo humiliore, vix vel non altiore quam basi longa; pinnis pectoralibus rotundatis, capite 
multo sed minu3 duplo brevioribus, tripla vel plus tripla carura longitudine ante pinnas ventrales 


76 

desinentibus; ventralibus in posteriore dimidio corporis insertis, rotundatis, pectoralibus non vel vix 
brevioribus, dupla vel minus dnpla earum longitudine ante analera desinentibus; anaü obtusa rotun- 
data, dorsali non vel vix humiliore, vulgo altiore quam basi longa; caudali expausa truncata vel 
vix emarginata, angulis acuta vel rotundata S3 i ad 10' 2 in longitudine corporis; colore corpore, 
dorso lateribusque fusco, ventre dilutiore,- pinnia aurantiacis, roseis vel fuscescentibus ; caudali 
dimidio basali tota fera fusca; iride coerulea. 

E. 3. D. 2 G vel 2 7. P. 1 8  vel 1 9. V. 1 6. A. 2 ."> vel 2 G. C. 9 14 8 ad 7 14 G lat. brev. incl. 
Syn. Cobltls oblonga K. v. ET., Val., Poiss.  XV11I p. 5S, lilkr , Act. Soc.  Scient. Ind. Neerl. II 
: B'rjdr. visebf. Sumatra p. 48. 
Loche oblongue Val., Poiss. XVIII p. 58. 
-samping, Sereivot Sundan. 
Ilab. Java (Buitenzorg, Tjampca), in fluviis. 

Sumatra (Labat), in fluvii<. 
Longitudo 2o spueimiuuni GO" ad 81". 

Aanm. Zeer na verwant aan Acanthophthalmns fasciatus V. IJass., is Acanhthoph- 
thalmus javanicus toch gemakkelijk daarvan te onderkennen aan haar ongeband en 
onsrevlekt ligchaam. langere vocldraden en verder voor de aarsvin eindigende ruir- 
vin. In habitus en kleur heeft zij veel van Lepidocephalus macrochir Blkr, doch 
eene verwisseling is niet mogelijk wanneer men acht geeft, op de geslachtsken- 
merken, terwijl bovendien bij laatstgenoemde soort het ligchaam minder slank is, de 
rugvin nader bij de aarsvin geplaatst, de borstvinnen spits zijn en langer dan 
de kop , enz. 

Cobitis Art., Blkr, Meerslang. 

Corpus elongatum fusiformi-compressum , microlepidotum. Maxilla 
inferior acie tenui, tuberculo nullo. Caput rotundatum, alepidotum. 
Oculi libcri. Cirri G ad S, rostrales 4, supramaxillares 2. Spina sub- 
orbitalis nulla. Nares anteriores tubulatao. Pinnae dorsalis ventrali- 
bus opposita , ventrales ante medium corpus insertae. Vesica nata- 
toria parva tota in cavitate ossea vertebra li incl usa. Dentés pharyn- 
geals conici uniseriati. 

Aanm. Ik stel voor, den ouden geslachtsnaam Cobitis te behouden voor die 
Cobitiformcs, welke met Cobitis barbatula L. gemeen hebben een vrij oogvlies en 
de afwezigheid van onderoogkuilbeensdoorn. Waar deze beide kenmerken vereenigd 
worden aangetroffen , schijnen zij van de overige, in de diagnose vermelde, vergezeld 
te gaan en zij stellen dan een zeer natuurlijk geslacht daar, welks talrijke en ge- 
woonlijk zeer veel op elkander gelijkende soorten, minder gemakkelijk van elkander 


77 

zijn te onderkennen , juist omdat zij in habitus en kleurteekening de groote verw: 
schap aanduiden, welke ze tot een natuurlijk geslacht doen behooren. Als l. 
gekenmerkt, is dan ook gecne  verwisseling  met andere geslachten mogelijk. 

Behalve  Cobitis heeft slechts Hyinenophysa vrije oogen,  doch  dit geslacht heeft 
sterk  ontwikkelde onderoogk uilsdoornen  en  een'  geheel  anderen  habitus  des 
chaams ,  enz. 

Cobitichthys mist evenzeer de onderoogkuilsdoornen als Cobitis, doch het heelt 
de oogen geheel door de kophnid overtogen en behalve 6 tot S voeldraden . i 
snuit en bovenkaak, nog  4 aan  de onderlip. 

De geslachten Lepidocephalus , Acanthopsis en Acanthpohthalums verschillen van 
Cobitis, zoowel door bedekte oogen, als door den onderoogkuilsdoorn , afgescheiden 
van nog andere kenmerken, gelegen deels in de plaatsing der voeldraden en van de 
rugvin en buikvinnen , deels in de beschubbing van den kop en in de al of niet 
aanwezigheid van eene zwemblaas. 

Moeijelijk echter is het, de bestaande beschrijvingen en afbeeldingen van vele 
soorten tot de omschrevcne geslachtskenmerken te herleiden, aangezien verre van 
algemeen acht op ze gegeven is. Met zekerheid behooren er toe twee archipela- 
gische soorten van mijn kabinet, alsmede alle de west-aziatische soorten , welke door 
Heckel en den heer Valenciennes zijn bekend gemaakt en in het hier voren ge- 
geven overzigt onder het geslacht Cobitis geplaatst. Minder zekerheid ten deze 
bestaat ten opzigte van de daar onder Cobitis opgenoruene soorten van Buchanan 
en den heer MacClelland en het zou mij zelfs niet bevreemden dat er daaronder voor- 
komen , welke, bij nadere bekendheid, zullen blijken, hetzij tot Cobitichthys hetzij 
typen tot van eigene geslachten te behooren. Ik vermoed zulks althans van de dooi- 
den heer MacClelland beschrevene vierdradige soorten, van Cobitis pa vonacea McCl., 
Cobitis monoceros McCl., enz. Of er overigens Cobitiformes met slechts 4 voeldraden 
bestaan, dient nog, mijns inziens,  door een  nader onderzoek bevestigd te worden. 

Van mijne archipelagische soorten was Cobitis fasciata reeds aan Van Has- 
selt bekend. 

Van ITasselt's geslacht Nemacheilus is geen ander dan Cobitis. Nemacheilus fas- 
ciatus V. Hass. heeft alle geslachtskenteekenen van Cobitis barbutula L., zoodat de 
door Van Hasselt voorgestelde geslachtsnaam niet aannemelijk is. De tweede soort 
van den Soenda-archipel leeft op Sumatra en werd reeds geruimen tijd geleden door 
mij onder den naam van haren ontdekker, wijlen den heer P. Jakles, beschreven. 
Beide soorten zijn  zeer na aan elkander  verwant. 

Zij laten zich naar volgend schema van de overige bekende soorten en van elkan-? 
der onderkennen 

I.  Cirri 6.  Pinna  candalis profunde  eniarginata ,  biloba.   Pinna  dorsalis radiis 


78 


anterioribus ventralibus opposite!.   Corpus fasciis fuscescentibus vel profonde 
viridibus transversis.   Cirri capitc minus duplo breviores. 

A. Caput G fere ad Gl/.>  in longitudine corporis, minus duplo longius quam 
altum.   Fasciae transversae  13 ad 20 frequenter duplicatae. 

Cobilis JaJclesi Blkr. 

B. Caput à1,. t ad 5n .t in longitudine corporis? , duplo longius quam altum. Fas- 
ciae transversae 11 vel 12. 

Colitis fasciata CV. 


Cobitis fasciata Val., Poiss. XVIII p. 18, Blkr, Overz. iclithyol. Fauna 
v. Sumatra, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VII p. 96. Gehande Meer- 
slang. Atl. Cypr. Tab. II fig. 7. 

Cobit. corpore elongato, antice cylindracco, postiec compresso, altitudine 7' laad S1 -i in ejus longi- 
tudine; capito obtnsiusculo convexo G fere ad C1 2 in longitudine corporis; altitudine capitis l3/5 ad 
l'i, latitudine l3/* ad 2 fere in ejus longitudine; linea rostro-frontali con vexa; oculis liberis, in me- 
dia longitudine capitis circiter Tel majore parte in drmidio capitis anteriore sitis, lineae frontali valde 
approximatis, diametro 5 ad ó- 3 in longitudine capitis, plus diametro 1 distan tibus; linea interocu- 
lari convexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis, anteriori- 
bus brevïtubulatis ; spina suborbital! nulla conspicua; rostro obtuso convexo, oculo minus duplo lon- 
giore, apice carnoso ante os prominente; maxilla superiore maxilla inferiore longiore, non bamata, paulo 
ante oculum desinente; maxilla inferiore sat lata, cocbleariformi, ante labium inferius deflexum pro- 
minente; labiis carnosis simplicibus, non lobatis ; cirris 6 carnosis ; cirris rostralibus 4 peripberia apicis 
rostri insertis, basi non unitis, externis internis loDgioribus oculum superantibus vel oculi marginem 
posteriorem attingentibus ; cirris supramaxillaribus 2 angulo ossis intermaxillaris insertis oculum super- 
antibus; dentibus pbaryngealibus uniseriatis parvis conicis, acutis, vix curvatis, utroque latere 5 vel 
6 ; apertura branchiali subverticali infra basin pectoralium desinente ; operculo postice rotunda to, mar- 
gine inferiore concavo; suboperculo post operculum non vel vix prominente; squamis minimis oculo 
nudo bene conspicuis; linea laterali rectiuscula per media latera decurrente; vesica natatoria minima 
in cavitato ossea vertcbrali tota inclusa, parte nccessoria abdomiuali libera nulla; pinna dorsali 
radiis anterioribus pinnis ventralibus opposita, obtusa vel acutiuscula, non vel parum emarginata, 
corpore non vel non multo altiore , vix vel non humiliore quam basi longa, dimidia ejus longitudine 
circiter ante pinnam analem desinente; pinnis pectoralibus rotundatis longitudine caput circiter ae- 
quan tibus, minus earum longitudine ante ventrales desinentibus , ventralibus ante mediam corporis 
longitudinen insertis, rotundatis, pectoralibus paulo brevioribus, minus earum longitudine ante analem 
desinentibus; auali acute vel acutiuscule rotundata, nou vel vix emarginata, corpore non vel paulo 
humiliore, altiore quam basi longa; caudali profunde vel Bubsemilunariter emarginata, lobis acu- 
tis vel obtusiusculis snbaequalibus 4' -i ad 5 in longitudine corporis; colore corpore superne roseo- 
viridi, lateribus  ni tente- viridi,  inferne  rosco-vul  raargaritaceo-hyalino ;  dorse  lateribusque fasciis 


79 

transversis Iatis profunde viridibus 13 ad 20 frequenter duplicates vel irregularibus, interdum inferne 
in  fasciam  longitudinales  unitis; pinnis  pectoralibus  roseis, ceteris viridescente-hyalinis,  dorsali 
radüs  frequenter  maculis  aliquot  viridibus,-  caudali basi macula oblonga transversa profunde vel 
nigricante-viridi; iride violascente vel coerulea annulo pupillari aureo; cirris rostralibus rubris, inter- 
maxillaribus viridescentibus. 
B. 3. D. 3,9 vel 3/10. P. 1/9 ad 1,11. V. 1,7. A. 3,5 vel 3 6. C. 1017,8 ad 6/17 6 lat. brev. incl. 
Syn. Naemaoheilus fasciatus IC v. Hass., Algera. Konst- en Letterb. 1823 lip. 133, Buil  Férussac 
1824 p. 376. 
Loche à bandes Val., Poiss. XVIII p. 18. 
Cobitis suborbitalis Val., Poiss., ibid. p. 19. 
Loche à sQusorUtah-es Val., ib. p. 19. 
Cobitis chrysolaimos K. v. H., Val., ibid. p. 20 fig. 521. 
Loche aux barbes d'or Val., Poiss. ibid. 20. 
Cobitis Pjeifferi Blkr,  Diagn. Bescbr, nieuw, vischs. Sumatra, Tient, V ad X, Nat. T. Ned 

Ind. IV p. 29S. 
Djeler  Mal., Sund. 
Hab. Java (Batavia, ïjampea, Buitenzorg, Garut,  Kuningan, Ambarawa, Malang,  Ngantan", 
Lesti), in fluviis, 
Sumatra (Meninju, Lahat), in fluviis et lacubus. 
Batu vel Nias?? 
Longitudo plus quam 100 speciminnm 45"' ad 85". 

Aanm. Zooals ik reeds elders heb gezegd, houd ik het er voor, dat Cobitis 
chrysolaimos K. v. H. dezelfde soort is als Cobitis fasciata Val., dat de afbeelding 
in het groote vischwerk van Cobitis chrysolaimos stellig betrekking heeft tot Cobitis 
fasciata CV. en geenszins beantwoordt aan de beschrijving van Cobitis chrysolaimos, 
in welke gezegd wordt // Ie corps et les nageoires n'offrent aucune taches ni 
stries", terwijl de afbeelding er de dwarsche banden en de rugvinvlekken van 
Cobitis fasciata Val. vertoont. Ueze beschrijving is waarschijnlijk naar een verkleurd 
voorwerp genomen. Bij meerdere, reeds lang bewaarde, voorwerpen mijner verza- 
meling zijn band- en vlekteekening insgelijks geheel verloren gegaan. 

Bij talrijke voorwerpen is het onderoogkuilsbeen enkel en puilt onder het 00» 
met een stomp uitsteeksel buiten de huid uit, terwijl bij even talrijke andere voor- 
werpen de schakel der onderoogkuilsbeenderen het oog van onderen geheel omgeeft. 
Het kenmerk, in deze beenderen gezocht, is ten deze alzoo van zeer ondergeschikte 
waarde te achten. 

Cobitis suborbitalis Tal van Java komt mij voor, evenmin soortelijk van Cobitis 
fasciata te verschillen als Cobitis chrysolaimos K. v. H., Val. De keten onderoogkuils- 
beenderen is bij de voorwerpen nu eens volkomen en dan weder afgebroken, zonder 
dat daarin een soortelijk kenmerk te vinden is. De beschrevene vlekken van Cobitis 
suborbitalis Val. beantwoorden zeer goed aan die bij vele mijner voorwerpen, welke 
zich in een' minder eoeden toestand van bewaring bevinden.   Ook Cobitis Pfeifferi 


80 

welke ik  vroeger  voor  eene  eigene  soort  hield,  breng  ik thans tot  Cobitis  fas- 
ciata terug. 

Cobitis  fasciata is op Java de meest voorkomende soort van Cobitiformes en be- 
woont zoowel de lagere als de hoogere gedeelten der  stroomgebieden.   Te Batavia 
et zeldzaam, doch wordt er niet in genoegzaam groote hoeveelheden gevan- 
gen om tot de volksvoeding eenigzins te kunnen bijdragen. 

Cobitis Jaklesi Blkr , Diagnost. Beschrijv. Nieuw, vischsoort. Sumatra. 
Tient, lad 4, Nat. Tijdsein-. Ned. Ind. Ill p. 604. Jakles Meer- 
slang. Atl.  Cypr. Tab. II fig-.  9. 

Cobit. corpore elongato, antice cylindrico, postice compresso, altitudine 3 ad 8' j in ejus lon- 
gitudine; capite obtusiusculo convexo, toto alepidoto, 5' 2 ad ü :; ; in longitudine corporis; altitu- 
dine et latitudine capitis 2 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali convexa; oculis liberis, 
'r. media longitudine capitis circiter vel majore parte in dimidio capitis anteriore sitis, lineae fron- 
tuli vulde approxiraatis, diametro 4 ;! i ad 5 in longitudine capitis, plus diametro 1 distantibus; li- 
nea interoculari convexiuscula; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis , posterioribus 
patulis, anterioribus brevitubulatis ; spina suborbitali nulla conspicua; rostro obtuso convexo, oculo 
.5 duplo longiore, apioe carnoso ante os prominente; maxilla superiore maxilla inferiore longiore , 
non hamata, s.it longe ante OCulum desinente; maxilla inferiore sat lata, coclilearilbrmi, ante labium 
rius deflexum prominente; labiis carnosis simplicibus, nou lobatis; cirris C curnosis; cirris rostra- 
libus 4 peripberia apieis rostri insertis, basi non uuitis, externis internis paulo longioribus oculum 
attii vel superantibus ; cirris supramaxillaribus 2 angulo ossis interrnaxillaris insertis oculum 

rantibus; dentibus pbaiyngealibus uuiseriatis, parvis, conicis, acutis, vix curvatis; apertura 
brancliiali subverticali intra basin pectoralium desinente; operculo posticc angulato angulo rotuudato, 
rnarginc inferiore concaviusculo ; suboperculo post operculum non vel vix prominente; squaniis mi- 
- oculo nudo bene couspicuis ; linea laterali rectiuscula per media latera decurrente; vesica na- 
tatoria minima, in cavitate ossea vertebrali tota inclusa, parte accessoria abdominali libera nulla; 
\ù'.i\ radiis anterioribus pinnis ventralibus opposita, acutiuscula, non vel parum emarginata, 

■ ■re  altiore,  aeque  longa circiter ac alta, dimidia ejus longitudine circiter ante  pinnam ana 
des';. ralilms  rotundatis longitudine caput circiter aequantibus,  vulgo minus  dimi- 

earum loi pinnas ventrales desinentibus: ventralibus ante medium corporis longitudi- 

. rotundatis, pectoralibus «on multo brevioribus, vulgo multo minus  earum longitudine 
tibus; anali obtusiuscula vel acutiuscula,  convexa, vel vix emarginata, corpore 
vel vix bumiliore, altiore quam basi longa; caudali profunde vel semilunariter emarginata, lo- 
aeiitis  1 ' ■_ ad : inline corporis; colore corpore roseo-viridi vel fuscescente, viridi-ius- 

profundiore nebulato vel fasciis 11 vel 12 Iatis transversis fuscescentibus ; pinnis viridescente-hy- 
caudali radiis viridi profuudiore variegatis; caudali basi macula oblonga transversa 
vi lascente-coerulea. 
e 1 3 12. P. 1 10 vel 1,11. V. 1 7. A. 3 ó vel 3 G. C. 11 17 9 ad-9 17,7, lat. brev. incl. 
..   Lahat),  iu  fluviis. 
'im 5C' ad 91 ' . 

Aaitm   Cobitis  .Taklesi is  uiterst na verwant  aan Cobitis fasciata Val. en  komt 
a Doeg alle punten overeen.   Zelfs de hoogere bruinachtig-roode kleur , 


81 

aan welke ik vroeger het voornaamste verschil van Cobitis Jaklesi met Cobitis fas- 
ciata toeschreef, is mij , na de ontvangst van beter bewaarde voorwerpen van Solok 
en Lahat, voorgekomen meer aan minder goede bewaring in wijngeest te zijn toe 
te schrijven. Bij naauwkeurige vergelijking van alle mijne voorwerpen van beide 
soorten, ontwaar ik slechts, als standvastige kenmerken, verschillen in de evenredig- 
heden der hoogte en lengte van den kop, zijnde de bij onderwerpelijke soort stand- 
vastig bij voorwerpen van verschillende leeftijden betrekkelijk langer en lager dan bij 
Cobitis fasciata. Ook schijnt het geringe aantal dwarsche ligchaamsbanden een soor- 
telijk kenmerk op te leveren. 

Cobiticiithys Blkr, Nat. T. Ned. Ind. XVI p. 304. 

Corpus elongatum compressum , microlepidotum. Caput compressum 
alepidotum. Rostrum convexum. Oculi cute eephalica velati. Cirri 
rostro-supramxillares 6 ad 9 (8) , inframaxillares 4. Spina suborbitalis 
nulla. Nares anteriores tubulatae. Pinna dorsalis ventralibus opposita. 
Pinna caudalis intégra supra et infra caudam in carinam adiposam 
producta. Dentés pharvngeales uniseriati conici. Vesica natatoria parva , 
tota in cavitate ossea vcrtebrali inclusa. 

Aanm. Het geslacht Cobiticiithys omvat alle die soorten van Cobtiformes, welke, 
even als het geslacht Cobitis zooals het door mij beperkt is, den onderoogkuils- 
doorn missen, doch daarvan voornamelijk verschillen door bedekte oogen en talrijker 
voeklraden Het schijnt dat het geslacht in Oost-Azië en den Oost-aziatischen Archi- 
pel te huis behoort, zijnde tot nog toe slechts soorten er van bekend geworden van 
China, Japan en Borneo. 

Die soorten zijn talrijker dan vroeger vermoed werd. De lieer Schlegel gaf de 
beschrijvingen en afbeeldingen van de twee hem bekende Japansche soorten (Cobitis 
rubripinnis Schl. en Cobitis maculata Schl.). De heer MacClelland maakte twee soor- 
ten van Cobiticiithys van China bekend ouder de namen Cobitis pectoralis (Calc. 
Journ. Nat. Hist. IV p. 400 tab. 23 fig. 3) en Cobitis bifurcata (ib. fig. 1). Sir 
J. Richardson gaf in de Zoölogie der reis van de Sulphur eene beschrijving en af- 
beelding van Cobitis anguillicaudata van den heer Cantor , welke evenzeer eene Co- 
biticiithys is, terwijl hij nog eene andere soort naareene afbeelding beschreef in zijn 
Report over de visschen van China , onder den naam van Cobitis psammismus. Co- 
bitis decemcirrosus Basil, van noordelijk China, is insgelijks eene Cobitichthvs, en 
eindelijk is ook mijne vroegere Cobitis barbatuloides van Borneo tot Cobiticiithys 
terug te brengen. Geen dezer soorten is beschreven in de groote Histoire naturelle 
des Poissons , welks 18e deel, waarin de Cobitiformes behandeld zijn, trouwens ook 

reeds in het jaar 1846 het licht zag. 

il 


S2 

Volgens den tegenwoordigen stand onzer kennis zijn , mijns inziens, de elf soorten 
van Cobitichthys aan te nemen, welke inde lijst, aan hoofd dezer subfamilie, zijn 
opgebragt. 

De eenige bekende archipelagische soort laat zich onderkennen aan volgende 
karakters. 

A. Corpus altitudine 7 fere in ejus longitudine. Caput 5' '., circiter in longitudine 
corporis. Pinnae pectorales capite vix breviores, ventrales ante medium corpus insertae. 

Cobiiicliilii/s barbatuloides Blkr. 


Cobitichthys barbatuloides Blkr, Aleerslangachtige Cobitichthys , Atl. Cvpr. 
Tab. II fig. 1. 

Cobit. corporc elongato compresso, altitudine 7 fere in f jus longitudine, latitudine 1 ' î circiter 
in ejus altitudine; capite acuto, toto alepidoto, 5' î circiter in longitudine corporis; altitudine capi- 
! - :, in ejus longitudine; oculis velalis, diametro 5 circiter in longitudine capitis, in media lon- 
gitudino capitis sitis, lineae frontuli valde approximates j rostro acuto convexo; spina suborbitali 
conspicua nulla; cirris rostro-maxillaribus 6? brevibus; apertura branchiali subvcrtieali ; squamis 
enrpore minimis oculo nudo vix conspicuis; pinna dorsali radiis anterioribus pinnis ventralibus op- 
posita, tota vel plus tota ejus longitudine ante analem desinente, obtusa rotundata, corpore paulo 
humiliore; pinnis pectoralibus acutis capite vix brevioribus, longe ante ventrales desinentibus; pinnis 
ventralibus paulo ante mediam corporis longitudinem insertis pectoralibus brevioribus, longeante pin- 
nam analem desinentibus; anali obtusa rotundata, corpore humiliore; caudali intégra, margine 
posteriorc convcxiuscula 5 in longitudine corporis; corpore fusco, fusco profundiorc punctulato; pinnis 
roseo-viridibus, radiis dense vel parce fusco punctulatis; caudali basi supernc macula majore nigra, 
annulo rubescente cincta. 

B.  3.  D.  2 7 vel  2/8.  P.  1 0  vel  1 7.  V.  1 0.  A.  2/5  vel  2 fi.  C.  15  et  lat.  brev. 

-   i. Cobitis barbaluloidi's Blkr,  Vijfde Bijdr. ichth. Borneo, Nat. T. Ned. Ind. II p. Î3Ô. 

Hab.  Borneo (Sambas), in fluviis. 

Longitude i lis unici 46". 

Aanm. Wegens den gebrekkigen toestand van bewaring, waarin mijn eenig voor- 
werp zich bevindt, heb ik slechts weinig wezenlijks aan mijne vroegere, hierboven 
aangehaalde, beschrijving dezer soort kunnen toevoegen. Het aantal voeldraden kan 
ik niet met zekerheid bepalen, maar er zijn er minstens zes, waarvan twee aan de 
snuitspits en vier aan de bovenkaak zijn ingeplant. Moeijclijk kan ik mij verklaren, 
hoc ik in mijne bovenaangehaalde beschrijving heb kunnen spreken van de aanwe- 
zigheid van een' onderoogkuilsdoorn. Bij het losbereiden van de onderoogkuilshuid 
moet ik den onderoogkuilbeensrand van mijn overigens zeer klein en slecht be- 
waard voorwerp voor doornachtig gehouden hebben, wat een nader onderzoek mij 
geleerd heeft onjuist geweest te zijn. De soort verdient nog nader naar goed be- 
waarde voorwerpen beschreven  te worden. 


SUBFAMILIA  II  HOMALOPTERAEFORMES. 

Cyprinoidei corpore elongato depresso , squamoso , ventre late-, plano, 
Caput depressum cute glandulosa ubique tectum , inferne latum planum , 
alepidotum, rostro ante os prominente, ore parvo infero transverso, 
centrali (a lateribus capitis remoto), labiis camosis, maxilla' inferiore 
plana ante labium inferius prominente. Dentés pharyngeals conici 
uniseriati. Pseudobranchiae nullae. Apertura branchialis verticalis , 
angusta. Pinnae anacanthae , dorsalis et analis pauciradiatae , pecto- 
rales et ventrales horizontales , subdisciformes , pectorales radiis am- 
terioribus  pluribus  simplicibus.   Vesica natatoria nulla. 

Aanm. De Homalopteraeformes kenmerken zich scherp in de groote familie der 
karperachtige visschen door den volkomen horizontalen stand der gepaarde vinnen, 
door de talrijke onverdeelde borstvinstralen, platte breede ondervlakte van kop en 
buik, kleine onderstaande dwarsche niet tot aan de zij vlakte van den kop reikende 
ruondopeniug, vrije niet door de lippen bedekte kaakranden, en eenreijige kegel- 
vormige keelgatstanden. Zij zijn onder de Cyprinoïden, wat de Glyptosterna 
zijn onder de Siluroïden en wat de Platypteraeformes zijn onder de Gobioï- 
den. Even als deze zijn zij er op gebouwd om zich in de ondiepe snel vlietende 
bergrivieren met steenachtigen bodem door aanzuiging of vastklamping tegen den 
stroom te verzetten en het is ook in de rivieren van het gebergte, dat men de 
soorten van Platyptera, Glyptosternon en Homaloptera bij voorkeur aantreft. Met 
de Platypteraeformes hebben de Homalopteraeformes tot den habitus en het stelsel 
van beschubbing gemeen, maar tanden-, kieuw- en vinstelsel wijzen de Platypte- 
reaformes eene van  de onderwerpelijke familie verwijderde plaats aan. 

De Homalopteraeformes zijn het eerst in de wetenschap bekend geworden van 
Bengalen. Buchanan, in zijn werk over de visschen van de Ganges, beschreef er 
twee soorten van onder de namen Cyprinus sucatio en Cyprinus balitora. Hij her- 
kende echter niet de natuurlijke verwantschappen dier soorten en bragt ze onder 
zijn subgenus Garra, hetwelk hij omschreef als te bevatten da //Cyprini absque 
ulla ad aliud genns aflinitate , corpore parvo, vix compressiusculo , abscpie maculis, 
vittis, notave colorum alia insigni", cyprini, tot welke ook soorten van Crossocheüos 
en Discognathichthvs gebragt zijn. 


84 

Eerst de heer MacClelland heeft de beide Homalopteraeformes van Buchanan onder 
een eigen geslacht gebragt en onder de namen Psilorhynchos sucatio en Psilorhynchus 
variegatus nader beschreven en doen afbeelden. Hij plaatst teregt Psilorhynchus 
naast Homaloptera, waardoor hij blijk gaf de groote verwantschap van beide ge- 
slachten herkend te hebben, wat niet het geval was met den heer Valenciennes, 
die vermoedt (Poiss. XVI p. S45) , dat de beide genoemde Buchanansche soorten 
belmoren tot de groep  van Leuciscus phoxinus Cuv. of het geslacht Phoiinus Ag. 

In hetzelfde jaar (1S22), waarin Buchanan's Gangetic Pishes het licht zagen, wer- 
den twee javasche soorten van Homalopteraeformes aangeduid door Van Hasselt , 
die den geslachtsnaam Homaloptera voor ze voorstelde. 

De heer Gn | , niet bekend met de ontdekking van Van Hasselt, en onder de af- 
beeldingen , welke gediend hebben tot de zamcnstelling van de // Illustrations of 
Indian Zoology" twee soorten voorgesteld vindende, welke tot Van Hasselt's Homa- 
loptera belmoren, bragt ze insgelijks tot een eigen geslacht, hetwelk hij Balitora 
noemde, welke naam door den heer Valenciennes aangenomen is, omdat hij in de 
onjuiste meeuing verkeerde , dat de naam Homaloptera van Van Hasselt niet ge- 
drukt  was. 

In het jaar 1S33 gaf de heer J. Van der Hoeven, in zijn uitmuntend Handboek 
der dierkunde, eene afbeelding van eene nieuwe soort van Homaloptera, onder den 
naam van Homaloptera ocellata V. Hass., waaruit is op te maken, dat Van Hasselt 
ook die soort reeds gekend heeft. De heer Van der Hoeven heeft overigens zeer 
te regt den door Van Hasselt voorgestelden geslachtsnaam aangenomen. 

De heer MacClelland gaf de afbeeldingen van Balitora Brucei en Balitora ma- 
culata van de Illustrations of Indian Zoology in zijne Indian Cvprinidac terug, on- 
der het geleide van korte beschrijvingen, doch nam een' nieuwen geslachtsnaam voor 
ze aan, zoodal zijn genus Platycara en Balitora Gr." dezelfde beteekenis hebben 
als Homaloptera V. Hass. 

Maar de heer MacClelland ontdekte bovendien nog drie nieuwe soorten, welke 
hij tot Platycara bragt. doch een van welke, Platycara nasuta, zooals reeds de heer 
Valenciennes vermoedde, de type van een eigen geslacht daarstelt, hetwelk echter 
niet tot  de Homalopteraeformes behoort. 

De heer Valenciennes deed later nog cenige Ilomalopteren van Java en Cochin- 
china kennen en ook mijne eigene nasporingen hebben geleid tot de kounis van 
enkele nieuwe vormen. 

liet komt mij voor, dat in de Homalopteraeformes drie geslachten zijn aan te 
nemen, welke men zou kunnen  noemen  Homaloptera, Platycara en  Lissorhynchos. 

Homaloptera heeft zes korte vlcezige voeldraden  en geene kinzuigplaat. 

Psilorhynchus McCl. heeft habitus en snuit van Homaloptera, doch de voeldra- 
den ontbreken (volgens getuigenis  von  Buchanan  zoowel als van den heer MacClel- 

ld),  even als de kinzuigplaat. 


S5 

Lissoi'hynclios, een geslacht hetwelk ik grond op Platycara lissorhynchos McCl., 
heeft eene kinzuigplaat en, volgeus de afbeelding van den heer MacClelland, vier 
voeldraden. 

De tot dusverre bekende soorten van Homalopteraeformes zijn niet meer dan 1G 
in getal. Zij schijnen eigen te zijn aan Zuid-Azië en den Soenda-archipel. Zij 
bewonen vooral de bergachtige streken van Java, Sumatra en Bengalen, en ver- 
moedelijk ook die van Siam en Cochin-China. Enkele soorten verlaten soms de 
bergstreken , maar zeker niet vrijwillig en slechts medegevoerd door den stroom. 
Van twee javasche soorten heb ik voorwerpen gevonden tot in de rivieren van de 
hoofdplaats  Batavia. 

De thans van de subfamilie bekende soorten zijn de hieronder genoemde. 

Species llomalopteraeformium hucusque cognitae. 

Homaloptera ocellata V. Hass., V. d. Hoev. =i  Homaioptera 

polylepis Blkr Hab. Java, Sumatra. 

«       javanica V. Hass. =: Homaloptera Zollingeri Blkr. v Java, Sumatra. 

//       fasciata V. Hass. ö Homaloptera Wassinki Blkr.   . » Java , Sumatra. 

//       salusur Blkr n Java,  Sumatra. 

«       ophiolepis Blkr n Java, Sumatra 

//       gymnogaster Blkr- u Sumatra. 

a       erythrorhina K. v, H.^ Balitora erytlirorhina Val.   . u Java. 

11       Valenciennesi Blkr =! Balitora  ocellata Val.    .   . v Java. 

'/       pavonina Blkr. =3 Balitora pavonina Val.    ... » Java 

//       lineolata Blkr. =3 Balitora lineolata Val // Cochin-China 

» Brucei  Blkr. ;=:  Balitora  Brucei  Gr. zi  Platycara 

Brucei  McCI ■> Ben^ala? 

// maculata Blkr =: Balitora maculata Gr. =: Platycara 

maculata Gr » Butan. 

//       anisurus Blkr =: Platycara anisurus McCl.  ... v Kasyah mont. 
Psilorhyncluis  sucatio  McCl. =1 Stolephorus  sukati Buch. =: 

Cyprinus sucatio Buch // Bengala. 

'/       balitora Blkr ^ Cyprinus balitora Buch. s Stolepho- 
rus balitora Buch. ps Psilorhyiichus variegatus McCl. // Béng., Assam. 
Lissorhynchus McClellandi Blkr =3 Platycara lissorhynchus McCl. >/ Kasyah mont. 


De geslachten Lissorhynchos en Psilorhynchos ken ik niet naar de natuur, en 
de beschrijvingen en afbeeldingen der daartoe behoorende soorten laten veel te 
wenschen over. 


Psiloi'hynchus  moei  zeer na verwant zijn aan Honialoptera  en  schijnt  daarvan 

. te  verschillen door de afwezigheid van voeldraden,  terwijl misschien ook de 

meer vertikale plaatsing der oogen  eene generische  waarde heeft.   De  heide soor- 

ten zijn echter } wat  de monddoden en  het tandenstelsel, en ook wat de geaardheid 

tier buikvlakte  betreft,  nog  geheel  te  onderzoeken en zelfs ten opzigte der afwe- 

jheid van de bij de Ilomaloptcraeibrnies steeds zoo korte voeldraden, schijnt een 

onderzoek nog allezins  wcnschelijk  te  zijn.   Voor zoover het geslacht  thans 

beken l is zou men er de volgende diagnose aan kunnen  geven. 

Psilorhynchus McCl., Indian Cyprinid. Asiat. Research. XIX p. 300. 

Corpus elongatum depressum. Oculi subverticaliter sitae. Cirri nulli. 
Mentum disco suctorio nullo. Squamae corpore magnae. Pinna dorsalis 
ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens. 

Ook het geslacht Lissorhynchus  heeft nog geheel het voorkomen van Honialoptera. 

Het nadert echter reeds meer tot de Labeoninen van het geslacht Discognathus, 
■wegens zijne zuigschijf aan de kin en vormt blijkbaar een' overgang Aan de Ilotua- 
lopteraeformes tot de na aan elkander verwante geslachten Platvcara, Discognathus, 
Discognathichthys , Crossochcilos en Epalzeorhynchos. Volgens de bestaande gegevens 
laat het zich kenmerken als volgt, 


'O 


LlSSORHYNCHOS  Blkr. 

Corpus elongatum depressum. Oculi subhorizontaliter sitae. Cirri. 4, 
rostrales et supramaxillares. Mentum disco suctorio. Squamae corpore 
magnae. Pinna dorsalis supra pinnas ventrales incipiens et longe ante 
pinnam analem desinens. 

Homaloptera V. Hasselt ,  Algemeene Konst-en Letterbode. 1823 
II p. 133— Balitora Gray. — Saloesoeu. 

ipus elongatum depressum. Cirri G carnosi, rostrales 4, supramaxil- 
lares  2.  Oculi  subhorizontaliter  sitae.  Rictus subparallelogrammicus. 
Maxillae  margine libcrae,  tenues,  inferior plana symphysi tuberculo 
nullo.  Labium superius ante maxillam superiorem pendulum. Labium 
ferius latum , parum rellexum . integrum , cum labio superiore unitum. 


87 


Sulcus postlabialis utroque latere unicus, brevis, obliquus. Sulci isthmo 
lato distantes. Mentum disco suctorio nullo. Pinna dorsalis ante vel 
post pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnarn analem desinens. 
Vesica natatoria nulla. Dentés pharvnsreales conici acuti uniseriati. 

Aanm. Zooals liierboven reeds werd opgemerkt, is het geslacht Homaloptera voor- 
gesteld door Van Hasselt en kortehjk aangeduid als zich hoofdzakkelijk onder de 
karperachtige visschen onderscheidende door de volkomen horizontale plaatsing der 
borst- en buikvinnen , eenc definitie , welke zich thans tot de geheele subfamilie laat 
uitstrekken. De door Van Hasselt en de heeren Gray en MacClelIand benoemde 
soorten zijn evenzeer hiervoren reeds kortelijk  vermeld. 

Het lSe deel van de groote Histoire naturelle des Poissons, waarinde Homalo- 
pteren behandeld zijn, verscheen eerst in 1846 en alzoo na den arbeid der genoemde 
zoölogen. De heer Valenciennes beschreef daarin, onder den door den heer Grav 
voorgestelden geslachtsnaam , behalve Homaloptera Brucei en Homaloptera maculata , 
vier soorten, toen nog onbekend in de wetenschap, t. w. Homaloptera erythorhina 
V. Hass., Balitora ocellata Val. (welke niet dezelfde is als Homaloptera ocellata 
V. Hass., V. d. Iloev.) ,  Balitora pavonina Val. en  Balitora lineolata Val. 

In 1S52 beschreef ik zelf, in een artikel, getiteld: » Over eenige nieuwe soorten 
van Homaloptera V. Hass. van Java en Sumatra" en opgenomen in het vierde deel 
van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsen Indië, zes soorten van dit 
geslacht. 

Van de meeste dier soorten heb ik sedert nieuwe en beter bewaarde voorwerpen 
ontvangen, naar welke ik ze aan een nieuw onderzoek heb onderworpen. Van die 
zes soorten zijn drie mij gebleken terug te brengen te zijn tot reeds door Van 
Hasselt benoemde. Mijne Homaloptera polylepis beschouw ik thans als niet soortelijk 
te verschillen van Van Hasselt's Homaloptera ocellata. Mijne Homaloptera Zollinger! 
is met vrij groote zekerheid te bepalen dezelfde soort te zijn, als Van Hasselt's 
Homaloptera javanica, en mijne Homaloptera Wassinki dezelfde als Hoinalopter;* 
fasciata V. Hass. Alhoewel die beide soorten, vóór mij, door niemand beschreven 
waren heb ik gemeend, uit eerbied voor de nagedachtenis van den uitstekenden 
Van Hasselt, de door hem aangenomene namen in de plaats der mijne te moe- 
ten stellen. 

De drie overige, in genoemde verhandeling beschrevene, soorten, t. w. Homalo- 
ptera ophiolepis, Homaloptera salusur en Homaloptera gymmogaster, schijnen niet 
aan Van Hasselt bekend te zijn geweest en zijn evenmin te brengen tot de soorten, 
door den heer Valenciennes beschreven. 


88 

I Je lieden soenclaschc sourten laten zich van de overige soorten en van elkander 

lerscheiden, als  volgt. 

A Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens. 

a Squamae 45  ad  50 in serie  longitudinal! , carinatae. 

Pinna pectorales ventrales non attingentes. Anus basi ventraliutn approxi- 
niatus. Venter ab ano usque ad basin  pectoralium squaiuosus. 
§ Squainae  margine libero non dentatae 

Jluiiut/optera javanica V. llass. 
§ Squamae  margine libero dentatae. 

Lumaloptera ophiolepis 13lkr. 
h Squamae  G5  in   série  longitudinali,   carinatae,  margine  libero  dentatae 
(carina marginem superante). 

'  Venter  usque ad anum alepidotus.  Maculae  dorso fuscae annulo dilutiore 
cinctae. 

Homaloptera pavonina Blkr. 
c Squamae 70 ad SO in serie longitudinali. 

■ Squamae edentulae. Venter ante pinnas ventrales alepidotus. Anus in dimidio 
corporis posteriore situs. 
$ Pinnae pectorales pinnas ventrales  non  attingentes. 

f Squamae margine libero undulatae. Latitudo capitis 1' ad 1!  in ejus 
longitudine. 

Homaloptera occllata V. Ilass., V.  d  Hoev. 
f Squamae margine libero  non undulatae.   Latitudo  capitis  \\  ad 
1| in ejus longitudine. 

homaloptera salustir Blkr. 
§ Pinnae pectorales ventrales attingentes  Vitta operculo-caudalis nigra. 
homaloptera  Valcncicnneai lilkr :=: Balitora ocellata Val. 
'  Squamae margine libero dentatae, SO in serie longitudinali. 
Homaloptera erythrorhina V. Ilass. 
[J Pinna dorsalis post initium ventralium incipiens. Squamae non carinatae, eden- 
tulae. 
ci Venter ante pinnas ventrales alepidotus. 

<: Squamae 45 p. m. in serie longitudinali. Pinnae pectorales pinnas ventra- 
les attingentes. 

Homaloptera fasciata V. Ilass. 
' Squamae 70 p. m. in serie longitudinali. Pinnae pectorales pinnas  ventrales 
non attingentes. 

Homaloptera gymnogaster Blkr. 


89 

Homaloplera javanica V. Hass., Algem. Konst- en Letterbode.  1823 
II. p.  133, Javasche Saloesoer. Atl.  Cypr. tab. III. fig. 5. 


Horaalopt. corpore elongato, depresso, cauda tantum compresso, altitudine S ad 84/2 in ejus 
longitudine, aeque lato circiter acalto; capite depresso, convexo., linea anteriore subsemilunariter ro- 
tundato, 6 ad G *jz in longitudine corporis; latitudine capitis l'j ad 1 et paulo, altitudine l4/* 
ad l2/3 in eju3 longitudine; vertice, rostro genisque glandulosis; oculis liberis, maxima parte in di- 
midio capitis posteriore sitis, diametro i ' i ad 5 et paulo in longitudine capitis, minus diametris 2 
distantibus; naribus oeulo magis quam rostri apici approximatis, posterioribus magnis oblongis val- 
vula claudendis, anterioribus posterioribus multo minoribus in basi valvulae narium posteriorum 
perforatis; rostro convexo, basi paulo latiore quam longo; cirris subaequilongis, oculo brevioribus, 
gracilibus; maxilla inferiore plana acie ante labium inferius deflexum prominente; operculo postice 
rotundato margine inferiore rectiusculo vel concaviusculo; dentibus pharyngealibus uniseriatis parvis 
conicis acutis paruni curvatis p. m. 10; ano in dimidio corporis anteriore perforato, basi ventrali- 
um multo magis quam pinnae anali approximato; linea laterali rectiuscula, singulis squaniis tubulo 
simplice notata, basi pinnae caudalis sursum curvata; ventre squamoso antice inter et vix post ba- 
sin pectoralium tantum alepidoto; squamis margine libero glabris non dentatis et, ventralibus post- 
analibusque exceptis, valdo conspicue unicarinatis; squamis latcribus 45 p. m. in serie longitudinali, 
5 in serie transversali radium dorsalem lm inter et lineam lateralem, 13 p. m. in serie longitudinali 
verticem inter et pinnam dorsalem ; squamis toto ventre usque ad anum squarnisque postaxillaribus 
squamis cetero corpore conspicue minoribus ; pinna dorsali paulo ante insertionem pinnarum ventralium 
iacipiente, acuta, non emarginata, corpore sat multo altiore, breviore quam alta ; pinnis peetoralibus 
et ventralibus antice rotundatis apice angulatis, peetoralibus ventralibus paulo Iongioribus ventrales 
noc, ventralibus analem non attingentibus : anali acuta vel obtusiuscula, non emarginata, corpore 
non vel paulo humiliore, sat multo altiore quam basi longa; caudali sat profunde emarginata, lobis 
acutis, inferiore superiore longiore, 43/4 ad 5 et paulo in longitudine corporis; colore corpore superne 
aurantiaco-olivaceo vel fusco-olivaceo, inferno aurantiaco-roseo; glaudulis capite aurantiacis ; fasciis 
corpore trausversis latis diffusis J'uscis et maculis confluentibus compositis G vel 7 approximatis; iri- 
de violascente-coerulea margine pupillari aurea; pinnis aurantiaco-roseis vel rubris, caudali medio 
inferneque maxima parte profunde fusca vel nigra superne fasciis 2 vel 3 trausversis fu'scis; pinnis 
ceteris fasciis 2 vel 3 dorsali et anali longitudinalibus, peetoralibus ventralibusque trausversis fus- 
cis non semper conspicuis. 

B. 3. D. 2/8 vel 2,9. P. 4/9/1 vel 4/10/1. V. 2 S. A, 2,5 vel 2, G. C. 0 17 5 vel 5/17/4, lat. brev. incl. 

Syn. Homaloplera  Zollingeri  Blkr,  Over eenige nieuwe soorten van Homaloptera. Nat. Tijdschr. 
N. Ind. IV. p. 158. 
Salusur Sundan. 

Hab. Java (Batavia, Bandong), in fluviis. 
Sumatra (Xaliat), in fluviis. 

Longitudo 7 speciminum 7S '" ad 99'". 


Aanm  Ik beschreef deze soort in het jaar 1S52 naar drie kleinere voorwerpen van 
Batavia en Bandong, welke tijdens de dikwerf herhaalde verplaatsing van mijn ka- 

12 


90 

binet in verschillende woningen zijn verloren gegaan (1) Sedert ontving ik eenige 
"rootere voorwerpen van Lahat (binnenlanden van Palembang) , naar welke ik mijne 
vroegere beschrijving heb kunnen verbeteren en  uitbreiden. 

Eene nadere studie mijner voorwerpen en der vergelijking daarvan met de kopi- 
ën der afbeeldingen van twee door Van Hasselt op Java waargenomene soorten, 
aan welke hij de namen gaf van Jlomaloptera javanica en Ilomaloptera fasciata, 
heeft mij bepaald tot de meening gebragt, dat mijne Ilomaloptera Zollingeri tot 
Van Hasselts Ilomaloptera javanica terug te brengen is- 

De soort is gemakkelijk herkenbaar aan hare ongeveer 45 wel gekielde maar niet 
getande schubben op eene ovcrlangsche rei. Ten opzigte van het geringe aantal 
schubben is zij verwant aan Ilomaloptera ophiolepis, maar zij verschilt daarvan nog 
door talrijke kenmerken, zijnde bij laatstgenoemde soort het ligchaam aanmerke- 
lijk slanker, de schubben veel sterker gekield en aan den achterrand, door de 
verleno-in"- der kielen met één tot zeven tandjes gewapend, de buikschubben aan- 
merkelijk kleiner en het ligchaam niet met dwarsche banden maar met grootere 
en kleinere ronde vlekken geteekend, waarvan eenige, even als bij Ilomaloptera 
ocellata en nog andere soorten, op de middelliju van den rug voor en achter de 
rugvin  zijn geplaatst. 

Ilomaloptera oplnolcpis Blkr, Over eenige nieuwe soorten van Homa- 
loptera, Nat. T. N. Incl. IV p. 1G0. Slangenschubbige Saloesocr. 
Atl. Cypr. Tab. Ill fig. ö. 

Ilomalopt. corpore elongato, depresso,  canda postice tantnm compresso, altitndine 10?  ad 1 : 
ejus lon^itudine, paulo latiore quam alto; capite depresso convexo, linea anteriore acute rotundato, 
6 ad 7 in lonjitndine corporis; latitudioe capitis IJ  ad 1 i , altitudine 2 tere ad 2 et  paulo  in ejus 
lon"-itudinc; vertice, rostro genisque glandulosis; ocujis  libens,  antice  m  dimidio capitis postenore 


(1) Bij de overige moeijelijkheden, welke ik ondervond in de uitbreiding en bewaring mijner ver- 
zamelingen, bekleedden die, welke voortvloeiden uit talrijke verhuizingen, niet de geringste plaats. Se- 
dert ik mijne verzamelingen begon, heb ik te Batavia. Samarang, Soerabaja en Willem I niet min- 
::i 10 verschillende huizen bewoond (een der ongerieven van den officiersstand, aan welken op 
de hoofdplaatsen op Java gouvernementshuizen ter bewoning worden aangewezen). Men kan nagaan, 
in welke mate eene 19 malige verplaatsing van mijn kabinet, waarbij men gedwongen is zijne toe- 
vlucht lot koelies (inlandsche lastdragers) te nemen, aan mijne verzamelingen heeft moeten schaden. 
Talrijke stopflesschen niet naturaliën zijn op die wijze verloren gegaan, daar de koelies, bij toeval 
iets brekende, de voorkeur geven aan het spoorloos doen verdwijnen van het gobrokene, boven het 
vertoonen van de corpora delicti. Ook door diefstallen van mijne inlandsche bedienden zijn vele 
soorten verloren gegaan. liet was hun daarbij natuurlijk niet te doen om die soorten, welke zij 
wegwierpen, maar om de stopflesschen, voor welke zij bij Chinezen steeds gretige opkoopers vonden. 


91 

sitis, diametro 4i ad b\ iu loagitudiae capitis, minus diametris 2 distantibus; naribus oculo multo 
magis quam rostri apioi approximatis , posterioribus magnis oblongis valvula claudendis, anterioribus 
posterioribus multo minoribus iu basi valvulae narium posteriorum perforatis; rostro convexo, basi 
paulo latiorequam longo; cirris subaequilongis , oculo non vel paulo longioribus, compressis , basi latis ; 
maxilla inferiore plana acie .ante labium informs deflexura prominente; operculo postice rotnndato, 
margine inferiore conyexiuse-ulo; dentibus pharyngealibus uniseriatis parcis conicis parum curvatis; ano 
in dimidio corporis anteriore perforate» basi ventralium multo magis quam pinnae anali approximato , 
linea laterali rectiuscuta singulis squamis tubulo simplice notata, basi pinnae caudalis sursum 
curvata; ventre squamoso antice inter pectorales tantum alepidoto; squamis dorso lateribusque valde 
conspicue unicarinatis nucha ex parte pluricarinatis, ventralibus non earinatis, nuclialibus et lateralibus 
margine libero tri-ad septemdeutatis, ventralibus non dentatis, ceteris conspicue uuidentatis; squamis 
lateribus 45 ad 48 in linea laterali, C in serie trausversali radium dorsalem lm inter et lineam 
lateralem, 15 p. m. in serie longitudinali verticem inter et pinnam dorsalem; squamis toto ventre 
usq"ue ad anum minimis, dorso lateribusque antice squamis caudalibus et postanalibus minoribus; 
pinna dorsali paulo ante insertionem pinnarum ventralium incipiente, acuta, non vel vix emarginata; 
corpore multo altiore, paulo breviore quam alta ; pinnis pectoralibus antice et postice rotundatis apice an- 
gulatis pinnas ventrales non attingentibus; ventralibus antice rotundatis, apice augulatis pectoralibus vix 
brevioribus, analem non attingentibus; anali acuta, non vel vix emarginata, corpore non vel paulo al- 
tiore, sat multo altiore quam basi longa ; caudalï profunde emarginata lobis acutis inferiore superiore 
longiore 4-J- ad 5 in longitudine corporis s colore corpore superne aurantiaco-olivaceo, inferne aurantiaco- 
roseo; glandulis eapite aurautiacis ; linea dorsi media maculis 7 magnis rotuudis fuscis quarum 4 post 
piunam dorsalem; lateribus insuper mafulis magnis fuscis vulgo rotundis magnitudine inaequalibus ; 
pinnis aurantiaco-roseis vel rubris fasciis fuscis ornatis, pectoralibus et ventralibus fasciis vulyo ;;, 
caudali fasciis vulgo 5 transversis, dorsali et anali fasciis vulgo 3 longitudiualibus; fasciis caudalibus 
frequenter confluentibus, 

B. 3. D. 3/8 vel 3 0. P. 5.9* ad 4,10 ad 4 11,1. V. 2,S. A. 2 5 vel 2/6, C. 4/17/4, lat. brev.incl. 

Syn. Salusur Sund. 

Hab. Java (Parongkalong,  Bandong) in fluviis. 
Sumatra (Lahat), iu fluviis. 

Longitudo 7 speciminum 83'" ad 124'". 

Aanm. Homaloptera ophiolepis is de slankste der mij bekende soorten van Homa- 
loptera. Zij is overigens gemakkelijk herkenbaar aan hare betrekkelijk weinig talrijke 
en groote sterk gekielde en aan den vrijen rand getande schubben. De schubben 
aan de ondervlakte des ligchaams zijn in twee sterk afgescheidene groepen verdeeld. 
Die welke voor den anus zijn gelegen en den buik tot nabij den grond der borst- 
vinnen geheel bedekken, zijn zeer klein, ongekield en ongetand. Vroeger had ik 
die schubjes zelfs niet eens opgemerkt , doch met de lens laten zij zich gemakkelijk 
waarnemen. De schubben daarentegen, welke tusschen den nabij den grond der 
buikvinnen doorboorde aarsopening en de aarsvin zijn gelegen , doen in grootte niet 
onder voor de zijschubben tusschen buikvinnen  en aarsvin en .zijn evenzeer gekield. 

Op Java leeft deze soort in het stroomgebied van den Tjitaroem. Uit andere 
rivieren van Java heb ik haar tot nog toe niet bekomen. Van Sumatra bekwam 
ik haar slechts uit het stroomgebied van  den Moessi of de rivier van Palembang. 


92 

Homaloptera pavonina Blkr,  Over cenige soorten van  Homalopteïa, 
Nut. T. Ned. Ind. IV p. 158, Paauwoogige Saloesoer. 

Horaalopt. corpora gracilioro, capitc magis aculo et graciliorc, oculis niajoribus, pinna anali magis 
qaadrata, caudali magis emarg'mata et lobo ejas inferiore Iongiore quam in Homaloptera Valenciennesi ; 
pinnis pectoralibus brevibus trapezoideis ; ventralibus rotundatis; ventre usque ad anum alepidoto; 
squamis 05 in serie Iongitudinali, carinis marginem liberum superantibus subdentatis, dorsalibus et 
lateralibus parvis, crassiusculis , inbricatis ; colore corpora supernc nigricante; dorso ante pinnam 
dorsalem punctis rotandis nigris, po?t pinnam dorsalem maculis 5 magnis rotundis nigris annulo albo 
cinctis, vitta corpore Iongitudinali nulla; pinnis nigro maculatis. 

D. 10. T. IS. V. 'X A. G. C. L>l'. 

Syn. Balitora pavonina V 'al., Poiss. XVIII p. 71. 
Balitore pavonin Val., ibid. 

Ilab. Java (Buitenzorg), in fluviis. 

Longitudo 4. pollic. paris. 

Aanm. Homaloptera pavonina schijnt verwant te zijn aan Homaloptera ophiolepis 
Blkr, doch deze laatste kan daartoe niet terug Ie brengen zijn, vermits zij slechts 
■15 tot 48 schubben heeft op cene overlangsche rei en den buik van den anus af 
tot geheel nabij de basis der borstvinnen met, hoezeer kleine, schubben bedekt heeft. 

Ik ken deze soort niet naar do natuur en geef de bovenstaande beschrijving slechts 
vertaald naar die van  den heer Valenciennes. 

Homaloptera  ocellata V.  llass., J.  Van der ïloev.,  Ilandb.  Dierk. 
ed. la Tom. II p. 211 tab.  13 fig.  12.  Geoogde Saloesoer. Atl 
Cypr. Tab. Ill fig. 4. 

llomalopt.   corp»ro clongato, dopresso, Cauda tantum compresse,  altitudine 7 et paulo ad  - 
ejus longitudinc, paulo latiore quam alto; capile  depresso convexo, linea  anteriore  acutiusculc vel 
emilunariter rotundato, C et paulo ad 6'/2 in longitudinc corporis; Iatitudine capitis l1/* ad l*/s , 
altitudine 12/3 ad 2 et paulo in ejus longitudinc; vertice,rostrogeni I   lulosis ; oculis liberis, antice 

in dimidio capitis posteriore  sitis, diametro .* is 2 circiter di- 

stantibus; naribus oculo magis quam rostri apici ; posterioribus magis oblongis valvula 

claudendi is posterioribus multo minoribus i vulae nariura postcriorum perforatis ; 

rostro co. quam longo ; cirris subaequilongis oculo non longioribus , conico-compressis , 

basi  lati I i  inferiore plana acie ante labium inferius deflexum prominente; operculo postice 

rotundato, ma ■ concavo; dentibus pharyngealibus 10 p. m. uniscriatis conicis acutis param 

curvatis , ■ mediis  lateralibus longioribus; ano  in dimidio corporis posteriore perforato, pinnae anali 
magis quam 1 ralium approximate; linea laterali ïvetiuscula singulis squamis tubulo simplice 

notai, i;  \ [ue paulo ante pinnas v. alepidoto; squamis corpore leviter unicarinatis, mar- 

70 ad 7Ó  in linea  laterali,  S vel 9 in serie transversal! 

'.em  lm  inter  et  lineam  lateralem, 22 vel 2:» in serie Iongitudinali  verticem intérêt 

pinnam dorsalem; squamis regione postaxillari, lateribus iuferne, interveutralibus regioneque gastro- 


93 

anali squamis cetero corpore minoribus; pinna dor3ali paulo ante insertionem pinnarum ventralium 
incipiente, acuta, leviter emarginata, corpore altiore, breviore quam alta; pinnis pectoralibus antice et 
postice rotundatis apice angulatis, pïnnas ventrales non attjngentibus ; ventralibus antice rotundatis apice 
angulatis pectoralibus paulo brevioribus, analera non attingentibus ; anali acuta emarginata, corpore 
non vel paulo luimiliore, multo altiore quam basi longa; caudali profunde semilunariter emarginata, 
lobis acutis inferiore superioro longiorë 4 '/3 ad 4'/-2in longitudine corporis; colore corpore superne 
fuscescente-olivaceo, inferne olivascente-aurantiaco ; dorso lateribusque fusco ncbulatis; linea dorsi 
media raaculis G vel 7 magnis rotundis profunde fuscis aurantiaco annulatis , posterioribus 2 cauda- 
libus; pinnis pulchre roseis, pectoralibus et ventralibus vulgo fasciis 2 transversis, dorsali et anali 
vulgo fascia unica longitudinali fusco- violaceis; caudali dimidio inferiore maxima parte, dimidio su- 
periore minore parte violaceo-fusco transversim bifasciata; irido coerulescente margine pupillari aurea. 

B. 3. D. 3/8. P. 7/8/1 ad 7/10/1. V. 2/7. A. 3/5  vel 3/6. C. 6/17/5  vel 5/17/4 lat.  brev. incl. 

Syn. Homaloptera polylepis Blkr, Over eenige soort, van Homalopt. Nat. Tijdscbr. Ned. Ind. IV p. 162. 
Salusur Sundan. 

Hab. Java (Buitenzorg, Tjipanas, Bandong), in fluviis. 
Sumatra (Lahat), in fluviis. 

Longitudo 26 speciminum 76'" ad 132'. 

Aanm. Sedert ik deze soort onder den naam van Homaloptera polylepis beschreef 
naar twee voorwerpen, bij welke de kleuren veel hadden geleden, ben ik in het 
bezit gekomen van nog een vierentwintigtal deels grootere en meest alle uitmuntend 
goed bewaarde voorwerpen , op weinige uitzonderingen na alle gevangen in de ri- 
vier Tjidani* in de nabijheid van Buitenzorg. Ik heb daardoor mijne vroegere 
beschrijving, vooral ten opzigte der kleuren, kunnen  verbeteren. 

Ik houd het er thans voor, dat de soort, afgebeeld door de heer J. Van der Hoeven 
inde eerste uitgave van zijn Handboek der dierkunde, dezelfde is als mijne Homa- 
loptera polylepis, en alhoewel die afbeelding zeer veel te wenschen overlaat en de 
soort door den heer Van der Hoeven niet nader beschreven is, heb ik den naam 
van //ocellata" aangenomen, omdat hij het regt van prioriteit heeft, terwijl Van Hasselt 
er zeker mede heeft willen wijzen op de licht geringde rugvlekken, welke bij deze 
soort in den verschen toestand scherp geteekend zijn, doch door bewaring in wijn- 
geest lichtelijk verdwijnen. 

Balitora ocellata Val. is eene van de bovenbeschrevene verschillende soort, welke 
ik niet ken. Volgens den heer Valenciennes zouden er de borstvinnen tot aan de 
buikvinnen reiken, wat bij geen mijner voorwerpen, jonge of oude, het geval is. 
Bij geen mijner voorwerpen ook is iets te bespeuren van de zwarte vlekjes op 
den kop of van een' zwarten overlangschen ligchaamsband , welke bij Balitora ocellata 
Val. gezegd wordt te bestaan. Daar de soortnaam //ocellata" reeds aan de door 
den heer Van der Hoeven afgebeelde soort is gegeven , zal die van Balitora ocellata 
Val. veranderd behooren te worden , waarom ik voorstel daaraan den naam te ver- 
binden van den beroemden ichthyoloog, die haar het eerst beschreef. 


94 

Ealitora ocellata Van Hass. is de in de bovenlanden van West- Java ongetwijfeld 
liet meest voorkomende soort, doch toch is ze moeijelijk door de inlanders te beko- 
men, vermits zij geen artikel van voeding uitmaakt en ik de inlanders zelfs niet 
door de aanbieding van betrekkelijk aanzienlijke belooningcn bewegen konde, voor- 
werpen van Saloesocr, den algemeenen Soendaschen naam voor de soorten van llo- 
maloptera, voor mij te verzamelen. Van Sumatra ontving ik tot dus verre slechts 
een enkel voorwerp. 

Balitora maculata Gr. en Platycara anisura McCl. schijnen aan Ilomaloptera ocellata 
V. Hass. verwant te zijn. 

Ilomaloptera salusur Blkr, Over cernée n. soort. v. Homalopt. Nut. 
T. Ned. Ind. IV. p. 161. Uladsclaibbige Saloesoer. Atl. Cypr. 
Tab.lII fig. 2. 

Homalopt. corpore elongato, depressiusculo , postice compresso, altitudine S ad 9 in ejus longitudiue, 
non latiore quam altoj capite depresso eonvexo, linea  anteriore acute rotundato, 52/3 ad 6 in lon- 

I line corporis; latitudine capitis 1 - ;, ad 1;! -, altitudine 2 circiterin ejus longitudiue. rostro, ver- 
tice glandulis  parura  conspicuisj  oculis liberis,  antice in dimidio capitis posteriore sitis, 

diametro G ad 7 in longitudiue capitis, diametris 2 cireiter distantibus; naribus oculo multu ma 
quam rostri apici approxiraatis , posterioribus magnis oblongis valvula claudendis, anterioribus pos- 
nibus multo mmoribus in basi valvulae narium posteriorum perforatis; rostro convexo basi non 
vel vix latiore quam Iongo; cirris subaequilongis , oculo non vel vix longioribus, basi compressis la- 
tiusculis; maxilla inferiore plana aeie ante labium inferius deflexum prominente; operculo postice 
rotundato margine inferiore concavo; dentibus pharyngealibus 10 p. m. uniseriatis conieis acatis 
parum curvatis; ano in dimidio corporis posteriore perforato, pinnae anali magis quam basi ventra - 
liuin approximate ;  linea Iaterali rectiuscula singulis squami3 tubulo  simplice  notatas  ventre us 

ventrales alepidotoi squamis corpore leviter unicarinatis , margine libero anacanthis in- 
ibus 70 p. m. in linea Iaterali,  ü  p. m. in  serie transversali radium dorsalem 1'" inter 
it  lineam  lateralem,  22 p. m. in - itudinali  verticem intérêt pinnam dorsalem.-  squamis 

nuchalibus, postaxillaribus et gastro-analibus squamis cetero corpore minoribus; pinna dorsali paill- 
ante insertionem pinnarum ventralium incipiente, acuta, leviter emarginata, corpore altiore, paulo 
breviore quam alta; pinnis pcctoralibus antice et postice rotundatis apici angulatis pinnas ventrales 
non attingentibus;  ventralibus  antice  rotundatis,  apici  angulatis,  pcctoralibus  paulo brevioribus, 

ilem non attingentibus.  anali acuta emarginata,  corpore non vel paulo  humiliore,  altiore quam 
basi longa; caudali profunde emarginata, lobis acutis, inferiore superiore vulgo longiore 5 fere ad 5 
in longitudiue corporis' colore corpore superne f uscescen te-vel aurantiaco-olivaceo, inferne dilute roseo; 
dorso fasciis 1 vel 5 latis diffusis fuseis ; iride coerulescente margine pupillari late aurea ; pinnis roseis, 
.!:, pectoralibus et ventralibus dimidio anteriore, caudali lobo inferiore fere totis fuseis. 

11. 3. D. 3 a vel 3 0. P. 5, 8 1 vel 5 9/1 ad 7 10 1. V. 2 7. A. 3 5 vel 3 G. C. 6, 17 G lat. brev. incl. 

Syn. Salusur Sundan, 

Hab, Java (Batavia,  Tjampea, Ngantang), in fluviis. 
Sumatra (Laliatl, in fluviis. 

Longitudo 8 speciminum 55'" ad 00'". 


95 

Aanm. Homaloptera salusur verschilt van Iloinaloptera occllata Van Hass. slechts 
zeer weinig. Men kan haar echter* onderkennen aan haren smalleren kop, wiens 
breedte l2/s tot l3/5 maal gaat in zijne lengte, terwijl die breedte bij Homaloptera ocel- 
lata slechts l'/i tot l1 5 maal gaat in de lengte des kops. Bovendien zijn de schub- 
ben bij onderwerpelijke soort geheel gaafrandig, terwijl het ligchaam er slechts dwarsche 
banden heeft, althans bij mijne voorwerpen, en niet de scherp geteekende en geel 
geringde ronde bruine vlekken op den rug -van Homaloptera ocellata. Het verschil 
in de breedte van den kop is bij voorwerpen van beide soorten zeer in het oog 
vallend en drukt zich ook uit in den slankeren snuit, die langer schijnt te zijn, 
doordien zijne breedte aan de basis zijne lengte niet of naauwelijke overtreft. 

Homaloptera Valenciennesi Blkr,  Valenciennesche Saloesoer. 

Horaal. corpore breviore, capite breviore, rostro obtusiore, oculis minoribus et magïs distan tibns, pin- 
nis paribus niagis rotundatis, anali humiliore et magis rotundata, quam in Homaloptera ery throrhina ; 
pinnis peetoralibns ellipticis ventrales attingentibus ; caudali emarginata; squamïs 70 in serie longi- 
tudinalij ventre alepiJoto; linea laterali valde conspicua, recta; colore corpore rufescente,- dorso post 
pinnam dorsalem maculis 5 rotundis nigris et ante pinnarn dorsalem maculis 3 nigris nebulaefor- 
mibuS; vertice nigro punctatO; vitta operculo-caudali nigra; pinnis nigro maculatis vel vittatis; p?c- 
toralibns et caudali aurantiaco tinctis. 

D. 9. P. 17. V. 9. A. G. C. 23. 

Syn.   Balitora ocellata  Val,  Pois3. XVIII p. 73. Blkr Over eenige soort, van Homalopt. Nat. T. 
N.  lnd.  IV  p.  157. 
Balitore ocellê Val., 1. c. 

Hab. Java (Buitenzorg) , in flnviis. 

Longitudo speeiminis descripti 2 poll. S lin. par. 

Aanm. De soort, door den heer Valenciennes onder den naam van Balitora ocellata 
beschreven, is niet dezelfde, welke Van Hasselt onder dien naam had aangeduid. 
Zij verschilt daarvan niet alleen door den overlangschen ligchaamsband, maar ook 
doordien er de borstvinnen tot aan de buikvinnen reiken. Aangezien van Homa- 
loptera ocellata V. Hass. reeds in 1S33 eene afbeelding is openbaar gemaakt dooi- 
den hootdeeraar J. Van der Hoeven, heb ik voor de hier beschrevene soort den naam 
van den heer Valenciennes gekozen, die haar het eerst heeft bekend gemaakt en 
van wiens beschrijving het bovenstaande eene verkorte  vertaling is. 

Balitora Erucei komt mij voor het naaste aan Homaloptera Valenciennesi verwant 
te zijn. 


90 

Homaloptera  erytkrorhina  V. Hass., Blkr,  Over eenig. soort. v.  Ho- 
malopt. Nat. Tijdschr. Xed. Ind. nr p. 157. lloodncuzige Saloesoer . 

I i depresso, acque latoacalto, altitudine C in ejus longitudine; rostro acuto 
ice rotuodato ; capite plus quant 6 in longitudine corporis; oculis diametro C circiter in longitu- 
dine capitis, minus diametris 3 distantibus; naribus oeulo valde approximatif; cirris G, rostralibus 
ramaxillaribus bn < ioribus; dentibus pharyngealibus uniseriatis p, m, .">; pinnis extensis rhomboideo- 
rotuudatis, radio 1° ceteris fortiore; dorsali emarginata; pectoralibus ventrales aon attingentibus ; 
ventralibus dorsali oppositis; anali longitudine 2 in ejus altitudine; caudali profunde emarginata lobis 
:. cutis aeq inali, carinatis, carinis îuarjnem liberum superantibu3 

unù quasi dentatis; colore corpora rufescente; membrana oarium rubra: piunis nigricante 

fasciatis vel subfasciatis. 

B. 3. 1). 10. 1'. 15. V. 0. A. C. C. 25. 
Syn, Ealitora erytkrorhina Val., Poiss. XVIII p. 70 fig  524 
Balitore à museau re >uge Vul., ibid. 
nviis. 
J,o: poll. 9. lin.  paris. 

Aanui.   De bovenstaande beschrijving is zamengetrokken en 'vertaald uit de aan- 
gehaalde beschrijving der soort van den heer Valenciennes.   Hij voegt er nog eenige 
anatomische bijzonderheden bij, welke ik bij alle mijne  soorten teruggevonden heb. 
maag is er een grootc dunvliezige zak, die in een slechts weinig verlengd darm- 
laal overgaat.   De lever is er zeer klein.   De ovaria daarentegen zijn zeer groot, 
wat ook bij de in mijn bezit zijnde soorten het geval is.   De zwemblaas ontbreekt 
alle archipelagische soorten en waarschijnlijk ook bij de zuid-aziatische. 
Alle moeite, welke ik tijdens mijne veelvuldige togten in het Buitcnzorgsche ge- 
daan heb, om deze soort magtig te worden, is vruchteloos geweest.   Zij schijnt het 
naaste verwant te zijn aan  Jiomaloptera  ocellata V. Hass.  (Homaloptera  polylepis 
Bik e de in de omstreken  van  Buitenzorg  nog  de  het  meest  voorkomende 

. doch zij kan daartoe niet worden teruggebragt. 

Homaloptera fasciata  V.  Hass., Algem.  Konst en Letterb.  1823 II 
p.  130.   Gehande Saloesoer. Atl.  Cypr.  Tab. III fïg. 3. 

Homalopt. corpore elongato , depresso, cauda tantum compresso, altitudine 7',-j ad S in ejus longi- 

; :io ,  latiore quam alto;  capite depresso convexo,  linea anteriore acutiu cule vel subsemilunariter 

rotundato,  5 ad 5 Va in longitudine corporis;  latitudine capitis  1 et  paulo,  altitudine 2 fere ad 2 

,  ia ; vi nice, rostro genisque glandulis non vel parum conspicuis; oculis liberis,  raa- 

i   litis dimidio posteriore sitis,  diametro -1-3 ad 6 tere in longitudine capitis,  minus 

diametris L' distantibus ;  naribus  oculo multo magis quam roatri  apici  approxiraatis ,  posterioribus 

ralvula claudendis, anterioribus posterioribus multo minoribus, in basi valvulae na- 

!  posteriorum  perforatis ■ rostro  couvexo  basi  sat  multo  latiore  quam longo :  cirris gracilibua 


97 

• 

isis rostralibus mediis ceteris brevioribus, aupramaxillaribus ceteris paulo longioribus oculo bre- 
vioribus; niaxilla inferiore plana acie cum labio inferiore unita; operculo postiee rotuadato margine 
inferiore rectiusculo vel convexiusculo; dentibus pharyngealibus uniseriatis parvis conicis parum cur- 
vatis p. m. S' ano in dimidio corporis posteriore perforato, pinnae anali raagis quam basi ventralium 
approximate; linea laterali rectiuscula, singulis squamis tubulo simplice notuta, basi pinnae eaudalis 
non sursura curvata; ventre ante pinnas ventrales alepidoto; squamis non carinatis, margine libero 
non dentatis integris, lateribns 40 p. m. in serie longitudinal!, 5 in serie transversali radium dor- 
salern lm inter et lineara lateralem, 21 vul "2 in serie longitudinal! vertieem inter et pinnam dor- 
salem ; squamis interventralibus et corpore anteriuri'ous squamis caudalibus conspicue minoribus; 
pinna dorsali tota vel tota tere post basin ventralium sita, acuta vel acutiuscula , non vel parum emar- 
i, corpore non vel paulo tantum altiorc, breviore quam alta pinnis; pectoralibus. et ven- 
tralibus oblique obtuse rfltundatis, pectoralibus ventralibus majoribus basin ventralium attingentibus, 
ventralibus analem non attingentibus; anali acuta., non emarginata, corpore bumiliore, altiorequam 
basi longa; caudali semilunariter emarginata, lobis acutis inferiore supeiïore longiore 42;3ad 58/3in 
longitndine corporis; colore corpore superne aurantiaco-olivaceo, iuferne aurantiaco-roseo vSI mar- 
garitaceo-roseo; iride violascente-coerulea margine pupillari aurea; faseüs corpore fuscis latis trans- 
versis diffusis approximatis 5 vel fi; pinnis aurantiaco-roseis vel rubris, dorsali et anali vittis 2 v. 
3 longitudinalibus,  pectoralibus, ventralibus caudalique vittis 2 vel ." transversis fuscis diffusis. 

B. 3. D. 2 7 vel 2 8. P. CIO 1 vel C 9, 1. Y. 2 7. A. 2 ó. C. 7 L7 Ü vel G 17 5, lat. brev. inclus. 

Syn.  Homaloptera  Wassinhii Blkr, Over eeuige nieuwe soort, van  Homaloptera,  Nat.  Tijdschr. 
Ned. Ind. IV p. 163. 
Salusur  Sundan. 

Habit. Java (Tjampea,  Buitenzorg, Kediri),  in  fluviis. 
Sumatra (Lahat), in fluviis. 

Longitudo 14 speciminum 40°  ad 57 

Aanrn. Bij slechts twee soorten van Homaloptera mijner verzameling is de rug- 
vin achter de buikvinnen ingeplant, t. w. bij Homaloptera fasciata en Homaloptera 
gynuogaster. Deze beide soorten hebhen nog met elkander gemeen, dat de buik 
er tot tusschen de buikvinnen geheel schubloos is en dat de schubben des ligchaatus 
er ongetand zijn. Overigens verschillen beide nog aanmerkelijk van elkander, door 
de grootte der schubben en der borstvinnen , en Homaloptera fasciata is volkomen 
goed herkenbaar daaraan, dat zij slechts 45 schubben heeft op eene overlangsche 
rei en dat er de borstvinnen tot op den grond der buik vinnen reiken. 

Aangezien mij uit eene door Van Hasselt nagelatene teekening gebleken is, dat hij 
onderwerpelij ke soort heeft gekend en dat zij dezelfde is als die, welke hij ter boven 
aangehaalde plaatse onder den naam van Homaloptera fasciata aanduidde, heb ik ge- 
meend, hoezeer ook de soort het eerst door mij beschreven is, den door Van Hasselt 
voorgestelden soortnaam te moeten herstellen. Ik had haar vroeger genoemd naar 
den heer Dr. G- Wassink, thans chef der geneeskundige dienst in Nederlandsch 
Indië, door wiens welwillendheid ik in het bezit werd gesteld van de eerste voor- 
werpen, welke ik van de soort waarnam. 

13 


• 

Bij Platj'cara lissorhychos McCl. schijnt de rugvin ook een weinig achter de buik- 
vinnen te: beginnen en de afbeelding dier soort vertoont slechts 36 schubben op eene 
overlangsche rei. Zij verschilt echter van Homaloptera fasciata door een' eigenaar- 
digen zuigtoestel aan de ondervlakte van den kop achter de mondopening, waardoor 

zij zelfs tot een van Homaloptera verschillend geslacht te brengen is. 

Homaloptera gymnogaster Blkr, Over eenige nieuwe soort van Homa- 
loptera, Kat. T. N. Ind. IV p. 103. — Kaalbuikige Saloesoer. 
Atl.  Cypr.  Tab.  III %.  G. 

Homalopt. corpore elong ito depresso, eau da tantum eompresso, altitndine8'/2 circiter in ejus I.-in^i in- 
cline, iatiore quam alto; capite depresso, eonvexo, linea anteriore obtusiuscule rotundato, G circiter 
in longitudine corporis; latitudine capitis l1 3 circiter, altitudine 2 circiter in ejus longitndine; vertice, 
rOstro  . ■    que duli.-i  non conspicuis; oculis liberis, maxima parte in capitis dimidio posteriore 

sitis, diitm tro G ad G'/g in longitudine capitis, minus diametris 2 distantibus; naribus oculo multo 
is quam rostri apici approximates , posterioribus magnis oblongis valvulaclaudcndis, an-crioribus 
posterioribus multo minoribus, in basi valvnlae naritim posteriorum perfbratis ; rostro convexo, 
sat multo latiore quam Iongo; cims gracilibus Subaequalibus oculo paulo brevioribus; maxilla infe- 

t'e plana aeie cum labio inferiore imita; operculo postice rotundato margine inferiore eoneavo; 
dentibus pharyngealibus uniseriatis parvis conicis acutis param eurvatis p. m. 8; ano in posteriore 
dimidio corporis perforato pinnae analivalde approximate; linea lateral! rectiuscula, singulis squamis 
tubulo simplice notata , basi pinnae caudalis non sursum cur vat a ; ventre an te et post pinnas ventrales 
1; squamis non carinatis, margine libero non dentatis integris, lateribus 70 p. m. in serie 
itiidiiiali, 5 vel 6 i serie tranversali radium dorsalem 1'» inter et lineam lateralem, 28? p. m. 
in serie longitudinal! verticem inter et pinnam dorsalem; squamis nucljalibus squamisque lateraljbus 
anterioribus squamis caudalibus conspicue minoribus; pinna dorsali to ta ejus longitudine paulo post 

in pinnarnm ventralium sita, acuta, parum emarginata, corpore altiore, breviore quam alfa; pinnis 
pectoralibus et ventralibus oblique obtuse rotundatis , longitudine subaequalibus , pectoralibus ventrales 
non, ventralibus analem non attingentibus; anali acuta, non vel parum emarginata, corpora non humi- 
liore, altiore quam basi longa; caudali semilunariter emarginata, Lobjs acutis inferiore superioro vix 
longiore 5 circiter in longitudine corporis; colore corpore superneaurantiaco-olivaceo, vel fuscescente*- 
olivaceo, iuferne aurantiaco-vel margaritac 1; iridevjolascente-coerulea, margine pupillari aurea ; 

pinnis nurantiaco-roseis vel roseis, caudali medio diffuse traDSversim fusco fasciata. 

lï. 0. D. 2/7 vel 2 8. P. 5 9 1 vel 5 10 1. V. ? 7. A. 2 G. C'. 6 17 G vel G 17 7, lat. brev. incl. 

1!  .i  Sumatra (Meninju), in lacu. 

Longilud 1 spi cininis un ici 75". 

Aanni. Doze soort heb ik tot wo™ toe slechts van Sumatra «ntvangen in een enkel 
voorwerp, afkomstig uit het meer van Meninjoe, en mij geschonken door de beroemde 
reizigster wijlen Ida Pfeiffer. De soort is zeer gemakkelijk herkenbaar aan hare ach- 
terwaartsche  inplanting der rugvin en talrijke schubben op eene overlangsche rei. 


S U B F A M I L I A  III   C Y P R I N I F 0 R M E S. 
KARPERVORMIGEN. 


Cyprinoidei corpore oblongo vel elongato compresso, vulgo squa- 
moso, squamis cycloideis. Caput plus minusvc compressum alepido- 
turn. Cirri nunquam plus quam 4, frequenter nulli. Rictus latera ca- 
pitis attingens vel subattingens. Dentés pharyngeals varias formas 
referentes, uni- ad tri-seriati. Pseudobranchiae pectiniformes vel glan- 
dulaeformes. Apertura branehialis lata. Pinnae pectorales et ventra- 
les nunquam disciformes, pectorales radio superiore tantum simplice. 
Vesica natatoria bipartita. 

Aanrn. De Cyprinifovnies zijn de karperachtige visschen bij uitnemendheid. 
Wat door de meeste schrijvers over Cyprinoïden geschreven is, heeft uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend betrekking tot deze subfamilie, en zoo hebben ook de aan 
het hoofd van dit deel gegevene schetsen van den ontwikkelingsgang der kennis van 
de Cyprinen voornamelijk betrekking tot de Cypriniformes. Zij bevatten dan ook 
meer dan negen en een half honderd bekende soorten , terwijl men er van de 
beide andere subfamiliën te zamen noor geene honderd kent. 

Terwijl de Cobitiforaes en Homalopteraeformes tot twee werelddeelen van het 
oostelijk halfrond zijn beperkt, ziet men de Cypriniformes zich niet alleen ook over 
geheel Afrika verbreiden, maar zij bewonen ook bijkans geheel Noord-Amerika en 
dat  zelfs nog in zeer talrijke soorten. 

De studie van de geograpische verbreiding der Cyprinoïden levert de belangrijkste 
uitkomsten  op ten opzigte van de Cypriniformes. 

In nog mindere mate dan de zoetwater-Siluren hebben de. Cyprinen, in het alge- 
meen, de grenzen kunnen overschrijden, haar door de 'natuur gesteld. Er zijn 
geene soorten onder ze, die zich vrijwillig buiten het water begeven of lang buiten 
het water kunnen leven. Zij zijn er ook niet op gebouwd, en zoo al vele Cobitifor- 
mes zich insgelijks, hoezeer met minder gemak dan de Siluren , in eene bepaalde 
rigting buiten het water kunnen bewegen , is hun ademhalingsstelsel er niet op 
ingerigt, oui de hoeveelheid water te bevatten en te behouden, noodig tot eene 
eenigzins gerekte bevochtiging der kieuwen. 


100 

Desniettegenstaande is de geograpische verbreiding van sommige soorten zeer 
groot, zelfs van de zoodanige, van welke gecne kunstmatige overplanting te vermoeden 
is, en noodzakelijk moet men daarbij denken aan eenc gelijktijdige schepping dei- 
soorten in de stroomgebieden waarin ze thans nog leven. Aan dun anderen kant 
is het ook voor de Cvpriniformes waar, dat geene enkele soort der oude wereld 
tevens natuurlijk voorkomt in de nieuwe wereld, en dat in beide halfronden de 
grenzen der verschillende soorten en geslachten soms zeer scherp zijn gesteld. 
Zelfs de geslachten zijn, bijkans zonder uitzondering, in de beide wereldhelften 
verschillend. 

Slechts van Acomus, Lcuciscus, Alburnus en Gobio vindt men soorten zoowel in 
de oude als in de nieuwe wereld. 

leder groot' gewest heeft voorts niet alleen zijne hem eigene soorten maar ook 
nergens anders voorkomende geslachten aan te wijzen. Zoo vindt men, om uit 
de talrijke voorbeelden, welke men zich uit het te geven algemeen overzigt der 
soorten zelf kan kiezen, eenige weinige meer bepaald aan te wijzen, Epalzeórhyrfchos 
slechts in den Indischen Archipel, Abrostomus slechts aan de Kaap de Goede Hoop, 
Cyprinion slechts in Perzië en Syrië, Pseudogobio slechts in Japan, Aulopyge slechts 
in zuidoostelijk Europa, Elopichthys slechts in China, Esomus slechts in Bengalen 
en Hindustan, enz. 

Eene grondige herziening derhonderde soorten van Cvpriniformes en der geslachten , 
uit ze gevormd, is noodzakkelijk te achten. Het is cene moeijclijke taak, welker 
volvoering misschien vooreerst niet mogelijk is door het verspreid zijn van het ma- 
teriaal in de verschillende museen van Europa, Amerika en Azië. 

Ik heb die herziening bewerkstelligd voor alle soorten, welke ik zelf bezit, doch 
vermits in deze gewesten geen enkel ander ichthyologisch kabinet bestaat, heb ik 
haar niet verder kunnen uitstrekken. 

. Intusschen ben ik door het onderzoek dier soorten geleid tot de studie van het 
bestaande litterarisch materiaal en ik hel) daaruit de overtuiging erlangd , dat , even- 
zeer als de archipelagische Cyprinifornies tot talrijke met groote juistheid te ken- 
merken genera behooren , ook zeer vele der door de verschillende ichthyologen in den 
nieuweren tijd opgestelde buiten-archipelagische genera, inderdaad als natuurlijke 
geslachten beschouwd moeten worden. En zoo zijn, zelfs na verwerping van talrijke 
minder goed gevestigde, mijns inziens nog meer dan 100 genera van Cvprini- 
formes te behouden. 

Zooals boven reeds is gezegd, kunnen die talrijke geslachten in twee groote groepen 
geplaatst worden , in die der Phalakrognathinen en die der Cheilognathinen. De 
geslachten der Cheilognathinen winnen het in talrijkheid verre van die der Phala- 
krognathinen , even als zij  veel rijker zijn aan soorten. 


COHOES  I  PHALACROGNATHINI. 
NAAKTKAKIGEN. 


Cypriniformes maxilla inferiore margine libero nuda, labio inferiore 
non vestita, vagina vel lamina cornea decidua protecta. 

Nadat de heer Agassiz in 1S37 het voorbeeld gegeven had, het geslacht Chon- 
drostoma van de overige Cyprinifornies af te zonderen , op grond van den eigenaardigen 
bouw der monddeelen, beproefde men, ook talrijke buiten- europesche Cypriniformes 
naar  den bouw der monddeelen , onder verschillende geslachten te brengen. 

Wel had reeds Cuvier in 1S17 het geslacht Labeo opgesteld, maar zijne kenmerking 
bepaalde zich, wat de vorming der monddeelen betreft, tot de opgave, dat de lippen 
er zijn. vleezig en merkwaardig dik, aan welke diagnose in 1S2S nog werd toege- 
voegd, dat de lippen er  dikwijls gekarteld zijn. 

De beide grootste ichthyologen van den nieuweren tijd hadden, zonder er zich van 
bewust te zijn, in Labeo en Chondrostoma de typen gevonden, niet, zooals zij meen- 
den , van twee geslachten , maar van twee groepen , talrijk aan geslachten , in welke 
zich weldra meer dan 200  soorten zouden komen rangschikken. 

Kubl en Van Hasselt hadden reeds van die geslachten opgemerkt , bij hun on- 
derzoek van de merkwaardige Javasche vormen der Phalakrognathinen. Zij reeds 
gevoelden het gewigt van de vorming der monddeelen bij de verdeeling der geslachten , 
doch hun vroegtijdige dood heeft hen belet, hunne zienswijze ten deze nader te ont- 
wikkelen. Hunne geslachten Crossocheilos , Lobocheilos , Diplocheilos en Labiobarbus 
zijn niets anders als typen, verkregen door ontleding der grondtype van Cuvier's 
Labeo. 

De heer MacClelland vestigde, bij de opstelling van de meerdere zijner geslachten, 
insgelijks zijne aandacht op den bouw der monddeelen, zonderde bijzonderheden in 
dien bouw echter naauwkeurig te bepalen. Zijne genera Cirrhinus (met Labeo als 
subgenus), Oreinus, Gobio en Gonorhynchus omvatten uitsluitend Phalakrognathinen; 
Cirrhinus, Gobio en Gonorhynchus (alle van eene geheel andere beteekenis dan bij 
Cuvier) alle soorten van de grondtype Labeo, Oreinus soorten van de grondtype 
Chondrostoma. 


102 

A. Smith vond in  Abrostoinus eenc nieuwe ondertj'pe van Labeo. 

Dan 'ila en Llohita, evenzeer aan de. grondtype van Labeo ontleend endoorden 
heer Valenciennes in het jaar 1812 opgesteld, zijn onderdeden van het geslacht 
Labiobarbus,  zooals het door Kuhl en Van Hasselt werd begrepen. 

lleckel stelde in 1842 voor zijne genera Cyprinion, Scaphiodon, Gymnostomus, 
Chondrochylus en Chondrorhynchus , alle ondertypen van Chondrostoma ; alsmede 
gnathus en Discognathus ," welke ondertypen zijn van Labeo. In 1817 voegde 
hij daarbij nog de geslachten Dillonia, Schizopyge en Aspidoparia, welke evenzeer 
aan de grondtype van Chondrostoma zijn ontleend, terwijl hij zijne genera Chondro- 
chilus en Chondrorhynchus tot het eigenlijke geslacht Chondrostoma terug bragt. 

Oak in Noord-Amerika had men reeds in ISIS eenc type ontdekt, door Rafinesque 
met den naam Exoglossum bestempeld, welke na verwant is aan de grondtype 
van Labeo.   Ook het geslacht Pimephales van Rafinesque schijnt daaraan  verwant 

te zijn. 

Talrijke andere noord-amerikaansche typen, in het laatste tiental jaren opgesteld, 
schijnen evenzeer, wat den kaak- en lipbouw betreft, tot de grondtype van Labeo 
te behooren , zooals llyborhynchus, Hybognathus en Campostoma van den heer 
Agassiz; Lavinia, Dionda, Algoma, Orthodon, Algansea, Siboma en Cliola van 
den heer Girard; Cochlognathus van de hecren Baird en Girard; en Mylocheilus 
en Mylopharodon van den heer Ayres. 

\lle deze geslachten, hoezeer door den bouw der monddeelen aan Labeo ver- 
want, naderen door hun tandenstelsel meer tot de grondtype Chondrostoma en meer- 
dere hunner zijn zelfs door de hoeren Agassiz en Girard opgebragt als Chondro- 
stominen, hoezeer de zin dier groep niet gelijk is aan dien, welke in dezen arbeid 
daaraan is gehecht. 

lleckel heeft in de // Nachtrag zur Charakteristik und Classification der Cyprineé'n- 
Gattungen" de genoemde grondtypen van Labeo en Chondrostoma zeer goed on- 
scheiden , maar hij  heeft ze geen' naam gegeven. 

Voor wie in de hier opgesomde genera slechts de geslachten Labeo Cuv. en Chon- 
drostoma Ag. zou willen erkennen, zou de groep A van Heckel's Temnochilae Labeo, 
de groep 1! der Temnochilae Chondrostoma voorstellen. 

Ik neem die groepen als natuurlijke groepen aan en noem ze naar hare grondt) [ten 
Labeoninen en Chondrostominen. 

Maar bovendien erken ik in die groepen nog meerdere generische typen , deels 
aan andere ichthyologen onbekend gebleven, deels ook door hen over het hoofd 
gezien. Deze typen zijn, voor de Labeoninen de geslachten Epalzeorhynchos, üis- 
cognathichthys. Diplocheilichthys, Schismatorhynchos, Rohitichthys , Barbichthys, 
Morara, Opistocheilos, Tseudogobk», Scmiplotus; —en voor de Chondrostominen 
de genera Mrigala en Achcilognathus. 


Over alle deze geslachten wordt hieronder nader gehandeld. 

Ik moet hier nog aanteekeuen dat, alhoewel mijne Phalakrognathinen aan Meckel's 
Temnochilae beantwoorden, Ileckel's benaming even als zijne diagnose daarvan 
» maxilla inferiorc in adem cartilagineam attenuata" minder juist zijn, aangezien 
de onderkaak bij eenige geslachten , zooals Lobocheilos , in stede Van met een" sche: - 
pen rand te eindigen , buitengemeen dik en  stomprandig is. 


ST.IRPS  I.  LABEONINI. 
LIPKARPERS. 


Cypriniformes  phalacrognathini ,  labio  inferiore  vario  modo  con- 
structs, reflexo. 

Aanni. De Labeoninen omvatten alle Phalakrognathinen, bij welke eene onderlip 
aanwezig is, welke, verschillend gebouwd, echter altijd dit kenmerkende heeft, dat zij 
den vrijen rand der onderkaak niet bereikt en van de ondervlaktc der onderkaak 
teruggebogen of teruggeslagen is. 

De afdeeling A der Tcmnocheilac van Ileckel omvat slechts de geslachten met diïe- 
reijige plaveiselgewijzc kcclgatstandcn en heeft alzoo eene meer beperkte betcekenis 
dan de Labeonini, tot welke hier ook alle noord-amerikaansche Phalakrognathinen 
gebragt zijn, welke in dentitie alle van de Labeoninen der oude wereld, Japan 
uitgezonderd, verschillen. 

Men kan de Labeoninen 'naar het tandcnstclsel in twee groepen splitsen. Alle ge- 
slachten der oude wereld, met uitzondering slechts van Pscudogobio van Japan, 
hebben u dentés aggregati triseriati" en twee tot vier voeldraden, terwijl bij de aitie- 
rikaansche Labeoninen de plaveiselgewijzc rangschikking der tanden standvastig 
ontbreekt en de tanden zelve in slechts eene enkele of dubbele rei zijn geplaatst 
(misschien slechts met uitzondering van Mylopharodon Ayr. en Mylocheilus Ag. 
omtrent welke van eene afvallige derde rei gesproken wordt). 

Van de Labeoninen der oude wereld heb ik de geslachten Epalzeorhynchos , Cros- 
socheilos, Diplocheilichthys, Lobocheilos, Schismatorhynchos, Morulius, Larbich- 
tliys en Morara naar de natuur kunnen onderzoeken en ik ben daardoor overtuigd 
geworden van het hoog gewigt voor de generische rangschikking van den bouw 
der lippen en kaken. 

e herziening der overige geslachten van de Labeoninen, naar de van ze bekend 
:vens, heeft mij geleid tot  het beproeven van  hunne meer juiste be- 
paling en liet is mij daarbij  noodzakelijk voorgekomen, van 3ommige dier geslachten 
enkele soorten af te zonderen en ze tot eigene generische typen te brengen.   Hiertoe 
toren de geslachten Ilohitichthys, Opistocheilos,  Semiplotus en Pseudogobio. 


105 

Heeft de meer naauwkeurige kennis van zoovele soorten van Labeoninen toegelaten 
het meer bepaald omschrijven van meerdere generische typen, die kennis heeft ook haar 
licht teruggekaatst op vele soorten, vooral de door Buchanan en den heer MacClelland 
van Bengalen bekend gemaakte, welker beschrijvingen te kort of welker afbeel- 
dingen te gebrekkig zijn, om daarnaar alleen hare generische verwantschappen te 
bepalen. Ik heb getracht die soorten tot hare juiste geslachten terug te brengen, 
en hoezeer vopr vele de gegevens daartoe onvoldoende waren , geloof ik aan vele an- 
dere Buchanansche en MacClellaudsche soorten hare ware betcekenis te hebben 
teruggegeven. 

De Labeoninen zijn onder de Cypriniformes het naaste verwant aan de Ilomalo- 
pteraeformes en Cobitiformes. Deze subfamiliën zouden, wegens bouw van de onder- 
kaak en lippen, tot de Labeoninen behooren, indien kenmerken van eene hoogere 
orde ze niet in groepen van hoogere waarde deden plaatsen. 

De geslachten, welke het naast in verwantschap staan met de genoemde subfa- 
miliën, zijn Epalzeorhynchos , Crossochcilos, Blatycara, Discognathus en Discogna- 
thichthys. 

De soorten en geslachten der Labeoninen zijn veel talrijker dan die der Ckon- 
drostomiuen.   Zij  maken ongeveer 75 pCt. uit van  alle Pha] .1. 

Betrekkelijk het talrijkste zijn zij op de Soenda-eilanden, van waar reeds 43 
soorten bekend zijn. liet vaste land van Azië voedt meer dan 70 bekende species 
en ook Noord-Amciïka heeft nog meer dan 50 soorten aan te wijzen. In Afrika 
evenwel zijn zij, volgens ons tegenwoordig weten, veel zeldzamer en slechts 13 in 
getal, terwijl zij in Europa volstrektelijk ontbreken. 

Eene nadere bepaling der geslachten van de Labeoninen der oude wereld is, 
met de bestaande gegevens, weinig moeijelijk. 

Voortreffelijke kenmerken vindt men in den bouw van den achtersten onverdeelden 
rugvinstraal, in zijne beenachtigheid of niet beenachtigheid, in zijn getand of tan- 
deloos 'zijn. 

Andere uitmuntende kenmerken zijn gelegen in het gekarteld of niet gekarteld 
zijn van den vrijen rand van den snuit; in de snuitgroeven cu zijdelijke snuit- 
aanhangsels; in het al of niet vereenigd zijn van de bovenlip met de onderlip en 
de wijze van die vereeniging; in de gedaante en rigting der achterlipsgroeve of 
groeven; in de gedaanteen de geaardheid der kaken zelve; in de kin:;- ';  in 

de gedaante der lippen en haar gefranjed of niet gefranjed zijn; in de geaardheid 
der aarsschubben , enz. De voeldraden en de bijzonderheden van het tandenstelsel ko- 
men bij de Labeonineu-geslachten der oude wereld slechts in de tweede plaats 
in  aanmerking. 

Moeijelijker, althans naar de bestaande gegevens, schijnt de juiste bepalin" der 
geslachten van Noord-Amerikaansche  Labeoniuen.   liet is ook de vraag, of zij alle 

14 


îoe 

kunnen behouden blijven,, en indien ik ze hieronder alle opvoer, is het meer omdat 
de gegevens ontbreken om over hunne waarde beslissend uitspraak te doen. Naai- 
de bestaande gegevens te oordeelen zijn vele dier geslachten op kenteckenen gegrond, 
welker generisrhe waarde zeer aan betwisting bloot staat, doch het kan zijn, dat 
andore meer gewigtige kenmerken zijn over het hoofd gezien, even als zulks met 
vele geslachten  van Labeoninen van het oostelijk halfrond het geval  is  geweest. 

Van de voortreffelijke natuuronderzoekers, welke die geslachten hebben doen ken- 
nen en thans nog in Noord-Amerika leven, mag gewis een meer uitvoerig onderzoek 
van de talrijke door hen ontdekte soorten te genioet worden gezien. 

De geslachten der Labeoninen laten zich overzien als volgt. 

1 Denies pharyngeals triseriati. Corpus scpiamatum. 
a. Pinna dorsalis anacantha. 

1. Rostrum  margine  libero  crenatum.  Rictus  parallelogrammicus. Cirri  2 
ad 4. Squamae magnae. 
au. Labium inferius cum labio superiore unitum. 

* Rostrum integrum utroque latere processu conico mobili munitum: 
Mentum disco suctorio nullo. 

Epahcorhynchos Blkr. 
*' Rostrum sulco transverso bipartitum, lateribus processu nullo. Men- 
tum disco suctorio. 

Discognatlnis Heck, (ex parte). 
bb. Labium inferius cum labio superiore non unitum. Rostrum integrum 
processubus nullis. Mentum disco suctorio nullo. 
Crossochellos V.  Hass.  Blkr. 
1. Rostrum margine  libero non crenatum. 

aa. Mentum  disco  suctorio.   Rostrum integrum.   Labium  inferius cum 
labio superiore unitum. Squamae  magnae. 
Biscognatliichtltys Blkr. 
bb. Labium inferius lobum vario modo circumscriptum sed non discum 
suctorium efficiens.   Squamae magnae. 

* Rostrum sulco profundo longitudinali bipartitum. 

Platycara McCl. 
Rostrum  sulco  longitudinali nullo. Maxilla inferior incrassata car- 
noso-cartilaginea. 

§ Labium inferius cum labio superiore non unitum.  Rostrum sul- 
co transverso bipartitum.   Cirri 4. 

Sc/iis matorliynchos Blkr. 
Labium  inferius cum labio  superiore unitum, continuum. Cirri 
2  ad 4. 


107 

û  Labium superius cum labii  inferions  margine anteriore con- 
tinuum. 

* Rostrum  utroque latere lobo munitum.   Os suborbitale an- 
terius sat lon^e ante orbitam situm. 
Labeo Cuv.,  Blkr. 
;ss Rostrum non lobatum, 

f Rostrum  sulco  transvero  bipartitum.   Labium  inferius 
crenulatum. 

Tijlognatlms Ileck. 
f Rostrum  integrum.  Labium  inferius  non   crenulatum , 
Os suborbitale anterius orbitae approximatum. 
Diplocheilicldhys Blkr. 
ô' Labium superius facie  labii inferioris  superiore intra raargi- 
nem insertum. 

Lobocheilos V. Hass., Blkr. 
cc Labium  inferius simpliciter  reflexum,  nee  lobatum  nee  disciferum. 
Squamae magnae vel médiocres. 

:' Labia fimbriata vel crenulato-papillata.  Cirri 4 ad 2. 
§ Labia superius et inferius fimbriata. Rictus ore aperto ovalis. 
û Sulci postlabiales  2  longitudinales  istlimo  lato distantes. Os 
suborbitale anterius orbitae approximatum. 
Boàita Val. 
ô' Sulcus  postlabialis unie us transversus semilunaris. Os subor- 
bitale anterius sat longo  ante orbitam situm. 

Morulius Bucli., Blkr. :=!  Chrysopkekadion Blkr. 
V Labium  inferius tantum fimbriatum. Os suborbitale anterius sat 
longe ante orbitam situm. 

Rohitichtligs Blkr. 
§  Labium superius tantum papillatum. Rictus ore aperto subparallelo- 
grammicus. Maxilla inferior margine libero tenui. 
Danc/ila Val. 
*' Labia nee fimbriata nee papillata. 
§ Labium  superius  crassum,  carnosum. Cirri 4. Squamae parvae. 
Rictus parallelogrammicus. 

Abrostomus Smith. 
§' Labium  superius valde gracile, membranaceum,  ante maxillain 
superiorem pendulum.   Squamae magnae. 

ô Rictus angulatus.  Os suborbitale anterius formam pedis equini 
subsimüans.  Cirri 4. 


ÎOS 


Barbicldlnjs Blkr. 
*' Rictus semilunaris. Os suborbitale anterius pentagonum. Cirri 
nulli. 

Mor ar a Blkr.. 
b. Pinna dorsalis radio simplice postico ossco. 

1. Spina dorsalis edentula.  Squamae  niagnae, anales ceteris  non  majores. 

Pinna dorsalis multiradiata. Cirri nulli. 
Semiplolus Blkr. 

2. Spina  dorsalis postice serrata. Squamae parvae, anales ceteris  mul to ma- 
jores. Pinna dorsalis pauciradiata. Cirri 4. 

- • • Opistocheilos Blkr. 

11. Dentés pharyngeales  biseriati vcl uniseriati. 
a. Spina dorsalis ossea Dentés pharyngeals cultriformes 4/4. Cirri nulli, Squamae 


ruairnae. 


1. Maxillae cochleariform.es margine libero acutae. 

Coclilog nal hits Baird Gir. 

2. Maxilla non cochleariformes. 

Pimepàales Raf. 
b. Spina dorsalis  nulla. 

1. Cirri 2 supramaxillares. 

ao. Dentés pharyngeales graciles acuti uniseriati 5,5. Labium inferius re- 
flexum trilobatum. Regio thoraco-gularis alcpidota. Anus pinnis ven- 
tralibus approximatus. 

Pseudogobio Blkr. 
bb. Dentés pharyngeales molares, persistentes biseriati 2.5 5.2. Rictus sub- 
terminalis., horizontalis. 

JUyïocJieilos Ag. 

2. Cirri nulli. 

aa. Dentés pharyngeales molares, persistentes biseriati 2.5 5.2 vel 2 '1 4.2. 
Rictus magnus. 

Jlfy/op/iarodon Ayr. 
bb. Dentés pharyngeales cultriformes. 

* Labium inferius bilobum. Dentés biseriati 1.4/4.1. 

l'xorjlossum B.af. 

* Labium inferius non lobatum. 
§ Dentés pharyngeales biseriati. 

ù Pinna dorsalis post ventrales  incipiens. Rictus  curvatus.  Dentés 
1.1 4.1, facie masticatoria elongata gracili.  Squamae  médiocres. 
Camposioma Ag. 


109 

ô' Pinna dorsali3 supra vel ante ventrales incipiens. Rictus parvus 
terminalis. Dentés 1.4/5.2 facie raasticatoria nulla. Squamae 
magnae. 

Siboma  Gir. 
§'  Dentés pharyngeals uniseriati. 

ô Os inferum. Squamae magnae vel médiocres. 

f Pinna dorsalis supra vel vix ante pinnam analem desinens. Rictus 
ore clauso transversus. Dentés uniseriati 5/5. Maxilla inferior 
acie truncata. 

Lavinia Gir. :=!  Acrocheihis A g. 
f' Pinna dorsalis ante analem desinens.  Dentés 4/4. 

ô Dentés non uncinati. Maxilla inferior acie rotuudata. Pinna dor- 
salis supra pren traies incipiens. 
Dionda Gir. 
ô' Dentés facie masticatoria sublineari.  Rictus parvus. Pinna dor- 
salis  ante  pinnas  ventrales  incipiens.  Caput  subtruncatum. 
Corpus elongatum ? 

Algoma Gir. 
ô" Dentés facie  masticatoria lineari.  Rictus  parvus liorizontalis. 
Pinna dorsalis supra  pinnas ventrales incipiens.  Maxilla in- 
ferior acie  late  rotundata.  Rostrum  gibbosum  truncatum. 
Corpus oblongum. 

Hyborhynchus Ag. 
o  Os terminale.  Pinna dorsalis  supra  vel  ante pinnas ventrales in- 
cipiens. Dentés 4/4 vel 5 5. 
f Dentés  vix  vel  non  uncinati  4/4  facie  masticatoria lineari. 
Maxilla inferior symphysi tuberculo munita. Squamae magnae. 
Corpus  elongatum compressum. 
Hyhocjnatlius Ag. 
f' Dentés lanceolati,  subrecti. 5/5.  Maxilla  inferior  symphysi tu- 
berculo munita. Squamae parvae. Cornus  subfusiformc. 
Ortîiodon  Gir. 
f" Dentés raptatorii uncinati  4/4, facie  masticatoria nulla.  Rictus 
amplus.  Rostrum  rotundatum.  Squamae magnae. Corpus elon- 
gatum compressum. 

Cliola Gir. 
Y' Dcntcs  4/4 vel 5/5. Rictus  mediocris obliquus.  Rostrum  acu- 
tiusculum.  Squamae  magnae vel médiocres.  Corpus oblongum 
compressum. 

Algansea Gir. 


Species Laleomiwrum haciisque cognitae. 

Habit. 
Epalzeorhynchos kallopterus  Blkr =:  Barbas kalopterus Blkr. Sumatra, Borneo. 

Discognathus crenulatus Ileck Persia. 

// fusiformis Ileck.     India. 

* obtusus Ilcok Syria. 

/' rufus Heck Syria. 

? bimaculatus  Ileck. —  Gonorhynchus biiuaculatns 

McCl Bengala. 

? caudatus Heek. z=x Gonorliynchus caudatus -\IcCl. 
Crossocbeilos (Crossocbcilos) oblongus V. Hass. a  Labeo ob- 

longus Val Java, Sumatra 

// ( // ) latius  Blkr —  Cyprinus  latius  Bach, a  Gono- 
rh melius macrosomus McCl. =: Cirrhina latius Val. 
= Rohita macrosomus Heek  ......   %  . Bengala. 

it?) gobioides Blkr =: Cyprinus 'mosario Buch.? — 
Gonorhynchus gobioides IMcCl. s Rohita gobioi- 
des Heek. s Cyprin heriliva Val Bengala. 

/' ( // ) gohama Blkr a Cyprinus gohama Buch. a Cy- 
prinus dyangra Buch. — Gonorhynchus gohama 
McCl. s Gonorhynchus brevis McCl. :=i  Cirrhina 

gohama Val. a Rohita brevis Ilcck Bengala, 

h (Crossocheilichthys) cobititis Blkr a  Lobocheilos cobi- 

tis  Blkr Java, Sumatra. 

" ( ' ) Langei Blkr. Sumatra. 

( 11 ) diplocheilos Blkr a  Barbus diplocheilos Heek a 

Tylognathus  barbatulus  Heek Cashmir. 

a  ( // ) nanus Blkr a  Tylognathus nanus Heck.   .   . Syria. 
/ r (</? ) porcellus Blkr a Tylognathus porcellus Heck.  . India. 
( 11 ) hirticeps Blkr a Gobio hirtieeps Rüpp , a ? Dis- 
cognathus hirticeps Heck, a Dangila ? hirticeps 

Val Abyssinia. 

( » ) quadrimaculatus Blkr =5 Gobio quadrimaculatus 
Rüpp. = ? Discognathus quadrimaculatus Heek. 
- Dangila'- quadrimaculata Val Abyssinia. 


Ill 


Discognathichthys variabilis  Blkr a Discognathus  variabilis 

Heck Syria. 

a   brachypterus  Blkr =:  Gonorhynchus  brachypterus 

]\IcCl. =3 ? Discognathus  brachypterus  Heck,   .   . India. 
n   petrophilus Blkr=^ Gonorhynchus petrophilus McCl. 

— ? Discognathus petrophilus Heck Bengala. 

//   rupeculus  Blkr =!  Gonorhynchus  rupeculus  McCl. 

a ? Discognathus rupeculus Heck Bengala. 

//   lamta  Blkr =:  Cyprinus  lamta  Buch.  =:  Cypri- 

nus godivava Buch. =3  Gonorhvnchus lamta McCl. 


—  Barbus lamta Val. a  Tvlognathus lamta Heck. Bengala. 
Platycara nasuta  McCl a Balitora nasuta Val Kasyah. 

* Schismatorhynchos heterorhynchos Blkr ;=i Lobocheilos hetcro- 

rhynchos Blkr =:  Schismatorhynchos  lobocheiloides 

Blkr , Sumatra. 

// ricnorhynchos Blkr :=! Gobio ricnorhynchos McCl. 
£ Labeo ricnorhynchos Heck, a Cyprin ricnorhyn- 
que Val ;   .   .   . Bengala, Assam. 

n gotyla Blkr ^ Cypri&us gotyla Gr. :=; Gonorhyn- 
chus gotyla McCl a Barbus gotyla Val. s Disco- 
gnathus cotyla Heck Bengala. 

// falcatus Blkr a Cyprinus (Bangana) falcata Gr. 
a Gobio malacostomus McCl. =s Labeo malacostomus 
Val. a Isocephalus falcatus Heck.— Lobocheilos? 
falcatus  Blkr India. 

* Labeo (Diplocheilos)  erythropterus  Blkr — Diplocheilos ery-  ' 

thropterus V. Hass. :=: Labeo erythropterus Val. .   . Java. 

//(//) lucas Blkr =: Lobocheilos lucaa Blkr Java. 

//(//) rohitoides Blkr=: Lobocheilos rohitoides Blkr.   .   . Java. 

a ( n ) boga Blkr ;=; Cyprinus boga Buch. =5 Gobio bo- 
ga McCl. =3 Cyprinus arhiza Buch.=: Cyprinus pan- 
gusia Buch. — Gobio pangusia McCl. (As. Res. 
XIX tab. 42 f. 1) 7X Isocephalns boga Heck. =: Gym- 
nostomus arhiza Heck. =3 Leuciscus pangusia Val. 
^ Leuciscus arhiza Val Bengala. 

'/ ( a?) pangusia Blkr =: Cyprinus pangusia Buch. var. 
=3 Gobio pangusia McCl. (As. Res. XIX tab. 42 
fig.  1 , b.) Bengala. 

// ( // ? ) (?) isurus Blkr =: Gobio isurus McCl. =: Leuciscus 


112 

isurus  Val.   '.....:::::.. Assam. 
Labeo  (Diplocheilos?)  dero McCI. a Cirrhina  dero Val. 33 

Isocephalus dero llcck Ben"-ala 

// (//?) pausio Blkr s Cyprinus pausio Bueh. a Cirrhinus 

pausio McCI. — Isocephalus pausio lleck. .   .   . Bengala. 
/'  ( // ? ) breviceps Blkr —  Cirrhina breviceps Val. S3 Isoce- 
phalus breviceps Heek Java. 

// (Labeo)  niloticus  Val. =3  Cyprinus  niloticus Forsk.  = 

Labeo coubi Rüpp Nilus. 

//(//) Forskalii  Rüpp., an et Val? = Cyprinus niloticus 

var. b. Forsk :   .   .   .   . Nilus. 

'  ( " ) vulgaris Heek. =3 Cyprinus niloticus Géoffr. =3 Chon- 

drostoina dembensis Val. (nee Rüpp.) Nilus. 

//(//) horie Heek. Nilus. 

//(//) sela Val. =3 Labeo  sellii Heek Nilus, 

f ?(//?) rufescens Heek. =3 Cyprinus rufescens  Hass.   .   . Palaestina. 
u?(i/ ) rostratus Heek. a  Cyprinus rostratus Tiles.   .   . India. 
( 11?) angra  Blkr sa  Cyprinus  angra Buch. a Cyprinus 
I'     na)  Hamiltonii  Gr. s Gobio angra McCh 
=: Isocephalus Hamiltonii Heek. £3  Gobio ancra 

Eengala. 

*?( // ) curniuca Blkr 33 Cyprinus curmuca Buch. 0 Go' 

curmuca McCI. 33 Isocephalus curmuca Heek. .   . Hindustan. 
n? lu?) dyocheilos McCI. =3 Catostomus? dvocheilos McCI. 

C ; prin goréa Val. =3 Tylognathus dyochylos Heck. Assam. 
altivelis  Pet.  (nomen tantum mihi cognitum).  .   .   . Africa (Mossamb ) 
congoro  Pet.  (   // h     u h     )..'.„(   u     ) 

a   cylii .'et. (   // h     11 11 .   .    v   {    »     ) 

Tyloj omus  Heek. =3 Varicorhinus diplosfoinus 

=3 Tvlognathus Valenciennesii lleck. =3 Labeo 

diplostomus Val.    ; Cashmir. 

« ..hol Heek. 33 Leuciscus saiulkhol. Syk. .   . Deccan. 

»    ?? chitulHeck. — Leuciscus chitul Syk Deccan. 

Dij' s pleurotaenia  Blkr =3  Lob 3 pleurotae- 

nia Blkr Sumatra- 

Lobo~heilos (Lobocheilos)  falcifer V. Hass. =3  Labeo  falcifer 
V.  Hass. 33 Labeo falcifer  Val. 33  Tylognathus 

, Java, Sum;. 

» ( '/ ; Java. 


113 


Lobocbeilos (Lobocheilos) Sclnvanefeldii  Blkr.   .'.'.'.. 

■//?( //?) Hasseltii Blkr^ Barbus Hasseltii Blkr.   .   . 

ii (Gobionicbtbys) lipocbeilos Blkr :=3 Chondrostoma lipo- 

cbcilos Val. s  Cbondrostoma lipocbeilos Val. s=! 

Tylognathus  lipocbeilos  Heek.  =;  Gobio javani- 

cus Blkr ;=i  Lobocheilos  (Gobionichthys)  javani- 

cus Blkr 

11 ( n ) niicrocephalus Blkr =3 Gobio rnicroceplialus Blkr. 

11? ( //?) bispidus Blkr =s Labeo bispidus Val.   .   .   . 

Rohita (Robita) melanopleura Blkr.    ........ 

// ) borneënsis Blkr 

// ) Kuhli  Blkr 

11 ) Hasseltii Val. =: Robita leiorhynchus Blkr ;=s Ro- 
bita Artedii Blkr 

// ) rnicrocepbalus Val. : 

// ) brachynotopterus Blkr 

// ) Schlegelii Blkr 

// ) Waandersi Blkr 

// ) Kappenii Blkr 

a ) kahajanensis Blkr 

11 ) vittata Val. —  Robita erythrura Val. a Robita 

erytbrurus Blkr 

11 ) triporos Blkr 

11 ) enneaporos Blkr 

// ) oligolepis Blkr 

v ) nandina  Val.  =:  Cyprinus  nandina  Bucb.  =: 
Labio  filaiuentosus  Swus. =;  Cirrbinus  nandina 

McCl 

* ) macronotus Blkr—  Cirrbinus macronotus McCl. 

11 ) Dussuniieri Val 

11 ) Duvaucelii Val 

11 ) fimbriata Val. —  Cyprinus  bmbriatus  BI.? 
// ) gonius Val. =: Cyprinus gonius Bucb. =2 Barbus 
gonius Cuv. ■=.  Cirrbinus gonius McCl.   .   .   . 
» ) rostellatus Val — Robita rostellata Heek.   .   .   . 
11 ) chagunio  Val. =;  Cyprinus chagunio  Bucb. =: 

Robita changurio Heek 

11 ) lineata Val 

u ) Lescbenaulti Val 


Java,  Sumatra. 
Java. 


// 

* 

II 

H 

II 

* 

II 

* 

II 

■H': 

II 

* 

II 

ik 

II 

* 

II 

Java. 

Java. 

Java. 

Sumatra, Borneo, Siaui. 

Borneo, Siain. 

Sumatra. 

Java, Sumatra , Borneo. 

Java. 

Sumatra. 

Sumatra, Borneo, Siain.' 

Banka. 

Borneo. 

Borneo. 


Java, Sumatra, Borneo. 
Sumatra, Borneo. 
Sumatra. 
Banka. 


Bengala , 


Pegu. 

Bengala, Assam. 
Hindostan. 
Bengala? 
Hindostan. 


Bengala. 


Pegu. 

Bengala. 
Pegu. 
Hindostan ? 


10 


114 

Rohita (Roliita) cursis Val. s Cyprinus cursis  Buch. s Cy- 
prinus cursa Buch. s Cyprinus curchius Buch. = 
Labeo cursis McCl. =5 Labeo curchius McCl. jüj La- 
beo cursa Val. s Roliita kursis Heek Ben<*ala. 

(   f ) tincoidcs Val ? 

//(//) Rouxii Val Hindustan. 

*  (Rohitodcs) ccphalus Blkr :=! Labeo ceplialus Val.  .   .  . Pegu. 
'/ ( // ) Valenciennesi Blkr =3 Labeo Uussumieri Val.   .   . Bengala. 
'/('/) Reynaudi Blkr :=: Labeo Reynauldi Val.   .   .   . Pegu. 
//('/) microlepidota Blkr :=: Labeo microlepidotus Val.   . Pegu. 
"(//) bengalcnsis Blkr :=: Labeo fimbriatus Val.   .   .   . Bengala. 
Morulius roliita Blkr —  Cyprinus  roliita  Buch. ~  Barbus 
roliita  Cuv. z=  Rohita  Buchanani  Val. —  Rohita 

roliita Heek. = Cirrhiuus roliita  McCl Bengala. 

chalybeatus Blkr ;=! Roliita chalybcata Val.  .   .   -. Bcngala, Pegu. 
a     Belangeri  Blkr =3  Rohita  Belangen Val. =3  Cir- 

rhina inicropogon Val Bengala. 

calbosu  Blkr =:  Cyprinus  calbosu  Buch. ~  Bar- 
bus calbasu Cuv. —  Roliita calbasu Val. =: R.ohita 

kalbosu Val Bengala. 

//     velatus Blkr =:  Labeo vclatus Val. (Règn. an. ed. 

3*  Poiss. tab. 93  fig. 3) India? 

/'     Reynaudi  Blkr— Roliita  Reynauldi Val. s Roliita 

Reynoldi lleck Pegu. 

*- morula Blkr — Cyprinus morula Buch. =3 Barbus 
morula Cuv. ==  Cirrhiuus morula McCl. =3  Rohita 

moralius Val =2 Cyprinus morala Cr Bengala. 

v     pausius Blkr s Cyprinus pausius Buch Bengala. 

» joalius Blkr — Cyprinus joalius Buch. =3 Cirrhi- 
uus joalius AlcCl. = Roliita jaolius Val Eengala. 

musiha Blkr —  Cyprinus musiha Buch. =  Bohita 

muscha  Heek Bengala. 

i/ chrysophekadion Blkr =3 Cbrysophekadion polyporos 
Blkr =3 Bohita chrysophekadion Blkr =: Rohita 
polyporos Blkr zz  Rohita koilogencion Blkr zz  Ro- 

3 Blkr •   •   . Java, Sumatra, Siam. 

Bol. (is Blkr zz Labeo  senegalensis Val.   . Senegal. 

Dan is Val. — Labeobarbus leptocheilus Iv v. 11. 

=:  Dangila leptocheila  Val. =3  Dangila Cuvieri Val. = 


115 

Cyrene Cuvieri  Heck. .....:;..:.. Java, Sumatra , Borneo. 

Dangila cyanopareja Blkr :=!  Cyrene cyauopareja Heck.   .   . Philipp. 

* h   fasciata Blkr. Sumatra, Borneo. 

6    y   Kuhlii Val. :=: Cyrene Kuhlii Heck . Java. 

//   festiva Blkr— Cyrene festiva Heck Borneo. 

* a   ocellata Blkr !=j  Cyrene ocellata Heck. —  Dangila rni- 

crolepis Blkr . Sumatra, Borneo. 

* u   spilurus  Blkr.- Borneo. 

* h   sumatrana Blkr Sumatra. 

a   lipocheila Val. =: Cyrene lipocheilos Heck Java. 

/'   Lcscbenaultii Vul.— Cyrene Leschenaultii  Heck.   .   . Hindustan. 
//   philippinia Blkr =3 Cyrene philippinia Heck.    .   .   . Philipp. 

Abrostomus  capensis Smith. Prom. Bon. Spei. 

//   umbratus  Smith Prom. Bon. Spei. 

* Barbichthys  laevis Blkr^j  Barbus nutlicephalus V. Ilass. — 

Barbus laevis Val. ;=!  Barbus  gobioides  Blkr =5  Bar- 
bus  taeniopterus  Blkr .   .   ,   . Java, Sumatra, Borneo. 

* Morara morar Blkr •=; Cyprinus  morar  Buch. —  Pachysto- 

mus morar  Heck, ö Labeo morur  Val. ;=3  Leuciscus 

morar Blkr Bençala. 

// ? margarodes  Blkr ;=:  Cyprinus jaya  Buch. ?  =: Leu- 
ciscus mai'o-arodes McCl. =3  Pachvstomus  margarodes 

Heck ; .   :   . Bengala. 

Scmiplotus  MacClellandi Blkr ■=. Cyprinus semiplotus  McCl. Bengala. 
Opistocheilos plagiostomus Blkr =;  Schizothorax plagiostomus 
Heck. :=: Schizopyge plagiostomus Heck, s Oremus 
plagiostomus McCl.    .......... Afghanistan, Cashmir. 

u    sinuatus Blkr zz  Schizothorax  sinuatus  Heck. — 

Schizopyge sinuatus Heck Cashmir. 

y   ? nobilis  Blkr^ Racoma  nobilis McCl. •   .   . Afghanistan. 

y ?? proprius Blkr— Schizothorax proprius McCl. . Afghanistan 

Cochlognathus ornatus Baird Gir Amcr. Sept. (Texas). 

Pimephales promelas Raf. Ag Amer. Sept. (Ohio, Missuia).) 

//   fasciatus Gir. Amcr.  Sept (Yellowstone il) 

//   maculosus Gir Amcr.  Sept.  (Arkansas). 

Pseudogobio esocinus Blkr— Gobio csocinus  T. Schl. .   .   . Japonia. 
Mylocheilus  caurinus  Gr. :=!  Cyprinus  (Leuciscus)  caurinus. 

Richds . Arner. Sept. (Ast, Columbfl.) 

y   lateralis Ag. Pick Aru.S. (Colb. fl Or. Puget. S.) 


116 

Mylocheilus fraterculus Gr.   .;:::;::;::. Amer. Sept. (California). 
Mylopharodon conoceplialus Gr. ^ Gila conocephala 13. Gia.  . Amer. Sept. (California). 

//   robustus  Ayr Amer. Sept. (California). 

Exoglossum maxillingua Ag. =: Cyprinus maxillingua Les- =: 
Exoglossura Lesurianum Raf., Val. :=: Exoglossum Le- 
sueurianum Ilcck. =: Catostomus maxillingua  De Kay. Amer. Sept (Prov. unit. occ). 

// mirabile Gir. Amer. Sept. (Arkansas). 

Campostoma formulosum Gir Amer. Sepl. (Texas). 

11 anomalum A™, zz Rutilus anomalus Raf. — Ru- 
tilus melanurus Raf. =: ? Chondrostoma pullum Ag. 
— Exoglossum dubiuiu Kirtl. ^ Leuciscus pro- 
lixus Stor. 0 Exoglossum spinicephalum Val. ~ 
Chondrostoma prolix urn Ag. ~ Campostoma dubium 
Ag-    .   .   ................ Amer.Sept^Tencss.jOIiio.Jow. etc.] 

11   nasutum Gr • Amer. Sept.  (Californ.). 

/'   ornatum Gr Amer. Sept. (Chihuahua fl). 

Siboma crassicauda Gr- =i Lavinia crassicauda B.  Gir-  (gen. 

an huj. loc- ?) .   : Amer. Sept. (Californ-). 

//   atraria Gir Amer. Sept 

Lavinia alutacea  Gir. =3 Acrocheilus alutaceus Ag. Pick.   .   . Amer. Sept- (Columb. fl- etc.) 
//   cxilicauda li  Gir- :=i Lavinia  compressa  Ayr.  .   .   . Amer. Sept. (Californ.). 

11   gibbosa Ayr Amer. Sept. (Californ). 

//   harengus Gir.  . Amer. Sept- (Californ-). 

Dionda  episcopa Gr- Amer. Sept. (Rio Pecos). 

//   serena  Gir.    Amer. Sept- (Texas). 

texensis Gir Amer. Sept. (Texas). 

11   papalis Gir. Amer. Sept- (Rio Pecos). 

n   argentosa Gir.    .:...• Amer. Sept- (Rio Gr. del Xt ). 

//   chrysitis  Gir.  .   . Amer. Sept. (Rio Pecos). 

//   nielanops Gir. Amer. Sept. (Coahiula). 

//   Couchi Gir. ...-••.-: Amer. Sept. (Rio San Juan). 

//   plumbea Gir. Amer. Sept. (Canadian  11). 

h   spadicca Gir Amer. Sept. (Arkansas). 

Algoma  amaia Gir Amer. Sept- (Rio Gr. del. 'St.), 

v   fluviatilis  Gir Amer. Sept. (California). 

Hyborhynchus  notatus  Ag.  —  Minnilus  notatus   Raf. =: 

Pimephalcs elongatus Laird Amer. Sept (Prv. unit or. md.j 

a     confertus Gir Amer. Sept. (Rio Pecos) 

//     puniceua Gir •  . Amer. Sept- (Canadian fl.). 


117 

Hyborhynchus perspicuus Gir.   ....:..::. Amer Sept- (Arkansas). 

h     tenelhis Gir Amer Sept (Choctaw Agency). 

Hybognathus nitidus Gir.— Leuciscus nitidus De Kay.   . Amer Sept. (Lac-Champlain). 

n     argyritis Gir ; Amer Sept. (Milkriver). 

Evansi Gir. Amer Sept. (Nebraska). 

nuchalis Ag Amer Sept. (Illinois, J. Miss.) 

placitus Gir :   . Amer Sept.  (Arkansas). 

regius Gir Amer Sept. (Potomak 

n ?   chrysopterus  Blkr ö Leuciscus  chrysopterus .   . 

De Kay . Amer Sept. (N. York). 

Orthodon microlepidotus Gir^ Gila microlepidota  Ayr   . Amer Sept. (Californ). 

Cliola velox  Gir Amer. Sept.  (Texas.) 

//   vigilax  Gir. s  Leuciscus  vigilax  B.  Gir. :=:  Cera- 

tichthys vigilax B. Gir Amer. Sept.  (Arkansas). 

n   vivax Gir Amer Sept (Texas). 

Algansea tincella  Gir. =3 Leuciscus tincella Val.    .   .   . Amer Sept. (Californ.). 

a   bicolor Gir Amer Sept. (Lac. Klamath). 

//   formosa Gir. ArnerSept (Mercede, Mohv.fi.) 

//   obesa Gir Amer Sept, (Humboldt fi.) 


Epalzeorhynciios Blkr, Nalez. Vischfaun. van Sumatra , Nat. Tijcl- 
schr. Ned. Ind. IX (1855) p. 270. Snuithoornkarper. 

Corpus elongatum subfusiformi-compressum, squamis magnis vesti- 
tura. Maxillae nudae. Cirri 4 , rostrales et supramaxillares. Rostrum 
carnosum , integrum , longe ante os prominens , cute descendente an- 
te labium superius pendula inferne crenulata, antice utroque latere 
processu conieo cartilagineo. Labium superius auto maxillam superi- 
orem pendulum, nee papillatum nee crenulatum. Rictus parallelo- 
grammicus aciebus maxillarum antice truncatis. Maxilla inferior svm- 
phvsi postice tuberculo munita. Labium inferius latum carnosum re- 
flexum integrum, cum labio superiore unitum. Sulcus postlabialis 
utroque latere unicus marginem oris versus directus, labii marginem 
liberum non attingens, cute menti lata (isthmo) a sulco postlabiaîi la- 


118 

teris oppositi soparatus. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens 
et longe ante pinnam analem deslnens, radio simplice postico toto 
cartilagineo. Pinnae pectorales subhorizontaliter insertae. Dentés 
pharyngeals masticatorii aggregati 2.4.5/5.4.2. facie masticatoria obli- 
que truncati. 

Aanui. Hot gcslaclit Epalzeorhynchos is onder alle Cyprinoïden gemakkelijk her- 
kenbaar aan het kegelvormige kraakbeenige bewegelijke uitsteeksel, hetwelk zich aan 
beide zijden voor aan den snuit bevindt. Dit uitsteeksel ligt in eene groef onder 
het voorste gedeelte van het voorste onderoogkuilsbeen en laat zich bijkans in een' 
regteii hoek horizontaal van don snuit af bewegen, als wanneer de snuit een ge- 
hoornd voorkomen bekomt. 

liet geslacht is overigens verwant aan de geslachten Crossocheilos Blkr, Disco- 
gnathus Heek. en Discognathichthys Blkr, in algemeenen ligchaamsbouw , dunne 
kaken, parallelogramvormige geheel onderstaande bekspleet, enz-, doch het is van 
die alle nog, afgescheiden van de snuituitsteeksels, gemakkelijk te onderkennen, — 
van Discognathus en Discognathichthys door de afwezigheid der kinzuigplaat, en van 
Crossocheilos door de enkelvoudige achterlipsgroeve en het vercenigd zijn van de 
bovenlip met de onderlip. 

Ik beschreef het geslacht Epalzeorhynchos voor het eerst in het jaar 1S55, doch 
ik heb hierboven zijne karakters naauwkeuriger vastgesteld. De nadere studie der 
monddeelen heeft mij sedert nog geloeid, dat ook hierin zeer stellige kenmerken ge- 
leden zijn, welke het geslacht van Crossocheilos doen verschillen, kenmerken van 
hoogere waarde dan die, gelegen in de voeldraden. 

Tot Epalzeorhynchos is tot dus verre slechts te brengen cene enkele soort, welker 
ontdekking dagteekent van  1S50. 

J'palzrorlnjndios hallopterus Blkr. Index descript. specier. pisc., Nat. 
T. Ned. Ind. XIV p. 4TV. — Fraaioinnige Snuithoornkarper. Atl. 
Cypr. Tab. IV fig. 5. 

Epalzeorh. corpore elongato compresse», altitudine 5l/2 ad C' 2 in ejus longitudine, latitudinc l1, : ad 
hi ejus al capite acuto convexo 5 et paulo ad C'.'j fere in longitudine corporis cum, -let 

paulo ad b in  longitudine 1 absque  pinna caudali,  altitudine 1 '■' :, ad  l3/-l 1  latitudine l-'iad 

1   . ':.  . ie;  0CUÜ3 . iperis,  diana tro 3  ad in  1   ;itudine capitis, diaraeti 1  1 

cireïter in capitis pai te postocularï, di :    al  l'/adistantibus, membrana palpebrali iridis mag- 

nate isirculari; linea rostro-dorsali  ubique convesa;  liuca interoculari 


119 

convesa; naribus orbitae magîs quam rostrî apîcî approximates, posterioribuspatulis val vula clauden- 
dis, anterioribus margine vix elevato subtubulatis ; rostro carnoso, juvenilibna oculo non vel vix, 
aetate provectis oculo multo longiore, convexo, conico, longe ante os prominente, poris numerosis 
parum oonspicuis obsito, apicera versus utroque latere processu conico crasso rigido ocnlo duplo vel 
plus duplo breviore apice postrorsum spectante munito, parte jus inferiore trigono plano, postrorsum 
declivi, antice poroso, velo praemaxillari labium superius occultante, margine libero parura curvato 
papillis quadratiusculis uniseriatis leviter crenulatis, confertis, aetate provectïoribus vaille conspicuis 
obsito; osse suborbitali antoriore irregulariter trigono, paulo vel non longiore quam alto, apice 
rotundato antrorsum spectante, margine posteriore basali subverticali emarginato vel angulato; osse 
suborbitali 2° oblongo-tetragono, duplo vel minus duplo longiore quam alto, antice quam postice 
altiore, oculi diametro triplo circiter humiliore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 4"' mul to latiore, 
oculi diametro triplo vel plus triplo graciliore; cirris carnosis longitudine subaequalibus oculo paulo 
brevioribus ad vix longioribus , rostralibus snpramaxillaribus crassioribus apicem rostri versus sub 
basi processus rostralis lateralis insertis; rictu infero, oreaperto parallelogrammico , ore clauso fissuram 
transvorsam parum antrorsum curvatam capitis latitud'iûe valde multo breviorem efficiente; labio su- 
periore gracili ante maxillam superiorem pendulo, margine nee eren ulato nee papillato; maxilla su- 
periore acie cartilaginea parum curvata, deorsuru raediocriter protractili ; maxilla inferiore sympliygi 
postice tuberculo conico parum conspicuo, ante symphysin late cartilaginea acie truncata vel leviter 
curvata; labio inferiore reflexo, integro, cum labio superiore unito, sulco inferne utroque latere unico 
suporficiali, marginem oris versus dïrecto, oculo non vel vix breviore, marginem labii liberum non 
attingente et istbmo valdo lato a sulco lateris oppositi separato; operculo latitudine lVa circiter 
in ejus altitudine, oculi diametro paulo graciliore, margine inferiore rectiusculo vel convexiusculo ; 
apertura branchialï sub praeoperculi margiae posteriore desinente,- dentibus pharyngealibus mastica- 
toriis aggregatis 2. 4.5/5.4.2. facie masticatoria oblique truncata marginibus clevata non Iobata, 
dentibus serie anteriore antice non sulcatis ; osse scapulari trigono acute rotundato ; linea dorsali convexa 
linea ventrali convexiuscula multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventra- 
les planiusculo non carinato ; _ squamis verticalibus, lateribus antice quam cetero corpnre paulo ma- 
joribus, dimidio libero et vulgo etiam dimidio basali longitudinal iter vel subradiatim striatis, 35 
vel 30 in linea Iaterali, 15 in serie transversali (ventralibus infimis inclusis) quarum ö'/a (0) supra 
lineam lateralem, 11 p. m. in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus in- 
fimis longitudinaliter quinquo-seriatis, postrorsum magnitudine sensim accrescentibus, serie media iis 
seriebus lateralibus vix majoribus; linea Iaterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi vent] 
vix vel non magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo simplice mediam squa- 
mam non vel vix attingente notata,- pinna dorsali sat longe ante pinnas ventrales incipiente el I age 
ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, corpora non ad paulo altiore et sat 
multo altiore quam basi longa ; pinnis pectoralibus et ventralibus longitudine subaequalibus, •■ - 
vel acutiusculis, 53/i ad G3/.i in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non, \ ntralibus ai 
non  attingentibus;  anali basi vagina  squamosa liumillima ïnclusa, acuta, , non 

multo  humiliore sed  duplo circiter  breviore,  duplo vel  plus  ■ ioro  quam  basi  longa, 

simplice tertio gracili cartilagineo ; pinna caudali basi squamosa, profunde Incisa lobis acutis 
inferiore vulgo paulo longiore -J' 3 ad 4' , in longitudine corporis; corpore superne fasciis ■■ 

libus contignis notato, superiore rostro-caudali fusco-violai superne 

pite interdum deficiënte, media aureo-rubra gracili supraocnl i-caudali basin caudalis superiorem attin- 
gente, inferiore rostro-caudali latiore fuseo-violacea capite interdum deficiënte fere tota supra V . 
lateralem di  urrente mediam basin caudalis intrante et i ■ ente nevitta 


120 

gracili aurantiaea limbata; Iateribus infra lineam lateraleru roseis; ventre roseo dilntiore vel niarga- 
ritaceo; capite speciminibus fasciis capite deficientibus superne violascente-olivaceo, lateribus et in- 
ferne roseo vel argenteo ; hide flava vel rosea; pinnis pulehre roseis velrubris, dorsali et anali fascia 
latissima obliqua nigricante-violacea, dorsali frequenter insuper et basi nigricante-violacea; ventralibus 
macula maxima to tam pinnam fer   I    tte, frequenter diffusa, nigricante-violacea. 

B. 3. D. 4 3 vel 1 9. P. 111 vel 1 1 5. V. 2 S. A. 3 5 vel 3 C. C. 8/17/8 vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Barbus Jcalopteriis Blkr, Bijdr, kenn. iclitb. faun. Borneo., Nat. T. Ned. Ind. I p. 13. 

Izeorhynchos kalopterus Blkr, Nalez, viscbfaun.  Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. IX p. 270. 

Hab. Sumatra (Palembang, Labat), in fluviis. 

Borneo (Bandjermasin, Kahajan, Pontianak), in fluviis. 

Longitudo 13 speciminum 63'"  ad 1G0'". 

Aanm. Tiet eerste voorwerp dezer soort, hetwelk in mijn bezit kwam, ontving ik 
van Bandjermasin, in zuidoostelijk Borneo. Sedert ontving ik meerdere grootere 
en betere bewaarde voorwerpen van dezelfde plaats, alsmede van Kabajan, insge- 
lijks in zuidoostelijk Borneo en van Pontianak, in westelijk Borneo, uit de rivier 
Kapoeas. Ook oostelijk Sumatra leverde mij eenige exemplaren, gevangen in het 
gebied van den Moessi, bij Lahat en Palembang. Ik vermoed, dat de soort niet 
veel grooter wordt dan mijne grootste voorwerpen. 

Discognatiius Heek., Fiscli. Syriens p. 37,182. — Kinschijfkarper. 

Corpus subelongatum compressum, squamis magnis vestitnm. Maxil- 
lae nudae. Cirri 4, rostrales et supramaxillares. Rostrum carnosum 
sulco transverso bipartitum, ante os prominens, cute descendente ante 
maxillam superiorem pendula inferno crenulata. Maxilla superior ear- 
nea. Maxilla interior plica menti disciformi medio callosa. Pinna dorsalis 
ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens, 
radio simplice postico toto cartilagineo. Pinnae pectorales subhorizon- 
taliter insertae. Dentés pharyngeales mastieatorii agereffati 2. 4. o 5.4. 2. 

Aanm. Ik vat liet geslacht Discognatiius eenigzins anders op dan Ilcckel en 
ng daartoe slechts de soorten met dwars gegroefden snuit, getcpelden vrijen 
snuithuidrand en vier voeldraden. Zoodanig beperkt , omvat het geslacht slechts vier 
der door Ilcckel beschrevene soorten t. w. zijne Discognatiius rufus, Discognatiius 
obtnsus, Discognatiius crenulatus en Discognatiius fusiformis. — De overige 10 soorten, 
door Ileckel tot Discognatiius gebragt. hoewel grootcndcels onder het geleide van 
een vra ;en, zijn slechts gedeeltelijk onder hetzelve te ra zij 


121 

zijn meest alle nog te weinig bekend om zulks met zekerheid te bepalen. Go- 
oorhynchus biuiaculatus McCl. en Gonorhynchus caudatus McCl. schijnen bepaal- 
delijk er toe te behooren, alhoewel de laatste gezegd wordt geene cirri te bezitten , 
wat evenwel nog bevestiging verdient. Vijf andere soorten , hieronder nader aan- 
geduid, behooren tot een afzonderlijk geslacht, hetwelk ik, wegens zijne groote 
verwantschap met Discognathus , Discognathichthys heb genoemd. 

De overige soorten, door Heckel onder zijn geslacht Discognathus gerangschikt, 
zijn Cyprin us cotyla Gr., Gobio quadrimaculatus Rüpp-, Gobio hirticeps Rüpp. en 
Platycara nasuta McCl. 

Wat betreft Cyprinus cotyla, deze is eene Schismatorhynchos, welk geslacht wel 
den dwars gespleten snuit met Discognathus gemeen heeft, doch in de vorming 
der mond- en kindeelen hoogelijk van Discognathus verschilt. 

Moeijelijk is het, aan te wijzen tot welk geslacht de beide Gobio-soorten van 
den heer Rüppell behooren. Van eene zuigschijf aan de kin is in hare beschrijving 
geen sprake en de snuit is er niet dwars gespleten. Gobio hirticeps zou zelfs 
wegens hare getepelde lippen tot Rohita te brengen zijn, doch overigens laten be- 
schrijving en afbeelding niets naders opmaken betreffende de bewerktuiging der mond- 
dcelen. Ik beschouw beide soorten voorloopig als te behooren tot het geslacht Crosso- 
cheilos, aan hetwelk zij  ook in habitus het meest beantwoorden. 

Platycara nasuta eindelijk behoort tot een eigen geslacht, gemakkelijk herken- 
baar aan zijnen overlangs in  tweeün  verdeelden snuit. 

Crossocheilos Van Hass., Algemeene Konst- en Letterbode 1823 II 
p. 182; Blkr, Nieuw. Tiental!, beschrijv. vischs. v. Sumatra, Nat. 
Tijdschr. Ned. Ind. V (1853) p. 525.   Djedjet. 

Corpus elongatum subfusiformi-compressum , squamis magnis vesti- 
tum. Maxillae nudae. Cirri 4 vel 2 , rostrales et supramaxillares , vel 
rostrales tantum. Rostrum carnosum, longe ante os prominens, lateri- 
bus non lobatum , cute descendente ante labium superius pendula 
inferne crenulata. Labium superius ante maxillam superiorem pendu- 
lum nee crenulatum nee papillatum. Rictus parallelogrammicus , acie- 
bus maxillarum antice truncatis. Maxilla inferior symphysi postice 
tuberculo munita. Labium inferius latum carnosum reflexum , non cum 
labio superiore unitum. Sulci postlabiales utroque latere 2 marginem 
oris versus directi , frenulo carneo intermedio gracili antice labio la- 
terali accessorio gracili cum labio superiore unito, sulci interni isthmo 

16 


122 

latissimo separati , in incisuram labium inter et maxillam transientes. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante analem 
desinens, radio simplice postico toto cartilagineo. Pinnae pectorales 
subhorizontaliter insertae. Dentés pharyngeals masticatorii aggregati 
2.4.5/5.4.2 facie masticatoria oblique truncati. 
Subg. G'ossocheilickthys Blkr. Cirri 4 , rostralcs et supramaxillares. 
»    Crosschcilos Blkr.  Cirri 2 ,  rostrales tantum. 

Aanm. Van Hasselt stelde het eerst dit geslacht voor, doch zijne omschrijving er 
van is zeer onbepaald, zoodat mendie op zeer verschillende genera met onderstaande 
parallelogram vorm ige mondopening zou kunnen toepassen. Met zekerheid echter kan 
bepaald worden, dat hij het opstelde naar cene javaschc soort, welke hij Crossochei- 
lus oblongus noemde en welke sedert onder dien naam en onder den naam van La- 
beo oblongus, door den heer Valenciennes aan haar gegeven, nader is bekend ge- 
worden. Van Hasselt had overigens ook geen juist denkbeeld, van de verwantschap 
van  het geslacht ,  vermits hij  het verwant noemde  aan Leuciscus. 

De heer Valenciennes heeft het geslacht van Van Hasselt niet aangenomen en 
de Van Hasseltsche soort in het geslacht Labeo ingelijfd. Zooals echter het geslacht 
Labeo door den heer Valenciennes is omschreven, omvat het eene groep van zeer 
verschillende soorten , welke zeer zeker tot verschillende natuurlijke geslachten bchooren. 

Ilcckel beschreef in 1S3S eene nieuwe soort van het geslacht in zijne Fische 
aus Caschmir, onder den naam van Barbas diplochilus, een naam, dien hij later 
in Tylognathus diplochilus en T\lognathus barbatulus veranderde. Die soort be- 
hoort blijkbaar tot Crossocheilos, en wel tot de soorten er van met snuitdraden en 
bovenkaaksdraden , welke  laatste bij Crossocheilos oblongus ontbreken. 

De geslachtsnaam 'tylognathus is van 1S42 en dus lang na dien van Van Has- 
selt voorgesteld, doch hij kan behouden blijven voor de soort, welke door Heckel 
eerst Varicorhinus diplostomus en later Tylognathus Valencienuesü is genoemd en 
tot een  van  Crossocheilos wezenlijk verschillend geslacht behoort. 

Sedert zijn van Crossocheilos nog andere soorten met 4 voeldraden bekend ge- 
worden. Ilcckel beschreef er een uit Syrië onder den naam van Tylognathus na- 
nus en zelf ontdekte ik er nog twee andere, de eene van Java en Sumatra, welke 
ik vroeger onder den naam van Lobochcilos cobitis heb beschreven , en de andere 
van  Sumatra,  welker beschrijving  hier voorliet eerst wordt openbaar gemaakt. 

Het gesdneht Crossocheilos is zeer na verwant aan Epalzeorhynchos. Het mist 
echter de kegelvormige snuituitsteeksels en voorts is er de onderlipkwab (of kin- 
kwab) geheel vrij en niet met de bovenlip vcreenigd zooals bij Epalzeorhynchos. 
Aan  elke  zijde  ziet  men  achter  de  onderkaak parallèle groeven, welke door een 


12 


g 


vleezig toompje van elkander zijn gescheiden, welk toompje zich niet met de on- 
derlip maar met de bovenlip vereenigt. 

De soorten van Crossocheilos breng ik tot twee ondergeslachten, welke ik Cros- 
socheilos een Crossocheilichthys noem. Tot het eerste dier ondergeslachten zijn te 
rekenen de soorten, welke slechts snuit- en geene bovenkaaksdraden bezitten, terwijl 
bij die van het laatste zoowel bovenkaaks- als snuitdraden aanwezig zijn. Boven- 
dien heeft mijne soort van Crossocheilos de bovenlip met eene rei kleine lepeltjes 
bezet, terwijl de bovenlip bij mijne soorten van Crossocheilicthys geheel gaafrandig is. 

Van het subgenus Crossocheilos is met zekerheid nog geene andere dan de Ja- 
vasche soort bekend geworden, doch ik beschouw als daartoe te belmoren Cyprinus 
Iatius Buch. en Cyprinus gohama Bach, van Bengalen , terwijl ook Gonorhynchus 
gobioides McCl. misschien nog tot hetzelfde subgenus of een subgenus zonder voel- 
draden van hetzelfde geslacht te brengen is. 

Van het subgenus Crossoeheilichtln s daarentegen kent men thans de bovengenoemde 
4 soorten, terwijl misschien daartoe tevens nog te rekenen zijn Tylognathus por- 
cellus Heek. van //India", welke soort mij slechts bij naam bekend is, en Gobio 
(jiiadrimaculatus Riipp.  en Cobio  hirticeps Rüpp. 

De soorten mijner verzameling laten  zich naar volgend schema  herkennen. 

A Cirri rostrales tantum. Labium superins crenulatum. 

Crossocheilos {Crossocheilos) oblvivjus V. Hass. 

B Cirri  rostrales et supramaxillares. Labium superius non crenulatum. 

f Oculi diametro 3 ad'3J in longitudine capitis.  Squamae 33 ad 35 in serie longi- 
tudinali. 

§ Caput altitudine 1-jr ad 1 \ in ejus longitudine- Cirri rostrales oculi diametro 
multo breviores. Fascia cephalo-caudalis lata argentca vittula gracili coeru- 
lescente percursa. 

Crossocheilos  (Crossocheilichlkys) cobilis Blkr. 

§' Caput altitudine 1-t in ejus longitudine- Cirri rostrales ocuii diametro 
paulo breviores- Fascia operculo-caudalis lata  fusra. 

Crossocheilos [C rossocheiUchtlnjs)  Langei Blkr. 


124 

Crossoche'dos (Crossocheilos) oblongus V. Hass., Algemeene Konst- en 
Letterbode 1823 II p. 132;Blkr, Nieuwe Tientall. diagn. beschr. 
vischs. v. Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. V p. 525. Langwerpige 
Djedjet.  Atl. Cypr. Tab. IV fig. 3. 

Crossochcil. (Crosscheil.) corpora elongato compresso, altitudine 7 fere ad 5Vsin ejus longitudine, 
Iatitudine V,\ ad l'/ain ejus altitudine; capitc acutoconvexo, 6 ad 7 et paulo in longitudine corpo- 
ris cum, 4:l,.iad 52/5 circiter iu longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine et Iatitudine 
1' J ad 1- ;. in ejus longitudine; oculis superis, diametro 3 ad 4 iu longitudine capitis, diametro lad 
1-:, iu capitis parte postoculari, diametro l';tad 2 distantibus, membran a palpebral! iridis magnam 
partem tegente, apertura subcirculari; linea ros tro- dorsal! ubique convexa; linea interoculari con- 
vexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis , posterioribus patuli3 valvula clau- 
dendis, anterioribus subtubulatis; rostro carnoso, junioribus oculo non vel vix, aetate provectis 
oculo multo longiore, convexo, conico, longe ante os prominente, poris numerosis parum conspicuis 
obsito, lateribus non lobuto, parte ejus inferiore trigono piano subhorizon tali, poroso, velo praema- 
xillari labium superius occultante margine libero parum curvato papillis quadratis confertis uni- 
seriatis, aetate provectioribus valde conspicuis, obsito; osse suborbitali anteriore trigono, longio- 
re quam alto, apice rotundato an tr or su m speetante, margine posteriore basali subverticali emar- 
ginato vel angulato; osse suborbitali 2° oblongo-tetragono, duplo ad multo minus duplo longiore 
quam alto, oculi diametro plus duplo ad minus duplo humiliore; osse suborbitali 3° osse subor- 
bitali 4° multoties latiore, oculi diametro plus duplo ad minus duplo graciliore; cirris carnosis 
apicem rostri versus sub apice ossis suborbitalis anterioris insertis oculo brevioribus; rictu infero 
ore aperto parallelogrammico, ore clauso fissuram transversam parum antrorsum curvatam capitis 
Iatitudine valde multo breviorem efficiente; labio superiora gracili ante maxillam superiorem pendulo, 
margine papillis conicis acutiusculis brevibus uniseriatis leviter crenulato; maxilla superiore acie 
cartilaginea parum curvata, deorsum mediocriter protractili, maxilla inferiore symphysi postice tuberculo 
conico subbamata, ante sympbysin late cartilaginea acie truncata vel leviter curvata ; labio inferiore 
reflexo integro, non cum labio superiore unito, sulcis utroque latere infralabialibus longitudinalibus 
2 marginem oris versus directis, frenulo cameo gracili oculi diametro breviore separatis frenulo an- 
tice cum labio superiore continuo, sulco externo sulco interno vix latiore et vix profundiore; oper- 
culo Iatitudine l'iad 1' ;; in ejus altitudine, oculi diametro paulo graciliore ad paulo latiore, margine 
inferiore rectiusculo ad convexiusculo ; apertura branchial! sub praeoperculi margine posteriore desi- 
nente; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatîs 2.4.5-/5.42, apicem versus compressiusculis. 
facie masticatoria valde oblique truncatis marginibus elevatis apice plus niinusve lobatis, ils serie 
anteriore antice dimidio apicali sulco lato longitudinal! percursis: osse scapulari trigono acute rotun- 
dato ; linea dorsali convexa linea ventrali convexiuscula vel rectiuscula multo altioie ; ventre ante pinnas 
ventrales plano, post pinnas ventrales obtusissime carinato; squamis verticalibus, lateribus antice 
quam cetero corpora paulo majoribus, dimidio libero et vulgo etiara dimidio basali longitudinaliter 
vel subradiatira striatis, 33 vel 31 in linea lateral!, 12 iu serie transversal! (ventralibus infimis in- 
clusis) quarum 472(5) supra lineam lateralem, 8 vel 9 in serie longitudinali occiput inter et pinnam 
dorsalem , ventralibus infimis longitudinaliter tri- ad quinque-seriatis, postrorsum magnitudine sensini 
accrescentibus , serie media iis seriebus lateralibus majoribus; linea lateral! rectiuscula, antice tantum 
declivi, basi ventralium sat multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo 
cimplice mediam  squamam attingente vel non attingente notata; pinna dorsali sat longeante pinnas 


125 

ventrales incipiente et longe ante pinnam analem desînente bas! alepidota, acuta, emarginata, corpore 
paulo ad vix altiore et sat malto altîore quam basi longa; pinnis pectoralibus acutis vel acutiusculis 
ventralibus paulo longioribus 5 et paulo ad 6'Ain longitudine corporis, ventrales non attingentibus; 
ventralibus acutis vel acutiusculis analem non attingentibus; anali basi vagina squamosa  bumillima 
inclusa, acuta, emarginata, dorsali non multo lnimiliore sed duplo fere breviore, duplo circiter altiore 
quam basi longa,  radio simplice tertio gracili cartilngineo; caudali basi squamosa, profunde emar- 
ginata,  lobis acutis subaequalibus  superiore  vulgo inferiore paulo longiore 4 ad 4 2/s in longitudine 
corporis; colore corpore superne olivaceo vel coerulescente-viridi, inferne argenteo vel margaritaceo; 
iride  flavescente vel rosea; fascia lata cepbalo-caudali violaceo-fusca plus miuusve conspicua; pinnis 
roseo-hyalinis. 
B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1/14 vel 1/15. V. 2/S. A. 3/5 vel 3/G. C. 6/17/6 vel 7/17/7 lat. brev. incl. 
Syn. Labeo oblongus Val., Poiss. XVI p. 273. 
Labc'on oblong Val, ibid. 
Lulcas Mai. Bat,  Djedjet Sundan. 
Hab. Java (Batavia, Buitenzorg, Tjampea, Lebak, Tjiandjur, Parongkalong, Surabaja, Ngantang), 
in fluviis. 
Sumatra (Palembang, Lahat-Enim, Padang), in fluviis. 
Longitudo 19 speciminum 62"' ad 160". 

Aanm. De Djedjet is op Java niet zeldzaam in de hoogere gedeelten der stroom- 
gebieden, doch wordt te Batavia zelden gevangen en dan altijd nog in jeugdige 
voorwerpen, tijdens hooge rivierstanden , als wanneer de kleinere visclijes, door den 
sterkeren stroom , soms uit hunne woonplaatsen in de hoogere gedeelten der rivie- 
ren worden weggevoerd. 

Crossocheilos (Crossocheilichthys) colitis Blkr.  Meerslangachtige Djedjet, 
Atl. Cypr. Tab. IV fig. 2. 

Crossocb. (Crossocbeilichth.) corpore elongato compresso, altitudine 5 ad 6 in ejus longitudine, la- 
titudine l2/3 ad l'/ü in ejus altitudine; capiteacuto, convexo, 5'/2 ad 53/i circiter in longitu line corporis 
cum, 41/* circiter in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine IV3 ad l2/s, latitudine 13/4 
ad l2/5 in ejus longitudine; oculis superis, diametro 3 ad 3 et paulo in longitudine capitis, diametro 
1 circiter in capitis parte postoculari, diametro l'/iad l'/3 distantibus, membrana palpebrali iridis 
magnam partem togente apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali ubique con vexa; linea interoculari 
convexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis valvula clauden- 
dis, anterioribus margine elevato subtubulatis ; rostro caruoso, juvenilibus oculo non longiore, aetate 
provectioribus oeulo paulo longiore , convexo, conico, longe ante os prominente, poris numerosis parum 
conspicuis obsito, Iateribus non lobato, parte ejus inferiore trigono plano subborizontali, poroso, 
velo praemaxillari labium superius occultante margine libero parum curvato papillis conicis brevibus 
confertis uniseriatis valde conspicuis obsito; osse suborbitali anteriore irregulariter trigono , longiore 
quam alto, apice rotundato antrorsum spectante, margine posteriore basali snbverticali cmargiuato 
vel angulato; osse suborbitali 2° elongato-tetragono , plus duplo longiore quam alto, antice quam 
postice multo altiore, oculi diametro triplo ad quadruplo humiliore; osse suborbitali 3° osse sub- 
orbitali 4°latiore, oculi diametro multoties humiliore; cirris rostralibus cirris supramaxillaribus Ion* 


126 

"ioribus et crassioribus , oculi diametro multo brevioribus; rictu infero, ore aperto parallelogrammico, 
oreclauso fissuram transversam parum antrorsum curvatam capitis Iatitudine multo breviorem efficien- 
te; labio superiore gracili, ante maxillam superiorem \ < iidulo margine integro, nee papillato nee crenu- 
latoi maxilla superiore acie cartilaginea parum curvata, mediocriter deorsum protractili; maxilla inferiore 
symphysi postice tuberculo conico brevi, ante symphysin lute cartilaginea acie truncata vel leviter 
curvata; labio inferiore lato , reflexo, carnoso, subvilloso, integro, non cum labio superiore unito , 
sulcis utroque latere infralabialibus loiigitudinalibus 2 marginem oris versus directis, i'renulo carneo 
gracili oculi diametro breviore separatis, frenulo antice cum labio superiore continuo, sulco externo 
sulco interno Iongiore; operculo Iatitudine 1' 3 ad l'/i in ejii3 altitudine, oculi diametro paulo ad 
vix graciliore, margine inferiore convexiusculo vel rectiusculo; apertura branchial i sub operculo de- 
sinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2. 1.5 5.1.2. apicem versus compressis , 
facie masticatoria oblique truncata marginibus elevatis non lobata, dentibus serie antcriore antice 
non sulcatis; osse scapulari trigono acute rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexius- 
cula altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales planiusculo, non carinato; 
squamis subverticalibus, Iateribus antice quam cetero corpore paulo majoribus^ diraidio libero et di- 
midio basali longitudinaliter striatis, C3 \A .'il in Linea laterali, 12 in serie tranversali (absque ven- 
tialibus infimis) quarum 4'/â (5) supra liueam Iateralem, 8 vel 'J in serie longitudinali occiput in- 
ter et piuuam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter tri- ad quinque-seriatis postrorsum maj - 
nitudine sensim accrescentibus, serie media iis seriebus lateralibus paulo majoribusi linea laterali 
rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium magis quam lineae dorsali approximate, singulis 
squamis tubulo simplice mediam squamam vulgo superante notata; pinna dorsali sat longe ante pin- 
nas ventrales incipiente et longe ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, 
corpore non vel vix altiore, sat multo altiore quam basi longa ; pinnis peetoralibus acutis ventralibus 
acuti3 paulo longioribus 53/4 ad C et paulo in longituJine corporis ventrales non attingentibus; ven- 
tralibus analem non attingentibus; anali basi vagina squamosa humillima inclusa, acuta, emarginata, 
dorsali sat multo humiliore et duplo circitcr breviore, duplo circiter altiore quam basi longa, radio 
simplice tertio gracili toto carlilagineo ; caudali basi squamosa profunde incisa lobis acutis subae- 
qualibua 4 circitcr in Iongitudine corporis; colore corpore superne viridi, inferne margaritaceo ; ros- 
tro cirrisque olivaceis vel dilute viridibus; iride rosea vel flava; fascia ceplialo-caudali lata argx-n- 
tea, frequenter tota ejus Iongitudine vittula gracili fuscescente vel coerulesoente percursa; pinnis 
roseo- vel fiavescente-hyalinis , caudali media basi macula nigra. 

l;. 3. I).  ! 3 vel  I 9. P.  1 11 vël 1 15. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/6. C. 6/17/6 vel 7 17/7 lat. brev. inel. 

Syn. Lobocheilos colitis Blkr,  Nieuwe  Tientall.  diagn. beschrijv. nieuwe  Vischs. Sumatra,  Nat 
T. Ned. Ind. V p. 523. 
Lukas Mal. vM. 

Ilab. Java (Batavia, Surabaja), in fluvÜ3. 
Sumatra (Padang), in fluviis. 

.0 70  sji  iminum ,'rï" ad C7'". 

Aanm. Nadat ik dn onderwerpelijke soort te regt als eene nieuwe soort beschre- 
. had, doch te onregt onder het geslachl  '.    iheilos, vermeldde ik haar in mijne 

Lumeratio pisciuin javanensium (Nat. T. Ned. Ind. XV' p. 427), door ik weet 
1 welke vergissing, als synonien van Crossocheilos oblongus , van welke zij intus- 
alve door de aangegevene kenmerken,  . in tie  voeldraden en den 

enlipbouw, verschilt door mind .'ten rug, enz. 


127 

Crossocheilos   (Crossocheilichthys)  Langci  Blkr.  Lange' s Djedjet.  A tl. 
Cypr. Tab. IV fig.  1. 

Ci'ossoch. (Crossocheilichth.) corporc eïongato corapresso, altitudine 6 circiter in ejus longitudine, 
Iatitudinc lVa circiter in ejus altitudine ; capite acuto convexo, 52/3 ad 53/i in longitudine corporis cum, 
42/5 circiter in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine llfe circiter, latitudine l3/5 circiter 
in eju3 longitudine; oculis superis , diametro 31/4 circiter in longitudine capitis, diametro 1 et paulo in 
capitis parte postoculari, diametro l'/3 circiter distantibus, membrana palpebral! iridis magnam partem 
tegente apertura subcirculari; linea rostro-dorsali ubique con vexa; linea interocular! convexa; naribus 
orbitae magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribua 
marginè elevato subtubulatis ; rostro carnoso, ocnlo paulo longiore, convexo, couico, longe ante os 
prominente, poris nuraerosis parum conspicuis ob.ïito, lateribus non lobato, parte ejus inferiore tri- 
gono plano subhorizontali poroso, velo praemaxillari labium superîus occultante naargine libero 
parum curvato papillis conicis brevibus confertis nniseriatis valde conspicuis obsito; osse subor- 
bital! anteriore irregulariter trigono, longiore quam alto,apicc rotundato antrorsum spectante, mar- 
ginè posteriore basali subverticali emarginato vel angulato; osse suborbital! 2° eïongato- tetragono 
duplo vel plus duplo longiore quam alto, antice quam postice multo altiore, oculi diametro triplo 
circiter humiliore; osse suborbital! 3* osse suborbital! 4° latiore oculi diametro quadruplo circiter 
humiliore; cïrris rostralibus cirris supramaxillaribus longioribus et crassioribus oculi diametro paulo 
brevioribus; rictu iufero, ore aperto parallelogrammico, ore clauso fissuram transversaal parum an- 
trorsum curvatam capitis latitudine valde multo breviorem efficiente; labio superiore gracili, ante 
maxillam superiorem pondulo margine integro, nee papillato nee crenulato; maxilla superiore acie 
cartilaginea parum curvata, mediocriter deorsum protractili; maxilla inferiore symphysi posiice tuber- 
culo conico brevi, ante symphysin late cartilaginea acie truncata vel leviter curvata ; labio inferiore lato 
reflexo, carnoso, subvilloso, integro, non cum labio superiore unito, sulcis utroque latere infrala- 
bialibus longitudinalibus 2 marginem oris versus directis frenulo carnco gracili oculi diametro multo 
breviore separatis, frenulo antice cum labio superiore continuo, sulco externo suleo interno longiore; 
operculo latitudine l'/-2 circiter in ejus altitudine, oculi diametro vix graciliore, margine inferiore 
convexiusculo vel rectiusculo; apertura brancbiali sub operculo desinente; dentibus pharyngealibus 
masticatorüs aggregatis 2.4.5/5.4.2 apicem versus compressas, facie masticatoria oblique truncatis 
raarginibus elevatis non lobata, dentibus serie anteriore antice non sulcatis; osse scapulari trigono acute 
rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexiuscula multo altiore; ventre ante pïnuas 
ventrales plano, post pinnas ventrales planiusculo, non carinato; squamis sub vertical ibus, lateribus 
antice quam cetero corpore paulo majoribus, dimidio libero et dimidio basali longitudinaliter 
gtiiatis, 34 vel 35 in linea lateral!, 12 in serie transversali (vcntralibu3 infimis inclusis) quarum 
4'/2 (5) supra lineam lateralera, 10 vel 9 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam dorsalem, 
ventralibus infimis  longitudinaliter  tri- ad  quinque-seriatis postrorsum magnitud ■ im accres- 

centibus, serie media iis seriebus lateralibus paulo majoribus; linea lateral! rectiu lia, antice 
tantum declivi, basi pinnarum ventralium magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis 
tubulo simplice mediara squamam attingente vcl subattingente notata; pinna dorsali sat longe ante 
pinnas ventrales  incipiente et longe ante pinnam  analem  desinente, basi  a i ,  acuta;  emar- 

ginata, corpore paulo altiore, sat multo altiore quam basi longa ; pînnîs pectoraîibus ibus acutis, 

longitudine subaequalibus 674 circiter in longitudine corporis, pectoraîibus ventrales non , ventralibus 
analem non attingentibusj anali basi vagina squamosa liumillima inclusa, acuta, emarginata, dor- 
sali sat multo humiliore et duplo fere breviore, duplo circiter altiore quam basi longa,  radio 


123 

plice tertio gracili toto cartilagineo ; caudali basi squamosa, profunde ir^isa, lobis acutis, superi- 
ora inferiors vix Iongiore 4J/s circiter in longitudine corporis; colore corpoi e superne olivaceo, inf'erne 
argenteo vel margaritaceo ; rostro superne cirrisque rostralibus olivaceo-violascentibus; iride flava 
vel rosea superne fusca; fascia lata plus minusve diffusa fusca cephalo-caudali, operculo incipiente 
et basi pinnae caudalis in maculam magnam nigram transiente; anum inter et pinnam aualem ma- 
cula rotunda nigricaute-fusca; pinnis roseo-hyalinis. 

B. 3. D. 4/8 vel 4 9. P.  1 11 vel 1  15. V. 2 8. A. 3/5 vel 3 C. C. 7 17 7 lat. brev. incl. 

Hub. Sumatra (Palembang), in fluviis. 

Longitudo  speciminis unici 81". 

Aantn. Ik draag deze soort op aan mijnen ambtgenoot den Leer E. A. Lange, 
dirigerend officier van gezondheid en inspekteur der hospitalen, aan wien ik hare 
toezending verpligt ben. 

Zij verschilt van Crossocheilichthys cobitis voornamelijk door slanker ligchaatn en 
kop, door haren violettcn snuit en snuitdraden, welke laatste tevens aanmerkelijk 
meer ontwikkeld zijn, en voorts door den breeden zwarten kopstaartband, welke 
reeds op het operkel begint en in eene groote zwarte vlek op de grondhelft der 
staartvin eindigt. 


o 


DlSCOGNATHICHTHYS  Blkr.  ZüIGKINKAPvPER. 

Corpus subelongatum compressum, squamis magnis vestitum. Maxillae 
riudae. Cirri 4 vel 2, rostrales et supramaxillares , vel supramaxilla- 
res tantum, vel nulli. Rostrum carnosum integrum sulco transverso 
nullo, ante os prominens, cute descendente ante maxillam superio- 
rem pendula , inferno nee crenulata nee papillata. Maxilla superior 
carnea, inferior plica menti disciformi medio callosa. Pinna dorsalis 
ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens, 
radio simplice postico toto cartilagineo. Pinnae pectorales subhorizontali- 
ter insertae.   Dentés  pharyngeales  masticatorii  aggregati 2.4.5/5.4.2. 

Aanm. De type van dit geslacht vormt Discognathus variabilis Heck, van Syrië, 
welke soort generisch van de overige goed bekende van Discognathus verschilt, 
door huren niet dwars gegroefden snuit en ongctcpelden vrijen snuithuidrand. Er 
schijnen soorten te zijn met 2 voeldraden en zonder voeldraden, doch, uit- 
gezonderd de door Heckel beschrevene soort, zijn de andere nog slechts zeer opper- 
vlakkig bekend. Gonorhynchus brachypterus McCl. en Gonorhynchus lainta McCl. 
zijn met meer zekerheid hiertoe te brengen, terwijl ook Gonorhynchus rupe- 
culus McCl en Gonorhynchus pctrophilus McCl. tot hetzelfde geslacht schijnen te 
belmoren. 


129 

Platycaea McCL, Ind. Cyprinid. in Asiat. Research. XIX p. 299, 
427 — Platvinkakper. 

Corpus elongatum subfusiforme , squamis magnis vestitum. Maxil- 
lae nudae. Cirri nulli?. Rostrum carnosum sulco lato profundo longi- 
tudinaliter bipartitum , ante os prominens , cute descendente ante ma- 
xillam superiorem pendula. Maxilla inferior £>lica menti disciformi. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnain 
analem desinens, radio simplice postico toto cartilagineo. Pinnae pec- 
torales horizontaliter insertae.   Dentés pliaryngeales? 

Aanm. De heer MacClelland heeft den geslachtsnaam Platycara voorgesteld 
om dien van Balitora Gr. te vervangen, welke laatste naam reeds overbodig was, 
doordien Van Hasselt reeds in 1322 dien van Homaloptera voor hetzelfde geslacht 
had aangenomen. Vermits evenwel de heer MacClelland onder zijne soorten van 
Platycara een beschreven en afgebeeld heeft, welke zeer zeker niet tot Homalo- 
ptera behoort en te brengen is tot een aan Disiognathus verwant afzonderlijk ge- 
slacht, stel ik voor, den naam Platycara voor dit geslacht te behouden. Uit ge- 
slacht, natuurlijk geheel anders omschreven, dan door den heer MacClelland is 
gedaan, heeft met de geslachten Discognathus en Discognathichthys de schijf vor- 
mige kinzuigplaat gemeen, doch onderscheidt er zich van door den overhangs 
gespleten snuit en waarschijnlijk door nog andere bijzonderheden in de organi- 
satie der monddeelen, welke overigens door den heer MacClelland niet nader be- 
schreven en slechts zeer onduidelijk afgebeeld zijn. Platycara nasuta McCl. is tot 
nog toe de eenige soort, welke tot dit geslacht te brengen is. 

Schismatorhynchos Blkv , Nalez. vischfaun. Sumatra, Nat. Tijdschr. 
Ned. Ind. X p. 269. Dubbelsnuitkakpek. 

Corpus oblongum vel subelongatum compressum, squamis magnis ves- 
titum. Maxillae nudae. Cirri 4, supramaxillares et rostrales. Rostrum 
carnosum , superne incisura transversa bipartitum , ante os prominens , 
infra apicem truncatum , lateribus non lobatum , cute descendente ante 
labium superius pendula. Labium superius ante maxillam superiorem 
pendulum, integrum, nee papillatum nee cirratum. Maxilla superior 
margine cartilagineo formam ferri equini referens ; maxilla inferior tu- 

17 


130 

mida, cartilagineo-earnosa , margine anteriore truncata , postice profunde 
emarginata unde maxilla postice in cavitate oris bicornis. Labium in- 
ferius latum, carnosum, reflexum, integrum, cum labio superiore non 
unitum. Sulci postlabiales utroque latere 2 profundi , longitudinaliter 
marginem oris versus directi , frenulo carneo intermedio gracili antice 
labio laterali accessorio gracili cum labio superiore unito; sulci inter- 
ni isthmo latissimo separati in incisuram labium inter et maxillam 
transientes. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe 
ante pinnam analcm desinens , radio simplice postico cartilagineo. Pin- 
nae pectorales horizontaliter insertae. Dentés pharyngeals mastica- 
torii aggregati 2.4.5. 5.4.2 facie masticatoria oblique truncata non tu- 
berculata. 

Aanm. Schismatorhynchos is een zeer natuurlijk en uiterst scherp gekenmerkt ge- 
slacht, hetwelk ik in 1S55 het eerst voorstelde en grondde op eene soort van 
Sumatra, welke ik reeds in 1S53 beschreef onder den naam van Lobocheilos hete- 
rorhynchos. Het heeft met Discognathus en Tylognathus (namelijk zooals ik deze 
beide Heckelsche geslachten opvat) den dwars verdeelden snuit gemeen, doch is 
er gemakkelijk van te onderscheiden, wegens deu geheel afwijken den bouw der 
monddeelen. 

Ik ken slechts de genoemde soort naar de natuur. Het komt mij echter voor, dat 
Zuid- Azië meerdere andere soorten voedt en dat Cyprinus gotyla Gray, Cyprinus 
(Bangana) falcata Gr. en Gobio ricnorhynchos McCl. drie andere soorten van het- 
zelfde geslacht voorstellen. De monddeelen dier soorten zijn echter zoo onvoldoende 
beschreven en afgebeeld, dat eene studie naar de natuur volstrekt vereischt wordt 
om ten deze tot zekerheid te geraken. In allen gevalle laat zich de sumatrasche 
soort gemakkelijk  van de zuidaziatische  onderkennen als  volgt. 

I Squamae 33 vel 34 in serie longitudinal!, 51 (G) supra lincam lateralem. D. 
4/8 vel 4/9. Fascia cephalo-caudalis fusca. 

Schismatorhynchos  hcierorhymhos Blkr. 


131 

Schismator hyncho s heterorhynchos Blkr, Nalez. visctifauna v. Sumatra, 
Nat. Tijdsclir. Ned. Ind. IX p. 269. Sumatrasche Dubbelsnuitkarper. 
Atl.  Cypr. Tab. IV fig. 4. 

Scliismatorh. corpore subelongato corapresso, altitudine 5' -2 ad 42, 3 in ejus longitudine, latitudine 
2 fere ad 2 et paulo iu ejus altitudine; capite convexo antice oblique postrorsum truncato, ö3/* ad 
GVïin longltudine corporis cura, 4J/3 ad 5 fere In longitudine corporis absque pinna caudali, altitu- 
dine l'/4ad l'/Gi latitndine l3/5 ad l3/4 in ejus longitudine; oculis superis diametro 3' /2 ad 5' 2 ia 
longitudine capitis, diametro l'^ad I-/3 in capitis parte postoculari, diaraetris l'jad 2 '/2 distanti- 
bus, membrana palpebrali iridis magnam partem tegente apertura subcireulari; linea rostro-dorsali 
fronte et vertice convexiuscula, nucha et dorso valde convexa; linea interoculari convexa; nari- 
bus orbitae multo magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis valvula claudendis, 
anterioribus subtubulatis; rostro valdo carnoso, oculi diametro multo ad duplo longiore, subrectan- 
gulatim curvato , dimidio suprnangulari poris numerosis magnis valde conspicuis et incisura trans- 
versa fossam magnam profuudam ubique porosam efficiente bipartito parte superiore incisuris 3 su- 
perfieialibus longitudinalibus iteruui quadripartita, dimidio infra-angulari poris conspicuis nullis pos- 
trorsum descendente antice planum trigonum apice sursura spectantem efficiente margine inferioro sub- 
semilunari submeinbranaceo integro nee papillato nee cirrato ante labium superius pendulo lateribus 
non lobato; osse suborbitali anteriore trigono, longiore quam alto, apice rotundato antrorsum spectante, 
margine posteriore basali subverticali emarginato; osse suborbitali 2° bexagouo, aeque alto circiter 
ac longo , oculi diametro paulo ad non altiore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 4° multoties latiore 
oculi diametro nou vel vix humiliore; cirris carnosis, snpramaxillaribus rostralibus plus duplo lon- 
gioribu3 oculo multo longioribus ore clauso in sulco infralabiali externo occultis, rostralibus antice 
in sulco os suborbitale ln> inter et velum rostrale insertis; rictu subantico latitudine capitis latitu- 
tudinem fere aequante, subsemilunari, introitu autem cavitatis oris interno angusto et (ore aperto) 
subcordiformi; labio superiore gracili integro vix ante maxillam superiorem pendulo; maxilla superiore 
acie cartilaginea subsemilunari, deorsum valde protractili; maxilla inferiors symphysi postice pro- 
funde emargiuata, bicorni apicibus cornuum acutiusculis, ante symphysin late cartilagineo-carnosa 
acie truncata; labio iuferiore reflexo, integro, non cum labio superiore unito, suleis utroque latere 
2 longitudinalibus marginem oris versus directis, frenulo carneo gracili ocnli diametro longiore 
separatis frenulo antice ope labii accessorii gracilis cum labio superiore continuo, sulco externo 
sulco interno multo latiore et profundiore ; operculo duplo circiter altiore quam lato, oculi diametro non 
vel vix graciliore, margine inferiore rectiusculo vel concaviusculo ; apertura brancbiali sub praeoperculi 
margine posteriore desinente,- dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2.4.5/5.4.2. dimidio 
apicali compressiusculis facie masticatoria valde oblique truncata margiuibus parum elevatis non 
lobatis, dentibus serie anteriore antice non sulcatis ; osse scapulari trigono acutiuscule rotundato ; 
linea dorsali convexa linea ventrali convexiuscula multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, 
post pinnas ventralc3 obtusissime carinato ; squamis subverticalibus , lateribus quam cetero corpore 
(ventre excepto) non vel vix majoribus, dimidio libero et dimidio basali Iongitudinaliter striatis, 33 
vel 34 in linea laterali, 14 in serie transversali (ventralibus infimis inclusis) quarum bl/s (6) supra 
lineam lateralem, 11 vel 12 in serie longïtudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus in- 
fimis Iongitudinaliter quinque-seriatis postrorsum magnitudine sensira accrescentibus serie media iis 
seiiebus lateralibus non majoribus,- linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi pinnarum 
ventralium non multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo simplieerne- 


132 

diam squamam nou vel vix attingente notata; pinna dorsal! sat longe ante pinnas ventrales incipieute 
et lon^e ante pinnam analem desinente, basi postice vagina squamosa humillima inclusa, acuta, 
valde emarginata, corpore altiore et niulto altiore quam basi longa; pinnis pcctoralibus et ventrali- 
bus acutis, pectoralibus ventralibus non vel paulo tantum longioribus 5- 3 ad 6 et paulo in Iongitu- 
dine corporis, ventrales non attingentibus; ventralibus analem non vel vix attingentibus ; anali basi 
vagina squamosa humillima inclusa, acuta, mediocr iter emarginata, dorsali multo humiliore et duplo 
circiter breviore, plus duplo altiore quam basi longa, radio simplice tertio gracili eartilagineo ; cau- 
dali basi squamosa, profuude iucisa lobis acutis, superioro inferiors longiore vel non longiore :>' 
ad 4' 4 circiter in longitudine corporis; colore corpore superne violascente-olivaceo vel profuude oli- 
vaceo, inferne dilutiore vel margaritaceo ; iride rosea margine pupillari aurea; fascia lata dilTusa ce- 
phalo-caudali nigricante-violacea; piunis radiis roseis vel rubris, membrana roseo-hyalinis vel viola- 
scente-lryalinis. 

B. 3. D. 4 8 vel 4 9. P. 1 IC. V. 2 S. A. 3 5 vel 3 6. C. G 17 G vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Lobocheilos heterorhynckoa Blkr,  Nieuwe Tientall. diagnost. besclir. nieuwe vischs. Sumatra, 
Nat. Tijdschr. Ned. Ind. V p. 521. 
Schismatorhjnchos lobochelloides Blkr, Ind. descr. spec. pisc. Nat. T. Ned. Ind. XIV p. 476. 

Ilab. Sumatra (Solok, Laliat), in fluviis. 

Longitudo 7 speciminum 87'" ad 232' . 

Aanm. Cyprinus (Bangana) falcata Gr., afgebeeld in de Illustrations of Indian 
Zoology, schijnt van de onderwerpelijke soort te verschillen , door talrijke schubben 
zoowel in eene overlangsche als in eene dwarsche rei, door twee stralen meer in 
de rugvin, afwezigheid van den overlangschen ligchaamsband, enz. 

Ook Cyprinus gotyla Gr. van de Illustrations of Indian Zoology schijnt zich , naar 
de afbeelding te oordeclen, van Schisniatorhynchos heterorhynchos te onderscheiden 
door aanmerkelijk minder schubben op eene dwarsche rei (slechts Zl of 4 boven 
de zijlijn), weinig of niet uitgerande vinnen, stomp afgeronde borstvinnen , lage 9- of 
10- stralige (4 9 vel 4/10) rugvin, afwezigheid van overlangschen ligchaamsband, enz. 

Gobio ricnorhynchus ]\IcCl. eindelijk, de derde zuid-aziatische soort van Schis- 
matorhvnchos, heeft in habitus veel van de sumatrasche ,. doch volgens den heer 
MacClelland 43 schubben op eene overlangsche rei, 11 verdeelde rugvinstralen en 
mist den overlangschen ligchaamsband, enz. 

Tot nog toe heb ik onderwerpelijke soort 'slechts uit de binnenlanden van Su- 
matra ontvangen. 

Labeo Cuv., Règn. anim. 1817. I p. 194; Blkr, Descr. pisc. Ja van. 
nov. in Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XIII p. 360 (diagnosis reformata). 
LlPKAEPER ,  ArENGAN. 

Corpus oblongum compressum, squamis magnis vestitum. Maxil- 
lae nudae.   Cirri 4 vel 2, rostrales et supramaxillares, vel suprama- 


133 

xillares tantum. Rostrum carnosum , ante os prominens , cute clescen- 
clente ante maxillam superiorem pendula utroque rostri latere lobata. 
Os suborbitale anterius sat longe ante orbitam situm. Labium supe- 
rius ante maxillam superiorem pendulum, integrum, nee papillatum 
nee cirratum, cum margine labii inferioris libero continuum. Maxilla 
superior acie cartilaginea formam ferri equini referens , inferior tumida 
cartilagineo-carnosa , margine anteriore truncata, sjmiphysi postice 
valde emarginata, tuberculo nullo. Labium inferius latum carnosum 
reflexum integrum vel plus minusve crenulatum. Sulcus postlabialis 
utroque latere simplex fossam magnam profundam efficiens , obliquus , 
marginem oris versus directus, labii marginem liberum non attingens, 
istlnno sat lato a sulco lateris oppositi scparatus. Pinna dorsalis ante 
pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens radio 
simplice postico toto cartilagineo. Pinnae pectorales subhorizontaliter 
insertae. Dentés pharyngeales masticatorii aggregati 2.4.5 5.4.2 facie 
masticatoria oblique truncati. 

Subgen. Diplocheilos Blkr. Cirri 4', rostrales et supramaxillares. 
//    Labeo Cuv.  Cirri 2 , supramaxillares tantum. 

Aanin. Het geslacht Labeo, zoo als liet door Cuvier is ingevoerd en gegrond 
op C- niloticus Góoffr. en C. fimbriates Bl. is sedert zijne opstelling opgelost in 
talrijke geslachten, zoodat het thans te beperken is tot die soorten, welke vol- 
gens den tegemvoordigen stand der wetenschap generisch aan Labeo nilotic . 
beantwoorden. Ik begrijp er onder alle de Labeoninen met dikke kraakbee:;- 
achtig-vleezige onderkaak, gaven doch aan beide zijden in eenc vleezige kwab 
overgaanden snuitrand, enkele schuins-overlangsche achterlipsgroeve, welke door 
eene rneer of min breede kinhuid van de groeve der tegenovergestelde zijde is 
gescheiden, met de bovenlip vereenigde onderlip en onmerkbaar (zonder tusschen- 
liggende groeve) in de onderlip overgaande kinhuid. 

Aldus omschreven, omvat het geslacht Labeo nog vrij talrijke soorten, welke alle 
behooreu tot Noord- Afrika , Zuid- Azië en de Soenda- eilanden, doch meerdere soor- 
ten, door Heckel en den heer Valenciennes tot Labeo gebragt, vallen buiten zijne 
grenzen. Beide uitstekende ichthyologen hebben ten deze nog te veel waarde ge- 
hecht aan het aantal voeldraden en onvoorwaardelijk de verwante soorten met 4 
voeldraden buiten gesloten , terwijl tot andere geslachten behoorende soorten met 
slechts 2 voeldraden, onverschillig of zij op den snuit of op de bovenkaak zijn in- 
geplant, door hen in het geslacht Labeo zijn opgenomen. 


134 

Zuj zijn Labeo cephalus Val. en Labeo Dussumieri Val., in mijn oog, soorten van 
Rohita, bij welke slechts bovenkaaksdraden aanwezig zijn, even als Labeo Reynaul- 
di Val., Labeo microlepidotus Val. en Labeo fimbriatus Val. — Voorts is Labeo oblon- 
gus Val., zoo als reeds biervoren is aangetoond, eene Crossocheilos met slechts 2 
snuitdraden, terwijl Labeo erythroptcrus Val. wel eene echte Labeo is, maar tevens 
zeer zeker 4 voeldraden heeft en niet slechts 2 bovenkaaksdraden , zooals de heer 
Valenciennes aangeeft. Voorts behoort, mijns inziens, Labeo senegalensis Val. tot 
een eigen, aan Rohita na verwant, geslacht gebragt te worden, hetwelk ik voor- 
gesteld heb Rohitickthys te noemen, even als Labeo falcifer Val. en waarschijnlijk 
ook Labeo hispidus Val. behooren tot Lobocheilos, — Labeo diplostomus Val. tot Tv- 
lognathus, en Labeo malacostomus Val. tot Schismatorhynchos, terwijl ook Labeo 
cursa Val. en Labeo curchius Val. veeleer tot Rohita dan tot Labeo schijnen te 
brengen te zijn. 

Ileckel heeft nog, hoezeer onder geleide vaneen vraagteeken, eenige soorten aan 
het geslacht Labeo toegevoegd, t. w. Cyprinus rostratus Tiles, en Cyprin us rufes- 
cens Hasselq. welker beschrijvingen hier te lande niet zijn te raadplegen en waar- 
omtrent ik alzoo niet zelf kan oordeelen, en voorts nocr Gobio ricnorhvnchus McCL 
welke soort echter behoort tot mijn geslacht Schismatorhynchos. Chondrostoma dern- 
beusis Val. (nee Rüpp.) zou volgens Heckel insgelijks eene Labeo zijn , en niet 
van  zijne  Labeo vulgaris  verschillen. 

)0 zijn van de 21 door Heckel en den heer Valenciennes opgesomde soorten 
van Labeo, hoogstens 9 tot dat geslacht te brengen, zooals ik het natuurlijk meen 
omschreven te hebben. 

Daarentegen ken ik meerdere soorten van het geslacht, welke niet alleen boven- 
kaaksdraden, maar ook snuitdraden bezitten. Deze draden zijn echter gewoonlijk 
zoo weinig ontwikkeld, dat zij der waarneming ligtelijk ontglippen, en zulks doet 
mij vermoeden , dat eene nadere meer naauwgezette waarneming, ook voeldraden zal 
doen vinden bij die soorten, aan welke ze tot nog toe niet zijn toegekend. Te meer 
.en ik zulks te mogen vooronderstellen, omdat geene der soorten van de aan La- 
) verwante geslachten, welke door Heckel en den heer Valenciennes vermeld wor- 
den volstrekt geene cirri te bezitten, door die uitstekende ichthyologcn naar de na- 
tuur zijn onderzocht. 

m als bij andere geslachten der Cyprinoïden is geschied, splits ik de soorten 
van Labeo  in  twee groepen of omk, -geslachten, naar  mate  ze alleen  bovenkaaks- 
)wel sii ii  als  bovenkaaksdraden  bezitten.  De  laatste  breng 

CHUS Diplocheilos , de eerste tot het  subgenus Labeo. 

heilos heb ik overgenomen  van Van  Hasselt,  die hem als  ge- 

toepassen  op  de  soort, sedert nader in de wetenschap Lekend 

;: van Labeo erythroptcrus en welke inderdaad eene Labeo 


Alle soorten mijner verzameling behooren tot het subgenus Diplocheilos. Een 
dier soorten is dezelfde , welke ik in mijne Nalezingen op de ichth\ologie van 
Bengalen beschreven heb onder den door den heer MacClclIancl aan haar se^even 
naam van Gobio boga, doch welke een nader onderzoek mij geleerd heeft eene 
echte Labeo te zijn. Mijne drie overige soorten zijn alle gevangen in de rivieren 
van West-Java. Twee daarvan beschreef ik vroeger onder de namen Lobocheilos 
hicas en Lobocheilos rohitoides , terwijl de' derde soort dezelfde is als die, welke 
Van Hasselt reeds bestempelde met den naam van Diplocheilos erythropterus. 

De drie archipelagische soorten laten zich van elkander en van de overige beken- 
de soorten onderscheiden naar volgend schema. 

I Cirri  rostrales  et supramaxillares.  (Subgen. Diplocheilos). 
A  Squamae 1\ supra lineam lateralem, 42 vel 43 in serie longitudinale 
f Cirri oculo duplo vel plus duplo breviores subaequales.  Operculum latitudine 
2| ad 2f in ejus altitudine. 

Labeo  [Diplocheilos) erythropterus  Val. 
ff  Cirri  oculo non multo breviores, anteriores longiores. Operculum latitudine 
lf ad 2 fere in ejus  altitudine. 

Labeo (Diplocheilos) lucas  Blkr. 
B. Squamae 5'/.2 supra lineam lateralem, 35 p. m. in serie longitudinali. 
f Cirri rostrales oculo non vel vix breviores. Operculum latitudine 2 in ejus 
altitudine. 

Labeo {Diplocheilos) rohitoides Blkr. 


Labeo (Diplocheilos) erythropterus Blkr,  Roodvinnige  Arengan. Atl. 
Cypr. Tab. V. 

Labeo (Diplocheilos) corpore oblongo rel subelongato compresso, altitudine 5 fere ad 4 et paulo 
in ejus longitudine, latitudine 12,3 ad 2 in ejus altitudine; capite acutiusculo 5'-,3ad 6 in lon<ntu- 
dine corporis cum, 4 et paulo ad 4' s in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine l'/i ad 
l'a, latitudine V/3 ad l'/2 in ejus longitudine; oculis superis, diametro 3' 3 ad 4 in longitudine 
capitis, diametro 1 ad 1 et paulo in capitis parte postoculari, diametro l3 5 ad 21 3 distantibus, 
membrana palpebrali iridis partem externam tegente, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronte 
et vertice declivi convexiuscula vel rectiuscula, nucha dorsoque valde convexa; linea interoculari 
convexa; naribus orbitae multo magis quam rostri apici approximates , posterioribus patulis valvula 
claudendis , anterioribus margine elevato subtubulatis; rostro valde carnoso, oculi diametro juniori- 
bus et aetate provectis multo ad duplo circiter longiore, antice truncato, inferne in velum membraaa- 
ceum ante 03 pendulum desinente, antice, lateribus superneque usque post nares poris numerosis valde 
conspicuis obsito, velo utroque latere in lobum oblongum rotundatum producto, margiûe inferiore 
integro ;  osse  suborbitali anteriore ante nares longe ante oculum sito, longiore quam alto, margine 


13G 

riore maxime convexo semicircular! , marginibua superioribus concavis in angulum  acutiusculuni 
sursura  spectantem unitis; osse suborbital! 2° clongato tetragono duplo vel plus duplo longiore quam 
alto, antice quam po3tice altiore, oculi diametro plus duplo sed minus triplo bumiliore, osse  sub- 
orbital! 3°  osse  suborbital!  4°  latiore  oculi  diametro plus  quadruple- ad triplo  graciliore; cirris 
eracillimis  parum  conspicuis,  oculo duplo  vel plus duplo brevioribus, supramaxillaribus rostralibus 
non vel vix longïoribus, rostralibus antice in sulco os suborbitale lm inter et velum rostrale insertis ; 
victu infero, latitudine capitis latitudinem subaequante, ore clausoformam ferri equini referente; in- 
troitu  autem  cavitatis  oris  interno angusto et  (ore aperto)  oblongo-rotundato vel  subcordiformi ; 
labio superiore gracili integro ante maxillam superiorem pendulo; maxilla superiore acie cartilaginea 
formam  ferri  equini  subreferenl  ,  d  n*sum val Je  protractili;  maxilla  iuferiore  symphysi  postice 
late emarginata, ante symphysin late cartilagineo-carnosa plana acie truncata; labio iuferiore reflexo, 
carnoso, margine libero cum labio superiore continuo papillis brevissimis uniseriatis obsito, facie su- 
periore transversim  uudulatim rugoso,  facie iuferiore Iaevij sulco infralabiali utroque latere fossam 
magnam angulatam  profundam efficiente,  oblique  lineam menti mediam versus directo  sed  isthmo 
oculi  diametro   sat  multo  graciliore  a  sulco  lateris  oppositi  separator  operculo  latitudine 
ad 2:! .i in ejus altitudine, oculi diametro sat multo ad paulo graciliore, margine iuferiore  convexo; 
apertura brancbiali sub praeoperculi parle posterioredesinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis 
aggregatis  2.4.5/5.4.2,  apicem  versus  compressiusculis ,  singulis  facie  masticatoria  oblique trun- 
catis, marginibus parum et regulariter elevatis,  non  lobatis , dentibus  anterioribus antice non sul- 
eatis;  osse  scapulari trigono acute vel  acutiuscule rotundato;  linea dorsali convexa  linea ventrali 
convexiuscula multo altiore;  ventre ante pinnas  ventrales plano,  post pinnas ventrales obtusissime 
carinato ;  squamis subverticalibus ,  lateribus antice quam  cetera  corpore majoribus,  suprascapula- 
ribus  autem  omnium maximis ;  squamis  dimidio  libero et  vulgo  etiam  dimidio basali longitudi- 
naliter subradiatim striatis,  12 vel 43 in linea laterali, 18 in serie transversali  (ventralibus infimis 
isïs) quarum 7',-j(S) supra lineam lateralem ,' IC p.m. in serie longitudinali occiput inter etpin- 
nam  dorsalem, ventralibus  infimis  longitudinaliter 5- ad 7-seriatis postrorsum  magnitudine sensim 
accrescentibus serie  media Ü3  serïebus  lateralibus non majoribus j  linea  laterali rectiuscula,  antice 
tantum deelivi , basi  ventralium sat multo magis quam liueae  dorsali  approximata, singulis squa- 
mis tubulo simplice mediam  squamam  non  attingente  notata; pinna  dorsali sat longe ante pinnas 
vint rales  incipiente  et  longe ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, sat 
mult o  altiore quam longa, altitudine 1 et paulo ad 1' i in altitudine  corporis]  pinnis  pectofalibus 
et  ventralibus  aeutis,  longitudine  subaequalibus,  53/4 ad  ö1 ;; in longitudine corporis, pectoralibus 
ventrales non vel vix, ventralibus analem non attingentibus ; anali basi vagina squamosa humillima 
inclusa, acuta, mediocriter ad vix emarginata, dorsali  paulo bumiliore ad paulo  altiore sed  duplo 
circiter breviore,  plus duplo ad  triplo altiore quam basi longa, radio simplice  tertio gracili carti- 
Iagineo;  caudali basi squamosa, profunde incisa,  lobis  aeutis, superiore  iuferiore longiore  33 I ad 
in  longitudine  corporis;  colore corpore  superne lateribusque  violascente-olivaceo,  inferne  fla- 
vescente-olivaceo  vel  margaritaceo ; iride  fia va, margine  pupillari  aurea,  superne  fuscaj  squamis 
dorso lateribusque singulis, junioribus praesertim, macula oblonga vel rotunda aurea;  pinuis  radiis 
aurantiaco-roseis, membrana coerulescente-byalinis , plus  minusve violaceo-nigricante arenatis. 
B. 3. D. 4/11 vel  1 12. P. 1/15. V. 4/8. A. 8/5 vel 3 6. C. 7 17 7 vel 6/17 6 lat. brev. incl. 
Syn. Diplocheilus erythropterus V. Ilas3., Algcm. Konst- en Letterbode 1823 II p. 133. 

Labeo erythropterus Val., Poiss. XVI p. 271; Heck., Fisch. Syr. p. 34, 180; Blkr, Descr. pisc 

Javan.  nov. Nat. T.  Ned. Ind. XIII p. 360. 
Labéon à nageoires  ronges Val, Poiss. XVI p. 271. 
Ar eng an Sund. 


137 


Ilab. Java (Lebak, Parongkalong) , in fluviis. 
Longitudo 2 speciminum 150'" et 275'". 


Aanm. Hoezeer reeds door Van Hasselt in 1S22 ontdekt, is de Arengan eerst 
nader in de wetenschap bekend geworden in 1812 door den heer Valenciennes, 
naar een opgezet voorwerp van het Leidsche Museum van twee voeten lengte en 
naar eene onder de oogen van Kuhl en Van Hasselt vervaardigde afbeelding. Die 
beschrijving beantwoordt vrij wel aan mijne beide kleinere voorwerpen, doch de 
snuitdraden zijn door den heer Valenciennes niet opgemerkt, terwijl ook in de for- 
mule der vinstralen, de kortere en verdeelde stralen niet in rekening zijn gebragt. 
De goudkleurige schubvlekken bestaan slechts bij de' jongere voorwerpen en ver- 
dwijnen allengskens bij  toenemenden  leeftijd. 

Ik ken deze soort tot nog toe slechts van West-Java. Het kleinste voorwerp 
ontving ik van Lebak, in de residentie Bantam, en is in het 13° deel van het Na- 
tuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsen Indië beschreven. Sedert werd mijne 
verzameling verrijkt met een uitmuntend goed bewaard voorwerp van 275'" lengte, 
hetwelk ik te Parangkalong, tijdens eene vischpartij op de rivier Tjitaroem , magtig 
werd. Ik zag bij die gelegenheid talrijke grootere voorwerpen van dezelfde soort, 
welke ik echter niet in de gelegenheid was te bewaren. De soort schijnt slechts 
de hoofere gedeelten van de grootere rivieren  van West-Java te bewonen. 

Labeo (Diplocheilos) lucas Blkr. Kleinbehhige Arengan. Atl. Cypr. Tab. 
-.   VIII fiç. 4. 

Labeo (Diploclieil.) corpore subelongato compresso, altitudine 4Va ad 5 in ejus longitudine, latitndine 
2 ad l1, i in ejus altitudine; capita acutiusculo i3.U ad 5 in Iongitudino corporis cum , S';, \ ad i inlongitu- 
diae corporis absque pinna caudali, altitudine 1' i ad 1' 3, latitudine 1:' i ad l'/ain ejus longitudine; 
oculis superis, diametro 3 ad 3'/2În longitudine capitis, diametro 1 ad 1 et paulo in capitis parte 
postoculari, diametro V/3 ad 1" /3 distantibus, membrana palpebral! iridis marginem externum te- 
gente apertura subcirculari; linea rostro-dorsali fronte et vertico declivi rectiusuula velconvexiuscula, 
nucba dorsoque valde convexa,- linea interoculari convexa; naribus orbitao raulto magis quam ros- 
tri apici approxiniatis , posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus margine elevato subtu- 
bulatis; rostro valde cavnoso, oculi dia metro juvenilibus Don, aetato provectioribus non multo longiore, 
convexo, antice rotundato nee truncato, inferno in velum membranaceum ante os pendulum desinen- 
te, antice, superne lateribusque poris numerosïs conspicuis obsito, vclo utroque latere in Iobum 
oblongum rotundatum pro lucto, margine inferiors integro; osse suborbitale anteriore toto vel toto fere 
ante nares sat 1 ito, longiore quam alto, margine inforiore maxime convexo semicir- 

culari,  marginibus  super! concavis  in angulum acutiusculum sursum  spectantem unitis; osse 

suborbital! 2° elongato-tetragono, triplo vel plus triplo longiore quam alto, antice quam postice al- 
tiore,  oculi diametro  triplo 'us  triplo humiliore;  osse suborbital! 3' osse  suborbitali i" paulo 

', oculi diametro multoties humiliore; cirris gracilibus, supramaxillaribus rostralibus longioribus 
oculi  diametro  non  multo brevioribus  antice  in sulco  os  suborbitalc lm  inter et  velum rostrale 


133 

insertis ; ricin infero, latitudine capitis latitudine valde multo breviore, ore clausoformam feniequi- 
ni referente, introitu cavitatis oris interno angusto et (ore aperto) oblongo rotundato vel subcordi- 
formî; labeo euperiore carnoso integro ante maxillam superiorem pendulo; maxilla superiore aeie 
cartilagiuea formam ferri equini subreferente, deorsum valde protraetili; maxilla inferiore sympbvsi 
p i- 1 ice late emarginata, ante sympbysin late cartilagineo-carnosa plana acic truncata: labio inferiore 
reflexo, carnoso, margine libero cura labio superiore continuo papillis brevissimis obsito, facie superiore 
transversim undulatim rugoso, facie inferiore laevi; sulco infralabiali utroque latere fossam magnam 
i lat am profundam efficiente, oblique lineam menti mediam versus directo, scd istbmo oculi dia- 
ro duplo graciliore a suleo lateris oppositi separato ; opercnlo latitudine 1:; i ad 2 fere in ejus 
altitudine, oculi diametro paulo graciliore, margine inferiore rectiusculo vel convexiusculo ; apertu- 
ra branchiali sub operculo desinente; dentibus pbaryngealibus roasticatoriis aggregatis 2.4.5/5.4.2. 
apici is compressis, facie maSticatoria oblique truncata margine partira elevata vis vel non lo- 

.. dentibus anterioribus antice non sulcatis; osse scapulari trigono acutiuscule rotundato; linea 
dorsali convexa linea ventrali con vexa muho altiore; ventre anto piunas ventrales plano, post pin- 
nas ventrales val. le obtuse carinato; squamis subverticalibus , lateribus antice quam cetero cor pore 
raajoribus, suprasoapularibus circurajacentibus non majoribus; squamis dimidio libero et vulgo etiam 
dim; i longitudinaliter sed parum conspicue striatis, 41 vel 42 in linea laterali, IS in serie 

verticali (ventralibus infimis inclusis) quarum 7'/2 18) supra lineam lateralem, 1G p. m, in serie lon- 
gitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter 5- ad 7- seriatis 
postrorsum magnitudine sensim accrescentibus , serie media iis seriebus latcralibus non majoribus; 
linea laterali rectiuseula, antice tantum declivi, basi ventralium non multo roagis quam lineae dorsa- 
li approximata, singulis squamis tubulo simplice mediam squama'm attingente vel subattingente notata : 
pinna dorsali sat longe ante pinnas ventrales incipiente et longe ante pinnam analem desinente, basi 
alepidota, acuta, emarginata, non multo altiore quam longa, corpore non multo ad non bumiliore; 
pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, longitudine subaequalibus , G'.sad 6'/jin (ongitudine cor- 
poris, pectoralibus ventrales non, ventralibus analem non attingentibuss anali basi vagina squamosa 
humillima inclusa, acuta, dorsali paulo bumiliore sed duplo circiter breviore, duplo cireiter altiore 
quam basi longa, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali basi squamosa, profunda incisa, 
lobis acutis subaequalibus 4 fere ad 4 et paulo in longitudine corporis; colore corpore superne di- 
lute viridi, interne argenteo; iridc flava vel argentea; cauda macula rotunda diffusa nigricaute in 
laterali basi pinnae caudalis approximata; pinnis roseis ad roseo-byalinis. 

B. 3. D. 1 10 ad  1 12. P. 1/14 ad 1 15. V. 2 S. A. 3 5 vel 3 6. C. 7 17 7 vel 8 17 S lat. brev. incl. 

Syn. Lobocheilos lucas Blkr, Descript. spec. pise. Javan. nov. diagn., Nat. T. Ned. lnd. XIII p. 362. 
Lucas, Wadon-gunung Mai Batav. 

Ilab. Java (Batavia), in fluviis. 

Longitudo 23 speciminum 58"  ad 93". 

Aanm. Eon nader en naauwkeuriger onderzoek mijner goed bewaarde voorwerpen 
dezer soort, heeft ze mij doen terugbrengen tot het ondergeslacht Diplocheilos , waar- 
van het alle kenmerken bezit De formule de schubben en vinstralen beantwoordt 
zelfs geheel aan die van Labeo (Diplocheilos) erythropterus , doch zij is bepaald eene 
verschillende soort, welke van de genoemde te onderkennen is aan hare verschillende 
„kleurfeekening , betrekkelijk veel breeder operkel, uitpuilenden snuit . smallere bek- 
re voeldraden . kortere borst- en buikvinnen, enz. 


139 

Labeo (Diplocheilos) rohitoides Blkr. Rohita-achtige Arengan. Atl. Cyprin. 
Tab. VIII fig. 3. 

Lab. (Diplocheil.) corpore elongato compresso, altitudine 5 circiter in ejus longitudine, latitudine 2 
eirciter in ejus altitudine; capite acutiusculo 5'/2 circiter in longitudine corporis cura, 4 circiter in 
longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine l1/* circiter, latitudine 1 ' o circiter in ejus longi- 
tudine; oculis superis, diametro 3 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo in capitis parte 
postoculari, diametro l'a 1ère distantibus, membrana palpebrali iridis marginem externum tegente 
apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronteet vertice declivi convexiuscula, nucha et dorso con- 
vexa; linea interoculari convexa; naribus orbitae multo magis quam rostri apici approximatis, pos- 
terioribus patulis valvula clau dendis, auterioribus margine elevato subtubulatis; rostro valde carnoso, 
oculi diametro non longiore, convexo, antice rotundato nectruncato, inferne in velum membranaceum 
ante os pendulum desinente, antice, superne lateribusque poris numerosis partira conspicuis o' 
velo margine inferiore integro ; osse suborbitali anteriore toto fere ante nares non longe ante oeu- 
lum sito, longiore quam alto, margine inferiore maxime convexo semicircular! , margine superiore 
rectiusculo; osse suborbitali 2° elongato-tetragono, plus duplo longiore quam alto, antice quam postice 
non multo altiore, oculi diametro multoties humiliore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 4° vix 
latiore oculi diametro multoties liumiliore; cirris sat carnosis, Supramaxillaribus rostralibus multo 
longioribus, oculi diametro non vel vix brevioribus, rostralibus sub apice ossis suborbitalis antcri- 
oris insertis; rictu infero, latitudine capitis latitudine valde multo breviore, ore clauso ibrmam ferri 
equini referente, introitu cavitatis oris interno angusto et (ore aperto) oblongo rotundato vel sub- 
cordiformi; labio superiore carnoso integro ante maxillam superiorem pendulo; maxilla superiore 
acie cartilaginea formam ferri equini subreferente, deorsum valde protractili; maxilla inferiore sy m - 
physi postice late emarginata, ante symphysiu late cartilagineo-carnosa plana acie truncata; labio 
inferiore reflexo, carnoso, margine libero cum labio superiore continuo; snlco infralabiali utroque 
latere fossam magnam angulatam profundatn efficiente oblique lineam menti mediam versus directo 
sed istbmo oculi diametro duplo circiter graciliore a sulco lateris oppositi separato ; operculo lati- 
tudine 2 in ejus altitudine, oculi diametro vix graciliore, margins inferiore convexiusculo; aper- 
tura brancliiali sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus pharyngealibus mastica- 
toriis aggregatis 2.4.5 5.4.2, apicem versus compressis, facie masticatoria oblique truncata mar- 
gine parum elevato vix vel non lobata, dentibus auterioribus antice non sulcatis ; osse sc'apulari 
trigono, obtusiuscule rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa altiore; ventre and: 
pinnas ventrales plano; squamis subverticalibus , lateribus antics quam cetero corpore majoribus, 
diniidio libero et vulgo etiam diinidio basali longitudinaliter scd parum conspicue striatis, 35 p.m. 
in linea laterali, 13 p. m. in serie verticali (ventralibus ïnfimis inclusis] (6) supra line- 

am lateralem ,- linea laterali rectiuscula,  antice  tantum  declivi,  ba;i  ventralium  non  multo  magis 
quam lineac dorsali approximata, singulis squamis'  tubulo simplice mcdiara 'ugentc vel 

subatlingente notata; pinna dorsali sal  longe ante pinnas ventrales inci > ante  pinnam 

analem desinente, baii alepidota, acuta, emarginata, corpore non vel vix al u turn al- 

tiore quam basi longa,- pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, 1 lalibus 62/3 cir- 

citer iu  longitudine  corporis,  pectoralibus  ventrales  non,  \ attingentibus ; 

anali basi vagina squamosa humillima iciita, ero , dorsali 1 nliore seJ 

duplo breviore, plus duplo altiore quam basi longa, radi 1 cartilagineo ;  cau- 

dali basi squamosa, , ;   ; ad 4 in 

longitudine cor] viridi , -caudali di 

icente-violacea ; pinni  • ■ 


140 

B. S. D  ! 11 vel 4 12. T. 1 11 vd 1 15. V. 2 8. A, S/5 vel 3/6. C. 6/17/6 vol 7 17 7 lat brev. incl. 
S ra. Lobocheilos rohitoides Blkr, Descript. specier. pisc. javan. nov., Nat.T. Ned. Ind. XIII p. 3C3. 

rs Mal. liât. . 

Hab. Java (Batavia), in flaviïs. 
Longitudo speciminis unici Cö'". 

Aanm. Volgens mijne bepaling van liet geslacht Labeo behoort onderwerpclijke 
soort tot dit geslacht en niet tot Lobocheilos, onder hetwelk ik het vroeger be- 
schreef. Zij is gemakkelijk van Lnbeo (Diplotheilos) erythropterus en Labeo (Di- 
plocheilos) lucas te onderkennen aan de formule harer schubben, hebbende zij eenige 
schubben minder, zoowel op cene overlangsche als op cene dwarsche rei, en 2 
schub reij en minder tusschen de zijlijn en ruglijn. Overigens heeft zij ook de 
vocldradcn, vooral de bovcnkaaksvoeldraden aanmerkelijk langer en is zij ook 
herkenbaar aan den overlangschen ligchaamsband. 

Mijn cenig voorwerp bevindt zich in niet tegoeden toestand van bewaring, voor- 
al wat den buik en de buikschubben betreft. 

Cirrhina  hreviceps Val.,  Toiss. XVI  p. 224 an Labeo (Diplocheilos) 
sp? vel Dij)lochcilichtIii/s ? 

Descriptio Valencicnnesiana sequens: 

: i hauteur fait Ie quart de la longueur totale, qui contient sept foia la tête. L'oeil est assez 
» srand ; il mésure le tiers de la longueur de la tête. Les deux barbillons maxillaires sont à, l'ex- 
» tréinitu d'un museau court; la bouche est peu fendue; la dorsale est haute de l'avant et son bord 
» coupe1 en faux; l'anale a lès premiers rayons plus longs; le lobe supérieur de la caudale se pro- 
longe aussi en pointe; la pectorale est petite, mais la ventrale est large. D. 13. A. 7. C. 19. P. 
ii 13. V. 0. Les écailles sont a i I  fermes: j'en compte quarante rangées au moins  dans 

nia longueur du côté: il}' en a une longue dans  l'aisselle de la ventrale.  La couleur est  verdàtre 
» sur le dos et argentée sur le ventre. L'individu desséche1 que j'ai décrit, est long de sept pouces 
i- et trois lignes; il vient de la rivière de Bantam, 
n. Laleobarbus breviceps K. v. II. sec, Val. 

Annni. Ik twijfel zeer aan het bestaan van vertegenwoordigers van liet geslacht 
Cirrhina in den ïndischen archipel, en alzoo ook daaraan, dat de door den heer 
Valenciennes beschrevene soort tot dit geslacht zou behooren. Soorten van Mrigala, 
welke bij den heer Valenciennes als Cirrhinen voorkomen, zijn mij evenmin van de 
Socnda-cilandcn bekend. Ik vermoed daarom , dat Cirrhina breviceps Val. tcrugge- 
bragt zal moeten worden tot het subgenus Diplocheilos van Labeo of tot het geslacht 
Diplocheilichthys en dat de bij deze geslachten dikwerf zeer kleine en in de diepte 
Ie bovenkaaksdraden (lipdraden Val.) der waarneming bij  het gedroogde  be- 


141 

schreven e voorwerp ontglipt zijn. In allen gevalle bezit ik die soort niet, kun- 
nende ik de van haar beschrevene kenmerken in hun geheel bij geene mijner soorten 
terugvinden. Eene nadere en meer uitvoerige beschrijving der soort, dan de door 
den heer Valenciennes geleverde, is zeer wenschelijk te achten. 

Tylognathus Heek., Fiscli. Syr. p. 37, 181. — Eeltkaakkabpee. 

Corpus subelongatum compressum , squamis magnis vestitum. Maxil- 
lae nudae. Cirri 2 , supramaxillares. Rostrum carnosum , superne sulco 
transverso bipartitum, ante os prominens, cute descendente ante la- 
bium superius pendula. Labium superius integrum nee papillatum , 
nee cirratum , cum labio inferiore continuum. Maxilla superior acïe se- 
milunari. Maxilla inferior valde incrassata , cartilagineo-carnosa. Labium 
inferius non lobatum, gracile, param reflexum, crenulatum. Sulcus 
postlabialis utroque latere simplex longitudinaliter marginem oris ver- 
sus directus , istlimo latissimo a sulco lateris oppositi • separatus. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam 
analem desinens , radio simplice postico cartilagineo. Dentés pharynge- 
ales masticatorii aggregati 2. 4. 5. 5. 4. 2. facie masticatoria oblique 
truncati. 

Aanm. Het geslacht Tylognathus, zooals het hier is gekenmerkt, is niet meer het- 
zelfde, als het geslacht Tylognathus, zooals het door Heckel is omschreven. Die om- 
schrijving is overigens onvoldoende en zou ook andere zeer verschillende geslachten 
van Labeoninen omvatten. Zooals het boven is begrensd, is het gegrond op de 
soort, welke door Heckel eerst onder den naam van Varicorhinus diplostomus is 
beschreven en afgebeeld en later onder de namen van Tylognathus diplostomus en 
Tylognathus Valencieimesii vermeld. Deze soort is een der weinige soorten, n 
Heckel naar cle natuur kende en tot Tvlooiiathus bragt. De andere behooren tot 
andere genera. 

Heckel bragt niet minder dan twaalf soorten tot  zijn geslacht Tylognathus. 

Zijne Tylognathus barbatulus is echter eene Crossocheilos, even als zijne Tylo- 
gnathus nanus en misschien ook zijne Tylognathus porcellus, welke laatstgenoemde 
soort ik echter niet nader kan beoordeelen, omdat ik niet kan raadplegen // Hügel's 
Reise", in welke zij beschreven schijnt te zijn. 

1-Jeckel's Tylognathus lam ta (Cyprin us lamta Buch.) is eene Discognnthichfhys, en 


142 

zijne ïylognathus falcifer en Tylognathus lipochcüos zijn soorten van Lobocheilos, 
terwijl zijne Tylognathus diocheilus mij voorkomt eerder eene  Labeo te zijn. 

Voorts is Meckel's Tylognathus Duvaucellii (Choiulrostoma Duvaucelii Val.), naai- 
de beschrijving van den heer Valenciennes te oordeelen, in geen geval eene Tvlo- 
gnathus maar veeleereene Gymnostomus ?, tot welk geslacht ook Tylognathus scmi- 
larvatus Heek, indien zij althans, zooals ik vermoed, dezelfde soort is als Chondrostoma 
semivelatum Val.,  schijnt te behooren. 

De twee overige soorten, bragt llcckel slechts onder geleide van een vraagtee- 
ken tot zijn geslacht Tylognathus. Zij zijn Leuciscus sandkhol Syk. en Leuciscus 
chitul Syk., soorten, volgens de oppervlakkige beschrijvingen van den heer Sykes niet 
in een bepaald geslacht te plaatsen en welke men daarom voorloopig even goed 
onder geleide van yraagteeken onder Tylognathus kan laten als ze onder een ander 
geslacht brengen. Uit wat de heer Sykes er van zegt, schijnt men te mogen op- 
maken, dat zij in allen gevalle tot de Labeoninen  behooren. 

DlPLOCIIEILICIITIIYS  Blkl\    DUBBELLIPKARPER. 

• 

Corpus  oblongo-elongatum  compressum , squamis magnis vestitum. 
Maxillae nudae. Cirri 4, rostrales apice rostri inserti et supramaxillares. 
Rostrum  camosam  integrum, ante  os prominens,  cute descendente 
ante labium superius pendula, lateribus non lobatum. Labium  supe- 
rius ante maxillam superiorem pendulum, integrum, nee  papillatum, 
nee cirratum, cum labii inferioris margine libero continuum.  Maxilla 
superior  acie cartilaginea  formam  ferri  equini subreferens,  inferior 
tumida cartilagineo-carnosa , margine anteriore truncata , symphysi pos- 
ticc nee emarginata nee tuberculata. Labium inferius latum carnosum 
lexum, crenulatum, non lobatum. Sulcus postlabialis ntroque latere 
ïplcx, fossam  magnam profundam cflicicns, rectus, marginem oris 
versus directus, labii marginem liberum non attingens,  istluno valde 
lato a sulco lateris oppositi separatus. Pinna dorsalis ante pinnas ven- 
trales incipiens et longe ante analem desinens, radio simplice postico 
i cartilagineo.  Pinnae pectorales subliorizontaliter insertae.  Dentés 
ngeales  masticatorii  ag< i  2. 4. 5. 5. 4. 2.  facie  masticatoria 

ue truncata marginibus tuberculata. 

geslacht üiplocheilichthys staat in  verwantschap tusschcu  Labeo en 


143 

Roliita. Van Rohita verschilt het door zijne gladrandige ongetepelde of ongefranjede 
lippen en van Labeo door de afwezigheid van zijdelijke snuithuidkwabben. Bij allo 
mij naar de natuur bekende soorten van Labeo (Diplocheilos) ligt het voorste onder- 
oogkuilsbeen verder vóór het oog, van den oogkasrand verwijderd, terwijl het min 
of meer de gedaante heeft van de helft eener ronde schijf met naar beneden ge- 
keerden bollen rand. Ook zijn de snuitdraden bij Diplocheilos ingeplant hoog aan 
den  snuit, aan den vooronderrand van het voorste onderoogkuilsbeen. 

Bij Diplocheilichthjs daarentegen is het voorste onderoogkuilsbeen gebouwd als 
bij Rohita, dat is, schuins langwerpig vier- of vijfhoekig en tegen den oogkasrand 
aanliggende, terwijl er de snuitdraden meer nabij den snuitrand en meer v< 
waarts zijn ingeplant. De verwantschap is alzoo grooter met Rohita dan met 
Labeo, ofschoon de bouw der rugvin het weder meer tot Labeo doet naderen dan 
tot Rohita, 

Ik ken tot dus verre slechts eene enkele soort van dit geslacht, dezelfde, welke 
ik reeds in 1S55 onder den naam  van Lobocheilos pleurotaenia beschreven heb. 

Diplocheïlichthys pleurotaenia Blkr.  Gehande Dubbellipkarper. Atl. Cvpr. 
Tab. IX fig.  1. 

o 

Diploclieiliclith. cm-pore subelongato compresso, altitudine 5 fere ad 5 et paulo in ejus longitud 
latitudine l3/*ad 2 in ejus altitudine; capite acutiuseulo 5 fere ad G in longitudine corporis cum, 
33/5ad 4' 4 in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine l'iad l!/3 , latitudine 13A ad 
1- .5 in ejus longitudine; oculis superis, diametro ,°. tere ad 33/iin longitudine capitis, diametro 1 ad 
1 et paulo in capitis parte postoculari, diametro 1' \ ad l3/s distantibus, membrana palpebral! iridis 
marginem externum tegente, apertura subcirculari; linea rostro-dorsali declivi convexiuscula, nucha 
dorsoque valde convexa; linea interoculari convexa; naribus orbitae mul to m agis quam rostri apici appro- 
ximatis, posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus margine elevato subtubulatis ; rostro valde 
carnoso, oculi diametro juvenilibus non longioreaetate provectis multo longiore, convexo, antice trunca- 
tiusculo, inferne in velum membranaceura ante labium superius pendulum desinente, antice poris nume- 
ï-osis conspicuis obsito, velo lateribus non lobato, margine ini'eriore integro; osse suborbital! anteriore 
irregulariter oblique trigono, vix vel non longiore quam alto, apice acutiuseulo antrorsum spectante, 
margine anteriore rectiusculo, margine posteriore oblique postrorsum adscendente valde curvato 
superne orbitae contiguo; osse suborbitali 2° elongato-tetragono, plus duplo longiore quam alto, 
antice quam postice multo altiore, oculi diametro quadruplo ad triplo cireiter humiliore; osse sub- 
orbitali 3° osse suborbitali 4° latiore, oculi diametro plus quintuplo ad plus quadruplo humiliore; 
cirris gracilibus basi membrunaceis supramaxülaribus rostralibus apice rostri insertis multo lonn-ioribus 
oculo paulo ad non brevioribus; rictu infero , latitudine capitis latitudine sat multo breviore, oreclauso 
medio paulo antrorsum lateribus valde postrorsum curvato, introitu cavitatis oris interno lato; labio 
superiore carnoso integro ante maxillam superiorem pendulo; maxilla superiore acie cartilao-inea for- 
mam ferri equini subreferente, deorsum valde protractili ; maxilla inferiore symphysi postice nee 
emarginata nee luberculata, ante symphysin late eartilagineo-carnosa plana acie truncata ; labio mferiore 
rtflexo, carnoso, margine libero cum labio superiore continuo . papillis brevissimis uniseriatis obsito, an- 


144 

tico qunm postlce non latiore; suleo infralabiali utroque latere siraplice longitudinaliter directo, ocuii 
diamei i'e utroqu ssam profundam efficiente, isthmo oculi diametro non multo ad non 

graciliore a sulco lateris O] itoj operculo duplo ad plus duplo altiore quara luto, oculi diametro 

liore, margins inferiore i do vel convexiusculo ; apertura branchiali sub praeoperculi mar- 

ginc  posteriore tibus  pharyngealibus  masticatoriis  aggregatis  2.4.5./5.4.2.  apicem 

masticatoria oblique truncata marginibus elevatisplus minusve uni-vel 
ntibus serie anteriore antice non sulcatis; osse scapulari trigono acute rotundato; linea dor- 
sali  convexa li i'ali convexiuscula multo altiore;  ventre ante pinnas  ventrales  plano, post 

i non vel obtusissime carinato;  squamis subverticalibus,  Iateribus antice 
is, dimidio libero et dimidio basali lo diter subradiatini striatis, 

laterali, 13 i rersali (ventralibus infirais ïnclusis) quarum 51 2 (6) supra line- 

am Ia 1  vel 12 ia seri itudinali occiput inter et pinnam doraalem , ventralibus iufimis 

longitudinaliter  tri- ad  i :i postrorsum magnitudi : im accrescen tibus,  serie media 

laterali recliuscula, antice tantum dèclivi, basi ven- 

tralium sat nm'  i '  quam lineae dorsali approximate, singulis squamis tubulo simplice mediara 

: vel vix al ' ta; pinna dorsali  sat longe  ante  pinnas  ventrales  incipiente 

ite, basi alcpidota, acuta, emarginata, corpore non vel vix altiore, 

lis peetoralibus et ventralibus acutis , longitudine subaequalibus , 6 

oralibus non vel vix,  ventralibus analem no:i 

i squamosa humillima inclusa, acuta, parum advaldeemar- 

Qulto ad : ;lii)i'e sed plus duplo breviore, duplo ad triplo  altiore quam 

lio simplice postico gracili toto cartilagineo ; caudali basi squamosa, profunde incisa, 

acutis  superiors  inferiore  paulo ad non  Iongiore, 3'/2ad • ritudine corporis,- colore 

■  oliva  ■ ate-viridi,  inferne  argenteo; iride  fia i  vel  rosea;  fascia  cephalo- 

caudali fusco-violacea diffusa, aetate provectioribus conspicua; juvenilibus fascia non conspicua sed 

cauda macula rotundiuscula violaceo-fusca in linea laterali basi caudalis approximata; squamis dorso 

ta to pro v( lis basi macula oblonga transversa violascente; pinnis radiia 

!• vel violascente-hyalinis. 

B. 3.  1). 4/10 vel  1 11. P. 1 1 1 vel 1 15. V. 2 8. A. 3, 5 vel S G. C. 7 17 7 vel 6 17 6 lat. brev. iucl. 

Uos pleurotaenia Blkr, Nalez, vischf. Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. IX p. 2G7. 

imatra il. lis. 

ad 21G'". 

:i:u.   In uiterlijk voorkomen heeft deze soort vrij veel van Labeo (üiploclieilos) 
cobiL vhcilos (Lobocheilos) Schwanefckli Blkr, doch de vorming harer. 

1- en snuitdeclen wijst hare plaats aan in een  afzonderlijk geslaeht.   Tot  nog 
is do soort slechts van oostelijk Sumatra bekend. 

Hass., Algern. Konst- en Letterbode 1823 II p. 130; 
Ind.  V p. 520.   Lcn-AT. 

n vel  subelongatum  compressum, squamis rangnis 
i.   Ma Qndae.   Cirri 4 'vel 2, rostrales et  supvamaxilla- 


145 

res vel supramaxillares tantum. Rostrum carnosum integrum , ante 
os prominens, infra apicem truncatum, cute descendente ante labi- 
um superius pendula. Labium superius ante maxillam superiorem 
pendulum, integrum, nee papillatum nee cirratum, utroque latere 
maxillam inferiorem inter et labium inferius descenclens et labii infé- 
rions facie superiore postice affixum. Maxilla superior acie cartilagi- 
nea semilunari.  Maxilla inferior tumida cartilaoineo-carnosa , marline 

O 'O 

anteriore truncata, symphysi postice nee emarginata nee tuberculata. 
Labium inferius latum , carnosum , reflexum , integrum , utroque latere 
lobatum. Sulcus postlabialis utroque latere simplex, longitudinaliter 
marginem oris versus directus, antice bifurcatus, ramo externo in sul- 
cum supramaxillarem transiente , ramo interno insertione labii su- 
perioris desinente, isthmo latissimo a sulco lateris oppositi separatus. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinna m 
analem desinens, radio simplice postico cartilagineo. Pinnae pecto- 
rales subliorizontaliter insertae. Dentés pharyngeales masticatorii 
aggregati 2. 4. 5/5.4.2. facie masticatoria oblique truncati. 

Subg. Lohocheilos Blkr. Cirri 4, rostrales et  supramaxillares. 
«    Gobioniddhys Blkr. Cirri 2, supramaxillares tantum. 

Aanrn. Van Hasselt, de op Java het meest voorkomende soort van dit geslacht 
waarnemende en de verschillen ontwarende tnsschen de monddeelen bij deze soort 
en die van zijne Crossocheilos oblongus en Diplocheilos erythropterus, kwam te 
regt op het denkbeeld, haar tot een eigen geslacht te brengen, hetwelk hij voor- 
stelde Lobocheilos te noemen, een naam, geheel passende wegens de zijdelijke kwab- 
vormige  uitbreiding van  de onderlip. 

Toen ik mijne vroegere, boven aangehaalde, diagnose van Lobocheilos gaf, ken- 
de ik het geslacht minder goed dan thans, en ik heb sedert ook ontwaard, dat in 
de aanmerking, onder die diagnose geplaatst, de beteekenis, welke Van Hasselt aan 
dit geslacht hechtte, niet juist door mij is opgevat, eene misvatting, welke mij eerst 
duidelijk is geworden sedert ik naast het Bulletin van De Férussac ook heb kun- 
nen raadplegen de Algemeene Konst- en Letterbode van het jaar 1S23, in welke een 
uittreksel is opgenomen uit een' brief van Van Hasselt , over de Javasche Cvprinoï- 
den handelende. 

Intusschen is het geslacht Lobocheilos door Van Hasselt niet nader bepaald , zeg- 
gende hij er slechts van: u dat het door eenen geheel afwijkenden mondvorm te zeer 

19 


146 

onderscheiden is, om het met eenig ander geslacht te vereenigen"; en men zou zelfs 
geheel in liet onzekere verkeeren, welk geslacht door Van Hasselt bedoeld werd, 
zoo hij op de aangehaalde woorden niet had laten volgen //in onze teekening draagt 
hij den naam falcifer", welke teekening sedert gebleken is tot Labeo falcit'er Val. 
betrekking te hebben, 

De heer Valenciennes namelijk heeft Lobocheilos falcifer V. Ilass- tot zijn geslacht 
Labeo gebragt, even als eenige andere geheel van Labeo verschillende soorten. 
Met betrekking tot Lobocheilos falcifer werd de heer Valenciennes daartoe geleid, door- 
dien hij slechts de twee bovenkaaksdraden waarnam en de snuitdraden niet. Het be- 
vreemdt mij echter, dat de heer Valenciennes een paar jaren later, in het 17« deel 
van het groote vischwerk, eene andere na verwante soort van Lobocheilos als eene 
Chondrostoma heeft opgebragt. Deze soort, uit de afbeelding vanden heer Valen- 
ciennes zeer goed als eene Lobocheilos te herkennen , komt mij thans voor niet te ver- 
schillen van de soort, welke ik in mijne Enumeratio piscium als Lobocheilos (Gobi- 
onichthys) javanicus heb aangehaald en welke in vroeger jaren , toen ik er slechts 
zeer jeugdige voorwerpen van kende, door mij ten onregte als eene Gobio werd 
beschreven. Gelijk bij Lobocheilos falcifer de snuitdraden door den heer Valenciennes 
niet werden opgemerkt, ontglipten zijner waarneming bij zijne Chondrostoma li- 
pocheilos ook de bovenkaaksdraden. 

Ileckcl, de Javasche soorten van het geslacht niet naar de natuur kennende, 
bragt Loborhcilos fahifcr eerst, op het voetspoor van den heer Valenciennes, onder 
Labeo, doch later onder Tylognathus, waartoe hij ook Chondrostoma lipocheilos 
Val. rekende te behooren. Zij behooren echter evenmin tot Tylognathus als tot Labeo, 
onverschillig of men het geslacht Tylognathus grondt, zoo als ik voorstel, op Va- 
ricorhinus diplostomus Heek. (Tylognathus Valenciennesii Heek.) of wel op Tylogna- 
thus barbatulus Heek., welke eene Crossocheilos is. 

Het geslacht  J ilos  is  zeer gemakklijk  aan den bouw der monddeelen te 

herkennen. De onderlip vormt aan beide zijden eene afgeronde kwab, welks rand 
cihter niet met de bovenlip vereenigd is. De bovenlip evenwel zet zich beneden- 
waarts voort en daalt tusschen de onderkaak en de onderlip, om zich, niet aan 
den rand dier lij), maar aan de bovenvlakte, meer achterwaarts, in te planten. Hij dit 
kenmerk komt dó dikke kraakbeenig-vlcczige onderkaak, welker breede bovenvlakte 
noch uitgerand noch geknobbeld is, de enkele slechts naar voren twecdeelige ach- 
terlipsgroeve,- de gaafrandige lippen, de gaafrandige en niet gekwabte snuithuid, enz. 

Java en Sumatra voeden meerdere soorten van Lobocheilos. Met zekerheid kan 
ik spreken van 5 soorten, welke in mijn bezit zijn, doch ik vermoed dat ook nog 
Labeo hispidus Val en Barbus Hasseltii Elkr ('naar eene teekening beschreven) 
tot hetzelfde geslacht te  brengen  zijn. 

Van de buiten- archipelagische soorten van Cyprinoïden is er nog geene ter mijner 
kennis gekomen, welke tot Lobocheilos te brengen zou zijn. 


147 

Van de 5 soorten mijner verzameling behooren er drie, wegens de aanwezig- 
heid van snuitdraden, tot het subgenus Lobocheilos en de twee andere tot het sub- 
genus Gobionichthys. — Indien Labeo hispidus Val. insgelijks eene Lobocheilos is 
en slechts bovenkaaksdraden bezit , is zij tot Gobionichthys te brengen, terwijl mij- 
ne vroegere Barbus Hasseltii, indien zij niet tot een ander geslacht moet gebragt 
worden , wat niet met zekerheid is uit te maken , eene vierde soort van het subge- 
nus Lobocheilos voorstelt. 

De bedoelde soorten, althans die mijner verzameling, hebben groote overeenkomst 
met elkander, zoowel in habitus als in de bijzonderheden van schubben en vin- 
bouw. Zij laten zich echter naar volgend schema voldoende van elkander onder- 
kennen. 

I. Cirri 4, rostrales et supramaxillares (Subg. Lobocheilos). 

A. Squamae 33 ad 35 in linea laterali. D. 4/8 vel 4/9. Rostrum valdeprominens. 
f Squamae h)£ vel G supra lineam lateralem. 

ô Corpus altitudine 6 ad 5 in ejus longitudine. Caput altitudine 1| ad  H 
in ejus  longitudine.  Fascia cephalo-caudalis navcscens. 

Loboclicilos (Lobocheilos) Schwanefcldi Blkr. 

û' Corpus altitudine 5 et  paulo ad  4^ in ejus longitudine. Caput altitudine 
\\ ad vix plus quam 1 in ejus longitudine. Fascia cephalo-caudalis nulla. 
Loboclteilos  (Lobocheilos) falcifer Van Hass. 
f' Squamae 4| vel 5 supra lineam lateralem. 

ô Corpus altitudine 5 et paulo ad4| in ejus longitudine. Caput altitudine 
1-| ad l-[ in  ejus longitudine. Fascia cephalo-caudalis nulla. 

Lohoclieüos (Lobocheilos) lehat  Blkr. 

B. Squamae 40 p. m. in linea laterali. D. 4/9 vel 4/10? Rostrum vix prominens. 
f Squamae 41- vel 5  supra lineam lateralem. 

Loboclteilos?  (Lobocheilos?)  Hasseltii Blkr. 

II. Cirri 2, supramaxillares tantum. (Subg. Gohionichilr- . 

A. Squamae 34  ad 30  in  linea  laterali,  5?7 vel G  supra  laterale m. P.  1 
vel 1/15. 

f Corpus altitudine 5i ad 5 in ejus longitudine. Rostrum valde proninens. 
Operculum latitudine 2  ad 2 et paulo in ejus altitudine. 

Lobocheilos (Gobionichthys)  lipocheilos  Blkr. 
f' Corpus  altitudine 4| in ejus  altitudine.  Rostrum vix  prominens. Oper- 
culum latitudine II in ejus altitudine. 

Loboclteilos (Gobionichthys)  microcephalus Blkr. 


14S 


B. P. 17. D. 11 (sec. Valenc.) Squamae? 

f Corpus altitudine 5 in ejus longitudine. Caput 5 in longitudine corporis. 

Lobocheilos? (Gobionichthys?) ftisjridus Blkr. 


Lobocheilos (Lobocheilos) falcifer Van Ilass. , Algem. Konst- en Let- 
terbode 1S23 II p. 133: Blkr, Nieuwe ïientall. diagnost, be- 
schrijv. nieuwe vischs. v. Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. V p 522. 
Zeisvinnige Lehat. Atl. Cypr. Tab. VI. 

Lobocheil. (Loboch,) corpore subelongato compresso, altitudine 5 et paulo atl 4 3 in ejus longitudine, Ia- 
2  .in ejus altitudine; capiteconvexo antice truncatiusculo, G ad 7 in longitudine corporis 
in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine 1' ; ad vix plus quam  1, 
latitudine l' ; ad l-sin eju idine;  oculis superis,  diametro 3 ad 4' j in longitudine  capitis, 

diametro 1 ad 1- .; in capitis parte postoculari , diametro 1-;, ad 2lJa fere dïstantibus , membraua pal- 
pebrali iridis magnam partem tegente, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsalï fronte et vertice 
declivi rectiuscula vel con vexiuscula , nucha dorsoque valde con vexa;, linea interoculari convexa; pa- 
ribus orbitae multo magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis valvula claudendis, 
anterioribus margine elevato subtubulatis ; rostro valde carnoso, juvenilibus oculo non aetateprove- 
oculo mul: longiore, convexo, antice truncato vel truncatiusculo, lateribus non lobato sed sul- 
co paruni obliquo superüciali ad sat profhndo frequenter cum sulco lateris oppositi unito percur 
supra et infra sulcum poris numerosis conspicuis obsito, infra apicem facie trigona plus minusve 
postrorsum desceudente ibique v ilunare laeve labium superius occultantcra efficiente velo mar- 

gine libero integro,nec papillato nee cirrato, lateribus non lobato; osso suborbital anteriore oblongo 
subtrigouo vel quadratiusculo , longiore quam alto, apicc rotundato vel plus minusve truncato an- 
trorsum spectante, mai eriore subverticali plus minusve ernarginato vel curvato; osse suborbi- 

tal! 2' clongato- vel oblongo-tetragono, plus triplo ad duplo longiore quam alto, antice quam postice 
non multo altiore, oculi diametro quadruple ad duplo humiliore; osse suborbitali S^ osse suborbitali 
4° latiore oculi diametro plus triplo ad duplo humiliore; cirris gracilibus basi membranaceis, suprama- 
xillaribus rostralibus longioribus, oculo vulgo paulo brevioribus , rostralibus antice in sulco rostral i 
ante os suborbtitale 1'» insertis; rictu subinfero, latitudine capitis latitudine sat multo breviore, ore 
clauso medio parum antrorsum curvato lateribus valde postrorsum curvato; oreaperto subsemilunari, 
itu cavitatis oris interno luto; labio superiore carnoso, iutegro, ante maxillam superiorem pen- 
, usque infra maxillam inferiorem desceudente et facie labü superiore sat longe post ejus margi- 
anteriorem affixo ; maxilla superiore acie cartilaginea subsemilunari, deorsum valde protractili. 
maxilla inferiore symphysi nee emarginata nee tuberculaia, ante sympbysin late cartilagineo-carnosa 
valde crassa, tumida, acie truncata; labio inferiore carnoso, lato, retlexo, margine anteriore villosius- 
culo, antice quam postice latiore, utroque latere in Iobum rotundatum producto; sulco infralabiali mar- 
ginem oris versus directo, oculo breviore, isthmo valde lato a sulco lateris oppositi separato, 
antice bifurcato ramulo interno labium inferius inter et faciem labü inferioris superiorem decurn 
te,  ramulo  externo in sulcum supramaxillarem tri operculo  latitudine 1- 3 ad 2' 4 in ejus 

altitudine, oculo paulo graciliore ad paulo latiore. margine inferiore rectiusculo vel convexiusculo ; 
apertura brauchiali sub praeoperculi  margin? re  descente;  dentibus pharyugealibus masti- 


149 

catoriis aggregatis 2.4.5 5,4.2. , apieeni versus compressiusculis, facie niasticatoria oblique truncata 
niarginibus non vel vix elevata non lobata, dentibus serie anteriore antice non sulcatis; osse sca- 
pulari trïgono acuto vel aeutiusculo rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo al- 
tiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales planiusculo non carinato; squamis 
subverticalibus, lateribus medio et antice quam cetero corpore majoribus , dimidio libero et vulgo etiam 
diniidio basali longitudinaliter vel subradiatim striatis , 34 vel 35 in linea lateral!, 13 in serie trans- 
versal! (ventralibus infimis inclusis) quarurn 5l/2 (6) supra linea lateralem, 11 vel 12 in serie longi- 
tudinal! occiput inter et pinnam dorsalera, ventralibus infimis longitudinaliter tri- ad quinque-scri- 
atis, postrorsum magnitudine sensim accrescentibus serie media iis seriebus lateralibus vix rnaj . 
linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventraliura multo magis quam liueae dorsali 
approximata, singulis squamis tubulo simplicemediam squamam non vel vix attiugentem notata; pin- 
na dorsali sat longe ante pinnas ventrales incipiente et longe ante pinnam analem desinente, basi 
alepidota, âcuta, valde emargiuata, corpore vix ad multo altiore, multo minus duplo ad triplo al- 
tiore quam louga, radio simplice postico et- radio iisso 1" aetate proveetis valde productis; j 
pectoralibus et ventralibus acutis longitudine subaequalibus G ad 5 fere in longitudine corporis, pec- 
toralibus ventrales, ventralibus analem attingentibus vel non attingeutibus; anali basi vagina squa- 
mosa bumillima inclusa, acuta, mediocriter ad valde emai'ginata, dorsali multo ad duplo ferehumi- 
liore et duplo fere ad duplo breviore, duplo ad triplo altiore quam basi louga, radio simplice 
gracili toto cartilagineo; caudali basi squamosa, profunde incisa Iobis acutis, superiore iuferiore i 
longiore, 4 ad 32/s in longitudine corporis; colore corpore junioribus superne olivaceo interne mar- 
garitaceo vel argenteo, aetate proveetis superne violascente-olivaceo, inferne griseo vel olivaceo- 
margaritaceo; juvenilibus frequenter corpore postice vestigio vittaolongitudinalis fuscescentis in linea 
laterali; iride aureo-olivacea vel aureo-fusca margine pupillari aurea; pinnis radiis roseis, membrana 
roseo-liyalinis vel roseo-violasceiitibus vel olivascente-violaceis. 
B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1 14 vel 1/15. V. 2,8. A. 3/5 vel 3/6, C. 6/17/6 vel 7/17/7 lat. brev. iacl. 
Syn. Labeo falcifer Val., Poiss. XVI p. 274. 

Labe'on falcifer Val. , ibid. 

Lehat, 31illanj, Mal. Bat., Sund., Udjah Sund. 
Ilab.  Java (Batavia, Iîankasbetong , Lebak, Tjampea, Euitenzorg, Sadjira, Sading, Tjiandjur. 
Parongkalong , Kuningan, Ngantang), in iluviis. 

Sumatra (Meninju), in lacubus. 
Longitudo 27 speciminum 95'"  ad 335'". 

Aanm. Lobocheilos falcifer is door Van Hasselt ter boven aangehaalde plaatse slechts 
benoemd, maar niet beschreven, doch eene afbeelding der soort, door Van Hasselt 
nagelaten, heeft mij de zekerheid gegeven, dat mijne voorwerpen tot dezelfde species 
behooren. 

De heer Valenciennes heeft de soort het eerst beschreven , doch als eene Labeo. 
Zijne beschrijving laat in meerdere opzigten te wenschen over. Alle mijne voor- 
werpen bezitten 4 voeldraden en niet slechts twee bovenkaaksdraden , zooals de 
heer Valenciennes van zijne Labeo falcifer opgeeft. De snuitdraden zijn echter zeer 
dun en bij gedroogde en kleine exemplaren zeker moeijclijk waarneembaar. 

Lobocheilos falcifer komt in de hoogere gedeelten van het gebied der grootere rivie- 
ren van West-Java in genoegzame hoeveelheid voor, om onderde voedingsmiddelen 


150 

der inlandsche bevolking te worden gerangschikt. Honderden voorwerpen, van één 
tot meer dan twee voelen lengte, zag ik vangen bij Parongkalong in de Tjitaroem, 

,jns ecne vischpartij daar aangerigt. Ook in het westelijke gedeelte der re- 
sidentie Buitenzorg heb ik den Lehat in groote hoeveelheden ter markt zien brengen. 

Te Batavia is de soort zeldzaam en wordt slechts gevangen bij hoogen stand der 
rivieren, alswanneer de jongere voorwerpen door den sterken stroom soms uit de 
bovenlanden worden afgevoerd. 

Lobochelhs (Lohoclicilos) Schwanefeldi Blkr, Nieuwe tientall. diagn. 
beschr. nieuwe vischs. Sumatra, Nat. T. Ned. Ind. V p. 523. — 
SchwamfekV s Lehat. Atl. Cypr. Tab. IX fig. 3. 

Lobocheil. (Lobocli.) corporc elongato compresso, altitudine 6 fere ad 5 in ejus longitudine, latitu- 
dinc 2 ad l3 i in (jus altitudine; capite convexe, antico truncatinsculo , 6 et paulo ad 6V2 in longi- 
tudine corporis cum, 4'/2 fere ad ."> lire in loogitudine corporis absque pinna caudalî , altitudine 1- , 
ad  l3/7 , latitudine 1':;  fere ad l1 3 in ejus longitudine; oculis superis, diametro 3 et paulo ad 3 
lon"itudine  capitis,  diametro  1  et  paulo ad l'/i in capitis parte postoculari, diametro V ., ad 
distantibus; membran* palpebral; iridis sat magnam partem tegente, apertura subcirculari ; li- 
rostro-dorsali  fronte  et  vertice declivi rectiuscula  vel  convexiuscula,  nucha  dorsoque valde 
convexa;  linea interoculari  convexa; naribus orbitae multo magis quam rostri apici approximatis, 
posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus margine elevato subtubulatïs ; rostro valde car- 
noso, juvenilibus oculo nou, aetate proveetïs oculo multo longiore, convexo, antice truncato vel trun- 
catiusculo, lateribus non Iobato sed sulco parum obliquo superficiali ad sat profundo interdum cum 
sulco lateris oppositi unito >, supra et infra sulcum poris numèrosis conspicuis obsito, infra 

apicern facie  trigona plus  minusve  postrorsum  descendente  ibique velum  semilunare  lacvc labium 
'  ■  occultantem  efficiente,  velo margine libero integro, nee  papillato,  ncc cïrrato, lateribus 

re oblongo subtrigono vel  quadratiusculo , longiore quam altp, 
plus minusve truncato antrorsum spectante. margine posteriore subverticali plus minus- 
ve  emar inato  vel curvato; o< e bitali 2° elongato-tetragono , plus duplo longiore quam alto, 
antics quam  postice  multo  ad  paulo  altiore,  oculi  diametro  plus  duplo ad triplo humiliore; osse 
suborbi; ili ;             ùtali -1° latiore oculi diametro plus quadruplo ad triplo humiliore;  cirris 
<n*acilibns, basi membranac        maxillaribus rostralibus multo longioribus oculo multo ad pat 
vioribus, rostralibus antice in sulco rostrali ante apicern vel sub apice ossis suborbitalis auterioris 
'-.  rictu  subinfero,  !         capitis  latitudine sat  multo breviore, ore clauso medio parum 
antrorsum curvato, lal rorsum curvato, ore aperto subsemilunari,  introitu cavitatis 
I  l  :  labio superiore carnoso,  integro,  ante maxillam supcriorem peudulo,  usque in- 
fra      lam inferiore             i et facie labii  inferioris superiore sat longe post ejus marginem 
maxilla  su       acie cartilaginea subsemilunari, deorsum valdo protactili; ma- 
i nee tuberculata, ante symphysin late  cartilagineo-carnosa , 
labio i  feriore carnoso, lato, reflexo, margine ânteriore villosiua- 
ou! [ue latere in lobum rotundatum producto; sulco infralabiali 
directo, oculi diametro non rnulto  breviore, isthmo valde la o lateris 
op]                             ramulo iateruo labium  inferius inter et  faciem labii  inferioris 


151 

snperioreni decurrente, r.amulo extemo in sulcum supramaxillarem transiente; operculo latitudine 2 
circiter in ejus altitudine, oculi diametro paulo graoiliore, margine inferiore convexiuseulo vel rectiusculo ; 
apertura branchial! sub praeoperculi margine posleriore desinente ; dentibus pharyngealibus masti- 
catoriis aggregatia 2.4.5/5 4.2. apicem versus eompressiusculis , facie masticatoria oblique truncata 
marginibus parum elevatis non lobata, dentibus serie anteriore antice non sulcatis ; osso scapulari 
trigono acute rotundato ; linea dorsali convexa linea ventrali convexa mul to altiore ; ventre ante 
pinnas ventrales plano, postpinnas ventrales rotundato non carinato ; squamis subverticalibus , lateri- 
bus medio et antice quam cetero corpore majoribus, dimidio basali longitudinaliter subradiatim 
striatis, 01 in linea laterali, 13 in serie transversali (ventralibus infimïs inclusis) quarum S'/a (6) supra 
liueam lateralem, 11 vel 12 in serie Iongitadinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibu 
mis longitudinaliter tri- ad quinque-seriatis, postrorsum magnitudine sensim accrescentibus, serie media 
iis seriebus Iateralibus non vel vix majoribus; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basï 
ventralium sat multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo simplice 
mediam squamam non vel vix attingente notata ; pinna dorsali sat longe ante pinnas ventrales inci- 
piente et longe ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, valde emarginata, corpore 
non ad vix altiore, multo minus duplo altiore quam basi longa, radüs productis nullis; pinnis 
pectoralibus tt ventralibus Iongitudine subaequalibus , 5'/2 ad 6'/2 in longitudine corporis, pectora- 
libus ventrales non vel vix, ventralibus analem non vel vix attingentibus ; anali basi vagina squamosa 
humillima inclusa, acuta, mediocriter ad valde emarginata, dorsali sat multo liumiliore et 
ad duplo fere breviore, duplo ad non multo plus duplo altiore quam basi longa, radio simplice 
postico gracili toto cartilagineo; caudali basi squamosa, profunda incisa, lobisacutis, superiore infe- 
riore vulgo longiore S"/3 ad 4 fere in longitudine corporis; colore corpore superne olivaceo, inferne 
argentco vel margaritaceo; irïde rosea vel flava margine pupillari aurea; cauda vestigio fasciae lon- 
gitudinalis violascente-fusca diffusa in linea laterali; fascia insuper longitudinal! diffusa flavieante 
corpore antice supra lineam lateralem, non semper conspicua; pinnis radiis roseis, membrana roseo- 
vel violascente-liyalinis. 

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1/14 vel 1/15. V. 2/8. A. 3/5 vel 3/6. C. C/17/C vel 7/17/7 lat. brev. incl. 

Syn. Lahat, Millang Sund. 

Hub. Java (Lebak, Parongkalong) , in fluviis. 
Sumatra (Solok, Lahat), iu iluviis. 

Longitudo 15 speciminum 82"' ad 212"'. 

Aanm. Lobocheilos Schwancfekli is zoo na verwant aan Lobocheilos falcifer, dat 
ik, zelfs na eene nadere studie van beide soorten, geaarzeld heb, haar onder een 
eigen' soortnaam te laten. Alle mijne voorwerpen belmoren waarschijnlijk tot den 
nog jeugdigen leeftijdsrtoestand en daar de vinnen , vooral de voorste rugvin- en 
aarsvinstralen , zich bij Lobocheilos falcifer eerst in verder gevorderde leeftijdstoe- 
standen aanmerkelijk ontwikkelen en aan de betrekkelijke vinnen eene min of meer 
sikkelvormige gedaante geven, mag men vermoeden, dat ook bij de oudere voorwerpen 
van onderwerpelij ke soort die vinnen andere hoogte-e venredigheden erlangen. Bij 
de vergelijking der soorten heb ik mij enkel bepaald tot voorwerpen van gelijke, 
grootte. Wat dan het meeste in het oog valt en het soortelijk verschil voornamelijk 
bepaalt , is, dat bij Lobocheilos falcifer het ligchaam minder slank is en de kop 
stomper en aanmerkelijk hooger dan  bij Lobocheilos Schwanefeldi.   Misschien ligt 


152 

ook een soortelijk kenmerk in den flaauw gelen overlangschen band boven de zijlijn 

op de voorste helft des ligchaains, welke bij de meeste mijner voorwerpen, niette- 

istaande langdurige bewaring in wijngeest, nog vrij  goed waarneembaar is. 

Lolocheilos  (Êobocheilos) lehat  Blkr — Soendasche Lehat.  Atl. Cypr. 
Tab. VIII fig. 'S. 

il. (Loboch.)corporcsubelongatocompresso, altitudine 5 et paulo ad 4* :> in ejus longitudine, 
udine 2 (ere in ejus altitudine; capite convexo, antice truncatiusculo, 6 fere ad Gin longitudine 
is cum, 4 et paulo ad -1- ;: in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine l1 sadl' t, 
e 1:' :, ad l'/uin ejus  longitudine; oculis superis,  diametro 3 et paulo ad SVsin longitudine 
diametro  1 et  paulo ad l'Ain capitis  parte postoculari, diamctto  1' 3 ad 1- 5 distantibus, 
rana palpebrali iridis partem sat niagnain tegente, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali 
\  rtice declivi convexa vel convexiuscula, nucha dorsoque con vexa; linea interoculari con- 
vexa:  naribus  orbitae  multo magis quam rostri apici approximatis,  posterioribus patulis valvula 
'>, antcrioribus margine elevato subtubulatis ; rostro valde carnoso , oculo non ad non multo 
■e, convexo, antice truncato vel truncatiusculo, lateribus non lobato sed sulco param obliqua 
erficiali non cum sulco lateris oppositi unito  percurso,  superuc et inferne poris  numerosis con- 
iuis obsito, infra  apicem facie trigona convcxa plus minusve postrorsum descendente ibique ve- 
scmilunare  laeve labium  superius  occultantem  efficiente,  velo  margine  libero  nee  papillato 
cirrato  lateribus  non  lobato;  osse suborbital!  anteriore  irregulariter  trigono,  longiore quam 
■ice rotundato vel plus minusve truncato antrorsum spectante,  margine posteriore subverti- 
plus  minusve  emarginato vel  curvato;  osse suborbitali  2"  elongato- vel  oblongo-tetragono, 
duplo  ad duplo  longiore quam  alto, antice quam postice  multo altiore, oculi diametro vix 
î  duplo liumiliore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 1° latiore, oculi diametro plus duplo ad 
irciter humiliore; cirris gracilibus, basi membranaceis, supramaxillaribus rostralibus  multo 
ribus, oculo sat multo brevioribus, rostralibus antiçe  in sulco rostrali sub apice ossis subor- 
eriori   insertis;  rictu  subinfero,  latitudine  capitis  latitudine  sat  multo  breviore,  ore 
ïedio param antrorsum curvato lateribus valde postrorsum curvato, ore aperto subsemilunari, 
'uu  cavitatis  oris  interno  lato:  labio  superiore  carnoso,  integro,  ante maxillam superiorem 
. infra maxillam inferiorem descendente et facie labii inferioris superiore sat longe post ejus 
em  anteriorem affixo; maxilla  superiore acie cartilaginea subsemilunari, deorsum valde pro- 
tractile  maxilla  inferiore symphysi  nee  emarginata, nee  tuberculata, symphysi late cartilagineo- 
valde crassa, tumida, antice truncata; labio inferiore carnoso, lato, reflexo, lateribus non 
=cd obtuse rotundato, antice quam postice latiore, margine antft-iore villosiusculo vel Ieviter 
to; sulco infralabiali marginem oris versus directe, oculo non multo breviore,  isthmo lato a 
teris  oppositi  separate,  antice  bifurcato  labium  superius  inter ct  facieni labii  inferioris 
desinente, frenulo carneo a sulco supramaxillari separate; operculo latitudine 2 circiter 
iltitudine, oculi diametro graciliore, margine inferiore rectiusculo vel concaviusculo; apertura 
li sub  pracoperculi margine posteriore desinente; dentibus pbaryngealibus masticatoriis ag- 
2. 4. 5./5. 4. 2 ,  apicem  versus  compressiusculis,  facie  masticatoria oblique  truncata mar- 
■  1 vix clevatis non lobata, dentibus serie anteriore antice non sulcatis; osse scapulari 
rotundato;  linea dorsali convexa  linea vcntrali  convexa multo  altiore; ventre ante 
ales piano, post pinnas  ventrales  rotundato,  non  carinato ; squamis  subvcrticalibus, 


153 

iateribus medio et autice quam cetero corpore majoribus, dimiJio libero et dimidio basali Iongitu- 
dinaliter vel subradiatira striatis, S3 vel 34. ia linea laterali, 12 in serie transversali (ventralibus in- 
finiis inclusis) qnarum 4', -2 (5) supra lineam lateralera, 9 in serie longitudinali occiput inter et pinnain 
dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter tri-ad quinque-seriatis postrorsura magnitudine sensim 
accrescentibus serie media iis aeriebus lateralibus non vel vix majoribus; linea laterali rectiuscula, 
antice tantum declivî, basi ventralium sat multo magis quam lineae dorsali approxiniata, singulis squa- 
mis tubulo simplice mediam squamam attingente vel subattingente notala; pinna dorsali sat longe 
antepinnas ventrales incipiente et longeante pinnain analem desinente, basi alepidota, acuta, emar- 
ginata, corpore vix ad non humiliore, minus duplo altiore quam b:i si longa; pinnis p'ectnralibus et 
ventralibus acutis, longitudine subaeq"ualibus , 5 75 ad 6 et paulo in longitudine corpoi'is, pectoralibus 
ventrales non, ventralibus analem non vel vix attingentibus ; anali basi vagina squamosa liumillima 
i nelusa, acuta, emarginata , dorsali sat multo ad multo minus duplo humiliore et duplo fere breviore, 
plus duplo altiore quam basi longa, radio simplice tertio gracili toto cartilagineo ; caudali basi squa- 
mosa profunde incisa, lobis acutis, superiore inferiore longiore 3' 2 ad 4 in longitudine corporis: co- 
lore corpore superne olivâceo, inferne argenteo; squamis dorso lateribusque singulis basi vitta trans- 
versa violacea; iiide fiava vel rosea: pinnis radiis roseis, membrana roseo-liyaliuis. 

B 3. D. 4 S vel 1 9. 1'. 1 15. Y. 2 8. A. 3 5 vel 3 G. C. 0 17 G vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syu. Lobocheilas leliat Iilkr, Enumer. specier. pisc. javau. Nat. T. Ned. Iud. XV p. 423 (nec Syn , 
Lc'uil , Millang Sundan. 

îlab. Java [Parongkalong) , in fluviis. 

Longitudo 2 speeiminum  105   et 121  . 

Ik vermoed , dat mijne voorwerpen belmoren tot een' nog jeugdigen leeftijdstoestand. 
De soort zelve verschilt voornamelijk van Lobocheilos falcifer door één overlangsche 
schubrei minder boven de zijlijn, onverdeelde onderlipsgroef, welke door een toompje 
van de bovenkaaksgroef is gescheiden, meer afgeronden aan de ondervlakte bollen 
en minder afgeplatten en minder hoekigen snuit, enz. \n habitus verioonen ove- 
rigens voorwerpen van gelijke grootte van beide soorten zeer groote overeenkomst. 
De minder talrijke schubreijen boven de zijlijn en de daardoor grootere schubben, 
vallen echter, bij oplettende waarneming, zeer in  het oog. 

Lobocheilcsf (Lobocheilos f) Hasselüi Blkr. Atl. Cypr. Tab. VIII fïg. 1. 

Lobocl) : corpore oblongo com presso, altitudine 3/j circiter in ejus longitudine; capite acutiusculo 
o circiter in longitudine corporis cum, 4 (ere in longitudine corporis absque pinna caudali ; altitudine 
capitis 1' i circiter in ejus longitudine; ocalis diametro 3'/2 circiter in longitudine capitis, diametro 
Il 3 in capitis parte postoculari ; rostro convexo, oculo longiore, non ante os prominente; linea 
: istro-dorsali supra octilos concaviuscula, nucha convexaj maxilla superiore ante ociilum desim 
cirris supramaxillaribus cirris rostralibus longioribus oculo non vel vix brevioribus ; labiis carnosis f 
rato ventre vix convexiore; squamis 40 p. in. in linea laterali, 10 p. m. in serie trans- 
versal! absque ventralibus infimis quarum 41/2 (5) supra lineam lateralem, 11 vel 12 in serie longitu- 
dinali iccipul inter et pinnam dorsalem; pinna dorsali paulo ante basin pinnnrum ventralium in- 
cipiente, acuta, emarginata, altitudine 1-,;; circiter in altitudine corporis, non vel vix altiore quani 
basi  longa, radio  simplice po3tico  gracUlimo g'abro capite breviore; pinnis pectoralibus et rentra- 

2 


154 

lilitis : line subai G1 ;_. ad 7 in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non ,' 

i   annlem non atlingentibus; anali acuta,  emarginata, dorsali vis vel non humiliore, plus 
■ quam basi loi ja, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali Ijasi tantum squa- 
i, profunde incisa, lobis acutis  li -i circiter in longitudine corporis; coloribus . . . .? 
]). :; 9 vel i 9. P.  1 15. V. 1 8 vel 2, 3. A. 2 5 vel 3 5. C. 5 17 5. vel C 17 6. lat. brev. incl. 
Syn. Barbus H Blkr, Descript. specier. pise. Javan. nov., Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XIII p. 355. 

Java (Sading-wetan), in flu vus. 
gitudo Ggurae descriptae 120  . 

Àanm. Ik stelde deze soort op naar eene schetsteekening, nagelaten door Kulden 
Van Hasselt, zijnde het mij tot nog toe niet gelukt voorwerpen daarvan te be- 
komen. Ik bragt haar vroeger onder het geslacht Barbus, doch ik ben thans 
niet  vreemd  aan  het  denkbeeld,  dat  zij  veeleer tot het geslacht  Lobocheilos  te 

jen is.   De afbeelding schijnt overigens niet  de  naauwkeurigheid te bezil 
«•elke     .  gewoonlijk in de door  Van  Hasselt nagelatene afbeeldingen aantreft. 


/. 15 (Gobionichthys) lipocheilos  Blkr,  Tioeedradige Lehat. All. 

Cvpr. Tah.  VII. 

uelo compresso, altitudine 5V3 ad 5 in ejus longitudine, lutii 

2   rei   ejus altii culo, antice rotundato non truncal 1, 5 et paulo acL,7' .j 

in 1 rporis cum,  1  ad  .">';; in longitudine corporis absque pinna caudali,  altitudini 

:iter, latitudim I    in 1 jus longitudine; oculis superis , diametro .'; el paulo ad 4 et pa 

in l ipitis, diametro 1 el  paulo ad 1,3 in capitis parte postoculari, diametro  1 

ibus, rana  palpebral! iridis magnam partem tegente apertura subcirculari ; 

ivi  rectiu cula vel convexiuscula, nucha dorsoque valde convexa; 
lir.r ibus orbitaemulto magis quara rostri apiciapproximatis, posteri  ribus 

, ;i  terioribua  margins  elevato subtubulatis; rostro valde  carno: 1, 
tis inulto longiore, convexo, conico, : ilo,  non  I 

non bliquo rostri npieem nou atl lercurso, apice et supra et i 

,  1 i-  nun     is 1 apicem facie bi  vi subtrigona plus  minusve post 

i  i    .   '. 1 ilu tai   la !ve Labium superius occultantem efficient 1,  \ 

gine  li nee  papilli : >,  nee  cirral 1,  laturibus  nun  lobato;  osse  suborbital!  anl 

qnadratiusculo, multo longiore quant alto,  apice rotundato vel plus minns- 
truncato  antro posteriori  oblique  postrorsum  ad te convexo 

'   elongat    I 10, plus duplo longiore quara alto, onticc quan 

01 ,  oculi o plu   duplo ad quadruplo fere humiliore; osse suborbital! 3 

latiore, ocnli diametro triplo ad sextuplo humiliore; cirris rostralibus  nullis,  supra- 
. , 1 ' ■ : ■ i- ,  oeul   multo  ad  paulo  brevioribus;  rictu  su 

ipitis latitu  i ui o  in  i ire.ore clauso medio parum antrorsum curvato lateri 

emiltinari,  introitti cavitatis mis  interno lato; lab 
maxillam  snperiorem  pendulo, usque infra maxi!' 

post ejus marginem anteriorem nffixo; maxilla superiors 
valde protractili; roaxilla inferiore symphysi nee emarginata, 


-I " " 

nee tuberculata, ante symphysin late cartilaginco-carnosa, valdecrassa, tumkla, acie truncata; labia 
inferiore carnoso, lato, reilexo, margine anteriore villosiusculo , antice quara postice latiore, utroquo 
latere in Iobum rotundatum producto ; sulco infralabiali marginem oris versus directo, oculo breviore, 
isthmo valde lato a sulco lateiis oppositi separato, antice bifurcato ramulo interno labium superius 
inter et faciem labii inferioris superiorem deenrrente, ramulo externo in sulcum supramaxillarem 
transiente; operculo latitndine 2 ad 2 et paulo ill ejus altitudine, oculi diametro non vel vix graci- 
liore, margine inferiore rectiusculo vel concaviusculo ; apertura brancliiali sub praeoperculi margina 
posteriore desiuente; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2. 1.5. /5. 1.2, apicem versus 
compressiusculis , facie masticatoria oblique truncata marginibus non vel parum elevatis non lobata, 
dentibus serie anteriore antice non sulcatis; osse scapulari trigono acute rotundato; linea dorsali 
convexa linea ventrali convoxa multo altioro; ventre ante pinnas ventrales piano , post pinnas ventrales 
planiusculo non carinato; squarnis subverticalibus, lateribus medio et antice quam cetcro corpora 
rnajoribus, dimidio libero et dimidio basali longitudinaliter vel subradiatim striatis, 35 vel 3G i:i 
linea laterali, 13 in serie transversal! (ventralibus infimis inclusis) quarum 572(6) supra lineam la- 
teralem, 12 vel 13 in serie longitudinali occiput intérêt pinnam dorsalem, ventralibus infimis longi- 
tudinaliter tri- ad quinque-seriatis, postrorsum magnitudine sensim accrescentibus , serie media iis 
seriebus lateralibus vix rnajoribus; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium 
sat multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squarnis tubulo simplice mediam squamam 
non attingente notata; pinna dorsali ante pinnas ventrales inoipiente et longe ante pinnam analem 
desinente, basi alepidota, acuta, valde emargiuata, corpore humiliore ad vix altiore, multo minu3 
duplo altiore quam longa; peetoralibus et ventralibus acutis Iongitudiue subaequalibus 6 '/3 ad G i.i 
longitudine corporis, peetoralibus ventrales non, ventralibus analem non attingentibus ; anali basi va- 
gina squamosa bumillima inclusa, acuta, mediocriter ad valde emargiuata, dorsali multo humiliore 
et duplo ad duplo fere breviore, duplo ad plus duplo latiore quam basi longa, radio simplice tertio 
gracili toto cartilagineo; caudali basi squamosa, profonde incisa, Iobis acutis, inferiore longiore 1 
ad 3-/3 in longitudine corporis; colore corpore snperne olivaceo, inferne argenteo vel margaritac 
iride flava vel rosea; pinuis radiis roseis, membrana roseo-vel violascente-hyalinis. 

B. 3. D. 4 8 vel 4 9. P. 1/14 vel 1 15. V. 2 8. A. 3, 5 vel 3 6. C. 6 17, G vel 7 17, 7 lat. brev. incl, 
Syn. Ghondrostoma lipocheilos Val., Poiss. XVII p. 298 tab. 513. 

Chondrostome à lèvre épaisse Val.,  ib. 

Tijlognathus lipocheilos Heek.,  Fiscb. Syr. p,  181,  188. 

Gobio javanicus Blkr, Descr. spec. pisc. Javan. nov., Nat. T. Ned. Ind. XII p  358. 

Lobocheilos (Gobioakhlhys) javanicus Blkr, Enum. piscium.  Arch. Ind. p. 11*1. 

Wadong gunung Mal. Bat., Lehat , Millang Sund. 
Ilab. Java (Batavia), in flnviis. 
Longitudo plus quam 200 speciminum 41'" ad 2C5'". 

Aanrn. Ik meen titans in de onderwerpelijke teruggevonden te hebben de soort . 
door den heer Valenciennes onder den naam van Ghondrostoma lipocheilos beschre- 
ven en afgebeeld. Dat die soort geene Chondrostoma kon zijn, werd door Meckel 
reeds opgemerkt in zijne Fische Syriens. Inderdaad, Lobocheilos (Gobionichthvs) 
lipocheilus heeft volkomen dezelfde lip vorming als Lobocheilos falcifer en Loboche- 
los Schwanefeldi , doch het naauwkeurigste onderzoek laat er slechts bovenkaaks- 
draden en çeene snuitdraden  ontwaren.   Reeds daardoor is zij  van  de  beid.? 


156 

noemde te onderkennen, doch zij verschilt bovendien van die beide soorten nog 
door haren afgeronden en niet afgeknottcn snuit. 

Zij is overigens nader verwant aan Lobocheilos Schwanefeldi dan aan Lobocheilos 
falcifer, welke ligchaam, kop en rugvin betrekkelijk aanmerkelijk hooger heeft, 
maar laat zich, behalve door de bovengenoemde kenmerken, nog van Lobocheilos 
Schwanefeldi onderkennen door afwezigheid der overlangsche bandteckening. hoo- 
geren kop, min of meer hollen ondersten  operkelrand, enz. 

Ik beschreef deze  soort  vroeger  als eeno  soort  van  Gobio,  naar  zeer jeugdige 

werpen, van welke het grootste .niet langer was dan 72 millimeters. Sedert 
r oplettend geworden op de groote verscheidenheid in en het diagnostische gewigt 
van den bouw der mond leelen , heb ik herkend , dat die bouw volkomen beantwoordt 
aan dien bij de verwante soorten van Lobocheilos, terwijl eene naauwkeurige verge- 
lijking met sedert ontvangene grootere voorwerpen dienaangaande geen' twijfel 
heeft overgelaten. 

Ik teeken hier nog aan, dat in de beschrijving van den heer Valenciennes opge- 
geven is, dat de soort slechts 26 schubben op eene overlangsche rui heeft. Dit zal 
wel eene schrijf- of drukfout, zijn, vermits de afbeelding ongeveer 37 schubben op 
eene overlangsche rei aangeeft, wat met de natuur overeenkomt. Daarentegen geeft 
de afbeelding het tandenstelsel der soort  zeer onjuist terug, terwijl  het in de be- 

rijving juist geschetst is. De vorm der monddeelen is op de afbeelding vol- 
l;t  onvoldoende teruggegeven. 

Lobocheilos (Gobionichlhjs)  microcephalus  Blkr',  Eleinkoppige Lehat. 
A tl.  Cypr. Tal».  VIII fig. 2. 

Lol subolnngato compresso, altitudine 43/4Ïnejua longitudine, latitudine 2 iu 

1 ie; capite convexiusculo, antioe rotundato non  truncal i,  5   in longitudine i ura , 

il rin  longitudine corporis absque pinna caudali, altitudinel1 i oirciter, latitudine  l2/3 circitev 
in ejus li ne; oculis superis, diametro ■'! et paulo in longitudine  capitis, diametro 1 et pa 

in capitis parte postoculari, diametro  1 ' :; circuler distantibus, membrana palpebral! iridis marginem 
i apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronte et vertice declivi convexiuscula, 
nucha do . aide convexa; linea interoculari convexa; naribus orbitae multomagis quam rostri 

riroatis, po us patulis valvula claudendis , anterioribus margine  elevato subtubu- 

lati valde carnoso, oculo vix breviore, convexo, nontruacato, lateribus non lobato , utroque 

io sulco obliqno parum conspicuo brevi, antiee poris numerosis conspicuis obsito,  infra 
icie trigona nulla,  velo brevi labium  superius  occultante  margine libero inl   ro,  ncc  papillate 
nee cirrato , lateribus non lobato ; osse suborbitali anteriore oblongo-trigono ,  paulo  longiore  quam 
i, apice rotnndato antrorsum spectante, margine posteriore subverticali parum curvato; osseorbi- 
telrngono, plus duplo longiore quam alto, antice quam postice paulo aliiore, o 
diametro plus Irijilo  liumiliore; osse suborbitali .'J0 osse suborbital]  l* pi re. oculi diametro 

multoties  liumiliore;  cirris  rostrnlibus nullis,  supramaxillaribus  gracilibus oculi  diametro  minus 


157 

duplo brevioribus; rlctu subinfero, Iatitudine capitis latitiuline vaille multo breviore, ore clauso me- 
dio parum antrorsum curvato, lateribus valde postrorsura cnrvato , ore aperto subsemilunari, in- 
troitu cavitatis oris interno lato; labio superiore carnoso, integro, anto maxillam superiorem pen- 
dulo, usque mira maxillam inferiorem deseendentc et facie labii infurioris superiore sat longe post 
ejus marginem liberum nfïïxo; maxilla superiore acie cartilaginea subsemilunari, deorsum valde pro- 
tractili; maxilla inferiore sympliysi nec emarginata, nee tuberculata, ante symphysin late cartila- 
gineo-carnosa, valde crassa, acie truncata, lata; labio inferiore carnoso, reflexo, margine anteriore villosi- 
usculo, antice quam postice latiore, utroque latere in lobum obtuse rotundatum productoj sulco in- 
i'ralabiali marginem oris versus directo, oculo breviore, isthmo valde lato a sulco lateris oppositi se- 
parato, antice bifurcato j'amulo interno labium suporius inter et faciem labii inferioris superiorem 
decurrente, ramulo externo in sulcum supramaxillarem transientc; operculo Iatitudine l2/3 in ejus al - 
titudine, oculi diametro non graciliore, margine inferiore rectiuseulo vel convexiusculo ; apertura 
branchiali sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis a.°- 
gregatis 2.4.5/5.4.2. apieem versus compressiusculis , facie masticatoria oblique truncata mar<*i- 
nibus non vel parum elevatis non lobata, dentibus serie anteriore antice non sulcatis; osse scapu- 
lari trigono acute rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore; ventre ante 
pinnas ventrales piano, post pinnas ventrales planiusculo non carinato; squamis subverticalilnis la- 
teribus antice iis cetero corpore majoribus, diraidio libero et dimidio basait longitudinaliter subradiatim 
striatis, 34 vel 35 in linea laterali, 13 in serie transversali (ventralibus infimis inclusisj quarum ."> 
supra linearn lateralera, 12 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam dorsalem ; linea !■ 
rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium non multo magis quam lineae dorsali approxîmata, 
singulis squamis tubulo simplice medîam squamam attingente vel superante notata; pinna dorsali 
ante pinnas ventrales incipiente et longe ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, vix 
emarginata, corpore vix bumiliore, valde multo minus duplo altiore quam longa; pinnis pectoralibus 
et ventralibus acutis, longitudine subaequalibus, 6'/2 circiter in longitudino corporis , -pectoralibus 
ventrales non, ventralibus analem non atlingentibus; anali basi vagina squamosa humillima inclusa, 
acuta, vix emarginata, dorsali sat multo humiliore sed duplo circiter breviore, duplo circiter alti- 
ore quam basi longa, radio simplice tertio gracili eartilagineo ; caudali basi squamosa, profunde 
incisa, lobis acutis, subaequalibus, 4' i circiter in longitudine corporis; colore corpere superne viridi, 
inferne argenteo,- iride flava vel rosea; pinnis roseis vel roseo-liyalinis. 

B, :). D. 4/3 vel 4/9. P.  1 1 1, V. 2/8. A. 3 5 vel 3 G. C. 6 17 6 vel 7 17.7 lat. brev. incl. 

Svn. Gobio microcephalus Blkr, Deser. spec. pisc. Javan. nov, Xat. T. Ned. Ind. XIII p. 357. 
Wildon gunung Mal.  liât. 

Iïab. Java (Batavia),  in fluviîs, 

Longitudo speciminis unici 71'". 

AaniH, Onderwerpelijke soort is evenmin eene Gobio als Lohocheilos javanicus 
en behoort tot hetzelfde geslacht als deze. Evenzoo bezit zij slechts de bovenkaaks- 
en niet de snuitvoeldraden. Zij verschilt echter door kleineren kop en hooger lig- 
chaam (bij voorwerpen van beide soorten van gelijke grootte), door niet naar de 
mondopening  teruggebogene snnitvlakte, bettekkelijk breeder  operkel , enz. 

Mijn voorwerp behoort hoogstwaarschijnlijk tot den nog zeer jeugdigen leeft ij Is- 
toestand, zoodat liet voor eene betere kennis der soort noodis: is, dat ook grootere 
voorwerpen worden onderzocht. 


ï ; ■ 

Lobocheiîos? (Gobionic'hthys?) hispidus Bik r. 

I' icriptio  Valeneiennesiana sequens. 

1   Labi    i tableaux précédens (Labeo erythropterus K. v. IL, Labeo fimbriatus Val.) 

[ui a deux très-courts barbillons à l'angle do la bouche.   La haul sur est du cinquième de la 

ir totale; la tête égale cette hauteur.  Le museau, obtus, est hérissé de tubercules poÎB tus ; 

r la caudale esl bien fourchue; la dorsale est haute et pointue: son premier rayon est assez rigide 
»et détaché; l'anale est étroite; les ventrales sont longues. D. 11. A. 6. C. 19. P. 17. V. 9. Sur 
run dessin fait à Java, je vois que le dos esl bleu, et qu'une bandelette de cette couleur se dessine 
'•par le milieu de le queue et va s'évanouir à la hauteur de la pectorale. Ecs flancs sont argentés , 
"teints de rose, qui se change en jaunâtre sur le ventre; les nageoires sont jaunes. Le poisson, 
«long d'un pied, vient de Buitenzorg, Lesjeunes naturalistes à qui nous le devons, avaient l'i 
»de distinguer celui-ci comme genre, et de le nommer Lobocheiîos". 
.  Lobocheiîos sp. Van Hass., sec. Valenc. 

eo hispidus Val., Poiss. XVI p. 272; Blkr, Enumerat. pise. Arch. India 
Labéon hérissé Val., ibid. 
• 

Aanin. De hier overgenomene beschrijving van den Leer Valenciennes laat vol- 
strekt niet toe te beslissen of de soort eene Labeo is of niet. Ik plaats haar 
onder Lobocheiîos, voornamelijk omdat Van Hasselt zelf haar daartoe heeft gebragt. 
Indien zij inderdaad slechts bovenkaaksdraden en geene snuitdraden heeft, zou daar- 
uit volgen,  dat zij  tevens behoort tot het ondergeslacht Gobionichthys. 

Wat betreft de puntige snuitknobbeltjes , deze geven niets kenmerkends aan de 
hand. Bij zeer vele Labeoninen met zigtbare snuitporiën heb ik die aangetroffen. 
Zij zijn eenvoudig eene kalkachtige afscheiding dier poriën en daardoor zeer af- 
vallig. Zij staan in dezelfde verhouding tot de snuitporiën als de hoarnachtige 
kaakscheeden, welke bij de Phalakrognathinen algemeen zijn, de kaak los bedekken 
en meestal zoo afvallig zijn, dat eene ligte drukking of trekking ze van de kaak 
doet verwijderen. 

Rohita Val., Poiss. XVI p. 184, Heek. Fisch. Syr. p. 35 Nachtr. 
p.  180. — Rohita. 

Corpus oblongum compressun amis magnis vel mediocribus ves- 

titum. Maxilla nudae, non tumidae. Cirri 4 vel 2, rostrales etsupra- 
maxillares, vel supramaxillares tantum. Rostrum earnosum, inte- 
grum, paulo vel vix ante os prominens, lateribus non iobatum, mar- 
gine libero nee papillatum nee fimbriatum. Os suborbitale anterius or- 
bitïie approximatum. Labium superius ante maxillam superiorem p< 
dulum,  fimbriatum, cum labio  inferiore continuum. Rictus ore aperto 


159 

plus minusve ovalis. Maxilla superior acic tcnui semilunar!. Maxilla 
inferior acie tcnui truncata vel rotundata, symphysi tuberculo nullo. 
Labium inferius reflexum, papillatum vel fimbriatum, non lobatum. 
Sulcus postlabialis utroque latere simplex longitudinaliter marginem 
oris versus directus, isthmo lato a sulco lateris oppositi separatus. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et ante vel supra pin- 
nam analem desincns, radio simplice postico cartilagineo. Dentés pha- 
ryngeals mastieatorii aggregati 2.4.5 5.4.2. facie masticatoria oblique 
truncati. 
Subg. Rohita Blkr, Cirri 4 , rostrales et supramaxillares. 
a   Rohitodes Blkr, Cirri 2, supramaxillares tantum. 

Aan in. liet geslacht Rohita omvat alle echte Labeoninen met gave niet gekwabte 
snuitkuid, tesen de oogkas liçsrènd voorste onderooçkuilsbeen , niet verdikte en 
aan de symphysis niet geknopte onderkaak, gefranjede met elkander zamenvloeij en- 
delippen en enkele, niet met die der tegenovergestelde zijde vereenigde, achterlips- 
groeve. Op deze wijze bepaald is het voldoende te onderkennen, eensdeels van de 
verwante geslachten Labeo, Roliitichthys , Diplo -heilichthys en Morulius, en anderen- 
deels van de insgelijks  verwante geslachten Abrostomns, Dangila en Barbichthys. 

De heer Valenciennes, het geslacht Rohita opstellende, beperkte het tot de soor- 
ten met 4 voeldraden, terwijl hij meerdere soorten, bij welke slechts bovenkaaks- 
draden en geene snuitdraden aanwezig zijn, bragt tot het geslacht Labeo, zooals 
zijne Labeo cephalus, Labeo Dussumicri, Labeo Reynauldi, Labeo microlepidotns 
en  Labeo  fimbriatus. 

lleekcl beperkte het geslacht Rohita niet tot de soorten met 4 voeldraden, maar 
nam ook soorten aan met 2 en zelfs soorten zonder voeldraden. Heckel heeft echter 
liet geslacht niet naar de natuur gekend en daardoor is het verklaarbaar, dat de 
beide definities, welke hij van Rohita heeft gegeven, in meerdere opzigten onvol- 
doende en  zelfs onnaauwkeurig zijn. 

Zoo wordt in zijne eerste diagnose gesproken van // Dentés aggregati 3.3.6/G.3.3" 
wat onjuist is ; — voorts van u os inferum", wat insgelijks voor ecnige soorten 
onjuist is, — en eindelijk van //maxilla superior carnea, margine fimbriata , sub 
rostro crasso poroso occulta" wat ecue geheel verkeerde voorstelling is, omdat 
de dunne kraakbeenige bovenkaak gefranjed is maar wel de vrij voor haar afhan- 
gende .bovenlip , terwijl bovendien bij meerdere soorten de snuit zonder zigtbare 
poriën is. Deze laatste onjuiste voorstelling is in zijne latere diagnose van ' 
jaar  IS 17 herhaald. 


160 . 

Hit geslacht Rohita is rij le aan soorten, doch zij belmoren alle tot Zuid-Aziéen 
den Indischen Archipel. De heer Valenciennes gaf dan naam van eene der ben- 
gaalsche soorten (Cyprinus rohita Buch.) aan het geslacht, doch zijne typische soort 
is zijne Rohita nandina, of Buchanan's Cyprinus namlina, welke inderdaad eene 
echte Rohita is, terwijl Cyprinus rohita Bach, behoort tot het geslacht Morulius, 
ns hare  ver  voor  het oog liggende  voorste onderoogkuilsbeendercn. 

Het ware dus eigenaardiger geweest den geslachtsnaam Nandina te geven aan 
alle die soorten , welke echte Rohiten zijn en dien van Rohita te behouden voor Cy- 
prinus rohita Buck, en de daaraan verwante soorten. Ten einde echter verwarring 
in de beteekenis te voorkomen, heb ik den naam van Rohita behouden voor de 
soort, op  welk  de  heer Valenciennes  dien  bij voorkeur toepaste. 

Meerdere zuid-aziatische soorten, door den heer Valenciennes tot Rohita gebragt, 
zijn, na de splitsing van het geslacht, niet meer daartoe te brengen, maar tot het 
geslacht Morulius. Ik kan niet voor alle soorten met zekerheid aangeven , tot 
welk der beide genera zij te brengen zijn, vermits de bestaande beschrijvingen en 
afbeeldingen ten opzigte der generische kenmerken meestal niet voldoen. De vier 
bengaalsche soorten mijner verzameling evenwel (Rohita Buchanani Val, Rohita 
Belangeri Val. , Rohita calbosu Val. en Rohita chalybeata Val.) zijn tot Morulius 
te brengen, doch zij zijn niet de eenige, zooals ik, over Morulius handelende, na- 
der zal aanduiden. Overigens zijn, om bovengemelde redenen, in de lijst der La- 
bconinen nog meerdere soorten tot Rohita gebragt, welke een nader onderzoek mis- 
schien zal lecren soorten van  Morulius te  zijn. 

De soorten van den Indischen Archipel, tot dus verre tot Rohita gebragt, be- 
hooren op slechts eene enkele uitzondering , inderdaad daartoe, zijnde slechts mijne 
vroegere Rohita chrysophekadion  tot Morulius te  brengen. 

Deze soorten zijn, na aftrekking van laatstgenoemde, nog 14 in getal en alle be- 
hoorende tot het subgenus Rohita, wegens hare 1 voeldraden. \ oor een goed 
deel zijn 7ij gemakkelijk van de overige bekende soorten te onderscheiden, doch 
sommige soorten zijn zoo na aan elkander verwant, dat eene naauvvkeurige studie 
noodig is om de soortelijke verschillen met zekerheid te bepalen. Ik meen daarin 
geslaagd te zijn,  in volgend  schema. 


]. Cirri 4, rostrales et supramaxillares   Subgen. Rohila). 
A. Squamae 45 ad 53 in linea laterali. Cirri  bene evoluti ocu!o non breviores. 
1). 4 17 ad 4, 19. 
f Squamae 10 vel 11  supra  lineam  lateralcm. Oculi subposteri.   1'.  1  1G vel 
i  17.  Macula postaxillaris magna öblonga  transversa nigra   Rostrum antice 
poris conspicuis nullis. 

Holdla {Rohila) melanopleura Blkr. 


161 

f Squamae S supra lineam Iateralem. Oculi superi. P. 1/14. Macula caudalis 
rotundata nigra. Rostrum antice corporis conspicuis 5 in seriem transversa m 
dispositis. 

Bohita (Rohita) borneënsis Blkr. 

B. Squamae 32 ad 37 in linea laterali.  Cirri bene evoluti. 
j Rostrum antice  poris conspicuis  nullis. 

ô Squamae 7 (6]-) supra lineam Iateralem. Os suborbitale anterius irregulariter 
tetragonum. 
o Oculi superi. 

-ô Fascia cephalo- caudalis fusca. D. 4/12 vel 4/13. P. 1/14. Squamae 35 
vel 30 in linea laterali.  Cauda radium dorsalem posticum inter et basin 
caudalis 41 circiter  in longitudine corporis. 
Bohita (Rohita)  Waandersi Blkr. 

•O' Fascia cephalo-caudalis nulla sed macula magna nigra caudam amplec- 
tens. D. 4/15 vel 4,16. Squamae 32 ad 34 in linea laterali. Cauda ra- 
dium dorsalem posticum inter et basin caudalis 7| circiter in longi- 
tudine corporis. 

Bohita (Rohita) Kappenii Blkr. 

o  Oculi posteri. 

-B Latera vittis vel fasciis nullis. D. 4/13 ad 4/15. Squamae 34 ad 36 
in linea laterali. Cauda radium dorsalem posticum inter et basin cau- 
lis 5]- circiter in longitudine corporis. 

Bohita (Ro/ii/a) Schlcgeli Blkr. 

ô  Squamae G (5-J-) supra lineam Iateralem.  Oculi  superi. 

o Latera postice vittis pluribus Iongitudinalibus fuscis, antice guttis aureis 
vel nitente-viridibus. D. 4/14 ad 4/18. Squamae 34 ad 37 in linea la- 
terali. Os suborbitale anterius irregulariter tetragonum 

Roliila (Rohita)  Ilasseltii Val. 
o Latera fascia cephalo-caudali unica nigra.  Squamae 34 vel 35  in  linea 
laterali. P. 1/14. Os suborbitale anterius semilnnare. 
-& D. 4/12 vel 4/13. Caput altitudine 1\ in ejus longitudine.  Squamae 
14 in serie transversali. 

Bohita (Rohita) microccphaïus Val. 

-©.' D. 4 10 vel 4/11. Caput altitudine 1-j in ejus longitudine. Squamae 
13 in serie transversali. 

Rohita (Rohita) br ach j/ not opter us Blkr. 

21 


162 

Squamae 5 (4J) supra lineam lateralem. 

i Cauda macula rotunda  nigra.  I). 4 14 vel  -1 !j.  Squamae 33  in 
linea lateralis 

Ttohita (Bohila) £ kr. 

f  Rostrum  antice poris  conspicuis.  Oculi superi.  Squamae G  (ô1,)  supra 
neam lateralem. 

ù Rostrum antice  poris 2 distantibus   D.  1 lf>  vel  I 1G. Squamae  85 in 
linea laterali. Regio suprascapularis macula coerulca. 

Jlohila (Rohita) kahajanensis Blkr. 

u  Rostrum antice poris conspicuis 3, medio  Iateralibus majore.  Squam 
3-2 ad 34 in linea laterali.  1). 4 10 ad 4 14. 
o Pinna dorsali antice macula nigra nulla. Squamae 14 in serie transversale 
Operculum  latitudinc  2  ad ~ et paulo in ejus  altitudiiie. 

Bohita {Rohita)  villain Val. 

g  Pinna dorsalis antice macula magna nigra. Squamae 13 in serie trans- 
versal!. Operculum latitudinc  H ad  1^ in ejus altitudinc. 

Bohila {Rohita)  triporos Blkr. 

j  Rostrum poris S in  circulum  dispositis et insuper  poro  ccntrali poris 
ceteris majore. 

o Fascia cephalo-caudalis nigricans.  D. 4/12 vel 4 13. Operculum Iatitu- 
dine 2| in ejus altitudinc. 

llohila (Rohita) enneaporos Blkr. 
C Squamae  2S ad  30 in linea  laterali.  Cirri bene evoluti.  Oculi superi. 
t Rostrum  antice poris conspicuis numerosis, ccntralibus majoribus nullis. 

ô Squamae ü (41,) supra lineam  lateralem.  D. 4/12 vel  •!  13. Cauda ma- 
cula nigra. 

Jlohila {Rohita) oliffolepis Blkr. 

Wat het subgenus Rohitodes betreft, ik breng daartoe ecnige soorten van Zuid-Azië, 
welke de kenmerken  van Rohita Val.   bezitten , doch gcenc snnitdraden, om welke 

len  alleen  de heer Valenciennes ze onder het geslacht Labeo schijnt te hebben 
gebragt.   Ten opzigtc  dezer soorten moet ik echter aanteekenen , dat het mogelijk 

, dat ze tot Morulius bchooren , wat niet uit te maken  is, dan nadat  de bo 
en  ligging der onderoogkuilsbeendercn  dier soorten  zullen zijn  ond< In de 

beschrijvingen van  den heer Valenciennes is niets daaromtrent ined 

aige afbeelding, welke ik van die soorten ken (Labeo cephalus Val. tab   I 
welke overigens ten opzigte der  monddeelen nog zeer  inkorrekt is, heldert  zn 
evenmin op. 


1G3 

Roldta (Rohita) melanopleura Blkr, Zesde Bij dr. ichth. fauna Borneo , 
Nat. T. Ned. Ind. III p. 430. — Zwartvleldige Rohita. Atl. Cypr. 
Tab. XIII. 

Koliit. (Koh.) corporc oblongo compresso, altitudine 33/5 ad 3', i in ejus longitudine, latitudîne 21 i ad 
21 j in ejus altitudine; capite acutiusculo non convexo, ore clauso antice inferne oblique truncato, 4' 3 ad 
longitudine corporis cura, 3 et paulo ad 4 fere in longitudine corporis absque pinna caudali ; 
altitudine capitis 1 et paulo, latitudîne 1' -2 circiter in ejus longitudine; oeulis subposteris diametro 
,'i ad 4 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo ad l Va in capitis parte postoculari, 
diametro l1 3 ad 2 et paulo distantibus, membrana palpebrali iridis marginem externum tantum tegente, 
apertura subcircularij linea rostro-dorsali capite declivi convexa vel rectiuscula , nucha et dorso valde 
convexa ; linea interoculari convexa; naribus orbitae magis quarn rostri apici approximatis, posterioribus 
patulis valvula claudendis, anterioribus tubulatis; poris parvis utroque latere nares intérêt angulum 
opcrculi superiorem longitudinaliter uniseriatis conspicuis; rostro convexo, plano, nou vel vix ante os 
prominente, juvenilibus oculo breviore, aetate provectis oculo multo longiore, ubiquelaevi, poris majo- 
ribus vel minoribus conspicuis nullis ; osso suborbitali anteriore oblongo-tetragono , duplo circiter longiore 
quam alto , angulis rotundato ; ossibus suborbitalibus ceteris humillimis, oculi diametro multoties gracilio- 
ribus ; poris suborbitalibus parvis conspicuis longitudinaliter uniseriatis ; cirris carnosis , rostralibus oculo 
non ad multo longioribus supraraaxillaribus vulgo brevioribus; maxilla superiore acie cartilaginea for- 
mant ferri equini referente, sympliysi non emarginata, deorsum valde protractili ; labio superiore valde 
earuoso ante maxillam pendulo, margine libero papillis cirril'ormibus liumerosis pluriseriatis brevibus ; 
maxilla inferiore plana subcochleariformi ; labio inferiore valde carno 0, 1 :■>, margine libero papillis 
cirriformibus brevibus pluriseriatis , sulcis inferne antice isthmo lafo distantibus; mento propter 
Ham inferiorcm valde adscendentem oblique truncato; operculo latitudîne 2 circiter in ejus al- 
titudine, margine inferiore rectiusculo ; apertura brancliîali vertical! , sub suboperculo desinente; den ti bus 
phaiyngealibus masticatoriis aggrcgatis 2. 4. 5 '5. 4. 2 vel 3. 3. 5, 5. 3. 3. ex parte facie masticatoria 
margine elevato unilobatis, dentibus serie anteriore antice dimidio apicali sulco longitudinal! percursis ; 
<,3.-e scapulari brevi obtuse rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore. 
ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales valde obtuse carinato; squamis subverti- 
calibus, mediis lateribus iis cetero corpoi'e majoribus, dimidio libero et dimidio basali longitudinaliter 
Bubradiatim striatis, 45 ad 53 in linea laterali, £0 vel 21 in serie transversal! (absque ventralibus in- 
quarum 10 vel 11 supra lineam lateralem , 17 ad 21 in serie longitudinal] occiput inter et 
pinnam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter 5-seriatis postrorsum magnitudinc sensim ac- 
ntibus, serie media iis seriebus lateralibus non minoribus; linea laterali rectiuscula, antice tantum 
declivi, basi ventralium non vel paulo tantum magis quam lineae dorsali approximate , singulis 
squamis tubulo simplice mediam squamara nou vel vix attingente notata ; pinna dorsali ante pinnas 
ventrales incipiente et supra pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, longiore 
alta, longitudine 4 fare ad 32/5 in longitudine corporis, altitudine l1 \ ad Ji ;, in altitudine cor- 
poris: pinnis pectoralibus et acuti lulo ad G et paulo in 
adine cor;1' | - nou a l vix, vei itibus; 
anali basi \                liun           .                                rsali paulo liumi 

ldali basi squamosa, 
itudine co; 
cl 


164 

maculis  dilutioribus  variegatiSj hide  flava  vel rosea; cirris carneis rel  olivascentc-fuseis,- regione 

scapulari macula oblonga transversa magna nigra; squamis dorso lateiibusque singulis basi quam 

dimidio libero  profundioribu3 ;  pinnis roseis vel violascentibus, frequenter densissime fusco arenatis. 

B. 3. D. 1 17 vel 1 18 vel 4 19. P. 1 1G vel 1 17. V. 2 8. A. 8 5 vel 3 G. C. 5 17 5 vel C 17 G lat. brev. incl. 

Hab. Su Palembang), in fluviis. 

15o: ndjermasin, Kalmjan, Pontianak), in fluviis: 

Longitudo 18 speciminum 7ü"' ad 32u' '. 

Aanra. Ik ontdekte deze soort in het jaar 1S52 en beschreef haar toen naar een 
drietal voorwerpen van Sumatra en Borneo. Sedert is mijn kabinet met nog tal- 
rijke voorwerpen van dezelfde eilanden verrijkt geworden. Uit een mij ter inz i 
afgestaan schetsboek van Siamsche visschen, vervaardigd door den Graaf Francis De 
Castelnau, ontwaar ik, dat de soort ook in Siam wordt aangetroffen, waar zij in 
de Meiuam, bij de hoofdplaats Bankok, leeft. Itohita mclanoplcura is gemakkelijk her- 
kenbaar aan de formule harer schubben en vinstralen, aan hare achter de bekspleet 
staande oogen , lange voeldraden, gladden snuit en zwarte achterokselvlek. Het 
aantal schubben op cene overla-ngsche rei is er nan grootere verschillen onderhevig 
dan bij de overige mij bekende soorten van Rohita. Bij geen mijner IS onder- 
zochte voorwerpen is het evenwel minder dan 45 of meer dan 53, terwijl het 
aantal overlangsche schubreij en boven de zijlijn er slechts verschilt tusschen  10 of 11. 

Bij de jonge voorwerpen is de kleur des Iigchaams gelijkvormige!' dan bij de ou- 
dere,  bij welke  de zijden onregelmatig  met lichtere geelachtige  vlekjes geteekend 

Rohita (Rokita) borneè'nsis Blkr, Act. Soc. Scient. Ind. Neërl. I, Tiende 
Bijdrage ichthyol. fauna van Borneo p. 17. — Bonicoschc Rohita. 
A tl.  Cypr. Tab. VIII fig. 5. 

Rohita (Roh.) corpore oblongo compresso , altitudine 4 ferein ejuslongiludine, Iatitudine 2 circiter in 
ejus allitudinej capite acutiusculo, ore clauso antice inferno raediocriter oblique truncato, 5 fere in 
longitudine coi im, iirciterin Iongitudine corporis absque pinna caudali, altitudine IV* cir- 

citer, Iatitudine 1*4 circitei in ejus 1 mgitudine; oculis superis, diametro 3 circiter in longitudine capitis, 
metro 1 et paulo in capitis parte postoculari , diametro 1' ?, circiter distantibus , membrana palpebral! 
iridis marginem externum tantum tegente, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronteet vertice 
! a,nucliaeti onvexa; linea interoculari convexiuscula: naribus orbitaemagis 

quam ros tri apicï appi ribus patulis valvula claudendis, anterioribusbrevitubulatis; 

pori lit roque laten i iresinteret angulum operculi superiorem longitudinaliter uniseriatis con- 

spicuis; rostro carnoso, planiusculo, convexo, vix and os prominente, oculo paulo breviore, apiceporis 
."» conspicuis in seriem transversam curvatam dispositis poro medio ceteris conspicue majore, porisex- 
ternis 2 ceteris multo minoribus; poris suborbitalibus parvis pluribus paru m conspicuis longitudi- 
naliter uni eriatis; ossi suborbitali anteriore oblongo-tttragono, angulis rotundat o, minus duplo longi- 
■ quam alto; ossilus suborbitalibus ceteris liumillimis eculi  diametro multoties gracilioribus: cir- 


165 

ris carnosis graoîlescentibus supramaxillarîbua rostralibus non mulfo longioribus oculo  vix vel non 
longioribus;  maxilla  superiore  acie  cartilaginea formam ferri equ:ii subrcferente symphysï leviter 
eraarginata, deorsum valde protraotili; labio superiore vaille carnoso, ante maxillam pendule, mar- 
gino  libero  papillis  couicis  obtusiusculis brevibus numerosis  pluriseriatts,- maxilla inferiore  plana 
subcocbleariformi ; labio inferiore vakle carnoso, reflexo, margine libero papillis conicis brevibus pluri- 
seriatis numerosis in serie  externa  aeutis  subcirriformibus,  sulcis  inferne  an lice istlimo  lato di- 
stantibus; mento propter maxillam inl'eriorem adscendenteru mediocriter  oblique  truncato ; operculo 
latitudine 1' i circiter in ejus altitudine, margine  inferiore  rectiusculo vel convexiuseulo;  apertura 
branchiali sub operculi parte anteriore desinente ;  dentibus pbaryngealibus  masücatoriis  aggregatie 
2. 1.5 5.1.2.  singulis facie  masticatoria oblique truncatis vol oblique  convexÎ3, marginibus  eléva- 
tis. serie anteriore praesertim inaequaliter bilobis  iis serie anteriore  antice dimidio apicali latesul- 
catis; osse scapulari trigono acutiuscule rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa al- 
tiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales valde obtuse carinato ; squamis sub- 
verticalibus,  mediis lateribus cetero corpore vix majoribus , dimidio libero et  dimidio  basali  striis 
longitudinalibus vix conspicuis vel nullis, 4G p. m. in serie longitudinal:, 17 vel 18 in serie trans- 
versal] quartim 8 supra lineam lalcralem,  11 vel 15 in serie longitudinali occiput inter et pinaam 
dorsalera, ventralibus infimïs Iongitudinaliter triseriatis serie media iis seriebus lateralibus non majo- 
ribus ;  linea laterali rectiuseula , antice tantum declivi , basi ventraliura  vix vel  non  magis  quam 
lincae dorsali approximata, singulis squamis tubulo  simplice mediam squamam attingente vel supe- 
rante notata ;  pinna dorsali ante pinnas ventrales incipiente et supra initiura pinnae analis desinente, 
basi alepidota, acuta, eraarginata, valde multo longiore quam alta, longitudine 3'/2circiterin lon»i- 
tudine corporis, altitudine  i-   ad 1' i in altitudine corporis: pinnis pectoralibus ventralibusque aeu- 
tis, longitudine subaequalibus ,  G circiter in  longitudine corporis,  pectoralibus  ventrales  non,  ven- 
tralibus analera non attingentibus ; anali basi vagina squamosa lnimillima inclusa, acuta, non emar- 
ginata, dorsali non multo bumiliore sed plus triplo breviore,  radio  simplice tertio  gracili  cartila- 
g-ineo;  pinna  caudali  basi  squamosa, profunde incisa, Iobis aciiiiusculis, superiore inferiore paulo 
longiore,  5 et paulo in longitudine corporis; colore corpore superne coerulescente-viridi , inferne ar- 
genteo; inde flavescente vel rosea; dorso Iateribusque singulis seriebus squamarum vitta longitudinali 
fuscesente-violacea; cauda macula rotundiuscula coerulesoente-violacea in linea laterali basi pinnae cau- 
dalis approximata; pinnis roseis dorsali et anali praesertim fusco arenatis. 

B. ?,. D. •) 17 vel  1 18. T. 1 11. V. 2 S. A. S/5 vel 3,6. C. 6/17/6 vel 7/17/7 lat. brev. incl. 

Ilab. Borneo  (Pontianak), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici £0'". 

AaiiüJ. Eennader onderzoek dezer soort heeft mij doen ontwaren , dat zij behoort 
tot de groep van het geslacht met groote zigtbare snuitporiën , welke poriën ik bij 
mijne vroegere beschrijving, hoezeer genomen naar hetzelfde voorwerp, niet had 
opgemerkt. Reeds hierdoor verschilt zij van Rohita melanopleura Blkr, aan welke 
zij verwant is door de getallen der schubben op eene overlangsche rei en door de 
getallen der vinstralen, — maar zij is bovendien nog door meerdere andere ken- 
merken van Rohita melanopleura te onderkennen aan de aanwezigheid van slechts 
8 overlangsche schubrcijen boven de zijlijn, de geheel bovenstaande oogen, de af- 
wezigheid cener zwarte achterokselvlek en de aanwezigheid daarentegen van cene 
zwarte ronde vlek in de zijlijn aan den grond der staartvin, kortere voeldraden, enz. 


[k  kende  d vroeger  slechts  van  Pontianak,   van  waar ik  mijn < 

voorwerp heb ontva li  het  bovei 3  schetsboek  van  den  graaf 

De Castelnau leert mij, dat  zij ook in Siam ,  bij  Bangkok,  Ie 

iita (Rohita) Waandersi Blkr, Nieuwe Bijdr. ichth. kerm. v. Ban- 
ka, Nat. ï. Ned. Ind. p. 733. — - Waandersche Rohila. Atl. Cypr. 
Tab.  IX fig.  2. 

1; i] il   R     corp    obl ' -   . altitudine 4 circiter in ejus Iongitudine, Iatitudine 2 et 

paul en obtusiusculo,  eon vexiusculo ,  ore  clan o  antice  in feme   paru ni 

ique truncato, ! iter in longitudiue corporis cum , 42/5 circiter in Iongitudine corporis absque 

i  caudali,  altitudine  4'/C  circiter, Iatitudine l2/5  circiter in ejus Iongitudine; oeulis sup 

Iongitudine capitis,  diametro  l'j  ad  1".,  ù toculari , dia- 

membrana  , di iridis mar tern u m tantum tegen te, apert ura 

subcirculari ;  I i capite declivi  rectiuscula vel  convexiuscula, nucha et dor  i c 

:a; linea interoculari i; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis , posteriori! 

ulis valvula claude brevi-tubulatis ; poris parvis nan   intei 'culi 

idinaliter uniseriatis paru m conspicuis; rostro carnoso, plani 

prominente, poris majoribus vel minoribus conspicuis uullis; osse suborbitali 
.  i-irregulariter  tetragono,  posticc quam at ire, minus dupl 

ah< suborbitalibus ceteris humilibus, oculi diametro quadruplo a<l multoties gracilioril 

poris suborbitalibus conspicuis nullis; cirris carnosis gracilescentibus , supramnxillaribus  ro 
mul to longioribus oculi dial i  u vel vix longioribus; maxilla su peri i cartilaginea formain 

. equini subi'eferento, symphysi Jevitcr emargiuata, deorsum valdeprotractili; labio superiore v 
.ante maxillam pendulo, margine interno oblique transversim sulcoso, margine libero pa;   i 
obtusis pluriseriatis ; maxilla inferiors plana, margine anteriore truncata ; labio i 
rgine iuterno oblique transver e libero  papillis co 

obtusis brevi sulcis inferne antice isthmo lato distantibuS; mento propter maxi] 

lentem parum oblique truncato; operculo Iatitudine 2 t jus altitudine, oculi 

diametro -iliore, margine inferiore rectiusculo ; apertura brancliiali sub operculi parte po 

riore desiuente ; dentibus pharyngealibus masticatoriis a 2.4.5/5.4.2, singulis facie masticatoria 

oblique truncata margiuibus elevatis parum conspicuis non lobata, dentibus anterioribus antice 
sulcatis; osse scapular;  I acute rotundato; linea dorsali convexa linea  venti die al 

is ventrale-, plan  . posl  pinnas ventrales  obtusissime carinato ; squamis subverti- 
calibus, mediis lateribus quam cetero corpora bus, dimidio libero et vulgo etiam dimidio ba- 

liatim striai i  I   ' in linea laterali, rsali quar 

supra  li'.. -  12 p. m. in s  ie Ion fttudinali  occiput inter et  pi 

majoribus   1 laterali rectiuscula , antice tantum d 

i,  singulis squamis tubulo si 
ita; pinna dorsali ante pinna   \ 

.  vix  erna non muil 

! 


167 

V îirclter in Iongitudine corporis , analera non altingeniibus; anali basi vagina squamosa Iiuraillima 
iiiclusa, acuta, non emarglnata, dorsali sat multo humiliore et triplo circiter breviore, radio simplice 
tertio gracili cartilagineo ; caudali basi squamosa, profunde incisa, lobis acutis 4 '/3 circiterîn Iongi- 
tudine corporis ; colore corpora superne viridi, inferne argenteo; iride fi a va vel rosea; fascia cephalo- 
caudali nigricante-violacea corpore antice quam cauda graciliore, maxime conspicua, postice usque ad 
apices radiorum pinnae caudalis mediorum producta; pinnis pulchre roseis vel rubris. 

1!. :; 1).  1 12 vel  1,13. P.  1 H. V". 2 S. A. 3 à vel 3 G.. C. 5 17 ."> vel G 17 G lat. brev. incl. 

Ilab. Banka (Toboali), in fluviis. 

Longitudo speciruinis unie! 198"'. 

Aanm. Rohita Waandersi, dus genoemd ter eere vanden heer II. L. Van Bloe- 
men Waanders, aan wien hare kennis is te danken, behoort tot de soorten met 
overlangschen bruinen of zwartachtigen ligchaamsband, waartoe ook behooren Rohita 
a Val., Rohita enneaporos Blkr, Rohita microcephalus Val. en Rohita brachv- 
notopterus Blkr, alle soorten van de Soenda-eilamlen. Zij laat zich echter met 
geenc dier soorten verwisselen. Van Rohita enneaporos en Rohita vittata is zij reeds 
daaraan te onderkennen dat de snuit geheel glad is en geene zigtbare poriën bezit. 
Van alle vier genoemde onderscheidt zij zich echter door ecne overlangschc rei 
schubben méér boven de zijlijn, zijnde die reijen ten getale van 7 (G!) aanwezig, 
terwijl er bij de andere soorten slechts G (oj.) worden aangetroffen. Dit kenmerk 
heeft Rohita Waandersi, wat de soorten mijner verzameling betreft, slechts gemeen 
met Rohita Kappend Blkr, eene soort welke overigens den overlangschen ligchaams- 
band mist maar daarentegen opmerkelijk is door cene zeer groote zwarte vlek, welke 
den staart in vertikale  rigting irehccl omgeeft. 

Overigens is Rohita Waandersi het naaste verwant aan Rohita microcephalus 
Val., zoowel in habitus als vinbouw. Afgescheiden van het verschil tusschen beide , 
gelegen in de formule der schubben, ontwaar ik norr een ander, çreleo-en in de o-e- 
daante van het voorste onderoogkuilsbeen , hetwelk bij Rohita Waandersi onregelmatig 
vierhoekig is, terwijl het bij Rohita microcephalus eene halvemaanvormige gedaante 
heeft. Ook is het opcrkcl bij Rohita microcephalus betrekkelijk smaller, zijn de 
keelgatstanden niet gekwabt en die der voorste rei niet gegleufd, enz. 

De soort is tot 1109- toe slechts van Banka bekend. 

Rohita (Rohita) Kappenü Blkr, Act. Soc.  Scient. Incl. Neerl. II Tie 
Bijdr.  ichthyol. fauna van Borneo p.  19. — Van K 
Atl.  Cypr. Tab. XII fig.  1. 

R i'nit. | Roh.) corporWblongo compresso, altitudine 3' _> circiter in ejus Iongitudine, Iatitudine 21, 2 cïi 
in ejus altitudine; capite : ulo, ore clauso antice inferne parum oblique truncati 

gitudiue corporis cum, 4' \ circiter in Iongitudine corporis absque pinna caudali, altitudine vix plus 
qiiam  1, Iatitudine l'/îad  I3 5 in ejus Iongitudine; oculis subsup ris, diametro S  lircjtor in 1 
dine capitis, diametro 1 in capitis parte postoculari , diametro l' distantibns, membra 


168 

brali iridis marginem externum tantum tegen te, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronte et vcr- 
tice declivi rectiuscula, nucha et dorso valde con vexa; linea ïnterocnlari con vexa; naribus orbitac ma«id 
quamrostri apici approximates, posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus brevitubulatis ; 
ttroque latere naresi ter et angulum operculi superiorem longitudinaliter uniseriatis parurn 
conspicuis i'ostro carno i planiusculo, convexo, vix ante os prominente, oculo non vel vix breviore, 
ubique lae\ i. poris minoribus vel majoribus conspicuis nullis; osse suborbitali anteriore oblou^o-tetran-ono 
angulis rotundato, minus duplo longiore quam alto; ossibus suborbitalibus ceteris humilibus oculi diametro 
multoties graciiioribus ; poris suborbitalibus conspicuis nullis; cirris carnosis, supramaxillaribus rostra- 
libus mul to longioribu oculi diai itro paulo brevioribus ; maxilla superiore acie cartilaginea form am 
ferri equini subreferente, symphysi nou emarginata, deorsura valde protractili ; labio superiore valde 
carnoso, ante maxillam pendulo,ma in ■-■'.'<'• ro papillis conicis acutis brevibus numerosis pluriseriatis ; 
maxilla inferiore plana, subcochleariformi; labio inferiore valde carnoso, reflexo, margine libero pa- 
pillis conicis aculis brevibus numerosis pluriseriatis, sulcis inferne aotice isthmo lato distantibus ; 
mento propter aaxillam inferiorem adscendentem leviter obüque truncato ; operculo latitudine 2 circiter 
it', ejus altitudine, margine inferiore onca viusculo ; apertura branchiali sub operculi parte anteriore 
desinente; dentibus pliaiyngealibus masticatoriis aggregatis 2.4.5/5.4.2, singulis facie masticatoria 
oblique truncata vel oblique convex», marginibus elevatis serie anteriore praesertim inaequaliter bi- 
lolis , dentibus sei ie anteriore antice dimidio apicali late sulcatis ; osse scapulari trigono acute rotundato ; 
linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post 
pinnas ventrales valde obtuse carinato; squamis subverticalibus , mediis laterlbus quam cetero cor- 
pore majoribus, dimidio libero longitudïnaliter subradiatim, dimidio basali longitudïnaliter paru ra 
striatis, 32 ad 31 in In a laterali, 11' j(ló) in serie transversal! quarum C',j(7) supra lineam la- 
teralem, 10 vel 11 in serie loDgitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus infimis lon- 
gitudinaliter triseriatis, serl in ia ii seriebus lateralibus non vel vix majoribus; linea laterali rec- 
tiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium non multo magis quam lineae dorsali approximata 
ilis squamis tubulo simplice mediam squamam attingente vel superante notata; pinna dorsali 
pinnas ventrales incipiente et supra initium pinnae analis desinente, basi alepidota, acuta, 
emarginata, multo longiore quam alta, longitudine 33/s circiter in longitudine corporis, altitudine 
li;3 circiter in altitudine corporis; pinnis pectoralibus ventralibusque acutis longitudine subaequali- 
bus G fere in longitudine c itis, pectoralibus ventrales non, ventralibus analem non attingentibus; 
1 basi vagina squamosa bumillima inclusa, acuta non vel vix emarginata, dorsali non multo 
humiliore sed triplo circiter breviore, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali basi squamosa , 
funde iin-isa. !i. iiis acutis, superiore inferiore paulo longiore ">: :. circiter in longitudine corporis; 
colore corpore sup rne viridi, inferne argenteo; iride flava vel rosea; squamis dorso lateribusque 
singulis basi stria vel vittula semilunari transversa violascente; squamis lateribus antice pluribus 
guttula nitentc-viii li ; cauda vittis longitudinalibus nullis sed macula maxima nigra totani caudara 
subamplectente ba-i pinnae caudalis approximata et late aurantiaco limbata; pinnis dorsali et anali 
roscis fusco plus minusve arenatis; dorsali radicibus singulorum radiorum macula parva nigrican- 
te-violacea ; pi  ais ventralibus, pectoralibus caudalique flavescentibus, aurantiacis vel roseis. 

B. 3. D. 4/10 vel  1/16. V. 1/13. V. 2/8. A. 3,0 vel 3 0. C. 6/17/6 vel 7/17.7 lat. bvev, incl. 

lla'o. Borneo (Pontianak), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 120". 

Aanm. Oiulerwerpelijke Rohita staat in  verwantschap  tussclien  Rohita Ilasscllii 
Val. en Rohita Schlegeli Blkr.  Va» Rohita Ilasseltii verschilt zij door ecu rei schub- 


169 

hen meer boven de zijlijn, kortere voeldraden, hooger meer gedrongen ligebaam (voor- 
namelijk veroorzaakt door korteren staart, welke, van den laatsten rugvinstraal tot 
aan de basis der staartvin gerekend,?"':, malen gaat in de lengte des ligchaams, 
terwijl de staart bij voorwerpen van Rohita Hasseltii en Rohita Schlegeli, op de 
dezelfde wijze genieten , slechts ongeveer 5'/i malen gaat inde lengte des ligchaams), 
hoogere en spitsere rugvin , afwezigheid van overlangsche staartbanden en de grootere 
den  staart nagenoeg geheel omvattende zwarte  vlek. 

Van Rohita Schlegeli verschilt zij daarentegen, behalve door korteren staart, door 
minder scherp profiel, kleineren kop, door één rei schubben minder beneden de 
zijlijn, hooger aan den kop geplaatste (nagenoeg bovenstaande) oogen, boven de 
aarsvin eindigende rugvin, grootere zwarte staartvlek, enz. 

De verschillen tusschen de drie onderwerpelijke soorten vallen alle zeer goed in het 
oog, wanneer men voorwerpen van dezelfde grootte met elkander vergelijkt, doch 
sommige komen minder duidelijk uit, wanneer de voorwerpen aanmerkelijk in grootte 
van elkander verschillen, vermits de gedaante des ligchaams en de lengte en hoo 
van kop en rugvin binnen zekere grenzen zeer verschillen naar den leeftijdstoestand 
der voorwerpen. 

Rohita (Rohita) Schlegeli Blkr, Vijfde Bijdr. iclith. Borneo, Nat. T, 
Ned. Ind. lip. 423, Negende Bijdr. iclith. Borneo, Nat, T. Ned. 
Ind. IX p. 426. — Schlegeïs Rohita. Atl. Cypr. Tab. XV fig. 3. 

Rohit. (Uoh.) corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad 3' 2 in ejus longitudine, latitudine 2 ad 2' ; 
•us altitudine: capito acuto, ore cïauso antice inferne mediocriter oblique truncato,  1-' ., ad 6 fera 
iu longitudine corporis cum, 3' . 2 ad 4' 3 in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine  1; ; 
ad 1 et paulo, latitudine l3 ; ad l2 5 in ejus longitudine; oculi? posteris, diametro 2- 3 ad .'!'■ ; in lon- 
line capitis, diametro 1 ad 1' 5 in capitis parte postocularï, diametro 1 ad 2 et paulo distantibus , 
membrana rali iridis marginera externum tantum tegente, apertura subcirculari ; linea rostro- 

ili fronte et vertice junioribus concaviuscula , aetate provectis rectiuscula, nucha et dorso valde 
convexa; linea interoculari convexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis, posterioribus 
patulis valvula claudendis, anterioribus brevitubulatis ; poris parvis utroque latere nares inter et 
angulum operculi superiorem longitudiualiter uniseriatis parum conspicuis ; rostro carnoso, plano, 
1, vix ante os prominente, juvenilibus oculo breviore, aetate provectis oculo non breviore, 
ubique lacvi, poris majorions vel minoribus conspicuis nullis; osse suborbital! anteriore oblongo ir- 
regulariter tetragono angulis vulgo rotundato , minus duplo longiore quam nlto;ossibus suborbitalibus 
ceteris humilibus oculi diametro multoties gracilioribus ; poris suborbitalibus conspicuis nullis ; cirris 
carnosis, supramaxillaribus rostralibus multo longioribus oculi diametro sat nuilto brevioribus; ma- 
xilla superiors acie cartilagiuea formam ferri equini subreferente , symphysi non emarginata, deorsum 
valde protractili; labio superiore valde carnoso. ante maxillam pendulo, margine libero papillis co- 
nicis acutis brevibus numerosis pluriseriatis; maxilla iuferiore plana subcochleariformi ; labio inferiore 
Ie carnoso. reflexo, margine libero papillis conicis acutis brevibus numerosis pluriseriatis: sulcis 

22 


170 

inferne antice istlimo lato distanlibus; mento propter maxillam iuferiorem adscendentern oblique trun- 
cato; operculo latitudine l-';iad 2 in ejus aUitudine, margine inferiore reetiusculo ; apertura bran- 
chiali sub operculi parte anteriore desiuente ; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatia 2. 1.5 5.4 2, 
singulis seriebus posterioribus facie mastieatoria oblique truncatis, serie anteriore facie masticatoria 
irregulari margine elevato bilobis et antice dimidio apicali late sulcatis; osse scapulari obtuso rotundato; 
linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore; venu-e ante pinnaa ventrales plano, po~t pinnas 
ventrales valde obtuse carinato; squamis subverticalibus , mediis lateribus quam cetero corpora raajori- 
bus, dimidio lib I > jitudinaliter subradiatim, dimidio basali longitudinaliter vix ad non striatis, 01 ad 
36 in linea laterali, 15l/2(l6) in serie transversal! quarura 6'/2 (7) supra lineam lateralem , 11 vel 12 in 
serie longitudinali occiput intérêt pin nam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter triseriatis, 
serie media lis seriebus lateralibus non majoribus; linea laterali rectiuscula antice tantum dcclivi, 
basi ventrali um non multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo simplice 
mediara squamara attingente vel non attingente notata; pinna dors..ii ante pinnas ventrales inci- 
piente et paulo ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, non multo ad 
non longiore quam alta, longitudine 1: tad -let paulo in longitudine corporis, altitudine 1 '. c ad l2 5 
in altitudine corporis ; pinnis peoloralibus acutis vel acutiusculis ventrales non vel vix attiugentibus 
f> ad C' », ventralibus acutis analem non vel vix attingentibus 53 : ad 5 3 in longitudine corporis; 
anali basi vagina squamosa humillima inclusa, acuta , parura ad non emarginata, dorsali non ad sat 
multo humiliore sed plus duplo ad triplo breviore, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali 
basi squamosa, profunde incisa, lobis acutis .". s ad plus quam 4 in longitudine corporis, lobo superiore 
inferiore paulo longiore; colore corpore superneaureo-viridi vel olivaceo, inferne argenteo; iride ilav.i 
vel rosea; squamis dorso lateribusque singulis basi vitta transversa violascente; pinnis roseis vel ru- 
bris plus minusvc fusco arenatis, dorsali antice frequenter macula maxima diffusa nigricante-violacea, 

B. ::. J). 4 13 ad 4 15. 1'. 1 14 ad 1 1G.  V. 2 b. A. 3 5 vel 3 6. C. 6 17 C vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Aralim vel Aral! m Palenib. 

llab. Sumatra (Meninju, Palembang, Laliat), in fluviis et lacubus. 
Borneo (Bandjermasin, Prabukarta, Pontianak), in fluviis. 

Longitudo 12 speciminum 71'" ad 25s  . 

Aanm. Na verwant aan Roliita Ilasseltii Val., onderscheidt onderwerpelijke soort 
zich echter daarvan standvastig, door een paar schubreijen méér op cene dwarsche 
rei in liet algemeen, en door één overlangsche schub rei méér boven de zijlijn Zij 
is bovendien herkenbaar aan lager staande oogen, spitser profiel, hoogere en kortere 
rugvin, enz. i)c geheel achter en niet (zooals bij Rohita Hasselt ii) hooger dan de 
bekopening geplaatste oogen geven aan den kop cene eigene physiognomic, welke 
de soort bij den eersten oogopslag van Rohita Hasseltii laat onderkennen. Zij heeft, 
even als Rohita Waandersi en Rohita Kappenii, 7 (61) overlangsche schubreijen 
boven de zijlijn, doch zij verschilt van die beide door hare achterstaande oogen, af- 
wezigheid van overlangschen ligchaamsband of staartvlek, en heeft bovendien den 
staart langer dan Rohita Kappenii doch korter dan Rohita Waandersi. 

bit het boven meermalen aangehaalde schetsboek van den Graaf De Castelnau ont- 
waar ik, dat Rohita Schlegeli ook in Siam leeft. 


171 

Rohita  (Rohita) Hasselta  Val.,  Poiss.  XVI p. '200; Blkr,  Zevende 
Bijdr. ichthyol.  Borneo,  Nat. T.  Xed.  Ind.  V p. 450. — Van 

Hasselts Rohita. Atl. Cypr. Tab. XIV. 

Rohita (Roli.) corpore oblongo compresso, altitudine 4 ad 32/ö in ejus Iongitudine, latltudine 3 ad 2 in 
ejus altitudine ; capite acutiusculo, ore clauso antice inferne parum oblique truncato , 5 ad 7 in Iongi- 
tudine corporis cum,  3:! i ad  5 et paulo in Iongitudine corporis absque pinna caiid.ili ,  altitudine 1' 4 
ad  1, Iatitudine  l3,5ad l'a in  ejus  Iongitudine; oculis subsuperis, diametro 3 fere ad  4 in longi- 
ludiue capitis, diametro 1 ad l2/3 in capitis parte postoculari, diametro l',4 ad 2-, 3 distantibus, mem- 
brana palpebral! iridis marginem externum tantum tegente apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali 
('route  et  vertice  declivi  rectiuscula vel convexiuscula, nucha et dorso vulde convexa; linea inter- 
oculari convexa; naribus  orbitae magis quam rostri apici approximatis,  posterioribus  patulis  val- 
vula claudendis, anterioribus brevitubulatis ; poris parvis utroque latere naresinter et angtilum oper- 
culi superiorem longitudinaliter uniseriatis eonspicuis; rostro  carnoso, plano, convexo, vix ante os 
prominente, juvenilibus oculo breviore, aetate provectis oculo longiore,   ubique laevi,  poris  majo- 
ribus vel minoribus eonspicuis nullis ; osse suborbitali anteriore oblongo irregulariter tetragono , minus 
duplo longiore quam alto; ossibus suborbitalibus ceteris humilibus oculi diametro multoties ad triplo 
gracilioribus ;  poris  suborbitalibus  eonspicuis  nullis;  cirris carnosis,  supramaxillaribus rostralibus 
niulto longioribus oculo non ad paulo longioribus; maxilla superiore acie cartilaginea  formam  ferri 
equiui subreferente, symphysi non emarginata, deorsum valde protractili ; labio superi   3 valde car- 
noso, ante maxillam pendulo, margine libero papillis conicis acutis brevibus numerosis pluriseriatis; 
maxilla inferiore plana subcochleariformi ; labio inferiore valde carnoso, reflexo , margine libero pa- 
pillis conicis acutis brevibus  numerosis  pluriseriatis, sulcis interne antice  isthrao  lato distantibus; 
mento  propter  maxillam inferiorem adscendentem oblique truncato ; operculo Iatitudine 1 ', 3 tid 2 in 
ejus altitudiue, margine inferiore rectiusculo vel  convexiusculo ;  apertura  branchiali  sub  operculi 
parte anteriore  desinente;  dsntibu3 pharyngealibus masticatoriis  aggregatis 2.4.4/5.4.2 ,  singulis fa- 
cie masticatoria oblique truncatis,  iis serie anteriore margine eh-vato lobatis et  antice dimidio api- 
cali lato sulcatis; 03se scapulari trigono obtusiuseule rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali 
convexa altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales rotundato vel obtusissime 
carinato;  squamis subvertiealibus, mediis Iateribus quam cetero  corpore majoribus, dimidio libei 1 
et dimidio basali longitudinaliter subradiatim  striatis, 31 ad 37 in  linea laterali, 13', 2 (14) in serie 
transversali absque ventralibus int'imis quarum 5', 2 (G) supra lineam lateralem, 11  vel 12 in serie 
longitudinal! occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter triseriatis postror- 
sum magnitudine sensim accrescentibus ';erie media Ü3 seriebus lateralibus vix majoribus; linea late- 
rali rectiuscala, antice tantum declivi, basi  /entralium non raulto magis quam lineae dorsali approxi- 
mata, singulis squamis tubulo simpliee mediam squamam attingente vel non atl ngente notata; pin- 
na  dorsali  ante  pinnas ventrales incipiente et paulo ante vel supra initium pinnae analis desinente, 
basi alepidota , acuta, emarginata, non multo ad plus duplo longiore quam alta, Iongitudine 43 '5 ad 
Sl,i in  Iongitudine corporis, altitudiue l'.^ad 2 in altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventra- 
libin acutis ad obtusiusculc rotundatis subaequilongis 53/4 ad  7  in  Iongitudine  corporis, pectorali- 
bus ventrales non, ventralibus analem non attingentibus; anali basi vagina squamosa humillima in- 
clusa. acuta, convexiuscula ad vix emarginata,  dorsali paulo vel non humiliore sed raulto plus du- 
plo ad  quadruplo  fere  breviore,  radio simpliee tertio gracili cartihtgineo ,  caudali basi squamosa, 
profunde incisa  lobis  acutis  superiore inferiore vulgo longiore 3-3 ad 4-3 in Iongitudine corporis; 
colore corpore superne dilute viridi, olivaeeo vel nigricante-vindi, inferne dilute viridi vel argenteo- 


172 

o; iride  flavescente vol  dilute  rosea; macula  suprascapular]  vulgo  violaceo-viridi  vel 

ribus antic [uamis guttula vel macula semilunar! aurea vel rubra vel nitente- 

viridi, i semper, aetate provectis rarius vittis pluribus longitudinalibus fusces- 

i vulgo i • (singulis squamis unica ; cauda junioribus macula magna nigri- 

in  linea laterali busi  pinnae caudalis approximata; pinnis  viridesci linis  vel  i 

vel violaceo-nigris. 

B. .:. 1).  Ill ad 4 IS. P. 1 13 ad 1 15. V. 2 5. A. ,", C. C 17 G vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Ko'iUa de Hasselt Val, Pois^. XVI p. . 

llohita leiorh. B kr, Verh.  Bat. Gen. XXIII Ichth. M. 0. Java p.  19. 

Itohila Aiiedii Blkr, Vijfde Bijdr. ichth. Borneo, Nat. T. Ned. Ind. I p.  !;',!. 

:i Mai Batav.,  I. .     , Sundan. 

Palon Lampong. , !    kul. 

Batavia, Perdana, Krawang, Tjikao, Tjampea, Kuningan, Lelies, Ngawi, Surabaja, 
'inpol), in l'.u\ ii . 
Sumatra (Telokbetong, Pangabuang, Palembang, Padan : iju), in fluviis et lacubus. 

1! rneo  . in, Bandjerma in,     itianak, Bankajang, Sambas), in fluvii 

kudo 78 speciminura CO'" ad 3: 

Aanm. De talrijke voorwerpen dezer soort, in mijn bezit, bieden vrij aanmerke- 
lijke verschillen aan ten opzigte van de betrekkelijke hoogte des ligchaams, der hoogte 
en lengte van de vinnon (vooral der rugvin), en der kleuren van ligchaam en vinnen. 
Bij vele voorwerpen zijn de vlekken op het voorste gedeelte der zijden schitterend 
rood, bij vele andere glinsterend groen, doch zoowel de roodc als de groene 
vlekken verdwijnen  spoedig bij bewaring in  wijn, -eest. 

De soort is te Batavia zeer algemeen. Zij behoort, even als Systomus (Barbodes) 
bramoides Blkr, Systomus (Barbodes) rubripinnis Blkr, Rasbora argyrotaenia Blkr 
en Hampala maci ta V. llass., tot de dagelijks met schepnetten in de Tjiliwong 

gevangen wordende Bataviasche Cyprinoïden. Geen der Cyprinoïden te Batavia wordt 
echter, wegens den overvloed aan meer smakelijken zeevisch , door de Europeanen 
ten en de vangst heeft ook meestal slechts plaats door inlanders voor eigen ge- 
bruik. Enkele keeren worden ook grootere massen dezer soort te Batavia ter markt 
gebragt, door visschers uit het Krawangsche , waar nu en dan groote scholen in de 
mondingen der rivier Tj i    wingen. 

lj'iie vergelijking van de voorwerpen, welke ik vroeger onder de namen van 
Rohita leiorhynchos en Rohita Artcdii beschreef, met talrijke van dezelfde grootte 
van Rohita Hasseltii , heeft mij de overtuiging gegeven , dat aan de verschillen , vroeger 
door mij aangegeven, gcenc soortelijke waarde te hechten is, zoo lat die beide 
soorten, als slechts nominale, uit de registers behooren  weg te vallen. 

ita Hasseltii Val is gemakkelijk bij den eersten oogopslag herkenbaar, wan- 
neer zij nog in het bezit is harer natuurlijke kleuren, doch ook zonder deze is zij 
te herkennen aan haren gladden snuit, 34 tot o7 schubben in de zijlijn, G (5£) 
overlangsche  schubreijen  boven  de zijlijn, onreglmatig  vierkant  voorste onderoog- 


173 

kuilsbeen,  goed  ontwikkelde  voeldraden,  1-1 tot 18  verdeelde  rugvin stralen  (D. 
4/14 ad 4 IS) en bovenstaande oogen. 

Bohita (Rohita) microcephalusVal., Poiss. XVI p. 210? — Kleinkoppige 
Rohita. Atl. Cypr. Tab. XI %  1. 

Rohit. (R)li ) corpora oblongo compresso, altitudine -1' '2 ad 4 et paulo in ejus longitudine, Iatitudine 2 
circiter in ejus altitudine; capite obtusiusculo convexo, ore clauso inferne non vel vix oblique truncato, 
1 G fere in longitudine corporis cum, 4' 3 ad -1' _> in longitudine corporis absque pinna eaudali; 
altitudine capitis l'/s ad 1 /g, Iatitudine lVa circiter in ejus longitudine ; ocul is superis, diame tro 'Ô et paulo 
ad 3*4 circiter in longitudine capitis, diametro 1 in capitis parte postoculari, diametro 1' 3 ad 1- ;: cir- 
citer distantibus, membrana palpebrali iridis marginem externum tantum tegente, apertura subcirculari ; 
linea rostro-dorsali toto capite, nucha dorsoque convexa; linea interoculari convexa ; naribus orbitae 
multo magis quam rostri apici approximatîs , posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus 
brevi-tubulatis ; poris nares inter et angulurn operculi superiorem parvis Iongitudinaliter uniseriatis 
conspicuisi ros tro caruoso, valde convexo, obtuso, paulo ante os prominente, oculo longiorc, ubique Iaevi 
poris majoribus vel minoribus conspicuis nullis; osse suborbital! anteriore subsemilunari convexitate 
deorsum spectante, non multo longiore quam alta; ossibus suborbitalibus ceteris humilibus, oculi 
diametro triplo ad quadruple gracilioribus; poris suborbitalibus conspicuis nullis; cirris carnosis 
supramaxillaribus rostralibus niulto longioribus oculi diametro vix brevioribus; maxilla superiore 
acte cartilaginea formam terri equinî subreferente , symphysi leviter emarginata, deorsum valde protrac- 
tili; labio superiore valde carnoso, aute maxillam pendulo, margine interno trans versim sulcoso, mar- 
gine libero papillis conicis brevibus obtusis pluriseriatis ; maxilla inferiore plana, subcochleariformi, mar- 
gine anteriore truncatiuscula ; labio inferiore valde carnoso, reflexo, margine interno obîque transversim 
sulcoso, margine libero papili'is conicis acutis plui , sulcis inferne antîce isthmo lato distantibus; 

men to propter maxillam inferiorem vix adscendentem vix oblique truncato; operculo Iatitudine 2 et 
paulo in ejus altitudine, oculi diametro sat multo graciliore, margine inferiore concaviusculo ; aper- 
tura branchiali sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus 1 ealibus masticatoriis 
a'i'i'ratis 2.4.5/5.4.2, singulis facie masticatoria oblique truncatis vel obliqua convexis, marginibus 
elevatis serie anteriore praesertim inaequaliter bilobis, iis serie anteriore antice dimidio apicali sulco 
longititudinali lato percursis; osse scapular! trigono acute rotundato; linea dorsali convexa linea ven - 
ti'ali convexa altiore ; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales rotundato non carinato; 
squamis subverticalibus , mediis lateribus iis cctero corpore majoribus , dimidio libero et dimidio basali 
itudinaliter subradiatim striatis, 111 in linea laterali, 13'/2 (14) in serie transversal! quarum ö'/g (6) 
supra lineam lateralem, 10 vel 11 in serie Iongitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus 
iufimis Iongitudinaliter triseriatis serie media iis seriebus lateralibus non majoribus; linea laterali 
rectiuscula antice tantum declivi, basi ventralium minus quam lineae dorsali approximata, singulis 
squamis tubulo simplice mediam squamam non vel vix attingente notata; pinna dorsali ante pinnas 
ventrales incipiente et ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata. paulo tan- 
tum longiore quam alta, longitudine 4 '/2 circiter in longitudine corporis, altitudine l'/s circiter in 
r.ltitudine corporis; pinnis pectoralibus acutiuscule rotundatis 6 ad C-j circiter in longitudine cor- 
poris, ventrales non attingentibus ; ventralibus acutusiuscule vel obtusiuscule rotundatis G' /2 ad 7 fere 
in longitudine corporis, analem non attingentibus; anali basi vagina squamosa liumillima inclusa, 
acuta, non vel vix emarginata, dorsali non multo liumiliore scd triplo circiter breviore, radio sim- 
plice tertio  gracili cartilagineo ; caudali basi squamosa, profunde  iucisa, lobis acutis, superiore in.- 


174 

feriore vix lo:ijio:'e 4' i ad  : er in longitudine corporis; colore corpore Superiw vividi, inferne 

nteo; iride aurea vel flava; fascia oculo-caudali nigricante-violacea postice quum antice latiore 
et uiagia conspicua, ba=i pinnae caudalis desinente ; pinnis roseis, dorsali singulis radiis basi macula 
parva fuscescente. 

B. 3. 1)  1 12 vel  1 13. P.  1 14. V. 2 8. A. 3 5 vel 3 6. C. C 17 G vel 7 17 7 lat. brev. incl. 
.. Jiohita Waandersü lilkr, Enum. spec. pisc. Javan. Nat. T. Ned. Ind. XVI p. 427 (nee Nat 
T. Ned. Ind. lil p. 73 
Ilab. Java  iTjikao),  in  Oilviis. 

Sumatra (Labat), in fluviis. 
I  mgitudo 4 speciminum 84" ad 140'". 

Aanni. Het komt mij waarschijnlijk voor, dat onderwerpelijke soort dezelfde is als 
die, in de groote Histoire naturelle des Poissons onder den naam van Rohita mi- 
crocephalus  naar de gedrooge voorwerpen beschreven. 

De stompe gladde snuit, het kleine operkel, de hooge korte rugvin en de formule 
schubben komen vrij wel overeen met hetgeen desbetrekkelij k van Rohita tni- 
crocephalus gezegd is, terwijl de verschillen, welke de aangehaalde beschrijving met 
mijn voorwerp aanbiedt, tot gee-ne hoogere dan individuele waarde kunnen wor- 
den gebragt of op rekening gest< van liet minder goed bewaard zijn der gedroogde 
voorwerpen, door den heer Valenciennes waargenomen. De beschrijving van den 
heer Valenciennes luidt overigens als volgt. 

Ttoldta microcephalus , Rohite à petite tète Val., Poiss. XVI p. 210. 

h Je crois devoir placer encore à la suite du procèdent (Rohita Hasseltii Val.) 
//ce poisson , qui lui ressemble par la forme; mais dont la tête est plus petite, la 
//dorsale plus haute et en faux et qui est aussi plus courte. La hauteur du corps 
//est le quart de la longueur. La tête est une fois et deux tiers la hauteur; le 
//front est court, large et arrondi; le museau paraît obtus, mais sans pores gros 
//et saillans; il paraît plutôt lisse. La lèvre supérieure avance sur l'inférieure, qui 
//est droite, mince et coupée en biseau. Il y a quatre barbillons courts à la lèvre 
//supérieure, dont deux à la commissure. L' oeil est moyen ; la pièce antérieure du 
u sousorbitaire est triangulai et couvre tout le bout du museau. Le préopercule est 
// la . ;e; n descend jusqu'au bas de la joue; l'opercule est petit. La dorsale est 
/' au tiers de la longueur totale, elle est en faux. Le premier rayon est plus grand que 
"la longueur de la nageoire, et trois fois aussi long que le dernier rayon. L'os 
de l'épaule est petit et triangulaire; la pectorale est moyenne et pointue. Les 
/'ventrales sont grandes et pointues. L'anale est haute et un peu en faux La 
/ caudale est fourchue, le lobe supérieur plus grand que l'inférieur. D. 13. A. 7. C. 19. 
/• P. 13. V. 9 — Les écailles sont moyennes, lisses: on en trouve trente-trois dans 
.. longueur et dix dans  la hauteur.  La  ligne laterale va droit par  le milieu du 


I iO 

ft corps. La couleur parait avoir été vert-olive, avec des taches brunes à la base 
// de chaque écaille. Les nageoires sont blanchâtres sans aucune tache." Hab. Bantam , 
i/in fluviis. — Longit. specimin.  descript. 7 pollic. paris." 

Ik teeken hier nog aan, dat dé groote enkele rugvinstraal en buikvinstraal bij 
ni ij n voorwerp , dooreene verkromining , de blijken draagt van eene belemmerde ont- 
wikkeling. zoodat zij niet de normale hoogte der rugvin en ook niet de normale lengte 
der buikvinnen uitdrukken, en de soort in den normalen toestand ten deze meer 
aan de beschrijving van den heer Valenciennes zal  beantwoorden. 

Ik hield mijn voorwerp vroeger, na een oppervlakkig onderzoek, voor een onvol- 
wassen voorwerp van Rohita YVaandersi Blkr en vermeldde het ook foutievelijk onder 
dezen naam in mijne Enumeratio specieruna piscum Javanensiuin , opgenomen in 
het los deel van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indic. — Rohita 
Waandersi e > en wel is bepaald eene verschillende soort, met minder hoog en minder 
achterwaarts aan den kop geplaatste oogen, minder bollen snuit, breeder operkel, 
scherper geteekenden en zich tot aan den achterrand der staartvin uittrekkenden 
donkeren ligchaamsband, andere bijzonderheden in den bouw der keelgatbeenstanden , 
een of twee schubben méér in de zijlijn, één overlangsche schubrei meer boven de 
zijlijn , enz. 

Rohita brachynotopterus is evenzeer na aan ondcrwerpelijke soort verwant, doch 
er nog gemakkelijk van onderkenbaar door haren veel minder bollen snuit en lager 
staande oogen, één rei schubben minder beneden de zijlijn, twee stralen minder 
in de rugvin , enz, 

Rohita (Rohita) brachynotopterus Blkr, Nalez. op de vischfauna van 
Sumatra, Nut. T. Ned. Ind. IX p. 266. — Kortoinnige Rohita. Atl. 
Cypr.  Tab.  VIII fig. G. 

» 

Roliit. (Roh.) corpore oblongo compresso, altitudine i3 5 circiter in ejus longitudine, Iatitudine 2 circiter 
in ejus altitudine; capite acutiusculo convexiusculo, ore clauso antice inferne leviter oblique truncato, 
0/2 circiter in longïtudine corporis cum, 4 et paulo iu longitudine corporis absque pinna caudali, 
altitudine U/3 circiter, Iatitudine l- 3 circiter in ejus longitudine; oculiâ subsuperis, diametro 3 cir- 
citer in longitudine capitis, diametro 1 circiter in capitis parte postoculai'i , diametro lVa circiter 
distantibus, membrana palpebral» iridis marginem externum tantum tegentc, apertura subcirculari; 
linea rostro-dorsali capite eonvexiuscula , nucha et dorso convexaJ linea in teroculari convexa; naribua 
orbitae magis quam rostri apici approxiroatis, posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus 
brevitubulatis ; poris nares inter et angulum operculi superiorem conspicuia nullis ; rostro carnoso, 
convexo, vix ante os prominente, oculo non breviore, ubique Iaevi, pcris majoribus vel minoribus 
conspieuis nullis; osse suborbitali anteriore subsemilunari, convexitate deorsum spectante; ossibus 
suborbitalibus ceteris humilibus, oculi diametro triplo vel plus triplo gracilioribus ; poris suborbi- 
talibus conspicuis nullis; cirris carnosis, rostralibus oculo multobrevioribus, supramaxillaiübus oculo 
paulo longioribus; maxilla superiore acie cartilaginea formam ferri equini referente, symphy si leviter 


176 

eraarginn urn valdo protractili; labio superiore valdecarnoso, ante maxjllam pendulo, margine 

rersim si trgiue lil> t • papillis brevibus conicis pluri is; maxilla  inferiore 

I riformi;  labio inferiore vald   < Icxo ,  mai papillis  l>re\ i 

i  distantibus;  mento  propt lam  infe- 

identem oblique truncato, eonoaviusculo ; operculo latitud r in ejus altitudine, 

i diametro • ro , margiue inferiore concaviusculo ; apertara brancbiali sub praeoperculî 

us pbaryngealibus  niasticab regatis 2.4.5 5.4.2,  singulis 

facie mastical cili marginibus clevatis  irregularibus, iis serie antei i apical! e 

valde i | Lun- 

vexa ruulto altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, 
.is rentra squamis subverticalibus , mediis lateribus quam i 

majoribus, dimidi tudinalitcr subradialim 

tli, qnarum .'•' ira lineam lateralera , 12 circi ter in sériel 

gitudinali occiput inter m dorsalem, ventralibus infimis 1 inaliter triseriatis serie nn 

ilibus vix majoribus; li li rectiuscula, basi ventralium  ; is quam 

rsali approximata, quamis tnbulo simplice medium squamam attingon te vel super 

rsali ante pinnas ventral iru aaalera desinente, basi al 

intn, emarginata, paulo tantum  i quam  alta, longitudino 4'.'3 circiter in Iongitudine 

, altitudino 1 et paulo in altitudiue corporis; ptnnis pectoralibus et ventralibus acutis, loi 

i  rp iris, pectoi ilibu  i < 

lem non at tir. auali basi vagina i bumillima inclusa , acuta, non vel vix eraar- 

dorsali paulo humil rioro, radio simplice tertio gracili cartilagii 

squamosa,  pi . superiore  inferiore lo circiter  in 

superne viridi, interner. iride fla va vel rosea ; fascia i 

violacea; pinnis pul vel rubris, dorsali et anali membrana 

arenatis, dorsali basi ante iculo parva rotunda 

B. 3. D.  ! 10 vel 1 U. P. 1 11. V. 2 8. A. ."• 5 vel 3 6. C. ." 17 7 lat. brev. incl. 
umatra (1 iis. 

. 

im. Onderwe      b  Rohita  is kenbaar aan haar .. aantal rugvinstralen , 

n  snuit .  slank :      in , form i schubreijen en bijzonderheden  in de 

en. 

Wat havo  I                  s verwant aan Rohita  chagunio Val., welke 

. mis don hoor Valenciem hts 12 rugvinstralen       9 of 4 10) zou 

(vendien . i               tiklijn na 

. en bandvormig gereide zwarte ! terwijl er de oogstaartband 

he  soorten  staat  Rohita  brachynotopterus 
ben  Rohita  Waaudersi Blkr  en  Rohita  microcephalus Val., 
:  minder  dan  die 1' 

en , en an de nderheden in het tandenstelsel, 

k nog door andere keni 


177 

lei mijne jeugdige voorwerpen van Rohita vittata Val. zijn er, I >i j welke de 
bij die soort gewone drie groote snuitporiën ontbreken en de rugvin hetzelfde aan- 
tal stralen heeft als Rohita bracbynotopterus. Beide soorten laten zich echter dan 
nog van elkander onderscheiden, doordien bij Rohita vittata kop en ligchaam aan- 
merkelijk hooger zijn en cene overlangsche schubrei nicer aanwezig is, welke rei 
zich echter niet boven maar onder de zijlijn bevindt. 

)da (Rohità) Kuhli Blkr.— KuhVs Rohita. All. Cypr. Tab. XII Hg. 3. 

|c rpore oblongo c irapi  s  >, altitudin i : ejus I ingitudini , la 

is altitudine; capito acutiusculo, orocla i,6cir- 

citer in lo circiter in  Ion Ui, altitu- 

vix plus quam  1, latitudine  I75 circiter in ejus longitu ' let pau 

li i.i [ongitudine capitis, diametro t et paulo in capitis  parte postoculari,  diam rdi 

stantibus , raembrana palpebrali iridis marginem tantum  tegente, 

ro tro-dorsali fronto et vertice declivi rectiu cula, nucha et d 
oculnii co t; naribus orbitae magis quam  1 val- 

vula <:' bus bi ivi-tubulatis; poris parvis  utroque lu! |  angulum 

1   1 ) ,  V i X 

1 lente,  oculo  non  brevioro, ubique  '•    • aajoribus < 

ib   iil >:   11   1 iore obloi 1 ., alto , 

angiitis plus minusve rotundato; ossibus suborbitalibu 
quadruplo  grai bitalibus  1 nullis  cirris  cai 

rosti multo 1     1 oculo vix longioribus ; maxilla s 

equini subreferente, symphysi leviter cmarginata , deoi  1 ictili ; labio 

noso, ante maxillam pendulo, margine ( 

I 

libero i'iij'' numerosis  pluri ;  Jat. 

distantibus; mento  propter maxillam inferi    1  ad itudine 

2 circitcrin ejus altitudine, margine inferiors rectiusculo; 

gine posteriore desinente;  dentibus pharyng : facie 

dique truncata vel oblique convexa, ma raeser- 

tim i iter uni- ad bilo     iis série ai i  [ 

iuscule rotundato; linea dorsal! convexa linea ventrali co ven- 

tre ante pinna i piano, post pinnas ventral 

mediis lateribus quam cetero corpore conspicue majoribu 
dinalil bi idiatim striatis, 3." in linea latcrali , ll'/j(12)in 

linea; m,  LO  vel 11  in soie  longitudinali  occiput  inter et pinna 

infimi-: loDgitudinaliter triseriatis, serie media iis seriebus  lateralibus non majoribus; 
rectiu3cula, antice tantum declivi, ba i ventralium non multo magis quam lii 

quamis tubulo simplice mediaru sq  1 vel vix attingente notata ili aDte 

pinnas  vc i    piente  et  vis ante vel su 

acuta, cmarginata, multo  longiore quam alia, Iongitudim  ' in Iongitud tudine 

circiter in 1 corporis; pinnis pectoralibu« »us acutis vel acutiuscule roti 

23 


173 

tis subaequilongis , G et paulo circiter in longituiline corporis, pectoral! bus ventrales non, ventra- 
libu* analem non attingentibus ; anali basi vagina squamosa humilliraa inclusa, acuta, non vel vix 
i narginata, dorsal! non multo hurailiore sed triplo circiter breviore, radio simplice tertio gracili 
cartilagineo ; caudali basi squamosa, profunda incisa, lubis acutis, Huperiore ini'eriore longiore3l5 
circiter in longitudine corporis; colore corpora superne olivaceo, inferne argenteo; iride flavescente 
vel rossa; sqaatnis dorso lateribusque singulis basi olivaceo-violascentibus ; cauda vît t is longitudi- 
nalibus nullissed macula magna nigra diffusa rotundiuscula in linea lateral! basi pinnae caudalis ap- 
uata; pinnis roseis , f'usco plus minusve  arenatis. 

]i. ;;.  1).  1 1 1 vel  1 15. 1'. 1 1 1. V. 2 S. A. 3 5 vel 3 G. C. G/17 G vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Hab. Sumatra (Palembang), in iluviis. 

Longitudo speciminis unici 160 ". 

Aanra, Ik draag deze soort op aan de nagedachtenis van II. Kuhl, wien slechts 
tijd van leven heeft ontbroken om onder de eerste zoölogen van den tegenwoor- 
dige!] tijd plaats te nemen. De soort is na verwant aan Kohita Hasseltii, wat mij 
op het denkbeeld bragt, haar naar Kuhl te noemen, als een' naam, welke zich 
zelden zonder dien van Van Hasselt Iaat uitspreken. Deze groote verwantschap 
heeft mij vroeger hare kenmerken doen over het hoofd zien, zoodat ik haar langen 
tijd  bij  mijne  voorwerpen  van  Koliita Hasseltii heb  bewaard. 

Zij is echter stellig ecne eigene soort. Haar vergelijkende met voorwerpen van 
Rohita Hasseltii van gelijke grootte, ontwaart men reeds, dat zij het ligchaam en 
den kop hooger heeft en dat de rugvin korter doch hooger en spitser is, doch de 
eigenlijke kenmerken liggen in het schubstelstel. De schubben zijn er betrekke- 
lijk grooter en geplaatst in slechts 12 dwarsche reijen, van welke 4-?,- of 5 boven 
de zijlijn, terwijl Rohita Hasseltii 14 dwarsche schubreijen heeft, van welke 5.1,- 
of G boven de zijlijn. Mijne voorwerpen van Rohita Hasseltii hebben bovendien 
in den regel 3G of 37 schubben in de zijlijn en bij uitzondering slechts 34, wat 
echter  nog cru  schub meer is  dan  bij  Rohita Kuhli. 

Behalve Rohita Kuhli bezit ik nog cene Rohita met slechts 5 (4J) schubreijen 
boven de zijlijn, t. w. Rohita oligolepis Blkr, doch deze verschilt er overigens in 
meerdere opzigten van, door met zigtbare poriën bedekten snuit, slechts 2S tot 
30 schubben  in  de zijlijn, één of  twee  stralen  minder in de  rugvin, enz. 

Rohita (Rohita) vittata Val., Poiss. XVI p. 203; Blkr, Zevende Bijdr. 

klith. Borneo,  Nat. T.  Ned. Ind. V  p. 451. — Gehande Rohita. 
Atl. Cypr. Tab. XII fig. 2. 

Robit. (Rob.) corpore oblongo compresso, altitudine 43/i ad 4 io ejus longitudine, latitudine2 ad2V* 

in ejus altitudine; capite acutiusculo vel obtusiusculo , ore clauso antice inferne partira oblique trun- 

3 ad 7 in longitudine corporis cum . 4 ad ü' ■> in longitudine corporis absque pinna caudal!, 

altitudine 1' tad  1'   , latitudine l3/sad  1   in ejus longitudine; oculi* superis, diametro 3 ad 4 in 

igitudine capitis,  diametro 1 ad V/3 in capitis parte postoculari,  diametro 1 ' 4 ad 2 distantibus, 


179 

membrana palpebral! iridts marginem externum tantum tegente, apertura subcircnlari; linea rostro- 
dorsali fronte et vertice declivi convexiuscula, nucha et dc/rso convexa; liuea interoeulari convexa; 
naribus orbitae raagis quam rostri apici approximatis , posterioribus patulis valvula claudendis , an- 
terioribus subtubulatis ; porîs parvis utroque latere nares intérêt angulura operculi superiorem longi- 
tudiualiter uniseriatis parum conspicuis; rostro carnoso, planiusculo, valde convexo, paulo ante os 
prominente, junioribus ooulo non longiore, aetate provectis oculo multo longiore, apice aetate pro- 
vectioribus semper, juveuilibus vulgo poris 3 magnis distantibus in seriem transversam dispositis, 
porocentrali lateralibus vulgo multo majore, poris circumjacentibu3 minoribus conspicuis nullis; osse 
suborbitali anteriore irregulariter oblongo-tetragono, angulis plus minusve rotundato, minus duplo 
longiore quam alto; ossibus suborbitalibus ceteris humilibus, oculi diametro multoties ad minus 
triplo gracilioribus; poris suborbitalibus longitudinaliter uniseriatis parum vel non conspicuis ; cirris 
carnosis, supramaxillaribua rostralibus multo Iongioribus oculi diametro non ad paulo longioribus ; 
maxilla superiore acie cartilaginea formam ferri equini subreferente symphysi leviter emarginata, 
deorsum valde protractili; labio superiore valde carnoso, ante maxillam pendulo, margine inferno 
transversim rugoso, margine libero papillis conicis obtusis brevibus pluriseriatis ; maxilla inferiore 
plana, margine anteriore truncata; labio inferiore valde carnoso, reflexo, margine interno oblique 
transversim rugoso, margine libero papillis conicis brevibus acutis pluriseriatis, sulcis interne antice 
istbmo lato distantibus; mento propter maxillam inferiorem adscendentem parum oblique truncato ; 
operculo latitudine maxima 2 ad 2 et paulo, latitudine superne 2 ad 2' :; in ejus altitudine, oculi 
diametro paulo ad non graciliore, margine inferiore rectiusculo vel convexiusculo; apertura branchi- 
ali sub praeoperculi margine pos ter io re desinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 
2.4.5,5.4.2, singulis facie masticatoria oblique truncatis, marginibus elevatis serie anteriore prae- 
sertim iuaequaliter lobatis, dentibus serie anteriore antice dimidio apicali sulco longitudinal! lato 
pei'cursis; osse scapulari trigono acutiuscule rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa 
altiore; ventre ante piunas ventrales plano, post piunas ventrales rotundato non carinato; squamis 
subverticalibus, mediis lateribua quam cetero corpore majoribus, dimidio libero et dimidio basali 
longitudinaliter subradiatim striatis, 33 vel 34 in linea lateral!, 14 ( 131/2 ) in serie transversal! 
quarum G ( 5'/2 ) supra lineam lateralem , 11 vel 12 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam dor- 
salem, ventralibus infimis longitudinaliter triserîatis magnitudiue postrorsum sensim accrescentibus, 
serie media iis seriebus lateralibus non majoribus; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, 
basi ventralium paulo ad non magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo sim- 
plice mediam squamam attingeute vel non attingonte notata; pinna dorsali ante pinnas ventrales in- 
cipiente et ante pinnam aualem desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, paulo breviore ad pau- 
lo longiore quam alta, longitudine 4- 3 ad 5;: 5 in longitudine corporis, altitudine 1 et paulo ad 1' 1 
in altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis longitudine subaequalibus C fore ad 
7 fere in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non, ventralibus analem non vel vîx attingen- 
tibus; anali basi vagina squamosa liumiilima subnulla, acuta, paulo emarginata, dorsali sat multo 
humiliore sed plus duplo (minus triplo) breviore, radio tertio simplice graciti cartilagineo; caudal! 
basi late squamosa, profundo emarginata, lobis acutis, superiore inferiore longiore, 33/s ad 4' /4 in 
longitudine corporis; colore corpore superne vîridi vel olivaceo, inferno argenteo; iride flavescente 
vel rosea; faseia cepbalo-caudali violacea vel fuscescente plus minusve lata frequenter non vel parum 
conspicua; squamis corpore singulis basi macula violascente , maculis juvenilibus interdum vittas 
longitudinales similantibus, squamis dorso lateribusque plurimis singulis insuper vittula transversa 
nitente-viridi ornatis ; pinnis roseo-hyalinis vel roseis. 
B. 3. D. 4 10 ad 4 14. P. 1 13 ad 1 1G. V. 2 8. A. 3,5 vel 3,6. C. C, 17 G lat. brer, inclus. 


.   . '. , 
:.  XVI  p. 
Val., Poiss. XVI p. L'i)| (aetas provecta). 
Rohite à queue rouge Val., Lb. X\"I  p. 204. 
Rohita erythrurus Blkr, Zevende Bijdr. ichth. Borneo, Nat. T. Ned.  [nd  V'  p. 452. 

.  Hat. . Nillem  Sund 
Kas ''.■■. S  l .imp. 
Ilab. Ja ik, Buitenzorg, Tjikao, Pai"ongkalon  . Surabaja, Gempol), in fluviia 

Sumatra (Pangabuang, Padang, Solok, Meninju, Lahal i, in fluviia et lacubus. 

Band  i nasin ,  1'   aron,  1 ' ianab >, in fluviis. 

Longitudo 23 ainum 105'" ad 245"'. 

Aanni. liet komt mij thans nicer dan waarschijnlijk voor, dat Rohita vittata Val. 
en Rohita erythrura Val slechts leeftijdsverscheidenheden zijn eener zelfde soort. 
l)c verschillen, in de aangehaalde beschrijving vermeld als soortelijke, zijn te be- 
schouwen als van geenc hoogere waarde dan individuele en deels te brengen op 
rekening van minder goed bewaarden toestand der beschrevene of afgebeelde voor- 
werpen. 

Rohita enncaporos Blkr is eene na verwante soort, welke echter niet met Rohita 
vittata vereenigd kan worden wegens hare 9 groote snuitporiën zeer smal en hoog 
opcrkcl, lagcren kop (bij voorwerpen van gelijke grootte1, enz. Niet minder na ver- 
want is Rohita triporos Blkr, welke echter te herkennen is aan eene groote zwarte 
vlek voor op de rugvin, cenc schubrei minder onder de  zijlijn,  enz. 

ita vittata Val. is te Batavia niet zeldzaam , doch zij wordt er toch voorname- 
lijk slechts gevangen tijdens hoogere rivierstanden , als wanneer zij meer uit de 
hoofere gedeelten der rivieren schijnt af te dal 

Rohita {Rohita) ka, h aj an ens is Blkr,  Act. Soc. Scient. Ind. Neerl. II, 
Tiende  Bijdr.  ichth.  fauna  van  Borneo  p.  18. — Kahajansche 
All. Cypr. Tab.  XV lig. 5. 

altitudine 4 ad 4 et paulo in ejus Iongïtudine, latitu s 
circiter in ejus altitudine; capile acu irne parum oblique truncato,5' 

line corp ■  pinna caudali, altitudine V 

lalitudi I diametro ö et paulo in longitudine 

is, diametro 1 et paulo in capitis parte postoculari , o l'.;al  L'/a distantibus, membrana 

mai'gi inn tantum tegen to, ap ri; I 

i     . exiuscula, mi- • ; naribus orbitae 

am ï-ostri  apici approximatis , posterioribua i anterioribua brcvi- 

parvia utroque latere naves  inter et angulum  operculi  superiorem  longitudinaliter 

i carnoso,  planiusculo, convexo, vix ante os prom 

.  apice pori5 2 magnis distantibus in linea transversa sitis ; na conspirais 


null!' i anterii    iblongo  irregulai 

duplo longiore quam a iborbitalibus ceteris humilibus ocu!. imultoties graciliovi- 

bus; i ul ' i   :    !  ; cirris caruosis grai ibus ro3tra- 

libus multo  longioribus  oculi  diametro vix  Iongioribus ; maxilla i i iea formani 

ferri equinisubreferente,  yniphysilevitcr' cmarginata, icriore valde 

carnoso, ante  raaxillam j> :>!nlo, margine libero  papillis conicia  obtu i >>luri- 

seriatis; maxilla infei i subcochleariforini ;  labio inferiore valde  carnoso, reflcxo, mi 

libero papillis  conieis ol vibus  numerosis pluriseriatis,  sulcis  inferne  antice  isthmo  lato 

distantibus; raento propter maxillam inferiorem adscendentem parura oblique truncate ; operculo 
latitudine 2 fere in ejus altitudine, mai riore rectiusculo; apertura branchiali sub praeoperculi 

margine posteriore di ;  dentibus ;ealibus masticatoriis atis 2. t. 5/5. 1.2, singulis 

facie masticatoria oblique truncata vel oblique convexa, marginibus elevatis, dentibus serie anteriore 
praesertim inaequaliter bilobis, iis serie anteriore antice dimidio apicali sulco longitudinali lato percursis 
osse scapulari trigono acute rotundato ; linea dorsali convexa linea ventrali taltiore; ventre ante 

pinnas ventrales pli  o, pinnas ventrales obtuse carinato ; squamis subverticalibus, mediis late- 

ribus quam cetero corpore paulo majoribus, dimidio libero et vulgo etiam dimidio basali 
n aliter subradiatim Btriatis, '■','> vel 36 in linea laterali,  13 in i ali quarum 5'/2(6)supra 

lineam lateralem, 10 vel 11 in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus in- 
fimis longitudinaliter triseriatis; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium vix 
magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulosiro] liam i attin<*ente 

vel  superante  notata; pinna dorsali ante pinnas ventrales in I  paulo ante  pinnam  a 

desinente, basi alepidota,  acuta,  emarginata, multo itudine  1  et paulo iu 

longitudine corporis, altitudine l'/3circiter in altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventralibus 
acutis, longitudine subaequalibus , 7 circiterin longitudine itoralibus ventrales non, ven- 

tralibus analem non attin ' analibasi va; humil in   isa, acuta, non emar- 

ginata, dorsali  paulo humiliore sed  pi tertio gra  ;ii  cartila^ineo; 

caudali basi squamosa, profunde incisa, Iobia acul 
tudino corporis: colore co luperne viridi,  inferne a va vel ro ea;     ione su- 

pulari  macula ni; ilea;  Cauda 

caudalis approximata;  fascia audali  difFu a fuscescento;  ; , Can- 

dalique plus minusve fu 

B  3. D, 4 15 vel  ! 16. P. 1/14  V. 2/8. A. 3/5 vel 3 6, C. 7 17 7 lat. brev. i 

Hab. Borneo (Kabajan), in fluviis. 
Sumatra (Laliat), in fluviis. 

Longitudo 5 speciminum 76'" ad IOC". 

Aanm. Ilct voornaamste kenmerk dezer soort is n inde tweegroote vaneen- 

staande snuitporiën , zonder omringende of tusschenliggende i  ;:ere po- 

riën, zoodat die poriën zich scherp op den igen s geheel gla muit afti 

In het aantal, de grootte en de plaatsing der snuitporiën bij Rohitazijn kenmer- 
ken gelegen, welke, wegens hunne standvastigheid, mij voorkomen inderdaad van 
soortelijke waarde te zijn. Bij vele soorten ontbreken die snuitporiën geheel en al, 
zooals bij 8 der 9 hiervoren beschrevene soorten. Bij de ondervverpelijke soort 
zijn die poriën nog slechts ten getale van t wee aanwezig. Andere soorten , zooals Rohita 
vittata Val. en Rohita triporos Blkr, h< po iën, welke voor aai 


1S2 

den snuit ia eene dwarsche rei zijn geplaatst en van welke de middelste aanmer- 
kelijk grooter is dan de zijdelij ke. Van Rohita borneënsis heb ik reeds gezegd, dat 
er vijf zoodanige in eene dwarsche rei geplaatste poriën zich voor aan den snuit 
bevinden. ]5ij Rohita enncaporos stijgt dit getal tot negen, acht van welke ineen' 
cirkel zijn geplaatst, terwijl de negende, veel grooter dan de overige, zich in het 
centrum van den cirkel bevindt. Bij andere soorten nog, zijn die poriën veel tal- 
rijker, doch zij houden dan op soortelijke kenmerken te leveren, nemende hun 
aantal daar in den regel toe met tocnemenden leeftijd, even als bij meerdere soorten 
van Labeo, Morulius, enz. 

Rohita kahajanensis is, behalve aan hare snuitporicn, nog herkenbaar aan hare 
35 of 3ü schubben in de zijlijn, ö (5.', ) schubreijen boven de zijlijn, 15 of 1G ver- 
deelde rugvinstralen en glinsterend blaauwe schoudervlek. 

Rohita {Rohita) Iriporos Blkr, Diagn. besclir. nieuwe visehs. v. Su- 
matra Tient. I - V , Nat. T. Ned. Ind. Ill p. 593. — Dnejjorige 
Rohita. Atl. Cypr. Tab. XI fig. 3. 

Etoliit. (Rohit.) corpora oblongo compresse, allitudine 4 ad 41 i in ejus Iongitudine, Iatitudine 2 et paulo 
rul 2' •. in ejus altitudine; capite acutiusculo, ore clauso antice interne parum oblique truncato, •">".: ad 
C1 3 in Iongitudine corporis cum, -1' 3 ad !-' ;;in Iongitudine corporis absque pinna caudali, altitudine 
l1, Gad 1', s circiter, Iatitudine 1' ;. eircitcr in ejus Iongitudine; oculis superis, diametro 3' -j ad :■ 
in Iongitudine capitis, diametro 1 et paulo ad l1 ; in capitis parte postoculari , diametro l'^adl-':: 
distantibus , membrana palpebrali iridis marginem externum tegente, apertura subcirculari ; linea 
rostro-dorsali fronte et vertiee declivi rectiusenla, nucha et dorso valde convexa; linea interoculari 
convexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatif, posterioribus patulis valvula clau- 
dendis, anterioribus subtubulatis ; poria parvis utroque latere nares inter et angulum operculi superi- 
oreui longitudinaliter uniseriatis parum conspicuis; rostro carnoso planiusculo, convexo, paulo ante 
os prominente, oculo longiore, apice poris .') magnis distantibus in seriem transversam dispositis, centrait 
lateralibus majore, poris circumjacentibus minoribus conspicuis nullis; osso suborbitali anteriore 
oblongo-tetragono , angulis rotundato, minus duplo longiore quam alto; ossibus suborbitalibus ceteris 
humilibus oculi diametro triplo ad quadruplo gracilioribus ; poris suborbitalibus conspicuis nullis; 
cirris carnosis gracilescentibus , supramaxillaribus rostralibus multo longioribus oculi diametro non 
vel paulo tantum longioribus,- maxilla superiore aeio cartilaginea formam ferri equini subref'ercnte, 
symphysi leviter emarginata, deorsum valde protractili; labio superiore valde carnoso, ante raaxil- 
lam pendulo, margine libero papillis conieis acutiusculis brevibus numerosis pluriseriatis; maxilla 
riore plana, margine anterjore truncata; labio inferiore valde carnoso, reflexo, margine libero 
papillis conieis acutiusculis brevibus numerosis pluriseriatis, suleis inferne antice isthmo lato di- 
stantibus; mento propter maxillam inieriorem adscendentem parum oblique truncato; operculo Ia- 
titudine l'/aad 1 : ; in ejus altitudine, oculi diametro vix ad non graeiliore, margine inferiore 
rectiusculo; apertura branchial! sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus pharynge- 
alibus masticatoriis aggregatis 2.4.55.4.2. singulis facie masticatoria oblique truncata, 
buselevatis serie anteriore praesertira inaequalibus sublobata, dentibus série anteriore anticedimidio 
apicaii sulco longitudinali lata superficial percursis; osse scapulavi trig' ao acutiuscule rotundato; liuea 


183 

dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore ; ventre anteplnnas ventrale? plano, post pinnas 
ventrales rotundato vel obtusissime carinato; sqnamis sub vert iealibus, raediis lateribus iis cetero cor- 
pore majoribus, diraidio libero et dimidio basali longitudinaliter subradiatim striatis, 32 ad 3-1 in linea 
laterali, 12'/2(13) in serie transversal! quarura G ( 5'/3 ) supra lineam lateralem, 10 p. m. in serie 
longitudinal! occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter triseriatis serie 
media postrorsum magnitudine sensira accrescentibus iis seriebus lateralibus majoribus; linea latera- 
li rectiuscula antice tantum declivi, basi ventralium paulo vel non magis quam lineae dorsali ap- 
proximata, singulis squamis tubulo simplice mediam squamam attingente vel non attingento notata : 
pinna dorsali ante pinnas ventrales incipiente et ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, 
emarginata, paulo longiore ad sat multo breviore quam alta, lmigitudine 4'/^ad 45,'g in longitudine 
corporis, corpore paulo liumiliore ad paulo altiore; pinnis pectoralibus acutis G',2 ad C in longitudine 
corporis, ventrales non attingentibus ; pinnis ventralibus acutis G ad 5 in lougitudinc corporis, ana- 
lem non ad subattingentibus ; anali basi vagina squamosa humillima inclusa, acuta, paulo ad vix 
emarginata, dorsali multo humiliore et triplo circiter breviore, radio simplice tertio gracili carti- 
lagiueo; caudali basi squamosa, profonde incisa, lobis acutis, superiore inferiore longiore -i ad 3' 2 
in longitudine corporis; colore corpore superne viridi, interne argenteo; iride flavesente vel rosea; 
squamis dorso lateribusqüe singulis basi macula oblonga transversa fusco-violascente; fascia cephalo- 
caudali fuseeseente diffusa (specimine jnniore tantum conspicua) ; pinnis roseis vel fiavescentibus , dorsali 
(specimine majore tantum) antice inferne macula magna nigiicante-violacea et membrana inter sin- 
gulos radios macula diffusa ex arena fusca  composita. 

B. 3. D. 1/11 ad 4 13. P. 1 '14. V. 2 8. A. 3/5 vel 3 G. C. G 17 G vel 7 1G 7 lat, brev. incl. 

Hab. Sumatra (Palembang), in fluviis. 
Borneo (Pontianak), in fluviij. 

Longitudo 2 speciminum 130'" et 154'". 

Aanra. Rohita triporos is zeer na verwant ann Rohifa vittata Val. Zij verschilt 
er echter bepaald soortelijk van, door eene overlangsche schubrci minder onderde 
zijlijn, hooger ligchaam, hoogere spitsere en meer uitgerande rugvin, langere buik- 
vinnen, hoogeren kop, korteren en tevens minder bollen snuit, kortcren staart, 
breeder operkel, groote  zwartachtige rugvinvlek, enz. 

Deze verschillen vallen  evenwel gedeeltelijk slechts in betoog bij vergelijking van 
voorwerpen  van beide  soorten  van gelijke grootte. 

Zoo vind ik  bij  voorwerpen van  beide soorten van  154'"  lengte 

Rohita triporos.  Rohita vil lata. 

Hoogte des ligchaams  in zijne lengte 4{  maal 4| maal 

Hoogte van  den  kop  in  zijne lengte   .   .   .   . 1 |   » 1 \ -   // 

Breedte van  het operkel in zijne hoogte   .   .   . 1+   » 2    // 

Ilooote der rugvin in de hoogte des ligchaams min- 

der dan 1   1/  meer dan 1  11 

Lengte van  den  staart van àen  Iaatsten  rugvin- 
straal tot aan den staartvindgrond in  de lengte 

des  geheelen  ligchaams 4 3  tot 4 5  ml. 4    // 

Buikvinnen  in  de  lengte des  ligchaams .... 5   maal   .   Ql   n 


'D^   ""v    * O* 


184 

Den kopstaartband zie ik bij llohita triporos slechts op mijn kleiner voorwerp en 
dan nog flaauw uitgedrukt, lï ij Rohita vittata gaat deze baud echter dikwerf ins- 
gelijks  verloren  door lange bewaring in  wijngeest. 

Rohita {Rohita) enneaporos Blkr, Diagn. beschrijv. nieuwe vischs. v. 
Sumatra, Tient. I- IV, Nat. T. Ned. Ind. Ill p. 596.— Negen- 
porige Rohita. Atl. Cypr. Tab. XI fig. 2. 

•. (Roll.) corpore ob'.ongo compresso, altitudine 1' î fere in ejus longitudine, latitudine 2 circiter 
in ej '  : line,- capite obtusiusculo , ore clauso antice inferno parum oblique trui : circiter 

in longitudine corporis cum, 5 circiter in longitudine corporis ab i ma caudali, altitudine  1 

latitudine l'/icirciter  in ejus longitudine; oculis  su peris,  dial I itudine capi- 

tis,  diametro l'/i circiter  in  c 'te postoculari,  diametris 2 circiter distantibus, membrana 

palpebral! iridis marginem externum tantum tegente, apertura subcirculnri ; line; li fronte 

et vci'tico declivi con vexiuscula , nucha et dorso convexa ; li i foculari convexa; naribus orbitae 
m agis quam rostri apici appro. posterioribus p tulis valvulaclaudendis, am ubtubu- 

ris parvis u troque latere nai i  et i itudinaliter uuise- 

riatis parum conspicuis; ro iso, planiusculo, valde convexo , paulo ante os prominente, oculo 

rniilto Iongiore, apice poris magnis valde i ,  poro centrait ceteris majore poris S conspicnis 

in circulum disposais cinctis dum insuper aliquot poris ceteris minoribus oculo : 

vix vel non  conspicnis; osse suborbital*!  irregular! agono, duplo circiter Iongiore qua 

angulis plus minusve rotundato; ossibus suborbitalibus ceteris humilibus oculi diametro triplo ad 
quadruplo gracilioribus; poris suborbitalibus conspicnis nullis; cirris carnosis supraroaxillaribus rostra- 
libus loi . oculi diametro non  vel paulo longioribusi maxilla superioro acie cartilaginea for- 

mant ferri equini subref tlevi inata.d valde protractili ; labio superiore 

Ie carnoso,  ante maxillam pendulo, margi -o, margino libero papillis 

conicis obtusis brevibus pin tilla  inferiorc plana, margine anteriore truncata; labio in- 

l'eriore valde carnoso,  reflexo, margine interno oblique  tra inc libero papillis 

conicis  brevibus  acutis  pluriseriatis ,  sulcis  inferne  anticc  isthmo lato  distantibus; mento propter 

B oblique truncatO; oporculo latitudine ma: , latitu- 

dine sup ' ejus altitudine, oculi diametro multo graciliore, margine inferiore convexiusculo : 

li sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus phaiyngealibus mastica- 
riis aggregatis 2.4.5/5.4,2, singulis facie raasticatoria oblique truncata, marginibus elevatis, iis se- 
auteriore praesertim  inaequaliter lobatis antice  dimidio  npicali  sulco longitudinal!  superficial! 
isse  scapulari  trigono acutiusculc rotundato;  linea  dorsali  convexa linea ventrali  con 
i  altiore;  ventre  ante  pinnas  ventrales plano,  post  pinnas ventrales rotundato  non carinatO; 
: anis  subverticalibus , mediis  lal ribus  quam cetero corpore majoribu idio  libero et dimi- 

dio  basali  Iongitudinaliter  subradiatim  striatis,  .'JO  vel  01  in  lin (14)  in  serie 

transversali quarum 51 o (6) supra lineam lateralem, 11 vel 12 in serie ! ali occiput intérêt 

nam dorsalem ,  ventralibus  infimis  Iongitudinaliter  triseriatis; linea  laterali rectiuscula,  antice 
lüimi vix raagis quamlineae dorsali appro .istubulo 

simplice mam non vel vix attingente notata; pinna dors pinnas ventrales inci- 

piente  et  ante  pinnam  analem desinerte,  basi alepidota, acuta, e , paulo Iongiore quam 

line 5 fere in longitudi paulo in altitudine corporis; 


185 

pectoralibus et ventralibus acutis, pectoralibus 7 fere in longitudine corporis ventrales non attingen- 
tibus, ventralibus 6 et paulo in longitudine corporis analem non attingentibus; anali basi vagina 
squamosa humillinaa inclusa, acuta, emarginata, dorsali non multo bumiliore sed plus duplo (minu3 
triplo) breviore, radio siraplice tertio gracili cartilagineo ; caudali basi squamosa, profonde incisa, 
lobis acutis, superiore inferiore longiore 4 circiter in longitudine corporis; colore corpore superne 
olivaceo-vii'idi, interne argenteo; iride fiavescente vel rosea; fascia cephalo-caudali diffusa fuscescente- 
violacea; pinnis roseis vel rubris. 

B. 3. D. 4/12 vel 4 13. P. 1 15. V. 2 8. A. 3,5 vel 3, G. C. 6/17/6 et lat. brev. 

Hab. Sumatra (Padang), in fluviis. 

Longitudo speciminis uuici 246'". 

Aanui. Een nieuwe vergelijking van bovenbeschreven voorwerp met mijne tal- 
rijke voorwerpen van Rohita vittata Val., heeft mij eerst doen twijfelen of het wel 
tot eene daarvan verschillende soort te brengen zij , zoo groot is de overeenkomst 
in de meeste bijzonderheden van habitus en bewerktuiging, lntusschen tref ik bij geen 
mijner voorwerpen van Rohita vittata Val. van gelijke grootte meer dan slechts 3 op 
eene dwarsche lijn geplaatste snuitporiën aan, terwijl er ook standvastig de kop 
betrekkelijk hooger is en het operkel betrekkelijk breeder en minder hoog. Ik heb 
alzoo mijn voorwerp onder den vroeger aan hetzelve gegevenen soortnaam gelaten , 
waaronder het zal behooren geplaatst te blijven, tenzij nieuwe reijen van voorwerpen 
niogten aantoonen, dat aan de beschrevene verschillen geene soortelijke waarde ge- 
hecht mag worden. 

Rohita (Rohita) oUgohpis Blkr, Nalez. iclitli. faun. van Banka, Nat. 
Tijdschr. Ned. Ind. V p. 191. — Grootschubbige Rohita. Ail. Cypr. 
Tab. VIII fig. 7. 

Robit. (Roh.) corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine 2 et 
paulo in ejus altitudine; capite acutiusculo, ore clauso antice interne mediocriter oblique truncato, 
ö'/a circiter in longitudine corporis cum, 4' 3 ad 4'/3 in longitudine corporis absque pinna caudali, 
altitudine I1/3 ad l1/* in ejus longitudine; oculis subsuperis, diametro Set paulo in longitudine ca- 
pitis, diametro 1 et paulo in capitis parte postoculari, diametro lVs circiter distantibus, membrana 
palpebrali iridis margiuem externum tantum tegente, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronte 
et vertice declivi rectiuscula, nucha et dorso valde convexa; linea interoculari convexa; naribus 
orbitae magis quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis, anterioribus brevitubulatis; po- 
ris parvis utroque latere nares inter et angulum operculi superiorem longitudiualiter uniseriatis con- 
spirais; rostro convexo, carnoso, vix ante os prominente, oculo vix vel non longiore, superne laevi, 
antice poris pluribus subaequalibus bene couspicuis, poris ceutralibus majoribus nullis; osse suborbi- 
tal! anteriore oblique tetragono, vix altiore quam longo, postice quam antice multo altiore; ossibus 
suborbitalibus ceteris humillimis , oculi diametro triplo ad multo plus triplo gracilioribus; cirri's 
carnosis, rostralibus oculo vix brevioribus, supramaxillaribus oculo sat multo lougioribus; maxilla 
superiore acie cartilaginea formam ferri equini subreferente, sympbysi vix emarginata, deorsum val- 
de protractili > labio superiore valde carnoso, ante maxillam peudulo, plicis numerosis  transversa, 

24 


186 

margino libero papillis brevissimis conicis pluriseriatis ; maxilla inferiore plana subcochleariioriui 
labio inferiore valde carnoso, reflexo, plicis numcrosis oblique transversis, margine libero papillis; 
brevissimis conicis pluriseriatis, suleis inferne isthmo lato distantibus; mçnto propter maxillam 
inferiorem valde adscendenteni oblique truncato; operculo Iatitudine l3/s circiter in ejus altitudine, 
marline inferiore rectiusculo; apertura branchiali sub praeoperculi margins postcriore desinente; 
dentibus pharyngealibus masticatoriis 2.3.5/5.3,2 vel 2.4.5 5.4.2, singulis facie masticatoria oblique 
truncata margine elevato plus minus vo lobata; osse scapular! trigono obtuso rotundato; linea dor- 
sali convexa linea ventrali convcxa multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas 
ventrales valde obtuse carinato; squamis subvertiealibus, medüs lateribus quam cetero corpore ma- 
joribus, dimidio libero et parte basali longitudinaliter subradiatim striatis, 28 ad 30 in linea la- 
terali, 11 p. m. in serie transversal! quarum 4'/2 (5) supra lineam lateralem, 11 p. m. in serie 
lon<*itudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventralibus infimis longitudinaliter triseriatisi ünea 
laterali rectiuscula, basi ventralium nou magis quam lincae dorsali approximate, singulis squamis 
tubulo simplice mediam squamam attingente vel su lattingente notata; pinna dorsal! ante pinnas ven- 
trales incipiente et ante pinnam analem desinente, basi alepidota, acuta, non vel vix emarginrr:: , 
lon<uore quam alta, longitudine 1' j ad '1-5 in longitudine corporis, altitudine l'a ad l' i in alti- 
tudine corporis; pinnis pectoralibus acutis 6 et paulo, ventralibus acutis 7 fere in longitudine cor- 
poris, pectoralibus ventrales non , ventralibus analem non attingentibus; anali acuta, non vel parum 
emarginata, dorsali paulo humiliore sed triplo circiter breviore, radio simplice tertio gracili car- 
tila<*ineo; caudali basi squamosa, profunde incisa, lobis acutis, superiore inferiore paulo longiore 4 
circiter in longitudine corporis; colore corpore superne roseo-viridi , inferno rosco-margaritacco ; iride 
iava vel rosea; squamis lateribus pluribus basi vitta transversa subsemilunari fusca; cauda mac 
rotunda nigrJcantc magna in linea laterali basi pinnae caudalis contigua; pinnis rosei3, imparibus 
plus minusve fusco arenatis. 

B. 3. D. 4 12 vel 4 13. P. 1 13. V. 2/8. A. 35 vcl 3/6. C. 7/17/7 lat. brev. incl. 

Hab. Banka (Marawang), in fluviis. 

Longitudo 2 speciminum 100'" et 103'". 

Aanrn. Rolnta oligolepis is kenbaar, behalve aan liet gering aantal barer 
schubben en rugvinstralen, aan haren spitsen kop, goed zigtbare talrijke ponen 
aan de snuitspits zonder grootere centrale poriën , vrij lange voeldraden , groote 
ronde staartvlek , enz. 

Voor zooverre de waarnemingen reiken , is deze Rohita aan Banka eigen , even 
als Rohita Waandersi. 

Mobulius Bucli. Blkr i=! Ciiuysopiiekadion Blkr ol. — Millem. 

Corpus oblongum compressum, squamis magnis vcl mcdiocribus ve- 
stitum. Maxillae nudae, non tumidae. Cirri 4, rostrales et supra' 
xillares. Rostrum carnosum, integrum, ante os prominens, lateribus 
lobatumvel non lobatum, margine libero nee papillatum, nee fimbna- 
tum. Os suborbitale anterius oblongum sat longe ante orbitam situm. 
Labium superius ante maxillam superiorem pendulum , fimbriatum . ( 


187 

labio inferiore continuum. Rictus ore apert o plus minusve ovalis. 
Maxilla superior acie tcnui semilunar!. Maxilla inferior acie tenui 
truncata vel rotundata, symphysi tuberculo nullo. Labium inferius 
rerïexum papillatum vel fimbriatum non lobatum. Sulcus postlabialis 
unicus transversus semilunaris margïni labii inferioris subparallelus. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et ante vel supra pin- 
nam analem desinens, radio simplice postico cartilagineo. Dentés 
pharyngeals masticatorii aggregati 2.4.5/5.4.2. facie masticatoria obli- 
que truncati non tuberculati. 

Aanm. Ik zonder het geslacht Morulius van Rohita af, eensdeels wegens de enkele   fy*< /j>'  ' 
dwarsche achterlipsgroeve ,  en  anderendeels wegens  het  ver voorwaarts verplaatst  -.'   -•  /»,„->, 
zijn  van het voorste onderoogkuilsbeen, hetwelk, meer langwerpig van  gedaante,  ., .   ^ 

even als bij het geslacht Labeo , dot r het tweede onderoogkuilsbeen tot ver voor 
de oogkas is verschoven. 

Het geslacht staat in het algemeen in verwantschap tusschen Rohita, Rohitichthys 
en Labeo, doch is van alle gemakkelijk te onderkennen aan de enkele achter- 
lipsgroeve die halvemaanvormig evenwijdig aan den vrijen onderliprand verloopt, 
terwijl bij de overige genoemde geslachten het midden der kinhuid zonder groefe 
is en de aan beide zijden dier huid verloopende groeve overlangs is geplaatst. 

Tot dit geslacht breng ik thans 5 soorten mijner verzameling, waarvan vier 
bengaalsrhe en slechts een soendasche, t. w. Rohita calbosu Val., Rohita Belan- 
gen Val., Rohita Buchanani Val. en Rohita cbalybeata Val. van Bengalen en 
Rohita chrysophekadion Blkr van den Indisch en Archipel. — Bovendien geloof ik, dat 
daartoe almede te brengen zijn nog eenige andere bengaalsche soorten, welke ik 
niet naar de natuur ken, zooals Rohita moralius Val , Rohita jaolius Val, Rohita 
Reynauldü Val. , Rohita  musiha Heek.  en Labeo  velatus Val. 

Deze soorten, deels zeer na aan elkander verwant, verschillen deels ook vrij 
aanmerkelijk van elkander, ten opzigte van kleuren, profiel, bouw van operkel 
en vinnen, beschubbing, enz., zoodat voor meerdere de diagnostische verschillen 
gemakkelijk zijn vast te stellen, terwijl dat van andere soorten moeijelijk is te 
omschrijven. Zoo is van mijne bengaalsche soorten Morulius chalybeatus gemak- 
kelijk herkenbaar aan hare ongeveer 70 schubben in de zijlijn en 14 of 15 over- 
langsche schubreijen boven de zijlijn, en Morulius rohita (Cyprinus rohita Buch.) 
aan hare 40 schubben in de zijlijn, 7 (67a) overlangsche schubreijen boven de zij- 
lijn, buitengemeen ontwikkeld operkel welks breedte slechts l*/j maal gaat in zijne 
hoogte, gladden snuit zonder zigtbare poriën en uiterst korte voeldraden.   Daaren- 


ISS 

tegen zijn Morulius Belangeri en Morulius calbosu in habitus van kop , ligchaam 
en vinnen , en in kleuren zeer na verwant aan de soendasche soort. Deze laat zich 
echter onderkennen als volgt. 

I.  Rostrum  valde  ante os prominens poris nuuierosis conspicuis obsitura. Cirri 
bene cvoluti. 
A Squamae 41 ad 43  in linea laterali, 9  (S.ï; supra lineam lateralem. Oper- 
culum latitudine 2 fere ad 2 et paulo in ejus altitudine. Finna dorsalis basi 
4  ad 4? in longitudine corporis, radiis  4/15  vel 4, IC ad 4/18 vel 4/19. 

Morulius chrysophekadion Blkr. 


Morulius chrysophekadion Blkr — Veelklierige Morulius of Millem. Atl. 
Cypr. Tab. X. 

Moral, corpore oblongo compresse, altitudine 4' 3 ad 335 in ejus longitudine, latitudine l2 /3 ad 2' 3 
in ejus altitudine; capito acutiusculo ore clauso antice inferne valde oblique truncato, 4? /5 ad 6; i\:\ 
longitudine corporis cura S- 5 ad fere in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine 1' 3 ad 
li 9, latitudine l1 3 ad 1' :■ in ejus longitudine; oculis superis, diametro 23 ',. ad 1 in longitudine capi- 
tis, diametro 1 ad l3/s in capitis parte postoculari , diametro 1' 3 ad 22/3 distantibus , msmbrana pal- 
pebral! iridis partem cxternam magna parte tegente apertura subcirculari; linea rostro-dorsali i'ronte 
et vertice declivi rectiuscula vel concaviuscula, nucha et dorso valde convcxa; linea interoculari 
convesa; naribus orbitae ninlto magis quam rostri apici approximatis , posterioribus patulia valvula 
claudendis, anterioribus subtubulatis; poris parvis ntroque latere nares inter et angulum opcrculi 
superiorem longitudinaliter uniseriatis non semper conspicuis; rostro valde carnoso, planiusculo, valds 
convexo, valde ante os prominente, junioribus oculo breviore, aetate provectioribus et adultis oculo 
lon"iore, antice junioribus et adultis poris conspicuis numerosissimis usque inter et post narcs sese 
extendentibus obsita poris centralibus ceteris conspicue majoribus nullis; osse suboibitali anteriore 
sat Ionize ante oculum et toto vel toto fere ante nares sito, irregulari oblongo-ovali, minus duplo 
lontriore quam alto, margino inferiore valde convexo; ossibus suborbitalibus ceteris humillimis oculi 
diametro multoties gracilioribus, 2° valde elongato ante oculum porrecto; poris suborbitalibus lon- 
gitudinaliter uniseriatis parum vel non conspicuis; cirris carnosis, rostralibus supramaxillaribus paulo 
brevioribus ad paulo longioribus, oculi diametro brevioribus ad paulo longioribus; maxilla superiore 
acie cartilaginea formam ferri equini subreferente , symphysi leviter ad non emarginata, deorsum valde 
protractili; labio superiore parum carnoso, ante maxillam pendulo, rugoso, margine libero papillis 
conieis obtusis brevissimis pluriseriatis ; maxilla inferiore plana, margine anteriore truncate; labio 
inferiore valde reflexo, carnoso, non rugoso, margine libero papillis conicis acutis cirriformibus 
pluriseriatis, sulcis inferne post labium unitisunde incisura postlabiali transversa semilunari profun- 
da ; mento propter maxillam inferiorem adscendentem valde oblique truncato; operculo latitudine 2 
fere ad 2 et paulo in ejus altitudine, postice semilunariter rotundato, margine inferiore convexo vel 
convexiusculo; membrana operculari sat late post operculum sese extendente semilunariter rotnndata; 
apertura brancbiali sub praeoperculi  margine posteriore vel sub opcrculi parte anteriore desinente,- 


189 

dentibus pbaryngsalibus mastîcatorîis aggregatîs 2.4.5/5.4.2. singulis facie masticatoria oblique trun- 
cata marginibus elevatis noa lobatis , dentibus serie anteriore antice non sulcatis ; osse scapulari 
trigono acutiuscule vel obtusiusoule rotuudato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo al- 
tiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales obtusissimo carinato; squamis dimi- 
dio corporis stiperiore subverticalibus, lateribus infra lineam lateralem obliquis (angulo marginis li- 
beri superiore ante angulum marginis liberi inferiorem sito) , suprascapularibus maximis , lateribus antice 
quam cetero corpore, iis regione suprascapular! exceptis, majoribus; squamis dimidio libero et dimidio 
basal! longitudinaliter subradiatira striatis, 41 ad 43 ia linea lateral! , 19 vel 20 in serie transversali 
quarum 8',3 (9) supra lineam lateralem, 20 ad 23 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam dorsa- 
lera, lateralibus infirais longitudinaliter quinqueseriatis, po3trorsum magnitndine sensim accrescen- 
tibus, serie media iis seriebus lateralibus non majoribus; linea lateral! rectiuscula, antice tantum 
declivi, basi ventralium non multo magis quam lineae dorsali approxiraata, singulis squamis tubulo 
simplice mediam squamam non vel vix attingente notata; pinna dorsali ante pinnas ventrales inci- 
pieute et ante pinnam analem desinente, basi vagina squamosa humili inclusa, acuta, non ad valde 
emarginata, vix longiore ad sat multo breviore quam alta, longitudine 4r/s ad 4 in longitudine corporis, 
corpore non vel vix ad multo altiore, radio simplice postico frequenter plus minusve producto; 
pinnis pectoralibus 5 ad 53 5 in longitudine corporis, ventrales non vel vix attingentibus; ventralibus 
acutis 4'/iad 5 et paulo in longitudine corporis, analem attingentibus; anali basi vagina squamosa 
humillima inclusa, non ad valde emarginata, dorsali paulo ad multo bumiliore sed plus duplo ad 
plus triplo breviore, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali basi squamosa, profunde incisa, 
lobis acutis superiore inferiore longiore 32/s ad 4 in longitudine corporis ; colore corpore fusco-vio- 
laceo, violascente-olivaceo, vel violaceo-nigricante,- cirris violaceis vel nigricantibus ; hide rosea vel 
aurea; squamis corpore singulis vulgo guttula aurea vel aurantiaca pulcberrime notatis; pinnis vio- 
lascente-roseis,  vel violaceis, vel violaceo-nigris. 

B. 3. D. 4/15 vel 4/16 ad 4/18 vel 4/19. P. 1,15 ad 1/17. V. 2,8. A. 3/5 vel 3/6. C. 5/17/5 vel G/17,G 

lat. brev. incl. 
Syn. Rohita chrysophehadion Blkr, Verb. Bat. Gen. XXIII  Bijdr. icbth. Midd. Oost- Java p. 20. 

Rohita polyporos Blkr, Nieuw. Tient, diagn. bescbr.  Viscbs. v.  Sumatra, Nat. T. N. Ind. 
V p. 520. 

Rohita koilojcneion Blkr, Descript. spec. pise, javan. nov. Nat. T. Ned. Ind. XIII p. 359. 

Rohita cyanomelas Blkr, Diagn. bescbrijv. nieuwe, viscbs. Sumatra, Tient. I — IV, Nat. T. 
Ned. Ind. Ill p. 597. 

Si-hitam, Situm Palemb. 

Millem (Mai. Bat., Arengan Sund. 
Hab. Java (Batavia, Bekassi, Krawang, Tjampea, Parongkalong,  Tjikao, Surabaja, Gem pol) , 
in fluviis. 

Sumatra (Moarab-kompeh, Palembang), in fluviis. 
Longitudo plus quam 40 speciminum 75'" ad 600"'. 

Aanm. De avcliipelagische soort van Morulius is kenbaar aan hare talrijke 
snuitporiën en de formule barer schubben en vinstralen. Zij biedt zeer talrijke 
indivuële en kliinaatsverscheidenheden aan , zoowel ten opzigte der ontwikkeling van 
de snuitporien en voeldraden , als van de vinnen, vooral der rugvin, buikvinnen en 
aarsvin, .terwijl ook de kleurteekening  talrijke  schakeringen  vertoont en  verschilt 


190 

van eenvormig zwart-biaaiiw (de palembangsche voorwerpen) tot donker oHjfkleurig 
met eene ronde goud- of oranjekleurige vlek op elke schub. 

Vroeger slechts in liet bezit van zeer enkele voorwerpen dier variëteiten , hechtte 
ik hoogere waarde aan de waargenomene verschillen, dan zij mij sedert gebleken 
zijn te verdienen, en eene herhaalde naauwkeurige studie van alle mijne voorwerpen 
heeft mij er toe geleid, de vier soorten, welke ik vroeger gemeend heb te moeten 
opstellen , tot eenc enkele terug te brengen. 

Morulius clirysophekadion is op Java niet zeldzaam. Vooral in de groote rivie- 
ren is zij soms zeer menigvuldig en zij bereikt er eene grootte, welke die van mijne 
grootste voorwerpen nog vrij aanmerkelijk overtreft. Honderden groote voorwerpen 
er van heb ik zien vangen in de Tjitaroem bij Parongkalong , tijdens eene daar aan- 
gerigte vischpartij en ook aan de monden der Tjitaroem wordt zij soms bij honder- 
den gevangen en van daar naar Batavia ter  markt gebragt. 

Zij is zeer na verwant aan Morulius Belangen van Bengalen, welke tot dezelfde 
ep behoort en dezelfde formule der schubben heeft. Ik vind  echter bij  Morulius 
Belangen, van welke ik twee voorwerpen bezit, voor de formule der rugvin slechts 
4 13 vel 4/14 en 4/14 vel 4/15, welke formule ik bij geen mijner zeer talrijke Su- 
ïnal m Javasche voorwerpen terugvind.   Die voorwerpen voorts vergelijkende 

met voorwerpen van gelijke grootte van Morulius clirysophekadion , blijkt  het, dat 
bij Morulius Belangen het ligchaam aanmerkelijk hooger is, de rug vin aanmerkelijk 
korter (5 malen en meer in de lengte des ligchaams terwijl zij bij  mijne voorwer- 
pen van Morulius chrysophekadion  slechts 4 f- tot 4 malen gaat in de lengte des 
aams), enz. 
Ook Moruluis  calbosu van  Bengalen is zeer na  aan  Morulius  chrysophekadion 
verwant en nadert haar zelfs nog meer ten opzigte van de formule der rugvin stra- 
len  (4 14  ad  4 1G) en slankheid des ligchaams.   Ook deze soort bezittende, heb 
mijne  voorwerpen  daarvan  met die van Morulius  chrysophekadion  van gelijke 
grootte kunnen  vergelijken en bevonden dat ook bij  Morulius  calbosu de  rugvin, 
niettegenstaande eene nabijkomendc of gelijkluidende  formule  der stralen, aanmer- 
kelijk korter is  (meer dan  5  malen in  de  lengte des ligchaams) dan bij Moru- 
lius chrysophekadion, terwijl  bovendien de  ruglijn er  aanmerkelijk  minder bol is 
en de buiklijn boller, en ik er slechts 71- (S) schubben kantellen in eene dwarsche 
rei boven de zijlijn. 

Naar eene  schetsteckening van den heer  De Castclnau te oordeelen, komt on- 
werpelijke soort ook in Siam voor. 


191 

ROHITICHTHYS  Blkl'. 

Corpus oblongo-elongatum compressum , squamis magnis vestitum. 
Maxillae nudae. Cirri 2, supramaxillares. Rostrum carnosum integrum, 
cute descendente ante labium superius pendula, latei-ibus non lo- 
batum. Labium superius ante maxillam superius pendulum, inte- 
grum, nee papillatum nee fimbriatum. Labium inferius fimbriatum. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam 
analem desinens, radio simplice postico toto cartilagineo. Os suborbi- 
tale anterius ab oculo remotum. 

Aanm. Dit geslacht dient naauwkeuriger naar de natuur omschreven te wor- 
den. Ilc grond het op de beschrijving en afbeelding van Labeo senegalensis Val., 
zooals die door den  heer Valenciennes gegeven zijn. 

Rohitichthys staat in verwantschap tusschen Labeo en Rohita. Het mist de 
snuitkvvabben van Labeo en heeft de gefranjede onderlip van Rohita. Het voorste 
onderoogkuilsbeen is er, door het ver naar voren zich uitstrekkend tweede onder- 
oogkuilsbeen, van het oog verwijderd, even als bij Labeo, doch de snuit puilt toch 
weinig voor de mondopening uit. 

De habitus evenwel is, naar de afbeelding van den heer Valenciennes te oordee- 
len , noch die van eene Labeo , noch die van eene Rohita. Zij stelt de eenige 
soort voor, welke tot  nog toe tot Rohitichthys te brengen is. 

Dangila Val., Poiss. XVI p. 174.^ Cyrene Heek., Fisch. Syr. p. 
34, 182. — Lamba. 

Corpus oblongum vel elongatum compressum , squamis magnis vel 
rnediocribus vestitum. Maxillae nudae non tumidae. Cirri 4 , rostrales 
et supramaxillares. Rostrum carnosum integrum paulo ante os prominens, 
margine libero ante labium superius pendulum, integrum, nee crenu- 
latum, nee papillatum, lateribus non lobatum. Labium superius ante 
maxillam superiorem pendulum, papillatum, cum labio inferiore con- 
tinuum. Rictus subparallelogrammicus. Maxillae acie tenues, inferior 
symphysi postice tuberculo munita. Labium inferius integrum, car- 
nosum, nee cirratum , nee lobatum. Sulcus postlabialis utroque late- 
re simplex,  longitudinaliter  marginem  oris versus directu.s,  i?thmo 


192 

lato a sulco lateris oppositi separatus. Pinna dorsalis elongata, ante 
pinnas ventrales incipiens et supra vel ante p innam analem clesinens , 
radio simplice postico cartilagineo. Pinnae pectorales subhorizontaliter 
insertae. Dentés pharyngeals masticatorii aggregati 2. 4. 5/5. 4. 2 , facie 
masticatoria oblique truncata plus minusve contorta. 

Aanm. De lieer Valenciennes stelde dit geslacht op in het in het jaar 1S42 
in het licht gegeven 16e deel van de groote Histoire naturelle des Poissons, ter- 
wijl Heckel hetzelfde geslacht, onder den naam Cyrene, insgelijks in het jaar 1842 
opstelde in zijne Abbildungen und Beschreibungen der Fische Syriens, welke ar- 
beid echter eerst in 1843 te Stuttgart het licht zag. Heckel kende ook reeds 
den door den heer Valenciennes aan Cyrene gegeven' naam, welken hij tusschen 
twee aanhalingsteekens achter den door hem voorgestelden naam van Cyrene in zijne 
.Fische Syriens  opnam. 

De naam, door den heer Valenciennes voorgesteld, dient alzoo behouden te blijven. 

De diagnose van den heer Valenciennes past goed op alle soorten van Dan- 
gila , doch duidt niet aan zijne natuurlijke verwantschap als een tot de Labeoni- 
nen behoorend  geslacht. 

Heckel gaf er twee verschillende diagnosen van, welke die verwantschap beter 
aanduiden, doch zij leiden tot misverstand door de uitdrukking, dat de bovenkaak 
voorzien is van eene rei tandvormige tepeltjes, zijnde deze tepeltjes niet in de 
bovenkaak ingeplant maar in de bovenlip, eene onderscheiding, die noodig is voor 
de Acheilognathen omdat er de bovenlip vrij voor de bovenkaak afhangt en niet, 
zooals bij  de Cheilognathen , de bovenkaak geheel omkleedt of inhult. 

Men kent thans 11 soorten van Dangila. Do heer Valenciennes beschreef er 
4, t. w. Dangila Cuvieri Val. (welke dezelfde is als Dangila leptocheila Val.), Dan- 
gila Kuhli Val. en Dangila lipocheila Val. van Java, en Dangila Leschenaultii Val. 
van Ilindostan. Heckel voegde daaraan toe de beschrijvingen van vier andere 
soorten, die van Cyrene festiva Heek. en Cyrene ocellata Heck, van Borneo en 
van Cyrene cyanopareja Heek. en Cyrene philippinia Heek.  van de Philippijnen. 

Van de soorten van den heer Valenciennes en Heckel heb ik teruggevonden 
Dangila leptocheila, Dangila Kuhli, Dangila festiva en Dangila ocellata, doch bo- 
vendien heb ik ontdekt nog drie andere soorten van Sumatra en Borneo, welke ik 
heb beschreven onder de namen Dangila fasciata, Dangila sumutrana en Dangila 
spilurus. 

Met uitzondering slechts van Dangila Leschenaultii Val. behooren alle deze soor- 
ten alzoo tot den Indischen archipel. Zij laten zich van elkander onderkennen 
naar  volgend schema. 


193 

I Pinna dorsalis  supra vel vix ante pinnam analem  dcsinens. 

A. Squamae plus quana GO in linea laterali,  14 vel 15 supra lineam lateralem. 
a.  D.  4/27  vel 4/23.  ütroqae  latere  maculae  2  rotundae  nigrae , anterior 

regione postaxiliari infra lineam lateralem,  posterior caudalis in linea lateral!. 

Dangila ocellata Blkr. 

B. Squamae 50 vel 51 in linea laterali, 10 supra lineam lateralem. 
a. D. 4/27 ad 4/30. Corpus vittis longitudinalibus fusco-violaceis. 

Dangila fasciata Blkr. 

C. Squamae 30 ad 40 in linea laterali. 

a. D. 4/23 ad 4/2G. 

f Squamae 39 vel 40 in linea laterali. 

ô Squamae S supra lineam lateralem. Caput S J  in Iongitudine corporis , 

Dangila Kuhli Val. 
ô' Squamae 7 supra lineam lateralem. Caput 6 ad 7 j in Iongitudine corpi 
Dangila leptocheilus Val. 

•j-' Squamae 37 vel 3S in  linea laterali, 6 supra lineam lateralem. 
ô  Fascia cepbalo-eaudalis fusca. 

Dangila sumatrana Blkr. 

ô' Fascia ceplialo-caudalis nulla. 

Dangila p/iilippinia Blkr. 

f" Squamae 33 in linea laterali, S  supra lineam  lateralem. 

ô Pinna caudalis utroque lobo fascia longitudinali violaceo-ni^ra. 

Dangila fcstica Blkr. 

b. D.  4/ 17  vel 4/18. Squamae 5 supra lineam  lateralem. 

| Squamae 35  in linea laterali.  Operculum macula  coerulea ornatum. 

Dangila  cganopareja Blkr. 
f Squamae 3G in linea laterali. Operculum  macula coerulea  nulla, 

Dangila lijicclteilus Val. 

II Pinna dorsalis longe ante analem dcsinens,  radiis  4/10 vel 4/11  tantun 
A. Squamae 28 in linea laterali,  5  supra lineam lateralem. 

a.  Cauda macula rotunda nigra. 

Dangila spilurus Blkr. 


194 

Dangila ocellata Blkr, Index descript. specicr. pisc. Bleeker., Nat. T. 
Ned. Ind. XIV p. 475. — Geoogde Lamba. Atl. Cypr. Tab. XVI fig. 3. 

Dang, corpore oblongo comprcsso, altitudine 5 ad •!' j in ejus longitudinc, latitudine V i ad 2 et paulo 
in ejus altitudine; capita acuto, Gad 6' 3 in longitudinc corporis cum , 4:i .-, ad ■['' .-, in longitudine cor- 
poris absque pinna caudali, altitudine 1- 5 ad IV4, latitudine 1;| 5 ad 1' -i in ejus longitudine; oculis 
superis, diametro 22/3 ad 3 in longitudine capitis, diametro 1 et paulo ad 1 in capitis parte posto- 
culari, diametro 1 et paulo ad l'/i distantibus, membrana palpebrali iridis partem externam te- 
gente antice quam postice latiorc, aportura subcirculari ; linea rostro-dorsali fronte et vertice decli- 
vi rectiuscula, nucha dorsoque convexa; linea interoculari convexiuscula; naribus orbitae magis 
quam rostri apici approximatis, posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus subtubulatis; 
poris parvis utroque latere nares inter et angulum operculi superiorem conspicuis nullis ; rostro carnoso, 
planiusculo, couvexo, paulo ante os prominente, oculi diametro junioribus et aetate provectis sat 
multo breviore, antice poris pluribus magnis conspicuis obsito; osse suborbitali irregulariter trigone 
nou vel vix altiorc quam longo, margiue inferiore subhorizontali, convexiusculo, marginibus ante- 
riorc et posteriore plus rainusve concavis iu angulum acutum sursum spectautem et nares inter et ocu- 
lum desiuentem unitis; osse suborbitali 2' elongato-tetragono, antice quam postice multo altiore, 
duplo ad plus duplo longiore quam alto, oculi diametro quadrnplo circiter humiliore; ossibus sub- 
orbitalibus 3° et 4° oculi diametro triplo ad quadruplo gracilioribus; poris suborbitalibus con- 
spicuis nullis; cirris gracilibus supramaxillaribus rostralibus longioribus, oculi diametro paulo ad 
non brevioribus ; rictu subparallelogrammico ; maxillis acie cartilaginea margiue anteriorc valde 
obtusis, truncatiusculis ; maxilla superiorc mediocritcr deorsum protractili; maxilla inferiore sym- 
physi postice tuberculo conico subhamata,- labiis parum camosis, superiorc ante maxillam superio- 
rem pendulo margiue libero papülis conicis brevibus uniseriatis valdc conspicuis obsito, inferiore 
parum rellexo margins libero integro, sulcis inferno brevibus antice isthmo lato valde distantibus; 
roento propter maxillam inferiorem adscendentem oblique truncato; operculo latitudine 1- 3 ad 2 in 
in ejus altitudine, oculi diametro multo ad paulo graciliore, margiue inferiore convexo; apertura 
branchiali sub praeoperculi parte posteriore desinente ; dentibus pharyngealibus masticatoriis 2.' - 

singulis apjee compressa , facie masticatoria oblique truncata contorta marginibus parum elevatis; 
osse scapulari trigono acute rotundato; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore; 
ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales planiusculo non carinato; squainis obliquis (an- 
gulo marginis liberi superiorc ante angulum marginis liberi inferiorem sito), mcdiis lateribus quam cetero 
corpore majoribus, suprascapularibus autem omnium maximis; striis squamis longitudinalibus dimi- 
dio earum basali nullis, dimidio libero nullis vel parum conspicuis; squamis Góad 07 iu linea laterali, ">~ 
p.m. in serie transversal! (ventralibus infimis incluïis) quarum 13'/2 (14) vel L4Vs (15) supra lineam Ia- 
tcralem, 22 ad 21 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam dorsalem , ventralibus infimis longitu- 
dinalitei 7- ad 9-seriatis, serie media iis seriebus lateralibus non majoribus; linea laterali rectiuscula, 
antice tantum declivi, basi ventralium non multo magis quam lincac dorsali approximate, singulis squa- 
inis tubulo simpliee mediam squamam non vel vix attinget\te notata; pinna dorsali longe ante ven- 
trales iucipiente et supra mediam basin analis desinente, basi alepidota, acuta, valde emarginata, 
duplo fore ad paulo plus duplo longiore quam alla, longitudine 3 ad 2-:; in longitudine corporis, 
altitudine 1 et paulo ad 1 ' :i in altitudine corporis; pinnis pectoralibus acutis 5' i ad G et paulo in 
longitudinc corporis ventrales non attingentibus ; ventralibus acutis G1/;; ad 7 et paulo in longitudine 
corporis analem non attingentibus; anali basi vagina squamosa humillima inclusa , non vel parum 
::a, acuta, dorsali vulgo sat multo humiliore sed quintuplo ad plus quintupb breviore, va- 


195 

dio simplice tertio gracili cartilagiueo ; caudali basi late squamosa,' profonde incisa lobis acutis, 
superiors inferiore vulgo longiore, 3*/5 ad 4'/3 in longitudine corporis; colore corpore superne cocru- 
lesccnte-viridi, inf'erne argenteo; iride flava vel rosea; maculis utroque latere 2 nigricante-violaceis, 
flavescente cinctis, anteriore sub linea laterali paulo ante pinnara dorsalem, posteriore cauda in linea late- 
rail basi pinnae caudalis approximate; pinnis roseo-hyalinis, vel roseis vel flavescentibus, dorsali 
et caudali plus niinusve fusco arenatis. 
B. 3. D. 4 27 vel 4/2S. P. 1/14 ad 1/18. V. 2/8, A. 3/5 vel 3/6. C. G/17/6 vel 7/17/7 lat. brev.incl. 
Syn. Cyrene ocellata Heck., Abb. Besclir. Fiscli. Syriens p. 35. 

DuiiQÜa microlepis  Blkr, Diagn. beschr. nieuwe vischs. v. Sumatra, Tiental I- IV in Nat. T. 

Ned. Ind. Ill p, 595. 
Luma Lamp., Lamba Palemb. 
Plab. Sumatra (Pangabuang, Palembang, Labat, Leiïiataug- Enim) , in fluviis. 

Borneo (Kabajan, Pontianak), in fluviis. 
Longitudo 9 specimiuum 144'" ad 221'". 

Aanin. De Laraba werd het eerst in de wetenschap bekend gemaakt in 1843 door 
J. Heckel, in zijne Fische Syriens en naar een voorwerp van G duimen lengte 
kortelijk  beschreven. 

Ik vond haar terug in het jaar 1So2 in een voorwerp van Palembang van 
185'" lengte en beschreef haar toenmaals, onbekend als ik toen was met Heckels 
ontdekking, onder den naam van Dangila microlepis, welke naam voor den door 
Heckel gegevenen moet vervallen, hoezeer zij niet minder kenmerkend is. Seden 
ben ik in het bezit geraakt vrai nog meerdere voorwerpen van verschillende groot- 
te, welke mij in staat gesteld hebben, de reeds bestaande beschrijvingen te ver- 
beteren en vollediger te maken. 

De Lamba is eene fraaije en uiterst scherp gekenmerkte soort van Dangila." 
Hare talrijke schubben, zoowel op de overlangsche als op de dwarsche reijen, ma- 
ken hare herkenning zeer gemakkelijk, terwijl ook de ronde zwarte vlekken, een in 
de achterokselstreek even onder de zijlijn en een op den staart in de zijlijn nabij 
den staartvingrond , bij den eersten oogopslag kenmerkend voor haar zijn. 

Dangila fasciata Blkr, Diagn. beschrijv. nieuwe vischs. Sumatra, 
Tient. V-X, Nat. Tijdschr. Ned. Ind. IV p 2d7 . — Gehande 
Lamba. Atl. Cypr. Tab. XVI fig. 2. 

Daugil. corpore compresso, altitudine 4Vi ad 4'/2 in ejus longitudine, latitudine 2' 3 ad 2' 
ejus altitudine; capiteacuto, 6V2 ad 7 fere in longitudine corporis cum, 5 ad 5 ','.4 in longitudine corporis 
absque pinna caudali, altitudine l'/i ad l'/u , latitudine l2/3ad l'/-2 in ejus longitudine; oculis superis, 
diametro 3 ad 3 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo in capitis parte pos toculari, dia- 
metro lVi ad l'/5 distantibus, membrana palpebral! iridis partem esternam tegente antice 
postice latiore, apertura subcirculari; linea rostro-dorsali fronte et vertice declivi rectiuscula, nucha 
dorsoque valde convexa; linca interocula •  xa; naribus orbitae inagis quam rostri apici approxi- 


196 

matis, postarioribus palulÏ3 valvula claudcudis, antcrioribus snbtubulatis ; poris parvis vurnquo 
latere nares inter et angulum operculi superiorem longitudinaliter uniseriatis parum conspicuis; rostro 
carnoso, planiusculo, convexe, paulo ante 03 prominente, oculi diametro non vel paulo tantum lougi- 
ore, anticc poris pluribus magnis transversira pluriscriatis obsito; osse Buborbïtali anteriore irregu- 
lariter trigono, margine inferiore oblique convexo, marginibus lateralibus anteriore concavo et poster!- 
iore  convexo  vel  angulato  in  angulum  acutum sursum spectantera naribus  approximatum unitis,- 

■  suborbital!  2* elongato-tctragono,  antice quam  postice alt iore,  duplo  circiter longiore quara 

i, oculi diametro triplo circiter lmmiliore; osse suborbitali 0° osse suborbital! 4° latiore, oculi 
diametro quadruplo circiter graciliore; poris suborbitalibus couspicuis nullis j cirria gracilibus, supra- 
maxillaribus rostralibus longioribus oculi diametro sat multo Iongioribus; rictu Bubparallelogram- 
mico; maxillis acie cartilaginea margins anteriore valde obtusis truncatiusculis; maxilla supetiore me- 
diocriter deoi'3um protractili; maxilla inferiore symphysi tuberculo conico valde conspicuo subbamato; 
labio superiore parum carnoso, ante maxillam superiorem pendulo, margine libero papillis conici3 
brevibus obtusiusculis valde conspicuis obsito; labio inferiore valde carnoso, parum reflex o , integro, 
sulcis inferue brevibus anticc cute menti lata valde distantibus; mento propter maxillam inferiorem 
non adscendentem non truncato; Operculo latitudine 2 ad 2 fere in ejus altitudino,  oculi  diametro 

' iliore, margine inferiore convexiusculo; apertura brancbiali sub praeoperculi parte posteriore desi- 

nente: dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2. 4. 5/5. 4. 2, singulis facie masticatoria obli» 

truncata contorta  marginibus elevatis irregularibu3 , dentibus serie anteriore dimidio apicali antica 

sulco Iongitudinali lato brevi percursis; osse scapulari trigono acute rotundato; linea dorsali convexa 

i . veiitrali convexa multo altiorc; ventre ante pinnas ventrales plano , post pinnas ventrales planius» 

i non carinato; squamis obliquis (angulo marginis liberi superiore ante angulum margiuis liberi in» 
feriorem sito), mediis lateribus quam cetero corpore paulo majoribus, suprascapularibus antem omnium 
maximis; squamis dimidio libero longitudinaliter striât is , dimido basali vix vel non striatis, 50 vel 
51  in linea  lateral!, 21  in serie transversali (ventralibus infimis inclusis) quarum 9' '2 (10) supra 

a Iateralam,  1" vel  11 in serie Iongitudinali occiput inter et pinnam  dorsalem, ventralibus in» 

is longitudinaliter quinqueseriatis, serie media iis seriebus lateralibus vix majoribus; linea latera- 
li rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium paulo magis quam lineae dorsali approxima- 
te, singulis squamis tubulo simplico modiam squamam attingente vel subattingente notata; pinna 
dorsali longe ante pinnas ventrales inoipiente et supra mediam basin pinnae analis desinente, basi 
alepidota,  acuta,  eraarginata,  plus duplo longiore quam alta, Iongitudine 2:: t ad 2' ■> in longitu- 

le corporis, altitudine 1-.. circiter in altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis 
1 ruitudiuc subaequalibus 61 i circiter in Iongitudine corporis; pectoralibus ventrales non, ventral!- 

ï analera non a ibus; anali basi vagina squamosa liumili inclusa, acuta, non vel vix emar- 

ginata, dorsali multo lmmiliore et sextuplo f re brevïore, radio simplico tertio gracili , cartilagineo ; 
eau:.;;' basi squamosa, profunde incisa, lobis acutis, superiore inferiore longiore 4 circiter in lougi- 

line  corporis;  colore  corpore  superne  viridi,  inferne argenteo;  iride ilava  vel rosea;  squamis 

,  lateribu que singulis basi macula  quadratiusoula fusco-violacca, maculis vittas longitudinales 

subi tibus, iis squamis linea laterali contiguis majoribus fasciam cephalo-caudalem efficientibus ; 

is, caudali rubra marginibus superiore et inferiore violacea, 

B.  :;.  1).  4/26  v I  ' 27 ad  1 29 vel 4/30. V. 1/18 veil, 10. V. 2/8. A. ? 5 vel 3 6. C. C 17 6 

vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Ilab. Sumatra ( Pangabuang ) , in fluviis. 
Bor eo   I '   tianak ), in fluviis. 

Longitu. i 2 et 2J 


197 

Aanm. Dangila fasciata is zeer gemakkelijk herkenbaar aan de formule harer 
schubben en rugvinstralen, welke van die van de overige bekende soorten aan- 
merkelijk afwijkt. 

De habitus dezer soort herinnert ecnigzins dien van Barbichthys laevis, een 
geslacht, hetwelk in meerdere opzigten na aan Dangila verwant is. Ik ontdekte 
haar in 1853, in eene mij uit de binnenlanden der Lampongsche distrikten door 
wijlen den kapitein Juch toegezondene verzameling, doch sedert ontving ik ook 
een  enkel voorwerp van westelijk Borneo. 

Dangila Kuldl Val.,  Poiss. XVI p. 175. — KuhVs Larnba. Atl. Cypr. 
Tab. XVI fia  1. 

o 

Dangïl. corpore oblongo compresso, altitadïne 42/5 cireiter in ejus longîtudine, latitudine 2 circitar 
in ejus altitudiue; capite acuto, 5 ','j cireiter in longitudinc corporis cum, vix plus quam 4 in longi- 
tudiue corporis absque pinna caudali, altitudine l1/* circiter , latitudine l3, 3 fere in ejus longîtudine; 
oculis super is, diametro 2', ï circiter in longîtudine capitis, diametro vix plus quam 1 in capitis parte 
postoculari, diametro vix plus quam 1 distantibus, membrana palpebrali iridis partem externam tegente, 
antice quam postice latiore, apertura subeireulari; linea rostrn-dorsali fronte et vertice declivi rectius- 
cula, nucha et dorso convexa; linea interoculari convexiuscula; naribus orbitae magis quam rostri apici 
approximatis , posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus subtubulatis ; poris parvis utroque 
latere nares inter et operculi angulum superiorem longitudinaliter uniseriatis parum conspicuis ; rostro 
carnoso, plauiusculo, convexo, paulo ante os prominente, oculi diametro brevioro, antice poris plu- 
ribus trausversim tri- ad pluriseriatis magnis plerisque scutello calcareo-corneo rotundo centro in 
processum conicum acutum produeto muniti3 ; osse suborbitali anteriore irregulariter trigono, vix 
vel non altiore quam longo, margine inferiore oblique convexo, marginibus anteriore concavo et pos- 
teriore undulato vel angulato superne in angulum acutum sursum speetantem naribus approximatum 
unitis; osse suborbitali 2° elongato-tetragono antice quam postice altiore, plus duplo longiore qu 
alto, oculi diametro triplo circiter humiliore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 4° multo Iati 
oculi diametro triplo circiter graciliorc; poris suborbitulibus conspicuis nullis; cirris gracilibus supra- 
maxillaribus rostralibus sat multo longioribus, oculi diametro multo longioribus; rictu subparalle- 
logrammico ; maxillis acie cartilaginea margine anteriore valde obtusis truncatiusculis; maxilla super! : ■ 
mediocritev deorsum protraetili; maxilla inferiore symphysi postice tubereulo conieo parum conspicui ; 
labio superiore parum carnoso, ante maxillam superiorem pendulo margine libero papillis conicis 
brevibus obtusis valde conspicuis uniseriatis obsito ; labio inferiore valde carnoso, parum r lexo, 
integro, sulcis inferne brevibus antice isthmo lato valde distantibus; mento propter maxillam 
inferiorem adsceudentem leviter oblique truncafo; operculo latitudine 2 cireiter in ejus altitudi 
oculi diametro sat multo graciliore, margine inferiore rectiusculo; apertura branchiali sub praeoper- 
culi parte posteriore desinente; dentibus pbaryngealibus masticatoriis aggregates 2. 4. 5/5. 4. 2 , singu- 
lis facie masticatoria oblique truncata plus miuusve contorta marginibus elevatis valde irregularibus , 
dentibus serie anteriore 3 antice dimidio apicali sulco longitudinali lato brevi; osse scapulari trigono 
obtusiuscule vel acutiuscule rotundato ; linea dorsali convexa linea ventrali convexa multo altiore ; ventre 
ante pinnas ventrales piano, post pinnas ventrales rotundato, nou carinato; squamis obliquis (angulo 
marginis liberi superiore ante angulum marginis libeii inferiorem sito), mediis lateribus quam cetero 


198 

eorpore paulo majoribus, suprascapularibus autem onmium maximis; striis squamis longitudinalibus 
dimidio libero conspicuis, dimidio basali nulli= ; Bquamis 3'J in linea Iaterali, 10 in serie transvcr- 
sali (vent val i , qnarum 7Vs(8) supra lineam lateralem (sub pinna dorsali), 11 p.m. 

in serie longitudinal] occiput inter et pinnam dorsalcm, ventralibus infiniis longitudinaliter tri-ad 
qnînque-serîatîs, strie media üs seriebus lateralibas non vel vix majoribus; linea laterali rectiuscula , 
antice tantum declivi, basï ventralium sat multo roagis quam lineae dorsali approximata, singulis 
squamis tubulo simplîce mediam squamam attingente vel subattingente notata; pinna dorsali longe 
ante ventrales incipiente et supra mediam basin pinnae analis desinente, basialepidota, acuta, emar- 
ita, paulo minus duplo Ion; îore quam alla, longitudiuc 3 circiter in longitudine corporis, al titu- 
dîne 1' s circiter in altitudii fis; pinnîs pectoralibus et ventralibus acutis, longitudine subaequali- 

' ulo in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non, ventralibus analcm non attingentibus , 

auali basi  vagina squamosa bumili înclusa, acuta,  non  vel parum emarginata,  dorsali sat mnlto 
humiliore  et quintuplo  circiter  breviore,  radio  simplice tertio  gracili  cartilagineo;  caudali basi 
squamosa,  profunde incisa, lobis  acutis, superiore inferiore longiore 3:; 5 circiter iu longitudine cor- 
poris   1 ilon   c >rp ir 1  superne dilute  coorulescente-viridi,  inferne argenteo; îride  flava vel rosea; 
cauda macula rotunda violaceo-coerulea diffusa in linea laterali basi pinnae caudalis approximata; pi' 
roseo-hyalinis , dorsali caudalique fusco plus minusvc areuatis. 
B  .:  I). 4 25 vel 4 26. P.  1/16. V. 2/8. A. 3 5 vtl 3 6. 0. 7 17 7 lut. lier, incl 
Syn. Dangila de Kuhl Val., Poiss. XVI p. 175. 

Cyrene Kuhlii Ileclc, Fisch. Syr. p. 35, Nacbtr. p. 183. 
Wadon ijunuaj, Millem MaL Hat. 
Java (Batavia), in fluviis. 
peciminis unici 1 13 

Aanui. Ik geloof in boven beschreven voorwerp teruggevonden te hebben, de soort, 
tluor den heer Valenciennes onder den naam van Dangila Kuhlii beschreven. Deze soort 
chili inderdaad van Dangila leptocheilus door grooteren kop en oogen en sterker ont- 
wikkelde bovenlipte-pels, zooals door den heer Valenciennes is aangegeven, doch 
de heer Valenciennes spreekt van slechts 30 schubben op eenc overlangsche rei en 
geeft de formule der rugvinstralcn op als 3/24, verschillen echter, welke van slee 

viduële waarde kunnen zijn of althans, wat de schubben betreft, van de wijze van 
telling of van het minder goed of  beter bewaard gebleven  zijn  der  schobben  af- 

ikelijk.  De aangeduide verschillen  vallen slechts goed in het oog bij  voorwerpen 
van gelijke grootte, doch ik  ontwaar  nog eenc andere bijzonderheid, welke de her- 
kenning gemakkelijker maakt, daarin bestaande, dat Dangila Kuhli één overlangsi 
rei schubben méér heeft boven de zijlijn,  dan Dangila leptocheilus. 

Dangila leptocheilus Val.,  Poiss. XVI p. 173,  Cuuier's  Lamba. Atl 
Cypr. Tab. XVII. 

l'ai. ire oblongo ad subelongato compresso, altitudine 5 fere ad  1' a in ejus  longitudine, 

lalitudlnc 'J ad 2' tin ejus altitudine ; capite acutiusculo vel obtusiusculo 0 atl 7' »in longitudine cor- 
tm, 4Vsad '.'■ , in longitudine corporis absque pinna caudali, altitudine lVs ad 1':., la 


199 

- , ad 1- ó in ejus longitudine; cculis superb, diametro 2- 3 ad 31 4 in longitudine capitis, diametro 1 ad 
l' 3 in capitis  pari     stoculari, diametro 1 et paulo ad l*/7 distantibns, membrana palpebrali iridis 
marginern externum tantum tegente, antice quarn postice latiore, apertura subcirculari; linea rostro- 
. -ali fronte et vertice declivi  rectiuscula vel convexiuscula, nucha dorsoque valde convexa; linea 
interocnlari convexiuscula vel convexa; naribus orbitae magis quam rostri apici approximates, pos- 
terioribus  patulis valvula claudendi.3,  anterioribus  marginibu3  elevatis  subtubulatis: poria  parvis 
iti )que latere nares inter et operculi angulum superiorem longitndinaliter uniseriatis parum vel non 
spicuis; rostro carnoso, plauiu3culo convexo, paulo ante 03 prominente, oculi diametro breviore, 
'ice pori3 pluribu3ai lerosis transversim bi-ad pluriseriatis parum ad valde conspicuis, 033e 

borbitali anteriore irregulariter trigono ad pentagono, non vel paulo altiore quarn longo, margine 
inferioie oblique convexo, marginibus lateralibus plus minusve angulatis in angulum acutum sursurn 
tem pus approximatum unitis; osse suborbitali 2° elongato-tetragono, antice quara po3tica 

altiore, duplo  vel plus duplo 'ongiore quara alto, oculi diametro plus triplo hamiliore; osse 3ubor- 
ili 4° latiore, oculi diametro  plus triplo graciliore; poris suborbitalihus con- 
spicuis nuiiïs, cirri-, gracilibus, supramaxillaribus rostralibus multo longioribu3 oculi diametro paulo 
ad multo longioribus;  ; jtu ore apei ico; maxillis acie cartilaginea margine an- 

teriore valde obtusis truncatiusculis; maxilla superiore mediocriter deor3um protractilï ; maxilla infe- 
riore sycaphysi postice tuberculo co. param carnosis, superiore ante maxi.. 

SU] lo margine  libero papillis conicis  bre . usis  conspicuis  unist 

labio  inferio. :o,  integro,  sulcis  inferne brevibus  antice  istbmo lato valde dista:. 

bus; mento propter maxülara  i adscendentem leviter oblique truncato;  operculo h 

. 2 in ejus altitudine, oculi diametro graciliore, margine inferior» concaviu3Culo, rectinscnlo 
vel convexiuscnlo; apertura branchiali sub praeopercnli parte posteriore desinente; dentibns pharyn- 
gealibus  masticatoriis  aggregatis  2.4.5/5.4.2,  singulis  facie  masticatoria  oblique  trnncata  pi 

i  marginibus elevatis irregalaribus , d :ie anteriore  antice dimidio apicali 

sulco  longitudinal! lato percursis: 033e scapulari  trigone  acutiuscule rotundato;  linea dorsali w  - 
vexa linea ventrali convexa vel convexiuscula multo altiore; ventre ante pin nas ventrales pla 
pinnas ventrales rotundato vel • e carina to; squarnh aarginis liberi superi 

ante angulum marginis liberi inferiorem sito), medii'3 l bus, 

snprascapularibus autem omnium maximis; stiÜ3 squamis longitudinalibns dimidio libero co 

basali frequenter nullis, rarius conspicuis 
transvei libus infimis inclusis) qua. J    pra lineam lateralwn,  11 vel 12 . 

Jtudinali occiput inter et pinnam dorsalem, v. longitndinaliter  quinqueseria 

.la Ü3 seriebus  lateralibus non m .  linea lateral] rectiuscula, . declivi, 

basi ventralium non multo magi.s quarn lineae dorsali approximata, singulis squan Ico 

raediam  squamam at tingen te vel non attingente notatai  pinna dorsali longe  ante pinnas ventrales 
incipiente et  supra mediam basin pinnae anaüs circiter desinente, basi alepidota, acuta,  emargïi  . 
ta, minus  duplo ad plu3  duplo longiore quarn  alta, longitudine 3 ad 2 r<3, 

altitudine 1 et paulo ad  l' jin altitudine corporis; pinnis pectoralibus acutis, longitudine subaequa- 
libu3 G ad Gl 3 in  1   . i . pa   ralibus ventrales  : -   tralibns analem non attin- 

[uamosa  I    ili i iclasa, acuta. 1 nata, dorsali 

liore et quadi quintuplo  brevi li cartila; 

pinna caudali basi squamosa,  | i icisa,  lobi.s  acutis,  superiore inferiore vulgo paulo 

i fere ad i' 2 in long'; ire superne dilute vel olivaceo-viridi , 

.  ■ - 


200 

B. 3. D. 4 22 vel 4 23 ad i 23 vel 4, 2G. P. 1 13 vel 1 1G. V. 2 8. A. 3 5 vel 3 G. C. 7 17 7 vel G 1G G lat, 

brev. incl. 
Syu. Laieobarbus leptocheilus K. v. Hass. ap. Val. 

Dangila Cuvieri Val., Poiss. XVI p. 174 fig. 470; Blkr, Verh.  Bat. Gen. XXIII Ichtb.. M. 
O. Java p. 19. 

Dangile de Cuvier Val., Poiss. XVI p. 174 fig. 470. 

Dangila leptocheüa Val., ib. p. 178. 

Danjile à livres cachées Val., ib. p. 178. 

Cyrene Cuvieri IKek., Fisch. Syr. p. 35, Nachtr. p. 183. 

C'jreae leptocheüa Heek., Fisch. Syr. p. 35. 

Wadon gunung, Millem Mal. Bat., ïïilem, Thooro Sund., Wader Jav. 
Hab, Java (Batavia, Perdana, Lebak, Tjampea, Buitenzorg, Tjikao, Ngawi, Surabaja),in fluviia. 

Sumatra (Palembang) , iii fiuviis. 

Borneo (Pontianak), in fluviis. 
Longitudo 37 speciniinum 84"ad 275"'. 

Aanm. De beschrijving van Dangila leptocheilus van den heer Valenciennes beant- 
woordt vrij goed aan mijne voorwerpen, doch is weinig karakteristisch. De boven- 
lip zou er niet getepeld zijn, wat echter niet aan te nemen is. De verschillen in 
de formule der schubben laten zich verklaren, wanneer men aanneemt, dat de tel- 
ling minder juist heeft plaats gehad of het waargenomen voorwerp eene juiste telling 
niet heeft toegelaten. Van eene staartvlek is ook bij enkele mijner voorwerpen 
een spoor aanwezig. Ik geloof dat Dangila leptocheilus Val. dezelfde soort is als 
Dangila Cuvieri Val.cn daarvan den middelbaren leeftijdstoestand voorstelt, terwijl 
het door den heer Valenciennes beschreven voorwerp van Dangila pCuvieri tot den 
jeugdigen leeftijdstoestand betrekking heeft, in welken de kop in verhouding tot 
de lengte des ligchaams betrekkelijk grooter is. 

De soort is op Java vrij algemeen, vooral in de hoogere gedeelten der grootere 
rivieren. Zij biedt vele verscheidenheden aan wat de betrekkelijke hoogte des 
ligchaams betreft. De mannetjes zijn in den regel aanmerkelijk slanker dan de 
wijfjes. 

De aangehaalde afbeelding van den heer Valenciennes geeft den habitus der soort 
goed terug, doch is niet juist ten opzigte van de formule der schubben. Ook 
zijn er de  bovenliptcpeltjcs niet te ontwaren. 

Dangila sumatrana Blkr, Diagn. beschrijv. nieuwe vischs. Sumatra, 
Tiental I — IV", Nat. T. Ned. Ind. Ill p. 596. — Sumatrusche 
Lamba. Atl. Cypr. Tab. XV fig. 4. 

Dangil corpore elongato compresse altitudine 5' i ad 5' 2 in ejus longitudine, latitudine 2 et 
paulo in ejus altitudine; capite acuto, G1/-- circiter in longitudine corporis cum, vix plus cpjam 5 in 
longitudine  corporis  absque  piana  Cftudali, altitudiue 1' 3 ad l-,o circiter, latitudine 1- 3 circiter 


201 

iu ejus longitudine; oculis superis, diametro 3 circiter in longitudine capitis, diametro 1 in capitis 
parte postoculari, diametro 1 et paulo distantibus, membrana palpebral! iridis partem externum 
tegente, antice quam postice latiore, apertura subcirculari ; linea rostro-dorsali froute et verticede- 
clivi rectiuscala, nucha dorsque convexa ; linea interoculari convexa; naribus orbitae magis quam 
rostri apici approximatif, posterioribus patulis valvula claudendis, auterioribus subtubulatis ; poris 
parvis nares inter et angulum operculi superiorem conspicuis nullis; rostro carnoso, planiusculo, 
convexo, paulo ante os prominente, oculi diametro non vel vix breviore, antice poris numerous 
trausversim pluriseriatis valde conspicuis; osse suborbitali anteriore irregulariter trigono, vix vel 
nou altiore quam Iongo, margine inferiore oblique convexo, marginibus lateralibus anteriore convexo 
et postcriore convexo vel angulato in angulum acutum sursum spectantem naribus approximatum unitis, 
osse suborbitali 2° elongato-tetragono, duplo circiter lungiore quam alto, antice quam postice altiore, 
oculi diametro triplo circiter humiliore; osse suborbitali 3° osse suborbitali 4" latiore oculi diametro 
triplo circiter graciliore; poris suborbitalibus conspicuis nullis,- cirris graeilibus, supramaxillaribus ros- 
tralibus multo longioribus oculi diametro paulo longioribus; rictu subparallelogrammico; maxillis acie 
cartilagiuea margine anteriore valde obtusis truncatiusculis ; maxilla superiore mediocriter deorsum 
protractili; maxilla inferiore symphysi postice tuberculo conico subhamato; labiis parum carnosis , su- 
periore ante maxillam superiorem pendulo, margine libero papillis conicis brevibus obtusis uniseriatis 
obsito; labio inferiore parum rcfl.xo, integro, sulcis inferne brevibus antice isthmo lato valde distanti- 
bus; mento propter maxillam inferiorem vix adscendentem vix oblique truncato; operculo latitudine 
2 circiter in ejus altitudine, oculi diametro sat multo graciliore, margine inferiore couvexiusculo; 
apertura branchiali sub praeoperculi parte postcriore desinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis 
aggregatis 2.4.5,5.4.2, singulis facie masticatoria oblique truncata plus minusve contorta mar- 
ginibus elevatis irregularibus, dentibus serie anteriore antice dimidio apicali sulco longitudinal! 
lato percursis; osse scapulari trigono, acute rotundato: linea dorsali convexa linea ventrali convexa 
multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano; squamis postrorsum obliquis , mediis lateribus 
quam cetero corpore paulo majoribus, dimidio basali vix vel non , dimidio libero conspioue longitudina- 
liter striatis, 37 vel 38 in linea laterali, 14 vel 15? in serie transversal! (ventralibus infimis inclusis) 
quarum 5 /2 (6) supra lineam lateralem, 11 vol 12 in serie longitudinal! occiput inter et pinnam 
dorsalem ; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventralium paulo magis quam lineae 
dorsali approxiniata, singulis squamis tubulo simplice mediam squamam attingente notata; pinna 
dorsali longe ante pinnas ventrales incipiente et supra basin anteriorem pinnae analis desinente, 
basi alepidota, acuta, emarginata, minus duplo longiore quani alta , longitudine 3' j ad 3'/5 in longi- 
tudine corporis, altitudine 1 vel plus quam 1 in altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventra- 
libus acutis, longitudine subaequalibus, 7 circiter in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non. 
ventralibus analem non attingentibus; pinna anali basi vagina squamosa humili inclusa, acuta, 
con vel parum emarginata, dorsali multo humiliore et minus quintuplo breviore, radio simplice ter- 
tio gracili cartilagineo ; pinna caudali basi squamosa, profunda incisa, lobis acutis 4? circiter in 
longitudine corporis; colore corpore superue viridi, interne argenteo; hide fiava vel rosea; fascia 
cephalo-caudali violaceo-fusca diffusiuscula tola longitudine a linea laterali percursa; pinnis roseo- 
hyalinis vel  roseis. 

15. 3. D. 4 23 vel 4/24. P. 115. V. 2,8. A.  3,5 vol 3/6. C. 6/17/6 vel 7,17,7 lat. brev. inch 

Hab. Sumatra ( Solok ,  Lahat), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici 185'". 

Aan m   Zeer na moet Dangila suinatrana verwant zijn aan Dangüa philippinia. 

26 


202 

Naar de korte beschrijving dezer soort van Ileckel te oordeelcn , verschilt zij er 
slechts van door langere rugvin en overlangschen ligchaamsband. 
Mijn eenig voorwerp dezer soort bevindt zich in een' weinig voldoenden toestand 
van bewaring. Een nader naauwkeurig onderzoek heeft mij de vroeger door mij 
niet ontwaarde bovenliptepeltjes doen herkennen, terwijl ook de inplantingsgroeven 
der grootendeels verloren gegane schubben, vrij voldoende de formule der schub- 
ben hebben laten ontcijferen. De soort is ook verwant aan Dangila leptocheilos Val. 
Voorwerpen van deze soort, van gelijke grootte als mijn voorwerp van Dangila 
sumatrana, met het laatste vergelijkende, vallen de verschillen in habitus van 
ligchaam en kop zeer in het oog, vermits bij Dangila leptocheilos de rug aan- 
merkelijk liooger is en meer gewelfd, de kop aanmerkelijk stomper en betrekkelijk 
hooger en de rugvin langer. Het voornaamste verschil komt mij echter voor ge- 
leden te zijn in de aanwezigheid bij Dangila leptocheilos van één schubrei meer 
boven de zijlijn. 

Dangila philippinia Blkr. — PhiUppijnscIie Lamba. 

Descriptio Heckeliana sequens. 

» Gestuit gestreckt, besonders gegen den Rückenfirst stark comprimirt; Kopf klein, stumpf, -/13 
•i der Gesaramtlange , oder '/3 der grössten Körperhöhe gleich. Augen '/3 des Kopfes, Rückenflossen- 
» basis sehr lung. I1 3 Diametern der gróssten Körperhöhe gleich. Die Mitte der Analflossenbasis 
» stekt  unter  dem  Ende der Ri isenbasis.   Schuppen gross, beinahe durchaus gleicli; in der 

» Linea  lateralis  27  Schuppen, C Schuppenreihen  über  und  ')  unter derselben. D. 3 23. A. 3/5. 

Syn. Cyrene philippinia Heek., Fisch. Syr. p, 35. 

Cyreiie philippina Heek. Fisch. Syr. Nachtr. p. 1S3. 

Hal).  In-ui.  Philippin. 

Longitudo speciminis descripti G poll. 

Aanm. Naar de korte beschrijving van Ileckel te oordeelen, zou deze soort slechts 
van Dangila sumatrana verschillen door cene kortere rugvin en de afwezigheid 
van een' bruinen overlangschen ligchaamsband. Een nader onderzoek en eene ver- 
gelijking van voorwerpen van beide soorten naar de natuur is noodig, om de mo- 
gelijk verder bestaande verschillen te bepalen. Met het oog op den grooten af- 
stand der Philippijnsche eilanden van Sumatra is het niet waarschijnlijk, dat beide 
soorten tot eene enkele zullen  kunnen  worden  tcruggebragt. 

Dangila festiva Blkr,  Act.  Soc.  scient.  Ind. Neerl.  Tiende  bijdr. 
ichth. fauna v. Borneo p.  lQ. — Bomeosche Lamba. AU.  Cypr. 
Tab. XV fig. 6. 

igil.  corpore ..1.'    .  compresso, altitudine i3M ad  4l/a in ejus longitudine,  latitudine 2 ca- 
cher in  ejus altitudine; capita acuto, 53,3 circiter in  longitudine corporis cum, 4ad  t'/3 in longitn- 


20 


o 


dine corporis absque pinna caudali, altitudine IV3 ad 11,4, latitudinc l3/.j circiter in ejus longitudine; 
oculis superis, diametro 2'/-2 circiter in longitudine capitis, diametro 1 fere ad 1 in capitis parte post- 
oculari, diametro 1 circiter distantibus, membrana palpebral! iridis marginem externum tantum te- 
gente, apertura subcirculari; linea rostro-dorsali iron te et vertice declivi rectiuscula, nucha dorso- 
que couvexa; linea interoculari convexiuscula; naribus orbitae magis quam rostri apici approximatis, 
posterioribus patulis valvula claudendis, anterioribus subtubulatis; poris parvis utroque latere na- 
res inter et angulum operculi superiorem longitudinaliter uniseriatis parum ad non conspicuis; ros- 
tro carnoso, planiusculo, convexo, paulo ante os prominente, oculi diametro breviore, antice poris 
pluribus magnis valde conspicuis transversira biseriatis ; osse suborbitali anteriore irregulariter tri- 
gono, vix ad non altiore quam longo, margine inferiore obliquo convexiusculo , marginibus ante- 
riore concavo et posteriore undulato vel angulato in angulum acutura sursum spectautem et nares 
inter et oculum desinentem unitis; osse suborbitali 2° elongato-tetragoao , antice quam postice mul- 
to altiore, plus duplo Iongiore quam alto, oculi diametro plus quadruplo humiliorej ossibus sub- 
orbitalibus 3° et 4° oculi diametro plus quadruplo gracilioribus ; poris suborbitalibus conspicuis nullis; 
cirris gracilibus supramaxillaribus rostralibus longioribus oculi diametro vix ad sat multo longiori- 
bus; rictu subparallelogrammico; maxillis acie carlilagiuea margine anteriore valde obtusis trun- 
catiusculis: maxilla superiore mediocriter deorsum protractili; maxilla inferiore symphysi postice tu- 
berculo conico subhamata; labiis parum carnosis, superiore ante maxillam superiorem pendulo mar- 
cine libero papillis conicis brevibus obtusis uniseriatis obsito, inferiore parum reflexo margine libe- 
ro integro, suleis inferne brevibus anlice isthmo lato valde distantibus; mento propter maxillam 
inferiorem adscendentem leviter oblique truncato; operculo Iatitudine 1 '/a circiter iu ejus altitudine, 
oculi diametro multo graciliore, margine inferiore rectiusculo vel coucaviusctilo; apertura branchi- 
ali sub praeoperculi parte posteriore desinente ; dentibus pliaryngealibus masticatoriis aggregatis 
2.4.5 5.4.2, singulis facie masticatoria oblique truncata marginibus parum elevatis, dentibus série 
anteriore facie masticatoria plus minusve contorta antice dimidio apicali snlco longitudinali lato 
percursis; osse scapulari trigono acutiusculo rotuudato; linea dorsali couvexa linea ventrali convexa 
altiore; ventre ante pinnas ventrales plano, post pinnas ventrales rotundato non carinato ; squamis 
subverticalibus, margine libero valde convexis mediis lateribus quam cetero corpore paulo majoribus; 
striis squamis longitudinalibus dimidio earum basali nullis, dimidio libero vix conspicuis vel nullis ; 
squamis 33 vel 34 in linea laterali, 1G in serie trans versali (ventralibus inlimis inclusis) quarum 
7', 2 (8) supra lineam lateralem, 11 in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem, ventrali- 
bus infimis longitudinaliter triseriatis ; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, basi ventra- 
lium non multo magis quam lineae dorsali approximata, singulis squamis tubulo simplice mediam 
squamam attingente vel subattingente nota ta; pinna dorsali longe ante ventrales ineipiente et supra 
mediam basin pinnae analis desinente, basi alepidota, acuta, emarginata, duplo fere ad duplo longi- 
ore quam alta, longitudine 3 et paulo iu longitudine corporis, altitudine l1/* ad vix plus quam 1 in 
altitudine corporis; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, longitudine subaequalibus C',4 circiter 
in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non, ventralibus analem non attingentibus ; anali basi 
vagina squamosa humili iuclusa, non vel parum emarginata, acuta, dorsali multo liumiliore et 
quintuplo circiter breviore, radio simplice tertio gracili cartilagineo; caudali basi squamosa, pro- 
funde incisa, lobis acutis 4 fere in longitudine corporis; colore corpore superne eoerulescente-viridi, 
inferne argenteo; iiide rosea vel flava; squamis dorso lateribusque singulis basi vittula transversa 
semilunari fusca vel violacea; pinnis roseis, dorsali caudalique ceteris profundioribus, dorsali superne 
late nigricante-violaceo limbata, caudali medio utroque lobo fascia lata  longitudinali violaceo-nigr», 

B. 3. D. 4/25 vel 4/26. P. 1 18. V. 2/8. A. 3 5 vel 3 6. C. 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Cyrene J 'estiva Heck., Abbild. Beselireib. Fiscb. Syriens p. 35, Naclitr. p, 183. 


204 

Hab. Borneo (Kahnjan), in fluviis. 
Longitudo 5 speciminura 82 " ad 98'". 

Aanm. De eerste kennis dezer soort is evenzeer aan Ileckel te danken als die 
van Dangila ocellata. Zij is kortelijk , maar voldoende herkenbaar, in zijne Fische 
Syriens beschreven en gemakkelijk te herkennen aan de overlangsche zwartachti- 
ge banden op de staartvinkwabben , welke men bij geene der overige bekende 
soorten van Dangila terugvindt. Zij staat overigens in verwantschap tusschen 
Dangila sumatrana Blkr en Dangila lipoeheilus Val. en onderscheidt zich , afgeschei- 
den van de staartvinbanden , nog van Dangila sumatrana door 4 of 5 schubben 
in de zijlijn en door 2 schubben méér boven de zijlijn , en van Dangila lipoeheilus 
door een paar schubben minder in de zijlijn en drie schubreijen méér boven de zijlijn. 

Dangila cyanopareja Blkr. — HeckeVs Lamba. 

Descriptio Heckeliana sequens: 

» Gestalt der Cyprinus Idus L. Kopf etvvas wcniger als ' 5 der Gesammtlange, oder - .; der grössten 
» Körperhöhe gleich. Augen klein, J der Kopflünge. Die Iliickenflossenbasis ist der grössten Körper- 
H liölie, ihre ersten Strahlen einer Kopflünge gleich. Die Analflosse entspringt nach dem Ende der 
» Rüekenflosscnbasis. Schuppen gross, besonders im Anfang der Linea lateralis; dièse bestelit ans 
»35 Schuppen, hat 5 Reihen über und 4 un ter sich. Ein blauer Fleck auf dera Deckel, gegen deu 
» obern Winkel der Kiemenspalte. D. 3 17.  A. o 5". 

Syn. Cyrena cyanopareja Heck., Fisch. Syr. p.  53, Nachtr. p.  183. 

Hab. Insul. Philippin. 

Longitudo speciminis descripti 5 pollic. 

Aanm. De verschillen tusschen Dangila cyanopareja en Dangila lipoeheilus Val. schij- 
nen zeer gering te zijn , althans wat de verhoudingen des ligchaams en de for- 
mule der schubben en vinstralen betreft. Evenwel zou onderwerpelijke soort eene 
blaauwe vlek op het operkel hebben, waarvan in de beschrijving van Dangila li- 
poeheilus Val. geen sprake is en welke ik ook niet op cene bij mij berustende 
afbeelding dier soort aangegeven zie. Beide soorten verdienen evenzeer nader 
met elkander vergeleken te worden als Dangila philippinia en  Dangila  sumatrana. 

Dangila lipoeheilus Val., Dangile à lèvres minces Poiss.  XVI  p. 176. 
— Van Hasselt' s Lamba. 

Speciei a nie non observatae desoriptio Y;.lenciennesiana sequens: 

h Ces  cyprins ont la pièce antérieure du spus-orbitaire beaucoup plus  grande  que les barbeaux 

« ordinaires, de façon qu'elle avance jusqu' au bout du museau: cela leur donne un aspecl particulier. 

» Le profil du dos est rectiligne, mais uldve'; le dos est arrondi; le  ventre comprimé et le profil 


205 

«est courbe. La hauteur n'est pas quatre fois dans la longueur, et l'épaisseur est deux fois et deux 
h tiers dans la hauteur. 

» La tète est petite; le front plat, large; le museau obtus: l'oeil petit en arrière et en haut; le 
» sous-orbitaïre est grand; la pièce postérieure est très-petite; les trois autres sont striées: le pré- 
» opercule est petit; l'opercule est grand, lisse et sans stries, les lèvres sont charnues, minces; il 
» y a une petite pointe sur la symphyse, qui entre dans un angle rentrant de la mâchoire supérieure, 
«comme aux muges et à d'autres cyprins. 11 y a quatre barbillons courts, un à, chaque commis- 
» sure; l'autre presque au bout du museau. 

» La dorsale est presque au tiers du corps: elle est peu étendue, et le premier rayon est faible 
» comme dans les ables. 

» L'os de l'épaule est arrondi, petit; la pectorale  pointue, la  ventrale  ordinaire,  l'anale haute, 
i mais peu longue, un peu pointue en avant,  la caudale profondément fourchue. 
.iD. 2,8 (lege 2,18).  P.  1G. V. 8. A.  C. C. 20. 

iiLa ligne latérale droite par le milieu du corps; les écailles petites, minces, sans stries, forment 
:i 3C rangées dans la longueur, 11 dans la hauteur; une grande écaille longue, pointue, couvre 
ii l'aisselle de la ventrale. 

» La couleur du dos plombée, celle des flancs et du ventre verdàtre à reflets dorés, pi es de la 
•' queue, blanchâtre argentée. La dorsale est blanchâtre, avec une grande tache oblongue, noirâtre 
ii dans lehaut. Les pectorales, ventrales et anale jaunâtre pàle; la caudale grise, bordée de noir. Sur 
ii le dessin envoyé de Java par MM. Kuhl et Van Hasselt, le dos est vert, le ventre bleuâtre; 
n il y a du janne sur l'opercule et sur les flancs; la dorsale et la caudale sont bleuâtres; le poisson, 
» déposé à Leide, est long de huit  pouces". 

Syn. Labeobarbus lipocheilos K. v. II. Mss. sec. Val. 

Cyrene lipocheila Heek., Fisch. Syr. p. oô, Naclitr. p. 183. 

Ilab. Java (Batavia, Tjilankahan), in fluviis. 

Aanm. Van deze soort bezit ik geen enkel voorwerp, niettegenstaande zij te Batavia 
zou voorkomen, althans volgens eene afbeelding, nagelaten door Knhl en Van lias- 
selt en gemerkt Labeobarlut lijioc/ici'ns. Volgens deze afbeelding, welke genomen 
is naar een voorwerp van 70'" lengte, zou de formule der rugvinstralen zijn 2 18, 
wat goed beantwoordt aan de formule van den heer Valenciennes, waar de for- 
mule z2  2/8  blijkbaar gelezen  moet worden  2/18. 

De soort zou dan voornamelijk kenbaar zijn aan het geringe aantal barer rugvin- 
stralen, terwijl de rugvin zelve, naarde af bedding te oordeelen , opmerkelijk is door 
hare kortheid-, gaande hare lengte er 4 malen in de lengte des ligchaams en be- 
dragende zij aanmerkelijk minder dan twee malen hare hoogte. De af beelding ver- 
toont ö of 5-|- sehubreijen boven de zijlijn, welk cijfer echter nader zou dienen 
bevestigd te worden, daar de afbeelding 32 schubben op eene overlangsche rei 
aangeeft, terwijl de heer Valenciennes van 3G schubben inde zijlijn spreekt. Op de 
bedoelde afbeelding is nog aangeteekend , dat de soort ook, ter dubbele grootte 
van de afbeelding, gevonden is aan Java's zuidkust, bij Tjilankahan , in bijna 
stilstaande waterei}. 


206 

Dangila  spilurus Blkr, Nieuwe Bijdr. ichthyol. Borneo, Nat. T. Ned. 
Lid. I p. 272. — Staartvlekkige Lomba. Atl. Cypr. Tab. XV fig. 1. 

Dangil. corpore elongato compresso, altitudine "i cireiter in ejus longitudine, latitudine 2 circiter in ejus 
altitudine; capite acuto plus quam 5 in longitudine corporis cum, -1 '/4 circiter in longitudine corporis 
absque pinna caudali, altitudine 1-/5 circiter, latitudine l3/s circiter in ejus longitudine; oculis 
subsuperis, diametro 3 et paulo in longitudine capitis, diametro 1 et paulo in capitis parte posto- 
culari, diametro l-/r> circiter distantibus, membrana palpebral! iridis marginem externum tegente, 
apertura subcirculari; linea rostro- dorsali front e et vertice convexiuscula, nucha dorsoque convexa ; 
linea interoculari convexiuscula; naribus orbitae magisquam rostri apici approxiraatis, posterioribus 
patulis valvula claudendis, anterioribus margine elevato subtubulatis ; poris parvis utroque latere 
nares inter et operculi angulnm superiorem longitudinaliter uniseriatis paru ra conspicuis; rostro car- 
noso planiusculo convexo, paulo ante 05 prominente, oculi diametro vix vel non breviore, antice 
poris pluribus param conspicuis; osse suborbitali anteriore tetragono , non vel vix longiore quam alto 
margine inferiors rectiusculo; osse suborbitali '2° elon t1 i-tetragono, plus duplo longiore quam alto, 
antice quam postice non multo altiore, oculi diametro plus triplo humiliore; osso suborbitali 3° 
osse suborbitali 4° vix latiore, oculi diametro multoties humiliore; poris suborbitalibus conspi- 
cuis nullis; cirris supramaxillaribus cirris roslralibus et oculi diametro sat multo longioribus; 
rictu subparallelogrammico; maxiüis acie cartilaginea margine anteriore valde obtusis truneatiusen- 
lis; maxilla superiors mediocriter dcorsum protractili; maxilla inferiore symphysï postice tuberculo 
conico parum conspicuo; labio superiore carnoso, antemaxillam superiorem pendulo, margine libero 
papillis conicis brevibus obtusis conspicuis uniseriatis obsito ; labio inferiore valde carnoso, reflexo, 
integro, sulcis ioferne sat longis antice isthmo lato valde distantibus; mento propter maxillam mfe- 
riorem adscendenten Ieviter oblique truncate; operculo latitudine l'/g circiter in ejus altitudine, oculi 
diametro non graciliore, margine inferiore convexiusculo; apertura branchiali sub praeoperculi mar- 
gine posteriore desinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2.4.5/5.4.2, facie masti- 
catoria truncatiusculis sublobatis; osse scapulari trigono obtiususcule rotundato; linea dorsali con- 
vexa linea ventrali convexa altiore: squamis obliquis (angulo marginis liberi superiore ante angu- 
lnm marginis liberi inferiorem sito), raediis lateribus quam cetero corpore paulo majoribus , 2S 
p. 111. in linea laterali , 12 p. m. in serie transversali (ventralibus infimis inclusis) quarum 4*/a 
(5) supra lineam lateralem, 9 vel 10 in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem; 
linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi; pinna dorsali sat bnge ante pinnas ventrales 
inci] te  pinnam  analem  desinente,  basi  5"/3  circiter  in  longitudine  corpo- 

poris, acuta, ei arginata, corpore paulo humiliore, non vel vix altiore quam basi longa; pinnis pectora- 
libus et ventralibus acutis, longitudine subaequalibus ? 7? circiter in longitudine corporis; anali 
acuta, emarginata, dorsali sat multo humiliore et minus triplo breviore, duplo fore altiore quam 
basi longa, radio sinplice tertio gracili cartihi eo; caudali basi squamosa, profunde incisa, lobis 
acutis (partim abruptis); colore corpore superne roseo-viridi , inferne argenteo; cauda macula rotun- 
da ni"ricante in linea laterali basi pinnae caudalis approximata ; pinnis roseis. 

B 0.  1).  1/10 vel  111. 1'.  1 12?  V.  2 7 vel 2 8. A. S 5 vel 3 G. C. G 17/6 lat. brev. incl. 

llab. Borneo (Bandjermasin), in fluviis. 

Longitudo speciminis unici male conservati 75'". 

Aanm.   Tk heb bovenstaande beschrijving moeten nemen naar hetzelfde beschadig- 
de voorwerp,  naar  hetwelk ik de soort in 1S50 voor het eerst beschreef,  zijnde het 


207 

mij  niet mogen gelukken in het bezit van nieuwe voorwerpen  daarvan te geraken. 
De soort is in  haar geslacht zeer gemakkelijk herkenbaar aan  het geringe aan- 
tal schubben  en de korte  rugvin.   Door hare korte rugvin nadert  zij ,  meer dan 
eenige andere soort, het geslacht Earbichthys,  doch in  habitus van den  kop  wijkt 

zij  er weder  zeer van  af wegens de geringe ontwikkeling der  onderoogkuilsbecn- 
deren. 


Abrostomus  Smith, Illustrât. Zool. South Africa, Pise, tab. et pa 
12 — Weekbek-karper. 


Corpus elongatum compressum , squarais mediocribus tectum. Maxil- 
lae nudae. Cirri 4, supralabiales (vel rostrales?) et supramaxillares. 
Itostrum earnosum, integrum, vix ante os prominens , lateribus non 
lobatum. Labium superius crassum, earnosum, integrum, nee papil- 
latum nee fimbriatum, cum labio inferiore unitum. Rictus parvus 
parallelogrammicus. Labium inferius integrum, nee lobatum, nee 
fimbriatum. Sulcus postlabialis utroque latere simplex, longitudinaliter 
marginem oris versus direetus. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales 
incipiens et longe ante pinnam analem desinens, radio simplice pos- 
tice cartilagineo.   Pinnae pectorales subhorizontal iter insertae. 

Aanm. Het geslacht Abrostoiuus is door den heer Andrew Smith te re°-t als een 
eigen geslacht beschouwd, lleckel nam het ook als zoodanig aan , doch plaatste 
het niet onder zijne Temnochilae, waartoe het echter, blijkens de afbeelding van 
den heer Smith in zijne Illustrations of the Zoology of South Africa (Pisces tab. 
12 rig. a), blijkbaar behoort. In verwantschap staat het geslacht eensdeels tusschen 
Labeo en Kohitichthys, en ten andere tusschen Labeo en Crossocheilos. Het is 
voornamelijk gekenmerkt onderde Labeoninen door zijne ronde zamenhangende °-aaf- 
randige lippen en parallelogramvormige mondopening , terwijl de herkenning nog 
gemakkelijk wordt gemaakt door den weinig uitpuilenden , noch gegroefden, noch 
gekwabten snuit en betrekkelijk kleine schubben (meer dan 70 tot meer dan 100 
op eene overlangsche rei, althans volgens de af beeldingen). Indien de af beddingen 
van Abrostomus umbratus en Abrostomus capensis ten opzigte der cirri juist zijn , 
zou het geslacht nog de bijzonderheid hebben, dat het bovenste paar voeldraden er 
niet , zooals gewoonlijk , op den snuit, maar op de bovenlip zelve zijn ingeplant. 
In zijne beschrijvingen spreekt echter de heer Smith herhaaldelijk van snuitdraden 
en zoo zijn de afbeeldingen ten deze misschien inkorrekt. liet verdient echter 
aanteekening, dat bij de vier overige kaapsche Cyprinoïden , in genoemd werk afo-e- 


203 

becKl, de snuitdraden behoorlijk als van den snuit ontspringende, zijn voorgesteld. 
Omtrent het tandenstelsel vindt uien bij den heer Smith geene opheldering. Ue 
twee genoemde kaapsche soorten zijn de eenige, welke tot nog toe van het geslacht 
Abrostomus zijn bekend geworden. Het schijnt; dat het geslacht tot Zuid-Afrika 
beperkt is. 

Bahbiciithys Blkr. — Santran. 

Corpus subelongatum eompressum , squamis magnis vestitum. Ma- 
xillae nudae , non tumidae. Cirri 4 , rostrales et supramaxillares. Rostrum 
non carnosum , integrum , ante os prominens , lateribus non lobatum , 
margine libero nee papillatum nee fimbriatum. Ossa supramaxillaria 
ossa intermaxilla tota tegentia , intermaxillaria et inframaxillaria cum os- 
sibus lateris oppositi obtusangulatim unita, acicbus tenuibus. Maxilla 
inferior symphysi tuberculo munita. Rictus angulatus. Labia tenuia, 
intégra, nee papillata , nee fimbriata , superius ante maxillam superiorem 
pendulum , cum labio inieriore continuum, inferius rellexum, non loba- 
tum, vixpost maxillae aciem insertum. Sulcus postlabialis simplex, 
martini maxillae inferioris parallelus, cum sulco lateris oppositi unitus. 
Ossa suborbitalia nuda , anterius formam pedis equini subsimilans, cetera 
valde elevata, genas maxima parte tegentia. Pinna dorsalis ante pinnas 
ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens, basi ale- 
pidota, radio simplico postico cartilagineo. Dentés pharyngeals mas- 
ticatorii ao'ffreo-ati 2. 4. 5 5. 4. 2. ossibus fragilibus inserti. 

Cu     C "^ 

Aanm. Ik grond dit geslacht op cene soort, welke Van Hasselt reeds aan- 
duidde  onder den  naara van  Barbus nudicephalus,  de  heer  Valenciennes  in  de 

«Toote  Histoire  naturelle  des  Poissons  beschreef  onder  den  naam  van   Barbus 

o 

laevis, en welke ik zelf, naar de verschillende toestanden, waarin ik haar heb 
waargenomen, heb beschreven onder de namen Barbus braclnnemus, Barbus go- 
bioides en barbas taeniopterus. 

Die soort behoort echter niet tot barbus, maar tot een geheel verschillend ge- 
slacht, hetwelk, wegens zijne naakte kaken en vrije lippen, tot de Labeoninen te 
brengen is. De dunne bovenlip hangt geheel vrij voor de bovenkaak, doch de 
onderlip plant zich zeer nabij d^n voorrand der onderkaak in, zoodat zij zonder 
nader onderzoek  schijnt  de  onderkaak te omgeven  als  bij  barbus. 

Met  den  bouw  der  monddcelen,  welke  die  is der Labeoninen, stemt ook  de 


209 

habitus van het geheele ligchaarn overeen en ook de keelgatbeenstanden zijn ge- 
bouwd naar de type der Labeoninen  van de oude wereld. 

Barbichthys is na verwant aan Dangila en onderscheidt zich daarvan voorname- 
lijk door niet vleezigen snuit, ongetepelde bovenlip, zeer ontwikkelde hooge onder- 
oogkuilsbeenderen, van welke het voorste een min of meer paardenhoefachtige ge- 
daante heeft, hoekige mondopening, naauwelijks van de onderkaak afgezonderde 
onderlip  en korte rugvin. 

Tot nog toe is slechts een enkele soort bekend. Onder de talrijke nog onvoldoende 
verklaarde Cyprinoïden van Zuid-Azic zie ik er geene, welke tot het geslacht Bar- 
bichthys gebragt kan worden en de voorwerpen , mij van de verschillende groote 
Soenda-eilanden geworden en vroeger door mij beschouwd als tot twee soorten te be- 
hooren, zijn mij sedert, door vergelijking eener groote rei. van exemplaren, geble- 
ken slechts een enkele soort uit te maken , welke dezelfde is als Barbus laevis Val. 

Barbichthys laevis Blkr. — Gewone Santran. Atl. C)rpr. Tab. XVIII. 

Barbichth. corpore subelongato corapresso, altitudine 4'/3 ad 5'/4 in ejus longitudine, latitudine 
l2/3 ad 2 in ejus altitudine; capite obtusiusculo, convexo, 4', 3 ad 6'/2 in longitudine corporis cum, 
S', 3 ad 5 in ejus longitudine absque pinna caudali ; altitudine capitis I2/5 ad l'/'ó, latitudine 2 fere 
ad l2 .5 in ejus longitudine; oculis diametro 3 ad 4Va in longitudine capitis, diametro l1/* ad l3/* 
in capitis parte postoculari, diametro l',4 ad 2',-2 fere distantibus, membrana palpebrali iridis mar- 
ginem externum sat late tegente, apertura subcirculari; rostro obtuso convexo, apice carnoso, ante 
os prominente, juvenilibus oculo non vel vix longiore , adultis oculo multo longiore; naribus orbitae 
magis quam rostri apici approximatis; linea rostro-dorsali capite et nucha convexa, occiput inter 
et nucliam aetate provectis vulgo concaviuscula; linea interoculari convexa; osse suborbitali anteriore 
formam pedis equini subreferente solea subliorizontali apice antrorsum spectante, medio crista longi- 
tudinali vulgo ramosa percurso; osse suborbitali 2° pentagono, junioribus non vel vix longiore quam 
alto, oculo humiliore, aetate provectis frequenter altiore quam longo oculo non humiliore, margine 
inferiore subliorizontali, marginibus anteriore et postiore inferioribus sub verticalibus , marginibus su- 
perioribus concaviusculis in angulum acutum sursum spectantem ossi suborbitali 1° contiguam unitis ; 
osse suborbitali 3° valde lato et convexo margine posteriore margini praeoperculari posteriori ap- 
proximato; maxilla superiore mediocriter verticaliter deorsum proti-actili, longe ante oculum desi- 
nente; rictu tranverso obtusangulo, antice (superne) margine triplice ex osse intermaxillari labiis- 
que intermaxillari et rostrali formato, margine intermaxillari acuto symphysi paulo inciso; labio 
intermaxillari tenui membranaceo sat lato, a margine ossis intermaxillaris anteriore pendulo; labio 
rostrali margine tenui a rostri apice et ossis supramaxillaris facie anteriore pendulo ; rictu postice 
(inferne) margine duplice anteriore ex acie ossis inframaxillaris , posteriore e labio inferiore formato ; 
labio inferiore vel plica menti sat lato membranaceo , a toto margine ossis inframaxillaris anteriore 
pendulo, integro, margine ejus libero rictui subparallelo ; maxilla inferiore symphysi tuberculo conico 
valde conspicuo subhamato, inferne utroque ramo poris 4 p. m. in seriem longitudinalem dispositis, 
non semper conspicuis; cirris gracilibus longitudine subaequalibus, oculo duplo ad minus duplo brevi- 
oribus , anterioribus insertione longe ab osse suborbitali 1° remota apici rostri approximata ; oper- 
culo latitudine 2 fere ad 2 in ejus altitudine, margine inferiore convexiusculo vel rectiusculo ; aper- 

27 


210 

tura branchiali sub praeoperculi angulo posteriore desinente; dentibus pharyngealibus masticatoriis 
aggregatis 2. 1. 5/5. 4. 2, ossibus gracilibus fragilibus insertis; osse scapulari trigono obtuse rotun- 
dato; ventre ante pinnas ventrales plano, lateribus angulato, post pinnas ventrales rotundato non 
carinato; dorso sat elevato angulato, ventre raulto altiore; squamis dimiJio libero et vulgo ctiam di- 
inidio basali flabelliforme striatis, 3C ad 30 in linea lateral!, 13 in serie transversal! absque ven- 
tralibus infimia quarum C' i supra lineam lateralera, 11 vel 12 in serie longitudinal! occiput inter 
et piunam dorsalem, ventralibiis infimia longitudinaliter quinqueseriatis, serie media postrorsum 
magnitudine sensim accrescentibus ils seriebus lateralibus non majoribus ; linea Iaterali rectiuscula 
antice tantum leviter curvata, lineam rostro-caudalem non attingente, singulis squamis tubulo simplice 
mediam squamam vulgo non attingente notata; pinna dorsali ante pinnas ventrales incipiente, acuta, 
emarginata, corporo nouvel paulo tantum humiliore, multo sed multo minus duplo altiore quam basi 
longa, radio simplice postico gracili, laevi, maxima parte cartilagineo flexili, capitenon ad non multo 
longiore; piunis pectoralibus et ventralibus acutis longitudine subaequalibus vel pectoralibus ventra- 
libus paulo longioribus G ad 0; j in longitudine corporis, pectoralibus venti-ale3 junioribus attingen- 
tibus vel subattingentibus aetate provectis non attingentibus ; ventralibus analem non attingentibus; 
anali acuta, non vel parum emarginata, dorsali multo sed multo minus duplo humiliore, duplo circiter 
altiore quam basi longa, radio simplice tertio gracili basi tantum osseo ; pinna caudali basi tantum 
squamosa, profunde incisa lobis acutis 3' j ad 4 in longitudine corporis; colore corpore superne 
coerulescente-viridi , inferne argenteo ; irideflava roseo tincta; opereulo macula diffusa ignea specimini- 
bus conservatis non conspicuis; jiinnis flavis vel roseis basi frequenter pulchre rubris, caudali utroque 
lobo fascia longitudinal! intramarginali nigricante-violacea; dorsali junioribus fascia obliqua lata nigri- 
caute ab apice pinnae basin pinnae posteriorem versus descendente et insuper basi antice macula 
magna trigona nigricante, 

B. 3. Ü. 4/8 vel 4/9. P. 1 14 ad 1/16. V. 2 8. A. 3 3 vel 3 G. C. 7,17,7 vel G 17, G lat. brev. incl. 
Syn. Barbus nudicephalus K. v. H. sec. delin. inédit. 

Barbus laevls Val., Poiss. XVI p. 145; Blkr, Zevende bijdr. ichth. Borneo, Nat.  Tijdschr. 
N. Ind. V p. 447. 

Barbeau lissa Val., Poiss.  XVI p. 145. 

Barbus  brachynemus Blkr, Verb. Bat. Gcn. XXIII Iclitb. Midd. Oost-Java p. 18. 

Barbus  gobloid.es  Blkr, Diagn.  beschr.  visebs.  Sumatra Tient. I — IV, Nat. T. Ned. Ind. 
III p. 592. 

Barbus taeniopterus Blkr, Ind. descript. pisc. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XIV p. 475. 

Baltu-ulu Lampong, Wadon gunonj Mal Bat., Sanlran Sundan., Wader Javan. 
Ilab. Java (Batavia,  Tangerang, Baukasbetong, Lebak,  Buitenzorg,  Parongkalong, Surabaja, 
Gempol ), in fluviis. 

Sumatra ( Provincia Lampong, Pangabuang, Paiembang, Labat), in fluviis. 

Borneo (Pengaron), in fluviis. 
Longitudo 48 speciminum C8'" ad 310'". 

Aanrn.  Volledige reijen  voorwerpen der ondenvcrpclijke soort van Java , Surna'nt 

en  Borneo, hebben  mij  doen herkennen, dat  mijne vroegere Barbus taeniopterus 

■  a-bus gobioi ' kr nee Val.) tot haar terug  te brengen is, even als ik vroeger 

' s  heb aangeduid , dat mijne Barbus brachynemus insgelijks Barbus laevis voorstelt. 

De sooi : reeds aan  Van Hasselt bekend, blijkens eene door hem nagelatene 


211 

teekening, welke den naam draagt van Barbus nudicephalus en van welke ik eene 
kopie bezit. Die teekening is echter, hoewel zij de soort nog laat herkennen, 
blijkbaar naar een verkleurd voorwerp genomen en bezit overigens meerdere gebreken. 

De eerste beschrijving der soort is te danken aan den heer Valenciennes, doch 
de beschrijving der vormen is te onvolledig en die der kleuren, genomen naar 
de besprokene afbeelding, te gebrekkig, dan dat men daarnaar de soort zou kun- 
nen herkennen. Toen ik alzoo de soort voor het eerst beschreef, meende ik eene 
eigene soort voor mij te hebben, niettegenstande de voorwerpen, naar welke mijne 
beschrijving van Barbus brachynemus genomen is, ten opzigte der kleuren te wen- 
schen overlieten. Het eerste fraai bewaarde voorwerp, hetwelk ik van Barbichthys 
laevis waarnam, ontving ik van Palembang in 1352 en was slechts 105'" lan» 
De donker violette staartvinbanden en de roode schuinsche overlan^sche band der 
rugvin , welke bij de oudere voorwerpen trouwens verdwijnt, deden mij het brengen 
tot eene eigene soort, welke ik Barbus gobioides noemde, een naam, dien ik sedert 
ontwaarde reeds aan eene andere species gegeven te zijn en die daarom in dien 
van Barbus  taeniopterus veranderd werd. 

De Santran is op Java niet zeldzaam, doch zij schijnt in oostelijk Java veel- 
vuldiger voor te komen dan in het westelijke gedeelte van het eiland. Wat Suma- 
tra en Borneo betreft, ontving ik haar slechts van het zuidoostelijke gedeelte dier 
eilanden. Reeds elders heb ik oplettend gemaakt op het feit, dat de vischfauna 
van zuidoostelijk Sumatra en van zuidoostelijk Borneo meer overeenkomst heeft 
met die van Java dan die der overige streken  dier beide eilanden. 

Mou An a Blkr. 

Corpus elongatum conipressum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
nudae , acie cartilaginea tenues. Cirri nulli. Rostrum non carnosum, in- 
tegrum , obtusum , convexum, ante os prominens , lateribus non lobatum , 
margine libero nee papillatum nee fimbriatum. Ossa supramaxillaiïa ossa 
mtermaxillaria tota tegentia. Maxilla inferior symphysi tuberculo nullo. 
Rictus ore clauso semilunaris. Labia tenuia , intégra , nee papillata nee 
fimbriata, superius ante maxillam superiorem pendulum cum labio infe- 
riore continuum , inferius paulo post maxillae aciem insertum. Ossa sub- 
orbitalia nuda, anterius pentagonum apice sursum spectante, cetera 
valde lata, genas maxima parte tegentia. Pinna dorsalis supra basin pinna- 
rum ventralium incipiens et longe ante pinnam analem desinens , basi ale- 
pidota, radio simplice postico cartilagineo. Pinna analis dorsali longior 


212 

Dentés pharyngeals masticatorii aggregate triseriati? facie masticatoria 
oblique truncati plani. 

Aanra. Het geslacht Morara komt mij voor in verwantschap te staan tusschen 
Barbichthys en Mrigala, doch nog de meeste overeenkomst te bezitten met Bar- 
bichthys , waarvan het voornamelijk verschilt door zeer dunne scherpe platte onder- 
kaak zonder knobbel aan de symphysis, zeer dunne onderlip, vijflioekig voorste 
onderoogkuilsbeen , halvemaanvormige bekspleet, aanwezigheid van voeldraden, niet 
voor de buikvinnen beginnende rugvin, langere aarsvin, enz. 

Ik grond het geslacht op Cyprinus morar I3uch., van hetwelk ik een jeugdig voor- 
werp bezit , hetwelk zich in  geen' te besten toestand van bewaring bevindt'. 

Ik kan het aantal der tanden niet bepalen , doch zij behooren stellig tot de dentés 
aggregati met schuins afgeknotte effene kaauwvlakteu. 

Te oordeelen naar hetgeen de heer MacClelland zegt omtrent zijne Leuciscus mar- 
garodes, is ook deze soort tot Morara te brengen. 

Semiplotus Blkr. 

Corpus oblongum compressum , squamis magnis vestitum. Maxilla 
inferior in aciem cartilagineam attenuata. Cirri nulli. Caput et rostrum 
integrum valde carnosa. Ossa intermaxillaria ossibus maxillaribus affixa 
et ossa maxillaria ossibus nasalibus et suborbitalibus affixa, unde ma- 
xilla superior immobilis. Labia nee papillata nee fimbriata, inferius 
vix reflexum. Rictus inferus. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales in- 
cipiens et supra pinnam analem desinens , radio simplice postico osseo 
non serrato. Dentés.? 

Aanm. Ik stel dit geslacht op naar de soort, door den heer MacClelland onder 
den naam van Cyprinus semiplotus beschreven en afgebeeld. De heer Valenciennes 
heeft deze soort onder de soorten van Cyprinus opgenomen, doch llcckel zonderde 
haar te regt daarvan af en bragt haar tot zijne Temnochilae, waar hij haar onder 
zijn geslacht Cyprinion plaatste. Zeker ook is zij aan Cyprinion verwant, maar 
zij verschilt er van niet alleen door de afwezigheid van voeldraden, wat op zich 
zelf van geene generische waarde zou zijn, maar ook door zeer vleezigen kop en 
snuit, het met elkander vast verbonden zijn van de tusschenkaaks-, bovenkaaks,- 
neus-en onderoogkuilsbeenderen , het ongetande van den rugdoorn en door de bui- 
tengewone lengte  van de rugvin  zelve, welke ongeveer 26  verdeelde stralen heeft 


213 

en,  naar de  afbeelding te  oordeelen ,  niet alleen ver vóór de  buikvinnen begint 
maar zelfs eerst midden boven de aarsvin eindigt. 

De soort is opmerkelijk door hare 9 in eene dwarsche rei geplaatste groote snuit- 
poriën Zij is overigens ten opzigte van den bouw der lippen nog slechts onvol- 
doende bekend, terwijl van het tandenstelsel in het geheel geene melding is gemaakt. 

Opistocheilos Blkr. s=. itM^&\^<rr<^ UfU- 

Corpus elongatum vel subelongatum compressum, squamis parvis 
vestitum. Maxillae nudae, acie cartilaginea tenues. Cirri 4, rostrales 
et supramaxillares. Rostrum carnosum integrum, non lobatum, ante 
os prominens. Labia intégra, nee papillata nee fimbriata, superius 
cum inferioris margine libero continuum , inferins reflexum. Pinna 
dorsalis ante vel supra pinnas ventrales incipiens et longe ante pin- 
nam analem desinens, radio simplice postico osseo serrato. Pinna 
analis basi plica longitudinali , anum tegente , squamis magnis instruc- 
ta.   Dentés pharyngeales 2. 3. 5 5. 3. 2. 

Aanm. Toen Heckel in eene reeks van uit Cashmir ontvangene Cyprinoïden 
het merkwaardige kenmerk waarnam van eene den anus bedekkende overlangsche 
met groote schubben bekleede plooi, meende hij alle soorten, welke dat kenmerk 
bezitten, tot eeneigen geslacht te moeten brengen, hetwelk hij Schizothorax noem- 
de. Deze soorten deed hij nader kennen in zijne // Fische aus Caschmir", in 1S33 
te Weenen gepubliceerd. Toen echter reeds bragt Heckel de hem bekende soor- 
ten, naar den bouw barer monddeelen, tot drie groepen, welke hij omschreef 
als volgt. 

A. Labiis  margine in aciem  attenuates, inferiore  (labio) membrana cartilaginea 
polita  tecto  margineque  ipsius  reflexo  integro;  maxilla  inferiore  horizontali. 

B. Labiis margine in aciem attenuatis, niollibus;  margine reflexo  labii  inferioris 
medio interrupto. 

C. Labiis  incrassatis, mutiris. 

Te regt zag Heckel later in, dat zijn oorspronkelijk geslacht Schizothorax een 
zamengesteld geslacht was, en in 1847, in zijne // Nacht rag zur Charakteristik und 
Classifikation der Cyprineèn-Gattnngen", zonderde hij dan ook die soorten van Schizo- 
thorax af, bij welke de onderkaak in een' dunnen kraakbeenigen rand eindigt. 
Deze soorten bragt hij tot een eigen geslacht zijner Temnochilae, hetwelk hij 
Schizopyge noemde en waarin hij opnam alle soorten, welke te brengen zijn tot 
zijne boven aangehaalde groepen A  en  B , t. w. Schizopyge plagiostomus Heek. , 


214 

All 

Scliizopvge sinuatus Heck., Schizopyge curvifrons Heck., Scbizopyge longipinnis Heck., 
Schizopyge niger Heck,  en Schizopyge nasus Heck. 

Ik ga een stap verder dan Heckel en beschouw zijne groepen A en 13 als af- 
zonderlijke geslachten, welke door den lipbouw voldoende van elkander verschil- 
len om ze tot twee afzonderlijke geslachten te verheffen. 

Opistocheilos is alzoo gevormd ten koste van Schizopyge Heek., en omvat slechts 
Ileckel's Schizopvge plagiostomus en Schizopyge sinuatus, terwijl de overige soor- 
ten onder Schizopyge kunnen blijven. 

Ue afdeeling C van Heckel beantwoordt alzoo aan Schizothorax, zooals hij het 
later zelf opvatte. Zijne afdeeling 13 heeft dezelfde beteekenis als Schizopyge, 
zooals ik dit geslacht aanneem en hieronder nader zal omschrijven; terwijl zijne 
afdeeling A gelijkbeteekend is met het geslacht Opistocheilos, zoo als het hierboven 
is bepaald. 

Behalve de beide genoemde soorten, ken ik tot nog toe gecne andere, welke 
tot Opistocheilos kunnen gebragt worden, ten zij misschien, althans naar de af- 
beelding te oordeelen, Racoma nobilis McCl., alsmede Schizothorax proprias McCl. 
Het geslacht Opistocheilos behoort nog tot de echte Labeoninen met driereijge 
keelgatbeenstanden, doch het is bet eenige bekende, bij hetwelk de acherste on- 
verdeelde rugvinstraal beenachtig en tevens getand is en waar eene aarsscheede 
met groote schubben wordt aangetroffen. 

Cochlognatiius Baird Gir., Notie, of a new genus of Cyprinidae in 
Proceed. Acad. nat. scienc. Pliilad. VII 1854 p. 150; Girard, 
Cyprin. Fish. Unit. States ibid. VIII 1856 p. 181. 

Corpus oblongum compressum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
nudae cochleariformes acic acutae. Cirri nulli. Rostrum integrum ob- 
tusum. Rictus parvus terminalis. Pinna dorsalis supra pinças ventrales 
iricipiens et longe ante pinnam analem desinens , radio simplice osseo ? 
(structure of rimephales Gir.). Dentés pliaryngeales cultriformos unci- 
nati 4 4 

Aanm. Dit geslacht schijnt voornamelijk gekenmerkt te zijn door de lepelvormige 
gedaante der kaken. Ik zie er slechts eene enkele soort van vermeld, Cochlognathus 
ornatus Baird Gir. De heer Girard zegt ook, dat de rugvin er den bouw heeft van 
dien van l'imcphales, wat doet denken, dat de laatste onverdeelde rugvinstraal er ins- 

'ijks beenig is. 


215 

Pimephales Kaf., Ichth. Ohiens. ; Ag., Iclith. Pacif. slope N. Amer. p. 
35 in Amer Journ. scienc. arts 2d Ser. XIX; Gir., Cyprin. Fish. 
Unit. Stat, in Proceed. Acad. nat. scienc. Philad. VIII p.  ISO. 

Corpus oblongum subfusiforme , squamis magnis vestitum. Maxillae 
aequales, nudae, cartilagineae, durae. Cirri nulli. Caput breve conicum. 
Rostrum obtusum integrum. Rictus curvatus , terminalis. Pinna dorsalis 
supra vel vix ante pinnas ventrales incipiens, radio simplice postico 
osseo. Dentés pharyngeales cultriformcs leviter uncinati 4/4 facie mas- 
ticatoria gracili. 

Aanm. Het geslacht Pimephales is onder de Labeonineii der nieuwe wereld de te- 
genhanger van Opistocheilos Blkr, door zijnen doornachtig ontwikkelden achtersten 
rugvinstraal, welke echter niet, zooals die van Opistocheilos, geland is. Omtrent 
de bijzondere verhouding der lippen vind ik ophelderingen noch bij den heer Agassiz, 
noch bij den heer Girard. Behalve de door Rafinesque ontdekte soort (Pimephales 
prornelas Raf.) brengt de heer Girard nog twee soorten tot Pimephales t. w. Pi- 
mephales maculosus Gir. en Pimephalus fasciatus Gir. 

Pseudogobio Blkr. 

Corpus elongatum subfusiformi-compressum, squamis magnis vesti- 
tum. Maxillae nudae. Cirri 2 , supramaxillares. Rostrum integrum, acu- 
tum, porrectum, non ante os prominens, inferne nee crenulatum nee lo- 
batum. Os suborbitale anterius longe ante oculum situm. Labium superius 
ante maxillam superiorem pendulum, crenulatum. Labium inferius re- 
flexum trilobatum. Os inferum , rictu ore clauso semilunari vel form a m 
ferri equini referente. Maxilla inferior non tumida. Linea lateralis 
parum curvata. Anus longe ante pinnam analem perfora tus basi pin- 
narum ventralium approximatus. Regio thoraco-gularis alepidota. 
Pinna dorsalis sat longe ante basin ventralium incipiens et vix post 
basin ventralium desinens, radio simplice postico toto cartilagineo. 
Pinnae pectorales subhorizontaliter insertae. Dentés pharyngeales gra- 
ciles acuti 5 5. 

Aanm. Ik grond het geslacht Pseudogobio op eene soort, afgebeeld en uitvoi 


21G 

beschreven in de Fauna Japonica onder den naam van Gobio esocinus. De heer 
Schickel, de talrijke merkwaardigheden opmerkende, welke deze soort aanbiedt , liet 
haar niettemin onder het geslacht Gobio plaats nemen. Inderdaad ook heeft zij 
in voorkomen veel van eene Gobio, maar gewigtige kenmerken wijzen haar eene 
plaats aan, verre van Gobio verwijderd. Zooals de bewerktuiging der monddeelen 
door den heer Schlegel beschreven is, blijft er bij mij geen twijfel over of de soort 
behoort tot de Phalakrognathinen. In deze groote reeks van Cyprinoïden blijft het 
echter dan nog moeijelijk haar eene juiste plaats aan te wijzen. Zij behoort daarin 
blijkbaar tot de Labeoninen , maar laat zich tot geen der talrijke daarin thans reeds 
opgestelde geslachten terug brengen. De plaatsing van den anus nabij den grond 
der borstvinnen en het schnblooze van de keel-borststreek zijn kenmerken , waar- 
door zij zich van alle andere bekende geslachten van Labeoninen onderscheidt. Door 
hare eenreijige keelgatstanden onderscheidt zij zich voorts van alle geslachten van 
Labeoninen der oude wereld en sluit zij zich aan de amerikaansche geslachten 
Jlvborhynchus Ag., Hybognathus enz. en door hare bovenkaakstanden aan het ame- 
rikaansche geslacht Mylocheilos Ag., van hetwelk zij echter, behalve doorliet tan- 
denstelsel, door meerdere andere bijzonderheden in  de bewerktuiging verschilt. 

Ik houd dit geslacht voor een der meest natuurlijke en heb het genoemd naar 
zijne schijnbare verwantschap aan Gobio. — Pseudogobio esocinus is tot nog toe zijne 
eenigste  bekende vertegenwoordigster. 

Mylociieilus Ag., Ichth. Faun. Pacif. slope N. Amer. p. 44, in Amé- 
lie. Journ. scienc. arts 2d Ser. Vol. XIX. 

Corpus elongatum compressum , squamis mediocribus vestitum. Maxil- 
lae nudae . Cirri 2 , supramaxillares. Rostrum rotundatum , integrum. 
Rictus subterminalis , horizontalis. Pinna dorsalis brevis ante? pinnas 
ventrales incipiens, radio simplice postico cartilagineo. Dentés pharvn- 
geales molares, nec gyrati nec sulcati, persistentes 2.5/5.2. vel cum serie 
decidua 3.2.5/5.2.3. 

Aanm. Uit hetgeen de heer Agassiz zegt van de hoornachtige scheeden van de bo- 
ven- en onderkaak, blijkt, dat Mylociieilus tot de Phalakrognathinen behoort. De heer 
Girard heeft het tandenstelsel nader toegelicht, doch hij zegt, in bepaalde tegenstel- 
ling van den heer Agassiz, dat de buikvinnen vóór den voorrand der rugvin zijn 
ingeplant. Sir Richardson meldt van zijne Cyprinus (Leuciscus) caurinus, welke tot 
Mylociieilus behoort, dat de buikvinnen er onder den  vijfden  rugvinstraal zijn in- 


217 

geplant,  wat de  definitie van den heer Agassiz bevestigt.   Overigens  vind ik bij 
geen der drie schrijvers eenige mededeeling omtrent  den bouw der lippen. 

Behalve de genoemde soort zijn nog twee andere tot Mylocheilus gebragt, t. w. 
Mylocheilus lateralis Ag. Piek en Mylocheilus fraterculus Gir. 

Exoglossum Raf. ; Ag., Ichthyol. Pacif. slope N. Amer. p. 30 in Am. 
Journ. scienc. arts 2cl Ser. Vol. XIX; Girard, Cyprin. Fish. 
Unit. Stat, in Proc. Acad. nat. scienc. Phil. VIII 1856 p. 191. 

Corpus elongatum cylindrico-compressiusculum , squamis mediocribus 
vestitum. Maxillae nudae. Cirri nulli. Rostrum obtusum convexum 
integrum , non ante os prominens. Labium superius integrum nee papil- 
latum necfimbriatum, cum Iabio inferiore continuum. Rictus subinferus. 
Labium inferius utroque latere latum quasi lobum efficiens. Maxilla 
inferior inter lobos labii inferioris symphysi deficientis prominens , unde 
maxilla ipsa quasi triloba. Pinna dorsalis supra vel vix post pinnas 
ventrales incipiens et ante pinnam analem desinens, radio simplice 
postico cartilagineo. Dentés pharyngeals cultriformes compressi , curvati 
uncinati 1.4/4.1. 

Aanm. Tot het geslacht Exoglossum , zoo als het door de heeren Agassiz en Girard 
is beperkt en hierboven omschreven, zijn tot dusverre slechts 2 soorten te brengen, 
t. w. Exoglossum maxillingua Hald. Ag., de typische reeds aan Rafinesque beken- 
de soort, en Exoglossum mirabile, door den heer Girard in zijn bovenaangehaald 
artikel kortelijk beschreven. Exoglossum is een der weinige geslachten van Labeoni- 
nen van Noord-Amerika, van welke de bouw der monddeelen met voldoende naauw- 
keuridieid beschreven is. 


o 


Campostoma Ag., Ichth. Pacif. slope N. Amer. p. 33 in Amer. Journ. 
scienc. arts 2J Ser. XIX; Girard, Cyprin. Fish. Un. Stat. in 
Proc. Acad. nat. scienc. Philad. VIII 1856 p. 176. 

Corpus elongatum fusiformi-compressum, squamis mediocribus ves- 
titum. Maxillae nudae. Cirri nulli. Rostrum obtusum, integrum, ante 
os prominens. Labia valde evoluta. Rictus inferus curvatus. Pinnae 
ventrales ante pinnam dorsalem insertae. Pinna dorsalis radio simpli- 
ce  postico  cartilagineo.   Dentés  phaiyngeales  cultriformes  uncinati 


1-4/4.1. facie masticatoria gracili. 


2S 


218 

Aanni. liet geslacht Campostoma Ag. schijnt van Exoglossum voornamelijk te 
verschillen door den lipbouw, alhoewel ik dien niet in bijzonderheden van Cam- 
postoma beschreven zie. De heer Girard vermeldt van uit geslacht 4 soorten t. w. 
Campostoma anomalum Ag., Campostoma ornatum Gir., Campostoma formosulum 
Gir. en Campostoma ornatum Gir. 

Mylophauodon Ag. ; Gir., Res. Cyprin. Un. Stat. in Proceed. Acad, 
nat.-scienc. Philad. VIII 1856 p. 169. 

Corpus elongatum. Caput subconicum. Cirri nulli. Rictus magnus. 
Pinnae ventrales ante pinnam dorsalem insertae, dorsalis radio sim- 
plice postico cartilagineo. Dentés pharyngeals molares corona com- 
pressiusculi , nee gyrati, nee sulcati, persistentes 2.4/4.2. vel 2.5/5.2, 
vel cum serie decidua 2.2.5 5.2.2 vel 3.2.4,4.2.3. 

Aan m. .Dit geslacht is tot dusverre weinig voldoende bepaald. Aangaande 
den bouw der kaken en lippen zie ik niets vermeld. Daar evenwel het tanden- 
ctelsel grootc overeenkonst heeft met dat van Mylocheilus en de soorten in wes- 
telijk Noord-Amerika te huis behooren , even als die van Mylocheilus , laat zich 
vermoeden , dat het geslacht, evenzeer tot de Labconinen behoort. Mylopharodon 
conocephalus Gir. en Mylopharodon robustus zijn de eenige soorten, welke ik, 
als  tot dit geslacht behoorende,  vermeld  zie. 

Siboma Gir., Cyprin. Fish. Unit. States, Proceed. Acad. nat. scienc. 
Philad. Vin 1S5G p. 208. 

Corpus oblongum comprcssum , squamis raagnis vestitum. Rostrum 
integrum cuncifbrmi-rotundatum. Maxillae aeqnales. Rictus parvus, 
terminalis, horizontalis. Cirri nulli. Pinna dorsalis supra vêlante pin- 
nas ventrales incipiens , radio simplice postico cartilagineo. Dentés 
pharyngeals raptatorii uncinati 1.4/5.2 facie masticatoria nulla. 

Aanra. Van de diagnose van dit geslacht van den heer Girard laat zich het- 
zelfde zeggen als van die van Cliola (p. 221). Met is gegrond op Lavinia cras- 
sicauda Baird Gir.   De tweede bekende soort van Siboma is Siboma atraria Gir. 


219 

Lavinia Gh\, Descr. new Fish. inProc. Ac. nat. scienc. Ph. 1854, Cypr. 
Fish. Unit. St. ib. VIII185Gp. 184 o Acrocheilus Ag., Ichth. 
Pac. slope N. Am. p. 26 in Am. Journ. scienc. arts. 2a Seri XIX. 

Corpus oblongum compressum, squamis mediocribus vestitum. Ma- 
xillae nudae. Cirri nulli. Rostrum integrum supra os prominens. Ric-" 
tus ore clauso transversus. Maxilla inferior plana acie tmncata; ma- 
xilla superior acie rotundata. Labium superius caruosum cum acie 
maxillae inferioris unitum. Pinna dorsalis supra pinnas ventrales in- 
cipiens et supra vel ante initium pinnae analis desinens , radio simplice 
postico cartilagineo.  Dentés pharyngeals cultriformes uncinati 5/5. 

Aanm. De heer Girard stelde bet geslacht Lavinia op in 1S54, doch omschreef 
het weinig voldoende met de volgende woorden : ii Mouth shaped as in Gila and 
Pogonichthys , but proportionally smaller than either and unprovided with barbel. 
Body covered with large scales as in Pogonichthys". Hij bragt er aanvankelijk 
drie soorten toe, van welke echter Lavinia crassicauda Baird Gir. later tot Si- 
boma en Lavinia conformis Baird Gir. tot Tigoma gebragt zijn. 

Wat men van de meer wezenlijke kenmerken van het geslacht weet, heeft 
men te danken aan den heer Agassiz, die het ter aangehaalde plaatse onder den 
naam van Acrocheilus nader omschreef, naar Acrocheilus alutaceus Ag. Piek. — ■ 
In zijn later artikel over de Cyprinoïden van Noord-Amerika gaf de heer Girard 
insgelijks eene nadere omschrijving van het geslacht en bragt hij tot hetzelve, be- 
halve Acrocheilus alutaceus Ag. Piek , Lavinia exilicauda Baird Gir. en eene nieu- 
we soort, Lavinia harengus genoemd. 

Dionda Gir., Cypr. Fish. Un. St., Proc. Ac. nat. se. Phil. VIII 1 S56 p. 176. 

Corpus elongatum compressum, squamis mediocribus vel magnis vesti- 
tum. Cirri nulli. Rostrum integrum prominens. Maxillae nudae , inferior 
plana tenuis acie rotundata. Pinna dorsalis ante vel supra pinnas p^ec- / v^ < 
Morales  incipiens,  radio simplice postico cartilagineo. Dentés pharyn- 
geales cultriformes non uncinati 4/4. 

Aanm. Volgens den heer Girard is zijn geslacht Dionda zeer na verwant aan de 
geslachten Hyborhynchus en Campostoma. Hij heeft er niet minder dan 10 soor- 
ten van beschreven, alle als nieuw voor de wetenschap, t. w. Dionda episcopa, 
Dionda serena, Dionda texensis, Dionda papalis, Dionda argentosa, Dionda chry- 


•v 


220 

sitis,  Dionda  melanops,  Dionda Couchi,  Dionda plumbea  en  Dionda  spadicea. 

Algoma Gir., Cyprin. Fish. Unit. States , Proceed. Acad. nat. scienc. 
Philad. VIII 1856 p. ISO. 

• Corpus elongatum? squamis magnis vestitum. Cirri nulli. Caput 
subtruncatum. Maxillae nudae, inferior superiore brevior. Hictus 
parvus inferus. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens, radio 
simplice postico cartilagineo. Dentés pharyngeals eultrilbrmes 4/4. 
facie masticatoria sublineari. 

Aanm. Het geslacht schijnt, volgens den heer Girard, verwant te zijn aan Ily- 
borhynchus en Pimephales , van welke het voornamelijk door de groote schubben 
en ook door de afwezigheid van rugvindoorn te onderkennen is. Slechts 2 soorten 
er van zie ik kortelijk beschreven, Algoma amara en Algoma fluviatilis. 

HïndiiYNCiiüS Ag. , Ichth. Pacif. slope N. Americ. p. 37 in Amer. 
Journ. scienc. arts 2d Ser. XIX ; Gir., Cyprin. Fish. Unit. Stat. 
Proc. Acad. nat. scienc. Philad. VIII 1856 p. 184. 

Corpus oblongum squamis magnis vestitum. Maxillae nudae , in- 
ferior acie late rotundata. Cirri nulli. Rostrum integrum, gibbosum, 
truncatum. llictus inferus parvus horizontalis. Pinna dorsalis supra pin- 
nas ventrales incipiens , radio simplice postico cartilagineo. Dentés pha- 
ïyngeales eultrilbrmes subuncinati 4/4 facie masticatoria gracili lineari. 

Aanm. De heer Agassiz beschouwt het geslacht Hyborhynchus als na verwant 
aan Pimephales. Hij grondde het op Minnilus notatus Raf. De heer Girard plaatste 
nog vier andere soorten onder hetzelfde geslacht t. w. Hyborhynchus perspicuus Gir. , 
Hyborhynchus tenellus Gir. , Hyborhynchus puniceus Gir. en Hyborhynchus con- 
fertus Gir. 

Hyiïognatiius Ag., Ichth. Pacif. slope. N. Amer. p. 38 in Amer. 
Journ. scienc. arts. 2d Ser. XIX; Gir., Cyprin. Fish. Unit. Stat. 
Proc. Acad. nat. scienc. Philad. VIII 1856 p. 181. 

Corpus elongatum compressum, squamis magnis vestitum. Maxil- 
lae nudae,  inferior symphysi tuberculo munita.  Cirri nulli. Rostrum 


221 

integrum non ante os prominens. Rictus subterminalis horizontalis. 
Pinna dorsalis ante vel supra pinnas ventrales incipiens et ante pin- 
nam analem desinens radio simplice postico cartilagineo radiis sequen- 
tibus longiore. Dentés pharyngeales cultriformes non vel vix uncina- 
te 4/4 facie masticatoria gracili lineari. 

Aanra. De heer Agassiz grondde het geslacht Hybognathus op zijne Hybognathus 
nuchalis. De heer Girard brengt Leuciscus nitidus De Kay tot hetzelfde geslacht 
en bovendien nog 4 andere soorten t. w. Hybognathus argyritis Gir. , Hybognathus 
Evansi Gir., Hybognathus  placitus Gir.  en  Hybognathus regius  Gir. 

Orthodon Gir. , Cyprin.  Fish.  Unit.  State. , Proceed.  Acad,  natur. 
Scienc. Philad. VIII 1856 p. 182. 

Corpus subfusiforrae squamis parvis vestitum. Maxillae nudae aequales. 
Cirri nulli. Rostrum integrum non ante os prominens . Maxilla inferi- 
or symphysi tuberculo munita. Rictus terminalis , obliquus , mediocris. 
Pinna dorsalis supra pinnas ventrales incipiens, radio simplice postico 
cartilagineo. Dentés pharyngeales cultriformes, lanceolati, subrecti 5/5. 

Aanm. Dit geslacht schijnt na verwant te zijn aan Hybognathus. Als eenige 
soort brengt de heer Girard daartoe Güa microlepidota Ayr., welker beschrijving, 
voorkomende in het eerste deel van de Proceedings of the Californian Academy 
natural sciences  (1S55) ik, wegens gemis van dat werk, niet kan raadplegen. 

Cliola Gir. ,  Cyprin. Fish. Unit. States , Proceed. Acad. nat. scienc. 
Philad. VIII 1856 p. 192. 

Corpus elongatum compressum , squamis magnis vestitum. Cirri nulli. 
Rostrum integrum rotunda turn. Maxillae aequales. Rictus amplus ter- 
minalis.  Pinna  dorsalis supra pinnas ventrales incipiens, radio simplice 
postico cartilagineo. Dentés pharyngeales  raptatorii uncinati 4/4 facie 
masticatoria nulla. 

Aanm. De beschrijving van den heer Girard laat voor dit geslacht, even als voor 
vele andere, niet toe te bepalen of het inderdaad tot de Labeoninen te brengen 
is.   Ik vermoed  zulks slechts op de aanduiding van den heer Girard, dat het den 


222 

habitus beeft van Dion Ja.   Hiertoe  zie ik  gebragt drie soorten, Leuciscus vigilax 
Baird Gir. , Cliola velox Gir. en Cliola vivax Gir. 

Algansea Gir.,  Cyprin  Fish.  Unit.  States, Proc.  Acad,  natur. 
scicnc. Philad. VIII 185G p. 1S2. 

Corpus oblongum compressum , squamis mediocribus vel magnis 
vestitum. Cirri nulli. Caput subconicum. Rostrum integrum plus mi- 
nus ve acutum. Maxillae nudae aequales. Rictus mediocris obliquus. Pin- 
na dorsalis ante vel supra pinnas ventrales incipiens et ante pinnam 
analem desinens , radio simplice postico cartilagineo. Dentés pharynge- 
ales cultriformes 4/4 vel 5/5. 

Aanm. De beer Girard grondt dit geslacht op Leuciscus tincella Val. , welke 
in habitus veel moet hebben van eene zeelt. Hij heeft nog drie andere soorten bekend 
gemaakt onderde namen Algansea  bicolor, Algansea obesa en Algansea formosa. 


223 
STIRPS 2. CHONDROSTOMIXI. 

Kraakbeenlipkakpers. 

Cypriniformes phalacrognathini , labio inferiore deficiënte. 

Aanm. De tweede groote reeks der Phalakrognathinen is gemakkelijk herkenbaar 
aan de  naakte  kin,  aan  welke de  onderlip ontbreekt. 

Deze reeks is van gelijke beteekenis als de reeks B van de Temnocliilae in Meckel's 
bovenaangehaalde // Nachtrag". Ik noem ze Chondrostominen naar het geslacht, het- 
welk het eerst  in  de reeks  werd  opgesteld  en  spoedig  liet  burgerregt verkreeg. 

De Chondrostominen, zooals ze hier zijn opgevat, belmoren uitsluitend tot het 
oostelijk halfrond, maar ook in dit halfrond hebben zij eene veel meer beperkte 
verbreiding dan de Labeoninen. Wel leven eeniçre soorten van Chondrostoma in zuide- 
lijk Europa, in welk werelddeel geene Labeoninen worden aangetroffen, maar daar- 
entegen ontbreken zij, een paar soorten van Egypte en Abyssinië uitgezonderd, in 
geheel  Afrika, evenzeer als in den  Indischen  Archipel. 

De geslachten en soorten der Cho" Irostominen zijn ook veel minder talrijk dan 
die der Labeoninen. Slechts 9 der geslachten van de Phalakrognathinen belmoren tot 
de Chondrostominen en deze geslachten omvatten te zamen slechts ruim 60 soorten. 

Twee dier geslachten heb ik naar de natuur kunnen onderzoeken, Mrigala van 
Bengalen en Acheilognathus van Japan. Het zijn ook de eenige nieuwe generische 
typen , welke bij  de reeds bekende te voegen  zijn. 

Heckel heeft het meest tot de nadere kennis der Chondrostominen bijgedragen. 
Nadat de heer Agassiz in 1S37 het geslacht Chondrostoma had bekend gemaakt , 
voegde de heer MacClelland in zijn geslacht Oreinus eene nieuwe tot dezelfde groo- 
te reeks bchoorende type daarbij . zonder de verwantschap daarvan met Chondrostoma 
aan te duiden. Heckel, dit geslacht insgelijks herkennende. , noemde het Scaphio- 
don, maar bovendien stelde bij reeds in 1S42 ook voor, de geslachten Cvprinion , 
Gymnostomus, Chondrochilus en Chondrorhynchus. De beide laatste genera liet 
hij in 1847 vervallen, doch daarentegen stelde hij Dillonia, Schizopyge en Aspi- 
doparia als nieuwe geslachten op, Schizopyge echter ontleenende aanzijn vroeger 
geslacht Schizothorax en daarin nog begrijpende enkele soorten, welke tot de La- 
beoninen te brengen zijn en welke door mij onder den geslachtsnaam Opistocheilos 
van Schizopyge zijn afgezonderd. 

De Chondrostominen , hoezeer niet bezittende de voor de diagnose van de genera 
der Labeoninen zoo belangrijke onderlip , bieden toch nog eene rei van kenmer- 
ken aan ,  welke hare groepering in geslachten gemakkelijk maakt. 

Deze kenmerken  vindt  men  al  weder in het tandenstelsel, in  het kraakbeen is;e 


224 

of beenin-e en getande of niet getande van den achtersten onverdeelden rugvin- 
straal , de lengte der rugvin , de verhouding der aarsschubben , de gedaante der 
onderoogkuilsbeenderen , enz. 

De geslachten laten zich naar die kenmerken overzien als vokt. 

I Dentés pharyngeals uniseriati cultriformcs  5/5  ad G/G vel 7/6. Spina dorsalis 

nulla. 

A. Rostrum integrum ante os proininens.  Cirri nulli.   Pinna dorsalis longe ante 
pinnam analem desinens. 

Chondrostoma Ag. 

B. Rostrum foveatum non ante os prominens. Cirri 2 , supramaxillares. Pinna 
dorsalis supra pinnam analem  desinens. 

Acheilof/iiathus Blkr. 

II Dentés pharyngeals triseriati. 
A Pinna dorsalis anacantha. 

a. Pinna dorsalis ventrales inter et analem sita, pauciradiata. Cirri nulli. 
Ossa suborbitalia genas tegentia. Dentés aggregati 2. 4. 4/4. 4. 2. Linea 
lateralis  valde deflexa. 

Aspidoparia Heek. 

b. Pinna dorsalis supra vel ante pinnas ventrales incipiens.   Linea lateralis 

rectiuscula. 
f  Cirri  2  supramaxillares vel nulli.   Rostrum margine libero integrum. 
Dentés palaeformes 2.3.4/4.3.2. 

Gymnoslomus Heek. 

f' Cirri 2 rostrales. Rostrum margine libero crenulatum.  Dentés aggre- 
gati 2. 3. 5/5. 3. 2. 

âw*Oh»£». =.  Mrigala Blkr. 

B. Spina dorsalis ossea. 

a. Spina dorsalis cdentula. Squamae anales normales.   Pinna dorsalis pauci- 
radiata,  Dentés cochleariformes 2» 3. 4/4. 3, 2. Cirri nulli. 

Dillonia Ileck. 

b. Spina dorsalis serrate. 

f Squamae  anales normales, squamis ceteris  non majores, 
ô Pinna dorsalis pluriradiata. Cirri 2 supramaxillares. Squamae niagnae. 
Dentés cochleariformes 2. 3. 4/4. 3. 2. 

Ci/pri/iion Heck. 


225 

o' Pinna (lorsalis pauciradiata. Cirri 4, rostrales et supramaxillares vel 2 , 
supramaxillares. Squamae parvae vel médiocres. Dentés palaeformes 
2.3.4/4 3.2. 

Oreinus McCl. =3  Scapltiodon Heek. 

ff Squamae anales squamis ceteris mul to majores, 
ù Pinna dorsalis pauciradiata. Cirri 4, rostrales et supramaxillares. Squamae 
parvae.   Dentés aggregati 2.3.5/5.3.2. 
Schizopyge Heck. 


Species  Chondrostominorum hucusque cognitae. 

Habit. 
Chondrostoma  nasus  Ag. =3 Nasus  mas et faem.  Marsigl. ss Cypri- 

nus nasus L.  Bl. :=3 Leuciscus nasus Cuv Europa. 

//     Genei Bp. =3  Chondrostoma  rysela Ag.  Heck. =3  Chon- 
drostoma jaculum De Pil.    ... Europa. 

//     soëtta  Bp. s  Chondrostoma  seva  Val. =3  Chondrostoma 
nasus De Pil. ;=s  Chondrochylus nasicus Heek. =3 Chondro- 

rhynchus soëtta Heek Europa. 

h     Knerii Heek Europa. 

.  //     phoxinus  Heek. ;  Europa. 

h     regius Heek. =3 Chondrochilus regius  Heck Syria. 

//   ? labeo  Heek.  =3  Cyprinus  labeo  Pali.  =!  Chondrostoma 

labeo Val Dauria. 

Acheilognathus melanogaster Blkr Japonia. 

h     lanceolatus Blkr s Capoëta lanceolata T. Schl. =3  Devario 

lanceolata  Heek Japonia. 

//     intermedins Blkr =3 Capoëta intermedia T. Schl. s  Devario 

intermedia Heck Japonia. 

//     limbatus  Blkr  =3  Capoëta  limbata  T.  Schl. s  Devario 

limbata  Heek Japonia. 

//     rhombeus Blkr =; Capoëta  rhombea T. Schl. =3  Devario 

rhombea Heek Japonia. 

Aspidoparia sardina  Heek.   .   .   : Assam. 

Gymuostomus (Gymuostomus) syriacus Heek. =:  =3 Chondrostoma sy- 

riacum Val Syria. 

// (Acra) anisurus Blkr =  Gobio anisurus McCl. =3  Gymnosto* 

mus anisurus Heek Bengala. 


29 


226 


Gyninostorna (Acra) bicolor Blkr 33 Gobio bicolor McCl. s Gymnostomus 

bicolor Heek 

) acra Blkr ö Cypr. acra Buch. 33 Cypr. cura Buch. 33  Go- 
bio lissorhynchus  McCl. ;=;  Gyninostomus  lissorhynchus 

Heek- s Leuciscus acra Val> 

) liinnophilus Blkr s Cyprinus bangon Buch. 33 Gobio lini- 
nophilus McCLsj Gymnostomus liinnophilus Heek.  .   . 
) gangeticus  Blkr =3  Chondrostoma  gangeticum Val. =3 

Gymnostomus gangeticus Heek 

) fulungee Blkr =3 Chondrostoma fulungee Syk. 33 Gymno- 
stomus fulungee Heek 

) boggut Blkr 33  Chondrostoma  boggut Syk. -3 Gymno- 
stomus boggut Heek 

) kawrus Blkr =3 Chondrostoma kawrus Syk. 3=1  Gymno- 
stomus kawrus Heek 

) wattana Blkr ■zi Chondrostoma  wattanah Syk. 33 Gym- 
nostomus wattanah Heek 

) mullyah  Blkr 0 Chondrostoma mullyah Syk. =3 Gymno- 
stomus mullya Heek 

) dembensis Blkr =3 Chondrostoma dembensis Rüpp. (nee 

Val.) 33 Gymnostomus dembensis Heek 

) Duvaucelii  Blkr 33  Chondrostoma  Duvaucelii  Val. =3 

Tvloimathus Duvaucelii Heek 

) semivelatus Blkr 33  Chondrostoma semivelatum  Val. 33 

Tylognathus semilarvatus Heek 

) bobree Blkr — Varicorhinus bobree Syk. 33 Gibelion bo- 

bree Heek 

) potail  Blkr s  Cyprinus  potail  Syk. a  Gibelion po- 

tail Heek 

Mrigala  Buchanani Blkr =3 Cyprinus mrigala Buch. =3 Gobio mrigala 
McCl =3 Cirrhina  mrigala Val. 33  Isocephalus mrigala Heek. 

ben^alensis =5 Cirrhina bcn^alensis Blkr.     

*•     cirrhosa Blkr — Cyprinus cirrhosus BI. =3 Cirrhina Blochii Val. 

—  Isocephalus  cirrhosus  Heek 

rubripinnis Blkr =3 Cirrhina rubripinnis Val. =3  Isocephalus 

rubripinnis  Heek 

•  reba Blkr =3  Cyprinus reba Buch. =3  Gobio  reba  McCl. ■=. 
Isocephalus reba Heek. 


tost 

oma 

H 

u  ) 

II  1 

"  ) 

// 

"  ) 

// 

II  ) 

II  1 

"  ) 

//  1 

//  ) 

II  1 

II  ) 

II  1 

II  ) 

. 

'.  "  ) 

"2 

II  ) 

V? 

II  ) 

1'? 

(  II ) 

*-? 

('1 ) 

Hab. 


Bengala. 


Ben2;ala. 


Bengala. 


Bengala. 

Deccan. 

Deccan. 

Deccan. 

Deccan. 

Deccan. 

Aegypt.  * 

Hindustan. 

Hindustan. 

Deccan. 

Deccan. 

Bençala. 
Bengala. 

Hindustan. 

Bemrala. 


Bengala. 


227 

Hab. 
Mrigala  ? plumbea  Blkr  =:  Cirrhina pluinbea  Val. a  Isocephalus 

phunbeus  Heck Pegu. 

Dillonia abyssinica  Heek.  =:  Chondrostouia Dilloaii  Val. a  Dillonia 

Dilonii Heck Abyssinia. 

Cyprinion aculeatus Heek. =: Chondrostoma aculeatum Val Persia. 

//     cypris  Heek -, Syria. 

n    kais Heek Syria. 

//     macrostomus Heck Syria. 

//     neglectus Heek Syria. 

v     tenuiradius Heek     Svria. 

Oreinus (Orein.) maculatus McCl.s Scaphiodon rnaculatus Heek.   .   .   .Bengala. 

//  ( n ) tinea Blkra Scaphiodon tinea Heek ;   .   . Natolia. 

a (Scaphiodon) amir Blkr =:  Scaphiodon amir Heck Persia. 

//(//) macrolepis Blkr a Scaphiodon macrolepis Heek.    .   .   . Persia. 

// ( h ) niger Blkr = Scaphiodon niger Heek . Persia. 

//(//) Saadii  Blkr :=: Scaphiodon Saadii Heek Persia. 

//(//) peregrinorum Blkr a  Scaphiodon peregrinorum  Heek.  .   . Syria. 

* ( // ) fratercula Blkr =3 Scaphiodon fratercula Heck Syria. 

a ( 11 ) socialis Blkr 0 Scaphiodon socialis  Heck.     Syria. 

/' (//') trutta  Blkr s  Scaphiodon  trutta  Heck Syria. 

// ( v ) urnbla  Blkr a Scaphiodon umbla  Heck Syria. 

a ( // ) fundulus  Blkr a  Cyprinus capoëta  Güldenst. =;  Capoëta 

fundulus Val. a Scaphiodon  capoëta Heck Syr. M. Casp. 

a? ( 11?) Burnesianus Blkr a Cirrhinus Burnesiana McCl Cabul. 

i' ( 11 ) guttatus  Blkr =:  Oreinus  guttatus  McCl. =2  Scaphiodon 

guttatus Heek. Butan. 

//(//) progastus Blkr a  Oreinus  progastus  McCl.  a  Scaphio- 
don progastus Heek Assam. 

// ( // ) Richardsonii Blkr =; Cyprinus Richardsonii Gr. a Scaphio- 
don Bichardsonü Heek Bengala. ? 

Schizopyge curvifrons Heek. — Schizothorax curvifrons Heek.    .   .   . Cashmir. 
//     longipinnis Heek. =: Schizothorax longipinnis Heek.    .   .   . Cashrnir. 

//     niger Heek. =3  Schizothorax niger  Heek.     Cashmir. 

// nasus Heek. a Schizothorax nasus Heek. . . . ; . Cashmir. 
// ? chrysochlora Blkr — Racoma chrysochlora McCl. . . . Cabul fl. 
»??   Griffith] Blkr =3  Oreinus Griffithii McCl.   ..:.:; Afghanistan. 


22S 

Chondrostoma Ag. , Mem. Sociét. scienc. natur. Neuchatel I. 
1S37; Heck., Fisch. Syr. Nachtr. p. 1SG; Heek. Kner,Fisch. oest- 
rcich. Monarch, p. 217. ö Ciiondrostomus , Ciiondrociiilus, 
Choxdrorhynchus Heck., Fish. Syr. p. 40,41. 

Corpus clongatum cylindrico-compressum, squamis magnis vel rae- 
diocribus vestitum. Maxilla inferior in aeiem tenuem truncatam car- 
tilagineam attenuata. Cirri nulli. Rostrum carnosum integrum ante os 
prominens. Os nudum. Iîictus inferus transversus. Pinna dorsalis su- 
pra pinnas ventrales incipiens et ante pinnam analem desinens, radio 
simplice postico cartilagineo. Dentés pharyngeales cultriformes 5/5, 
6 6 vel 7/6. 

Aanm. Nadat het geslacht Chondrostoma door den heer Agassiz in 1S37 was 
opgesteld, meende Heckel (in 1S42) het te moeten splitsen in drie geslachten , wel- 
ke hij grondde op de formule der keelgatbeenstanden , doch cenige jaren later 
(in 1S47) nam ook Heckel het geslacht Chondrostoma aan in de beteekenis, door 
den heer Agassiz aan hetzelve gegeven. 

liet geslacht schijnt eigen te  zijn aan Europa en West-Aziö.   Heckel voert wel 
eene soort  van  Amerika,  Lcuciscus  nasutus Ayr.  aan,  ah cene  Chondrostoma 
maar slechts onder het geleide vaneen vraagteeken, en sedert de hecren  Agassiz en 
Girard zoovele verwante noord-amerikaansche vormen hebben doen kennen als gene- 
risch van Chondrostoma verschillende, is het niet vermoedelijk,  dat genoemde soort 
van den heer Ayres inderdaad tot het geslacht Chondrostoma behoort.   Het tijdschrift, 
waarin die soort beschreven en afgebeeld is niet ter mijner beschikking zijnde, kan 
ik niet bepalen of zij  naar de  afbeelding en  beschrijving te  brengen is tot een 
der door de heeren Agassiz en Girard voorgestelde geslachten van  Phalakrognathi- 
nen.   Evenmin ben  ik in de gelegenheid  te  raadplegen de beschrijving  van  Cy- 
prinus labeo Pali.,  welke  in noordoostelijk  Azië  te  huig  behoort  en,  insgelijks 
onder het geleide van een vraagteeken,  door Heckel tot  Chondrostoma is  gebragt. 
Alle overige bekende soorten van Chondrostoma belmoren tot Europa en West-Aziü. 

Aciieilogn'atiius Blkr. 

Corpus oblongum compressum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
nudae, acie cartilaginea tenues. Cirri 2, supramaxillares. Rostrum for 
veatum, integrum, obtusum, convexum, non ante os prominens. Ossa 
supramaxillaria  ossa  intermaxillaria  maxima  parte tegentia.  Maxilla 


229 

inferior plana symphysi postice tuberculo parvo. Rictus ore clauso se- 
milunaris. Labium superius valde tenue utroque latere cum cute menti 
unitum. Labium inferius verum nullum. Ossa suborbitalia nuda, ante- 
rius pentagonum apice sursum spectante , cetera gracilia. Pinna dor- 
salis supra pinnas ventrales incipiens et supra initium pinnae analis 
desinens, basi alepidota, radio simplice postico cartilagineo rigido 
edentulo. Pinna analis pinna dorsali non longior. Dentés pharyngeals 
compressi, uncinati, uniseriati 5/5, facie masticatoria gracili sublineari. 

Aanin. De Japansche rivieren  zijn rijk aan  eigene typen  van  Cyprinoïden. 

In de Fauna Japonica zijn alle de van Japan bekende echte Cyprinoïden tot 5 
geslachten gebragt, tot Cyprinus, Carassius, Gobio,  Capoëta en Leuciscus. 

Met uitzondering der onder beide eerstgenoemde geslachten , gebragte soorten, 
welke echter Cyprininen zijn, behooren die, Avelke daar onder Gobio, Capoëta en 
Leuciscus zijn gebragt, tot verschillende typen, welke volgens den tegen woordigen 
stand der kennis tot verschillende geslachten te brengen zijn. Zoo is Gobio eso- 
cinus T. Schl. eene Pseudogobio Gobio barbus ï. Schl. eene Heniibarbus, Leu- 
ciscus variegatus T. Schl. eene Sarocheilichthys , Leuciscus parvus ï. Schl. eu 
Leuciscus pusillus T. Schl. soorten van Pseudorasbora. Capoëta elongata T. Schl. 
en Capoëta gracilis T. Schl. behooren waarschijnlijk tot het subgenus Eengala van 
mijn geslacht Rasbora, terwijl Leuciscus platypus, Leuciscus macropus, Leuciscus 
minor, Leuciscus Temminckii en Leuciscus Sieboldii van de Fauna Japonica mij 
voorkomen te behooren tot het geslacht Opsarius, zoo als het door mij is beperkt, 
of althans tot een daaraan na verwant genus. Ue overige in de Fauna Japonica 
vermelde Cyprinoïden , Capoëta lanceolata, Capoëta intermedia, Capoëta limbata en 
Capoëta rhoinbea, behooren, zooals de heer Schlegel zelf reeds heeft aangeduid, 
niet tot het geslacht Capoëta Val., hetwelk overigens een kunstmatig zamenstel 
van soorten maar geen natuurlijk geslacht is, maar schijnen mij toe veeleer te brengen 
te zijn tot het genus Devario, totdat ik door het ontvangen van een paar voor- 
werpen van Acheilognathus melanogaster, van Jedo, die soorten heb herkend als 
tot onderwerpelijk geslacht te behooren. 

Aspidopapja Heek., Fisch. Syriens Nachtr. p.  1S6. 

Corpus elongatum compressum, squamis magnis vestitum. Maxil- 
lae nudae acie cartilao-inea tenues. Cirri nulli. Postrum integrum 
porrectum. Ossa suborbitalia genas tegentia. Pictus subinferus semicir- 
cularis parvus.   Labium inferius  symphysin versus deficiens. Plica a- 


230 

nalis squamis majoribus nulla. Pinna dorsalis post pinnas ventrales in- 
cipiens et ante pinnam analem desinens, radio simplice postico carti- 
la"ineo. Pinna analis longior. Pinnae ventrales radiis divisis 7. Linea 
lateralis valde deflexa.  Dentés pharyngeales aggregati 2.4.4/4.4.2. 

Aanm. Meckel stelde in 1S47 dit geslacht op naar een voorwerp, hetwelk in 
habitus veel heeft van Engraulis. Het geslacht is onder de Chondrostominen op- 
merkelijk door de hooge dç wangen bedekkende onderoogkuilsbeenderen, de plaatsing 
iler rugvin tusschen buikvinnen en aars vin , de sterk gebogene zijlijn en de plaveiselge- 
wijze keelgatbeen standen. 

Gymnostomus Heek., Fiscli. Syriens p. 40, Nachtr. p.  1S5. 

Corpus oblongum vel elongatum compressum, squamis mediocribus 
vel magnis vestitum. Maxillae nudae acie cartilaginea. Cirri 2 , supra- 
maxillares vel nulli. Ptostrum integrum plus minusve ante os promi- 
nens. Labium inferius symphysin versus defïeiens. Plica analis squa- 
mis majoribus nullis. Pinna dorsalis supra vel ante pinnas ventrales 
incipiens et ante pinnam analem desinens , radio simplice postico car- 
tilagineo. Dentés pharyngeales palaeformes 2.3.4 4.3.2. 

Subg.  Gymnostomus Heek. — Cirri 2 , supramaxillares. 
/-    Acra Blkr. — Cirri nulli. 

Aanm. Het geslacht Gymnostomus werd het eerst door Ileckel in 1S42 voorge- 
steld, doch in 1S-17 gaf hij eene nieuwe bepaling daarvan, welke aan de boven- 
staande beantwoordt. Het geslacht zou zich daarnaar van de overige Chondrosto- 
minen onderscheiden door den bouw zijner driereijige kcelgatbeenstandcn, kraakbee- 
uigen achtersten onverdeelden rugvinstraal en inplanting der rugvin boven of vóór 
de buikvinnen. 

liet  blijkt niet, dat  Ileckel naar de natuur gekend heeft een der vrij talrijke 

soorten,  welke door hem tot zijn  geslacht Gymnostomus zijn gebragt, zijnde zelfs 

kenmerken,  aan het tandenstelsel ontleend, slechts genomen naar eene enkele 

soort en wel naar de beschrijving en afbeelding van Chondrostoma  syriacuin Val. 

van de groote Histoire naturelle des Poissons. 

Mij zelven zijn evenmin naar de natuur bekend soorten, door Heckel tot Gym- 
nostomus gebragt, en met het oog op het onvoldoende der bestaande beschrijvingen dier 
soorten, slechts die van Chondrostoma syriacum Val. uitgezonderd, laat zich weinig 
bepaalds  omtrent  de wezenlijke verwantschappen dier soorten bepalen, hoezeer het 


231 

mij voorkomt, dat zij, beter bekend zijnde, zullen blijken tot verschillende genera 
te bebooren. 

Chondrostoma syriacum Val. alzoo onder het subgenus Gymnostomus plaatsen- 
den, zou men voorloopig de overige Heckelsche soorten van Gymnostomus, welke 
alle gezegd worden geene voeldraden te bezitten, onder den subgenerischen naam 
Acra, ontleend aan een der Buchanansche soorten, kunnen verzamelen. Ook zou 
men daarbij kunnen voegen Chondrostoma Duvaucelii Val. en Chondrostoma semi- 
velatum Val. , welke door Heckel tot zijn zamengesteld geslacht Tylognathus zijn 
gebragt, alsmede een paar soorten met langere rugvin, door lleckel onder zijn niet 
aannemelijk genus Gibelion gerangschikt, t. w. Varicorhinus bobree Syk. en Cv- 
prinus potail  Syk. 

2- I 

Meigala Blkr. = WaV C** 

Corpus oblongum vel elongatum compressum, squamis magnis vel 
mediocribus vestitum. Maxillae nudae , acie cartilaginea tenues , infe- 
rior svmphysi tuberculo munita. Rostrum integrum plus minusve ante 
os prominens margine libero crenulatum. Cirri 2, rostrales. Labia (tam 
superius quam inferius) deficientia. Plica analis squamis majoribus nulla. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et ante pinnam analem 
desinens, radio simplice postico cartilagineo. Ossa suborbitalia genas 
non tegentia. Dentés pharyngeales masticatorii aggregati 2.3.5/5.3.2. 

Aanm. In mijne Nalezingen op de ichthyologische fauna van Bengalen en 
Hindustan beschreef ik eene soort onder den naam van Cirrhina bengalensis, welke mij 
bij later naauwkeuriger onderzoek der monddeelen , gebleken is tot, de Chondrostomi- 
nen te belmoren, en daarin tot een eigen geslacht, hetwelk zich van de overige 
der afdeeling gemakkelijk laat onderkennen door de aanwezigheid van twee snuit- 
draden met gelijktijdige afwezigheid van bovenkaaksdraden , aan het knobbeltje 
op de symphysis der onderkaak, aan zijnen kraakbeenigen achtersten onverdeeldeu 
rugvinstraal die boven of vóór de buikvinnen ingeplant is, en aan de formule zijner 
plaveiselgewijze keelgatbeen standen. 

Ik heb dit geslacht genoemd Mrigala, naar den soortnaam van Cyprinus mrigala 
Buch., welke mij voorkomt insgelijks daartoe te belmoren, terwijl ik het evenzeer 
waarschijnlijk acht, dat ook Cirrhina rubripinnis Val. en Cyprinus cirrhosus BI. 
daartoe te brengen zijn. 

Het geslacht Cirrhina, volgens de opvatting van den heer Valenciennes, verschilt 
van Mrigala door den bouw der monddeelen en behoort tot de afdeeling der Chei- 


232 

lognathinen  vermits de  lieer  Valenciennes er van zegt dat het heeft  // les  lèvres 
et la bouche simples" van het geslacht Barbus. 

Dillonia Heek., Fisch. Syriens p. 183. 

Corpus oblongum compressum, squamis magnis vestitum. Maxillae 
nudae, acie cartilaginea tenues. Cirri nulli. Rostrum integrum obtu- 
sum. Labium inferius symphysin versus nullum. Rictus eurvatus. Pin- 
na dorsalis ante vel supra pinnas ventrales incipiens et longe ante pin- 
nam analem desinens, radio simplice postico crasso osseo lacvi. Regio 
analis plica squamis majoribus nulla. Dentés pharyngeales cochlea- 
riformes 2.3.4/4.3.2. 

Aanm. Ileckcl heeft dit geslacht opgesteld naar Chondrostoma Dillonü Val. van 
Abyssinië ,  welke tot  nog toe de eenige bekende soort van het geslacht is-   Het is 

makkelijk van de verwante geslachten te onderkennen aan zijne groote schubben, 
normale aarsschubben, ongetanden rugdoorn  en  lepelvormige  keelgatbeenstauden. 

Cyprinion Heek., Fisch. Syriens p. 25, Nclihtr. p. 1S3. 

Corpus oblongum vel elongatum compressum , squamis magnis ve- 
stitum. Maxilla inferior in aciem tenuem cartilagineam attenuata. Cir- 
ri 2, supramaxillares. Rostrum integrum ante os prominens. Os 
nudum. Rictus inferus transversus. Pinna dorsalis ante vel supra 
pinnas ventrales incipiens et ante pinnam analem desinens, radio 
simplice postico osseo serrato. Dentés pharyngeales cochleariformes 
2.32.4/4.3.2. Squamae majores in pronoto attcnuato distichae. 

Aanm. Ileckel heeft onder zijne naaktmondige met een' rugdoorn gewapende Tem- 
nochilen 4 geslachten gebragt, t. w. Cyprinion, Dillonia, Schizopyge en Scaphiodon. 
Cyprinion zou daaronder kenbaar zijn aan zijne twee bovenkaaksvocldraden , lange 
rugvin met getanden doorn en squamae distichae op den nek. Het schijnt een 
zeer natuurlijk geslacht te zijn. Ileckel bragt daartoe, behalve 5 soorten van 
Perzië en Syrië, welke hij naar de natuur kende, Chondrostoma aculeatum Val. en 
Cyprinua semiplotus McCl - Chondrostoma aculeatum Val. schijnt inderdaad eene 
Cyprinion te zijn, alhoewel zij dan tot eene afwijkende type behoort met zeer 
slank ligchaam en korte rugvin (1). 10). Cyprin us semiplotus McCl. daarentegen 
beantwoordt niet aan de "eslachtsdiaçnose van Ileckel en is evenmin tot Dillonia of 
Schizopyge of Scaphiodon te brengen. Hierboven is deze soort reeds onder een' 
:i geslacht gebragt met den naam Semiplotus. 


!33 


Oreinüs  McCl.,  Res.  Asiat. Soc. XIX p. 273. — Bep.gbarbeel — 
Scaphiodon Heck., Fisch. Syr. p. 30, Nachtr. p. 184. 

Corpus oblongum vel elongatum compressum, squamis parvis vel 
mediocribus vestitum. IMaxilla inferior in aeiem cartilaoincam atte- 
nuata. Cirri 4 vel 2, rostrales et supramaxillares vel supramaxilla- 
res tantum. Rostrum integrum plus minusve carnosum. Rictus in- 
ferus transversus vel plus minusve curvatus. Pinna dorsalis supra 
vel ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem de- 
sinens, radio simplice postico osseo serrato. Dentés pharyngeals pa- 
leaformes 2.3.4/4.3.2. 

Subg.  Oreinus.   Cirri 4, rostrales et supramaxillares. 
//    Scapltiodon.   Cirri 2, supramaxillares tantum. 

Aanrn. De heer J. MacClelland stelde dit geslacht op met de volgende kenmer- 
ken: //Head fleshy, mouth directed downwards, lower jaw shorter than the upper, 
snout muscular and projecting, furnished with cirri, dorsal preceded by a serra- 
ted spinous ray, scales small". In zijne diagnose van Oreinus, voorkomende in zijn 
artikel //Afghan collection of Fishes", opgenomen in het 2e deel (1S4-2) van het 
Calcutta Journal of Natural History , voegt hij bij deze diagnose nog: //The upper lip 
soft and continuous, with a reflected mamniillated fold which passes across the 
lower jaw behind a hard and cartilagineous lower lip. Het geslacht is alzoo ge- 
heel hetzelfde, als hetwelk Heckel in 1S-12 onder den naam Scaphiodon opstelde 
en Heckel heeft dan ook alle de door den heer MacClelland tot zijn geslacht Orei- 
nus gebragte soorten  in zijn  geslacht Scaphiodon  opgenomen. 

De naam van Oreinus behoort alzoo voor die soorten en de daaraan verwante 
behouden te blijven, want wenschte men de namen der geslachten te veranderen 
naar de wijziging, welke de uitbreiding der kennis in hunne diagnosen zoo dik- 
werf noodzakelijk maakt, dan zouden de meeste geslachten spoedig eene reeks 
van naamsveranderingen ondergaan,  welke niet dan tot  verwarring  zouden  leiden. 

-De heer Valenciennes nam het geslacht Oreinus slechts voorwaardelijk aan, om- 
dat hij de daartoe gebragte soorten niet naar de natuur kende, maar hij hield 
het er voor, dat die soorten  eigenlijk tot zijn geslacht Barbus behooren. 

Heckel dsed het geslacht naauwkeuriger kennen in 1342, doch hij bragt er 
toen nog twee soorten toe, Capoëta macrclcpidota Val. en Capoëta amphibia Val., 
welke echter niet alleen niet tot Oreinus, maar zelfs niet tot de Phalalcrognathi- 
nen behooren, zijnde Capoëta maciolepidota eene Hampala en Capoëta amphibia 
eene  Systomus.   Bsz3 soorten zijn  trouwens  in de lijst  der soorten van Scnphio- 

so 


234 

don,  voorkomende in  Ileckel's  Nachtrag  zur  Classification  der  Cyprineëri-Gat- 

tungen ,  weggelaten. 

Men kent thans soorten met 4 en soorten met slechts 2 voeldraden. Voor de 
eerste stel ik voor als snhgencrischen naam dien van Oreinus te behouden en 
onder den door Ileckel voorgestelden geslachtsnaam Scaphiodon slechts te bren- 
gen  de soorten,  bij  welke alleenlijk de  bovenkaaksdraden aanwezig zijn. 

Ik moet hier nog aan teekenen, dat Gobio damascinus Val., welke door Ileckel 
onder zijne soorten van Scaphioden, hoezeer met twijfel, is opgesomd, niet wel 
daartoe te brengen is, vermits de getande rugdoorn er niet bestaat. Zoolang men 
de monddcelen dezer soort niet beter kent, zal het beste zijn de soort onder het 
geslacht Gobio te laten blijven. Ook heeft de heer MacClelland in zijne // Afghan 
Collection of Fishes" twee soorten van Oreinus opgebragt, van welke de eene, Orei- 
nus plagiostomus , dezelfde is als Opistocheilos plagiostomus Blkr, terwijl de an- 
dere, Oreinus Griffithii, of eene Schizopyge, of cene Opistocheilos is. 

Schizopyge Heck., Fisch. Syriens Nachtr. p. 183. 

Corpus elongatum vel subelongatum compressum , squamis parvis 
vestitum. Maxillae nudae, acie cartilaginea tenues. Cirri 4, rostrales 
et supramaxillares. Rostrum integrum, non lobatum, plus minusve ante 
os prominens. Labium inferius symphysin versus nullum. Pinna dorsalis 
ante vel supra pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam ana- 
lem desinens, radio simplice postico osseo serrato. Pinna analis basi 
plica  longitudinali ,  anum tegente , squamis magnis instructa. Dentés 

pharvn<reales a^i'errati 2.3.5 5.3.2. 

i o sa   o ' 

Aanm. Het geslacht Schizopyge, zooals het boven omschreven is, heeft dezelfde 
beteekenis als de afdeeling B der soorten vah Schizothorax , zoo als Ileckel die 
in zijne Fiscke aus Caschmir opstelde. Zijne Schizopyge plagiostomus en Schizo- 
pyge sinuatus vallen er buiten en behooren, zooals vroeger reeds aangeduid is, 
tot mijn geslacht Opistocheilos. Slechts 4 soorten zijn tot nog toe met zekerheid 
tot Schizopyge te brengen, welke alle het hoogland van Cashmir bewonen, t. w. 
Schizopyge curvifrons lleck., Schizopyge longipinnis Heek., Schizopyge niger Ileck. 
en Schizopyge nasus Ileck. Waarschijnlijk behoort echter ook Racoma chryso- 
chlora McCl. uit de Cabul-rivicr tot hetzelfde geslacht, althans te oordeelen naar 
de afbeelding, welke de heer MacClelland van deze soort heeft gegeven ; terwijl 
misschien ook nog Oreinus Griffithii McCl. tot Schizopyge te rekenen is. De tan- 
den, door Ileckel van Schizopyge curvifrons afgebeeld, zijn bepaaldelijk n aggregati" 
en niet » cochleariformes". 


COHORS  II  CHEILOGNATHINI. 
Bedektkakigen. 

Cypriniformes maxillis labiis inclusis, vagina vel lamina cornea nulla. 

Aanin. Bij de groote meerderheid der Cypriniforines gaat liet mondslijmvlies on- 
merkbaar in de lippen over, zoodat de kaken zijn omkleed met de lippen, welke 
nimmer het hooniachtig omhulsel bezitten, hetwelk bij de Phalakrognathinen de 
liplooze uiteinden der kaken beschermt. 

Men kan deze groote rei derhalve met den hier aan ze gegeven' naam bestempelen, 
welke beter het karakter der rei uitdrukt dan de door Meckel gebezigde benaming 
Pachychilae, welke zelfs voor een groot, zoo niet het grootste, aantal soorten be- 
paald onjuist is. 

De Cheilognathinen omvatten drie scherp gekenmerkte groepen, van welke de 
grondtypen te vinden zijn in de geslachten Catostomus Les., Cyprinus Cuv. en Bar- 
bus Cuv. De groepen  zijn daarnaar genoemd Catostominen, Cyprininen en Barbinen. 

De Catostominen zijn uitwendig herkenbaar aan dikke vleezige lippen en onder- 
staande mondopening met gelijktijdige afwezigheid van voeldraden of vindoornen. Acht 
men zich met deze kenmerken nog in het onzekere, dan beslissen de merkwaardige 
keelkaken met hare talrijke tanden, het voorkomen hebbende van eene gebogene 
kam, omtrent de wezenlijke plaats in het stelsel. 

De Cyprininen zijn scherp gekenmerkt door hunnen getanden aarsvindoorn. Vlee- 
zige ronde lippen, betrekkelijk hoog ligchaara , groote schubben en veelstralige 
rugvin met getanden doorn, zijn kenmerken, niet minder standvastig aanwezig dan 
de getande aarsvindoorn , maar komen ook  bij  vele Barbinen voor. 

De Barbinen missen den getanden aarsvindoorn der Cyprininen en hoezeer men 
de uitwendige teekenen der Catostominen alle in ze terugvindt, komen ze niet alle 
te gelijk bij één soort voor. Bovendien ligt een zeker herkenningsteeken in het 
tandenstelsel, waarin men bij geene enkele soort der Barbinen meer dan 12 tanden 
in een onderkeelgatsbecn aantreft en nimmer meer dan 5 of G tanden op eene en- 
kele rei. 

De Cheilognathinen hebben eene wijdere geographische verbreiding dan de overige 
Cyprinoïden. Men vindt ze overal waar de grenzen zijn van de Cyprinoïden zelve, 
zoowel in Japan en den Indischen archipel, als aan de zuidspits van Afrika, hoog 


23G 

in het noorden  van Azië, Europa en Afrika, ja zelfs tot  in  Mexico. 
Die verbreiding is evenwel niet zoo groot voor de groepen. 
Zoo de Catostominen al  niet in volstrekten zin tot Noord-Amerika beperkt zijn, 
vindt  men  toch  slechts  een  enkele van  hare  meer dan vijftig bekende soorten in 
het niet ver van Amerika  verwijderd gedeelte van Noord-Azië. 

De Cyprininen zijn echte buitenkeerkringsvisschen van het oostelijk halfrond en 
gaan slechts in de, overigens buiten de keerkringen wortelende, stroomgebieden 
van Zuid-China lot in de warme luchtstreek. 

De Barbinen  daarentegen  bevinden zich allerwege  met de Catostominen en Cv- 
prininen te zamen en strekken zich, door de keerkringen heen, tot inde zuidelijke 
gematigde klimaten uit. 

liet aantal thans bekende Cheilognathinen bedraagt meer dan 700 soorten. Meer dan 
600 dier soorten, en al/.oo meer dan de helft van alle bekende Cyprinen , behooren tot 
de Barbinen, terwijl het aantal der Catostominen weinig meer dan 50 en dat der 
Cyprininen  weinig meer dan 30 soorten beloopt. 

liet zijn ook de Barbinen vooral, welke rijk zijn aan generische typen. Die der 
Cvprininen zijn slechts twee in getal, Cyprinus en Carassius, bij welke enkelen ook 
nog Carpio aannemen. De Catostominen, tijdens hare ontdekking door Lesueur 
alle zamen gevat in zijn geslacht Catostomus, zijn spoedig daarna in meerdere ty- 
pen ontleed, llafinesque herkende de typen Moxostoma, Carpiodes, Cycleptus en 
lchthyobus; de heer Agassiz Bubalichthys, Ptychostomus en Hylomyzon ; en de 
heer Girard Acomus en Minoraus. Maar in de Barbinen zijn meer dan GO generische 
typen aan te nemen , welke alle aan de geslachten Barbus, Gobio , Tinca, Cirrhina, 
Abramis en Leuciscus van Cuvier's Ri'gne animal zijn ontleend. 

Talrijke ichthyologen hebben tot de opstelling van die typen bijgedragen , zelfs 
wanneer men buiten beschouwing laat die genera, welke niet aannemelijk zijn of 
met  andere in  beteekenis overeenkomen. 

Hamilton Buchanan gaf het geslacht Chela. 

Aan Rafiuesquc heeft men de aanwijzing te danken van Luxilus, Plargyrus, 
Seraotilus en Chrosomus. 

Van  Hasselt wc»s  op  de generische beteekenis van  Ilampala. 

De heer Riippell duidde de generische waarde aan van Labeobarbus. 

De heerAgassiz merkte op , de geslachten llhodeus, Phoxinus, Aspius, Ptycho- 
cheilus en Hybopsis. 

Aan den heer MacClelland had men te danken de aanwijzing van Systomus , Ra- 
coma, Opsarius en Perilampus, gelijk  als die van Rohlee aan  den kolonel  Sykes. 

Swainson  ontdekte de  waarde als  geslacht van  Chedrus en Esomus. 

Ileckel wees op nog andere generische typen in Aulopyge, Schizothorax, Acan- 
thobrama, Leucosomus, Argyreus, Phoxinellus, Amblvpharyngodon (Mola Heek.), 


237 

De prins van Canino ontdekte de generische  waarde van  Scardinius." 

De heer Valenciennes gaf eene generische beteekenis aan Catla. 

De geslachten Ceratiehthys, Gila, Meda, Alburnops, Cyprinella, Codoma en 
Tiaroga zijn aanwijzingen, het eerste van den heer Baird, het tweede van de hee- 
ren  Baird en Girard, en  de  overige van den Girard  alleen. 

De heer Basilewski voegde hierbij nog Culter en Chanodichthys (Leptocephalus Bas.). 

Mijne eigene nasporingen eindelijk hebben mij geleid tot de aanneming van nog 
eene andere reeks van generische typen van Barbinen , welke ik genoemd heb Cy- 
clochcilichthys, Balantiocheilos, Hypselobarbus, Albulichthys, Amblyrhynchichthys, 
Hemibarbus, Pseudoculter , Hemiculter, Elopichthys, Leptobarbus, Sareorheilich- 
thys, Pseudophoxinus , Thynnichthys, Ilypophthalmichthys, Gnathopogon, Rasbora, 
Pseudorasbora, Rasborichthys, Luciosoma, Laubuca, Macrochiriehthys en Smiliogaster. 

Stirps 1. Catostomini. — Kamtandkarpers. 

Cypriniformes cheilognathini corpore oblongo vel clongato compresso 
vel subfusiformi , maxillis labiis carnosis latis inclusis, oreinfero, pinna 
dorsali ante pinnas ventrales incipiente anacantha , squamis corpore 
parvis ad magnis, dentibus pharyngealibus ntroque latere 36 ad 130 
uniseriatis in seriem pectiniforraem dispositis; cirris nullis. 

Aanm. De Catostominen staan scherp gekenmerkt in de groote familie der Cy- 
prinoïden door hunne tulrijke op eene enkele rei als eene kam geplaatste kcelgat- 
beenstanden. 

Lesueur vereenigde de hem bekende soorten, in IS 17 , onder den geslachts- 
naam Catostomus. 

Rafinesque kwam kort na Lesueur's artikel over Catostomus tot de overtuiging, 
dat Koord- Amerika meerdere geslachten van Catostominen voedt en legde den 
grond tot de kennis der geslachten lchthyobus, Carpiodes, Cycleptus en Moxo- 
stoma, doch hij omschreef ze onvoldoende, zoodat het moeijelijk is geweest ze naar de 
door hem waargenomene  soorten  te herstellen. 

Cuvier nam het geslacht Catostomus van Lesueur aan en omschreef het kortelijk 
als te bezitten dezelfde dikke, gefranjede of gekartelde lippen, als Labeo, doch 
eene korte rugvin als die van Leuciscus en boven de buikvinnen geplaatst; eene 
diagnose, voor den tegenwoordigen stand der kennis van de Cyprinoïden volstrekt 
onvoldoende. 

lieckel omschreef het ges-lacht nader en  grondde het voornamelijk op de talrijke 
penreijige keelgatbeenstanden , welke lij noemt  ■ pectinifornies".  Hij stelde zelfs voor, 


233 

île Cyprinoïden met zoodanig tandenstelsel tot eene Tribus te verheffen en ze te 
plaatsen in de drie geslachten Catostomus Les., Rhytidostomus Heek. en Exoglos- 
suiu Kaf. lleckel kon evenwel niet over voldoende bouwstoffen beschikken, 
blijkende uit zijne lijst der soorten, dat hij slechts Catostomus teres Les. en Cy- 
prinus catostomus Forst, naar de natuur heeft kunnen onderzoeken. 

Zijn geslacht Rhytidostomus was reeds door Rafinesque herkend en Cycleptus 
genoemd. Van de twee soorten, welke lleckel van Rhytidostomus opsomt is Cato- 
stomus elongatus Lesueur eene Cycleptus en Cyprinus catostomus Forst, eene echte 
Catostomus. Het geslacht Exoglossum overigens behoort volstrekt niet tot de Ca- 
tostominen, maar tot de Chondrostominen, doch onder dat geslacht zijn zeer van 
elkauder verschillende soorten gebragt, zijnde Exoglossum macroptcrum Raf. inder- 
daad tot de Catostominen  en wel  tot het geslacht Ilylomyzon te brengen. 

De heer Valenciennes, in het 17e deel der Histoire naturelle des Poissons, de Ca- 
tostominen beschrijvende, bragt ze, even als lleckel, onder drie geslachten, onder 
Catostomus, Scleroiniathus en Kxosdossutn. — Catostomus behield er ongeveer dezelfde 
beteekenis als bij Lesueur, doch de soorten, door den heer Valenciennes tot Cato- 
stomus gebragt, zijn naar de nieuwere splitsingen van dit geslacht te brengen, 
deels tot Catostomus, deels tot de geslachten Moxostoma, Acomus, Ptychostomus, 
lijlomvzon en Cjcleptus. liet geslacht Sclerognathus Val. omvat de twee geslach- 
ten van Rafinesque Carpiodes en lchthyobus en het geslacht Exoglossum Val. niet 
alleen  Exoglossum maar  ook de geslachten Ilylomyzon Ag. en  Campostoma Ag. 

De heer Agassiz heeft sedert 1354 de Catostominen nader toegelicht en aanlei- 
ding gevonden de vroeger opgestelde geslachten van Rafinesque te herstellen en 
beter te omschrijven en bovendien nog andere geslachten voor te stellen. In zijn 
artikel // Synopsis of the Ichthyological Fauna of the Pacific slope of North America", 
gaf hij nadere omschrijvingen van de geslachten Carpiodes, lchthyobus, Cycleptus 
en Moxostoma van Rafinesque, alsmede bepalingen van de geslachten Bubalichthys , 
Ptvchostomus en Ilylomyzon, welke hij van de overige geslachten der Catostomini 
meende te moeten afzonderen. 

De heer Girard voegde in 1S5G bij alle die geslachten nog de genera Minornus 
en Acomus. 

Ik ken de Catostomini niet naar de natuur en de afbeeldingen en beschrijvingen 
der bekende soorten laten niet toe, behoorlijk te bepalen, in hoeverre de vrij talrijke 
geslachten, welke men gemeend heeft in deze afdceling te moeten opstellen, als na- 
tuurlijke geslachten te beschouwen zijn. En hoezeer het mij voorkomt, dat men 
ten deze met de spitsing der geslachten misschien te ver is gegaan en daartoe 
kenmerken heeft gebezigd, welker generische waarde aan redelijken twijfel onder- 
hevig is, heb ik mij, ten deze niet naar de natuur kunnende beslissen, hier 
slechts  bepaald  tot  het geven van een overzigt dier  genera  en van  hunne  ken- 


239 

merken,  zooals  ik  die  naar de  bestaande  gegevens  heb  kunnen  zamenstellen. 

Een dier geslachten, Moxostoma Raf. , is zeer kenbaar aan en zeer merkwaardig 
door het niet aanwezig zijn eener zigtbare zijlijn. 

Vier andere geslachten, Carpiodes Raf., Ichthyobus Raf, Bubaliehthys Ag. en 
Cycleptus Raf. hebben met elkander gemeen eene lange rugvin , welke, even als bij 
alle Catostominen, vóur de buikvinnen begint doch zich tot boven de aarsvin uitstrekt. 
Deze geslachten zijn slechts door minder gewigtige kenteekenen van elkander onder- 
scheiden. Bubaliehthys Ag. zou zich voornamelijk slechts van de overige drie on- 
derscheiden doordien er de rugvin van voren niet of weinig hoosrer is dan in het 
midden en van achteren, alsmede door sterke driekantige keelgatsbeenderen en 
stompe bolle kaauwvlakte der keelgatbeenstanden. Bij Carpiodes zijn de keelgats- 
beenderen buitengewoon dun en de lippen dwars geplooid. Ik vermoed, dat de 
schubschecde langs de basis der rugvin, bij Dekay van Carpiodes cyprinus afgebeeld, 
bij dit geslacht eene generische beteekenis heeft. Cycleptus en Ichthvobus schijnen 
uiterst na verwant te zijn. Ichthyobus evenwel zou dunne lippen hebben en een- 
knobbelige keelgatstanden; Cycleptus daarentegen keelgatstanden zonder knobbels en 
dikke lippen , van welke de onderlip tweekwabbig. De overige geslachten zijn 
gemakkelijk van de genoemde te onderkennen aan de veel kortere, ver voor de 
aarsvin eindigende rugvin. Hiertoe behooren Catostomus in engeren zin , Acomus 
Gir. , Minomus Gir. , Hylomyzon Ag. en Ptychostornus Ag. Het komt mij voor, dat 
de kenmerken der geslachten scherper behooren gesteld te worden, dan gedaan is, 
om ze als natuurlijke geslachten te kunnen aannemen. Dat zij zulks inderdaad zijn, 
laat zich wel opmaken uit hun verschil in habitus, zooals b. v. Hvlomvzon nigricans 
Ag., Ptychostornus macrolcpidotus Ag. , Catostomus teres Les. en Acomus aurora Gir. 

Men kent thans meer dan 50 soorten van Catostominen, welke, met uitzon- 
dering slechts van Catostomus Tilesii Val. van noordoostelijk Azië, alle tot Noord- 
Amerika behooren. Het komt mij zelfs nog voor een nader onderzoek te behoeven 
of Catostomus Tilesii inderdaad tot deze groep behoort, vermits het eigenlijke kri- 
terium voor de bepaling gelegen is in de talrijke kamsgewijze geplaatste keelgats- 
tanden , waaromtrent ik niets vermeld zie. Indien die soort inderdaad tot de 
Catostominen behoort', zal  zij  plaats behooren te nemen in het geslacht Acomus Gir. 

De geslachten der Catostominen laten zich overzien als volgt. 

I. Linea lateralis conspicua. 
A. Pinna  dorsalis longe ante pinnam analem desinens.   Labium  inferius bilo- 
bum.   Corpus elongatum. 
a.  Dentés pharyngeales tuberculati.   Labia papillata.   Caput elongatum , ros- 
tro valde prominente.   Squamae  corpore antice quam pos-tice minores. 
1.  Squamae  parvae vel médiocres, caudales supra-axillaribus multo majores. 
Ossa pharyngealia gracilia non introrsum directa, dentibus bituberculatis. 


24Û 

Acomus G ir. 

2.  Squamae  médiocres vel magnae, caudales supra-axillaribus paulo majores. 
f Ossa pharyngealia gracilia valde introrsum direeta dentibus bituberculatis. 

M'uwmus Gir. 

f' Ossa  pharyngealia valida coinpressiuscula, dentibus unitubcrculaüs. 

Catostomus  Les. 

b. Dentés pharyngeals non  tuberculati   Rostrum vix  ante os prominens. 

1. Squamae corpore antice et postice aequales.   Labia minus carnosa trans- 
versa sulcata.   Ossa pharyngealia valida lata. 

Ptychostomus  Ag. 

2. Squamae corpore  antice  quam  postice majores.   Labia lata carnosa papil- 
lata.   Ossa pharyngealia  latiuscula. 

llj/Iomijzon Ag. 

B. Pinna dorsalis multiradiata  supra pinnam analem desinens. 

a. Pinna dorsalis antice valde elevata, medio et postice humilis. Labia papillata. 

1. Ossa pharyngealia  tenuia  valde compressa, dentibus unituberculatis. La- 
bium inferius bilobum. 

Carpiodes Raf. 

2. Ossa   pharyngealia  validiora  triquetra  vel  subtriquetra,  dentibus  facie 
masticatoria oblique emarginata.  Labium inferius medio emarginatum. 

Cycleptus Raf. 

3. Ossa  pharyngealia validiora triquetra vel subtriquetra,  dentibus unituber- 
culatis.  Labium inferius papillatum. 

Iclttliyobus  Raf. 

b. Pinna dorsalis antice quam postice et medio  vix altior.   Labia granulata. 
1.  Ossa  phanngealia  valida  triquetra,  dentibus  facie  masticatoria convexa 

angulo  tantum processu brevi munita. 

BubalicJdhi/s Ag. 

II. Linea lateralis inconspicua. 
A.  Pinna  dorsalis  subelongata, ante pinnam analem  desinens   Labium  infe- 
rius bilobum. 

Moxostoma Raf. 


241 


Species Catostominorum hucusque cognitae. 


Acomus latipinnis- Gir. — Catostomus latipinnis B. Gir.   .   . Amer. sept. (Rio  Gila). 

//    aurora Gir. zs Catostomus aurora Ag. (sec. Ag. ead. 

spec,  ac sequens.) Amer.  sept. (Lac. super.). 

//    Forsterianus Gir. es Catostomus Forsterianus Richds., 

Heck, (nee Ag.) Amer.  sept.  (Canada). 

//    Guznianiensis Gir Amer. sept. (Chihuahua). 

//    generostis Gir Amer. sept. (Utah-lac). 

//    griseus Gir ;.... Amer. sept. (Platte-river). 

//    lactarius Gir. Amer. sept. (Milkriver). 

/'  ? Tilesii Blkr=3 Cyprin us rostratus Tiles. =3  Catosto- 
mus Tilesii Val : Asia sept, orient. (Siberia). 

Minomus insignis Gir. a Catostomus insignis B. Gir. =? Pty- 

chostomus?  insignis  Ag Amer. sept. (Rio Gila). 

//    plebejus  Gir. =3 Catostomus  plebcjus  B.  Gir.   .   . Amer. sept. (Rio Gila). 

e    Clarkii Gir. =n Catostomus  Clarkii B. Gir.   .   .   . Amer. sept. (Rio Gila). 
Catostomus hudsonius Les. =3 Cyprinus catostomus Forst. s 

Rhytidostomus catostomus Heck Am. s. (Sin. Hudson, Cumbl.). 

//    Forsterianus  A g. (nee Richds.) Am. sept. (Lac. superior). 

*    teres  Les. — Cyprinus  teres Mitch, :=i  Catostomus 

communis Les. =3 Catostomus gracilis Kirtl.   .   .   . Amer. sept. (Prov. unit. or.). 

//    bostoniensis Les. =3 Catostomus pallidus De Kay ? =3 

Catostomus  florealis  Baird Amer. sept. (Prov. unit. or.). 

//    occidentalis Ayr ;   .   .   .   . Amer. sept. (Californ.). 

//    macrocheilus Gir Amer. sept. (Astoria). 

y    Sucklii  Gir Amer. sept. (Milkriver). 

//    Bernardini  Gir Amer. sept. (Mexico). 

/'    labiatus  Ayr A. s. (Pr. un. oca, Lac. Klam) 

//    longirostrum Les Amer.  sept. (Vermont). 

Ptychostomus congestus Gir. a Moxostoma? congestum Ag. ~ 

Catostomus congestus B. Gir Am. sept. (Texas, Rio Salado). 

//    aureolus Aor. s Catostomus aureolus Les. s Catosto- 

mus Sueurii Richds. ? Heck Am. s. (Lac. sup., Erie, Can-). 

//    albidus Gir Amer. sept. (Californ.). 

//    Duquesnii Ag. s Catostomus Duquesnii  Les. =3 Ca- 
tostomus  erythrurus  Raf : A. s. (Lac.Canad. Huntsv. etc). 

//    Haydeni Gir Amer. sept. (Missuri). 

//   macrolepidotus Ag. s Catostomus macrolepidotus Les. 

31 


242 

sa Catostomus carpio Val.? sa Catost. oneida De Kay. Ain. s. (N. Y, Ont -, Oneid. Can) 
l'tvchostoinus melanops Ag. sa Catostomus melanops Raf. sa 

Catostomus fasciatus Les.sa Catostomus melanotus Val. Am- s- (Pr. un- occ et mer.). 
HylomyzOB nigricans Ag. sa Catostomus nigricans Les. sa Ca- 
tostomus maculosus Les.sa Catostomus fasciolaris Raf. 

sa Catostomus fiexuosus Raf. sa Catostomus megasto- 

mus Raf. sa Catostomus xanthopus Raf. sa Exoglossum 

macropterum Raf. sa Hypentelium macropterum Raf. 

sa Catostomus planiceps Val Am. s. (Pr. un. or. et med.). 

Carpiodes cyprinus Ag. sa Catostomus cyprinus Les. sa Car- 

piodes vacca Ag. sa Labeo cyprinus De Kay. sa Scle- 

rognathus  cyprinus  Val Amer, sept (Prov. unit merid.) 

n    Thompsoni Ag. sa Catostomus cyprinus Zad. Thomps. Amer. sept. (Lac- Champlain).. 
//    velifer  Raf.,  Ag. sa Catostomus  cyprinus Kirtl.  sa 

Carpiodes  carpio  Raf. sa Carpiodes setosus  Raf. sa 

Catostomus  (Moxostoma)  anisopterus  Raf.   .   .   . Amer. sept. (Ohio). 

u    bison Ag Ain. sept. (Mississip., Osage fl.) 

//    damalis  Gir Amer,  sept- (Missuri). 

Cycleptus  elongatus  Ag. sa  Catostomus  elongatus  Les. sa 

Decactylus Raf. sa Rhytidostomus elongatus Heck.   . Amer. sept. (Ohio, Cincinnati). 

//    nigrescens  Raf Amer. sept.  (St. Louis). 

Iclithyobus bubalus Raf., Ag. sa  Sclerognathus cyprinella Val. Amer. sept. (N. Orleans). 

//    Rauchii  Ag Amer. sept. (Jowa). 

u    Stolleyi Ag Amer. sept. (Missuri). 

u    tumidus Gir. sa Carpiodes tumidus 13. Gir. sa Icty- 

obus  tumidus  Gir Amer. sept. (Texas). 

Bubalichthys bubalus Ag. sa Catost. bubalus Kirtl. (nec Raf.) Amer. sept. (Ohio). 

//    bonasus  Ag Amer, sept (Osage fl): 

//    niger Ag. sa Catostomus niger Raf. Amer, sept (Ohio). 

'/    vitulus  Ag. sa Carpiodes vitulus Ag.   ..... Amer. sept.  (AVabash). 

//    taurus  Ag. sa Carpiodes  taurus  Ag Amer. sept. (Mobile fl.). 

v    urus Ag. sa Carpiodes urus Ag.  ....... Amer,  sept  (Tennessee fl.). 

Moxostoma  oblongum  A g. sa Cyprinus oblongus Mitch, sa 

Catostomus vittatus Les. sa Labeo esopus De Kay sa 

Labeo gibbosus De Kay sa Labeo oblongus De Kay 

sa Labeo elegans De Kay sa Catostomus tuberculatus 

Les sa Catostomus  gibbosus Les. sa Moxostoma tu- 
berculatum v. gibbosum Ag Amer- sept. (Pr. unit orient.): 

Moxostoma sucettaAg.sa Cyprin, sucetta Lac. sa Catost. sucetta 

Les. sa  Catost. suceti Val sa Moxost. snceti Ag. .   . Am. s. (Chariest, Georgia etc.). 


24* 


o 


Moxostoma anisurus Ag.= Catost. (Moxostoma) anisurus Raf. Am. s.( Erie lac, Illin., Miss. etc). 

«    tenue Ag ; Amer, sept (Alabama). 

//    claviformis Gir. Amer. sept. (Canadian fl). 

/'    Kennerlii Gir Amer. sept. (Texas). 

//    Victoriae  Gir. . Amer. sept. (Texas). 

h    Campbelli Gir Amer. sept. (Texas). 


Acomus  Gir. ,  Research.  Cyprin.  Fish.  Unit. States in Proceed. 
Acad, natur. scienc. Philadelph. Vol. VIII p.  173. 

Corpus elongatum fusiformi-compressum squamis parvis vel medio- 
cribus corpore antice quam postice multo minoribus vestitum. Maxil- 
lae labiis papillatis inclusae. Labium inferius bilobum. Caput lonoi- 
us quam altum. Rostrum integrum ante os valde prominens. Pinna 
dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam analem 
desinens, altior quam longa. Ossa pharyngealia non expansa. Dentés 
pharyngeals compressi, bituberculati , numerosi, in seriem pecti- 
niformem dispositi. 

Aanm. De heer Girard brengt tot dit geslacht, behalve Catostomus Forsteri- 
anus Richds. (nee Ag.) en Catostomus aurora Ag. , nog 5 door hem ontdekte soor- 
ten. Cyprinus rostratus Tiles, van noord-oostelijk Azië zal insgelijks tot Acomus 
te brengen zijn, indien deze soort inderdaad tot  de Catostominen behoort. 

Minomüs  Gir. ,  Research. Cyprin.  Fish. Unit.  States in Proceed. 
Acad, natur. sciences of Philadelph. Vol. VIII p.  173. 

Corpus elongatum fusiformi-compressum , squamis magnis vel me- 
diocribus corpore antice quam postice paulo minoribus vestitum. Maxil- 
lae labiis papillatis inclusae. Labium inferius bilobum. Caput longius 
quam altum. Rostrum integrum ante os prominens. Pinna dorsalis 
ante pinnas ventrales incipiens , et ante pinnam analem desinens , altior 
quam longa vel aeque alta ac longa. Ossa pharyngealia lateraliter non 
expansa sed valde introrsum directa. Dentés pharyngeals compressi 
bicuspidati, numerosi, in seriem pectiniformem dispositi. 


2-44 

Aanm. Tot dit geslacht beeft de heer Girard gebragt drie soorten, welke bij in 
1S54 met den beer Baird had bekendgemaakt onder de namen Catostomus Clarkii, 
Catostomus insignis en Catostomus plebejus. Ik twijfel zeer of Minomus met regt 
als geslacht van Catostomus is gescheiden, wat zich overigens ook van het geslacht 
Acomus Gir.  laat zeggen. 

Catostomus Les., Journ. Acad. Phil. I; Ag. Ichth. Pacif. slope X. 
Amer. p. 22.  in  Amer. Journ. se. arts. 2a Ser. Vol. XIX 

Corpus elongatum , fusiformi-compressum , squamis magnis vel rae- 
diocribus corpore antice quam postice minoribus vestitum. Maxillae 
labiis carnosis papulosis inclusae. Labium inferius bilobum. Rostrum 
integrum obtusum ante os prominens. Maxilla inferior lata, brevis. 
Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et longe ante pinnam a- 
nalem desinens. Ossa pharyngealia valida compressiuscula. Dentés 
pharvngeales médiocres symphysin ossium pharyngcalium versus magni- 
tudine accrescentes , compressi, facie masticatoria obtusa angulo processu 
brevi , numerosi, in seriem pectiniformem dispositi. 

Aanm. Nadat door de splitsing van het Lesueurscbe geslacht Catostomus reeds 
talrijke soorten, oorspronkelijk daartoe behoorende, daarvan waren afgezonderd, 
bleven nog vrij talrijke soorten over, welke tot Catostomus, in zijnen tegenwoor- 
digen beperkten zin , behooren. Tot die soorten zijn te brengen Cyprinus catostomus 
Forst., Catostomus teres Les., Catostomus bostonensis, Catostomus longirostrum 
Les. en nog eenige door de nieuwere amerikaansche ichthyologen ontdekte soorten. 

Ptychostomus  Ag.,  Ichth. Pacif.  slope North.  Amer. p. IS in 
Amer. Journ. science and arts, 2d Series Vol. XIX. 

Corpus oblongum vel elongatum comprcssum , squamis magnis cor- 
pore antice et postice aequalibus vestitum. Maxillae labiis tenuibus 
transversim sulcatis inclusae. Labium inferius bilobum. Rostrum in- 
tegrum vix ante os prominens. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales 
incipiens et longe ante pinnam analem desinens, longior quam alta. 
Ossa pharyngealia valida lata. Dentés pharvngeales médiocres symphy- 
sin ossium pharygealium versus magnitudine accrescentes, compressi, 
facie masticatoria plana angulo processu brevi minuta, numerosi, in 
seriem pectiniformem dispositi. 


245 

Aan ra. Het geslacht Ptychostomus schijnt zich van Hylomyzon voornamelijk 
slechts te onderscheiden door dwars geplooide en niet getepelde lippen. Het is 
rijker aan soorten dan Hylomyzon, zijnde reeds zeven soorten daarvan in de we- 
tenschap opgenomen. 

Hylomyzon Ag., Ichth. Pacif. slope North Amer. p. 20 in Americ. 
Journ. scïenc. and arts 2d Series Vol. XIX. 

Corpus elongatum fusiformi-compressum , squamis magnis corpore an- 
tice quam postice majoribus vestitum. Maxillae labiis latis carnosis 
papillatis inclusae. Labium inferius bilobum. Caput superne planum. 
Rostrum integrum vix ante os prominens. Pinna dorsalis ante pinnas 
ventrales incipiens et longe ante pinnam analem desinens , aeque alta 
circiter ac longa. Ossa pharyngealia latiuscula. Dentés pharyngeales 
médiocres symphysin ossium pbaryngealium versus magnitudine accres- 
centes, compressi, facie masticatoria gracili non tuberculata , numerosi, 
in seriem pectiniformem dispositi. 

Aanm. De eenige tot dus verre van Hylomyzon bekende soort is Hylomyzon 
nigricans Ag., welke onder verschillende soort- en gesiacht-namen (Catostomus, Exo- 
glossum,  Hypentelium)  door de verschillende ichthyologen beschreven is. 

Carpiodes Raf., Ichth. Ohiens. ; Ag. Ichth. Faun. Pacific slope 
North Amer. p. 4 in Amer. Journ. sciene. and arts 2d Series 
Vol. XIX ~  Sclerognathtjs Val. ex parte. 

Corpus oblongum compressum, squamis magnis vestitum. Maxillae 
labiis tenuibus transversim sulcatis inclusae. Labium inferius bilobum. 
Caput aeque altum circiter ac longum. Rostrum integrum convexum. 
Pinna dorsalis elongata antice valde elevata, ante pinnas ventrales in- 
cipiens et supra pinnam analem desinens. Ossa pharyngealia compressa 
valde tenuia. Dentés pharyngeales parvi, compressi, apice unituber- 
culati, numerosi, in seriem pectiniformem dispositi. 

Aanm. Carpiodes is kenbaar aan zijne lange van voren zeer hooge rugvin, twee- 
kwabbige onderlip en zeer dunne zamengedrukte keelgatsbeenderen. Catostomus 
cyprinus  Les. is de oudst bekende soort van dit geslacht, welke echter door den 


246 

heer Valenciennes tot zijn geslacht Sclerognathus en dooi* De Kay tot het geslacht 
Labeo gebragt werd. Men kent bovendien nog vier andere soorten, waaronder Car- 
piodes velifer Raf, naar welke Rafinesque het geslacht opstelde. 

Cycleptus  Raf.,  Prodr.  of 70 n. gen.; Ag. Ichth., Faun. Pacif. 
slope  North Amer. p.  12 in Amer.  Journ. of scienc. and arts 
2d Series Vol. XIX. ^j  Rhytidostomüs Heck.  ex parte. 

Corpus elongatum cylindricum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
labiis papillatis inclusae. Labium inferius medio emarginatum. Pinna 
dorsalis elongata, antice quam postice multo altior, longe ante pinnas 
ventrales incipiens et supra pinnam analem desinens. Ossa pharyn- 
gealia valida subtriquetra. Dentés pharyngeales médiocres S)Tmphysin 
ossium pharyngealium versus magnitudine accrescentes, compressi, facie 
rnasticatoria plus minusve obliqua vel emarginata , numerosi , in seriem 
pectiniformem dispositi. 

Aanrn. Van Cycleptus zie ik slechts twee soorten vermeld , de typische soort van 
Rafinesque, Cycleptus nigrescens, en Cycleptus elongatus Ag. , welke echter nog 
nader bewezen moet worden soortelijk van Cycleptus nigrescens Raf. te verschillen. 

IcnTiiYOBUS Pvaf, Ichth. Ohiens. ; Ag., Ichth. Faun. Pacif. slope 
North Americ. p. 10 in Americ. Journ. scienc. and arts 2<* 
Series Vol. XIX. 

Corpus oblongum compressum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
labiis tenuibus inclusae. Rostrum integrum non ante os prominens. 
Maxilla inferior lata. Pinna dorsalis elongata, antice quam postice 
multo altior, supra vel ante pinnas ventrales incipiens et supra pin- 
nam analem desinens. Ossa pharyngealia subcompressa subtriquetra. 
Dentés pharyngeales parvi symphysin ossium pharyngealium versus 
magnitudine accrescentes , compressi , facie rnasticatoria processu brevi 
muniti, numerosi, in seriem pectiniformem dispositi. 

Aanm.   De meest bekende soort van Ichthyobus is Sclerognathus cyprinella Val-, 
welke soort evenwel door Rafinesque reeds was aangeduid onder den naam van Ichthyo- 


247 

bus bubalus.  De kennis  van nog drie andere  soorten  beeft men aan de heeren 
Agassiz en Baird en Girard te danken. 

Bübalichtiiys  Ag.,  Ichth.  Faun.  Pacif.  slope  North Araerica 
p. 7 in Americ. Journ,  scienc. and arts 2d Series Vol. XIX. 

Corpus oblongum eompressum squamis magnis vestitum. Maxillae 
labiis tenuibus granulatis inclusae. Pinna dorsalis elongata antice quam 
postice paulo altior, ante pinnas ventrales incipiens et supra pinnam 
analem desinens. Ossa pharyngealia valida triquetra. Dentés pharyn- 
geales médiocres sjmphysin ossium pharyngealium versus magnitudine 
accrescentes , compressi , facie masticatoria convexa obtusa angulo tan- 
tum processu brevi munita, numerosi , in seriem pectiniformem dipositi. 

Aanm. Dit geslacht heeft de lange rugvin van Carpiodes , Cvcleptus en Ichthyo- 
bus, maar devin is van voren naauwelijks hooger dan meer achterwaarts, waardoor 
het geslacht gemakkelijk te onderkennen is. De heer Agassiz vermeldt 6 soorten van 
Bubalichthys. — Catostomus niger Raf. ea Catostomus bubalus Kirtl. (nee Raf.) be- 
hooren daartoe. 

Moxostoma Eaf.,Ichth. Oliiens.; Ag., Ichth. Pac. slope North Amer, 
p. 14 in Amer. Journ. scienc. and arts 2<i Series Vol. XIX. 

Corpus oblongum vel elongatum eompressum, squamis magnis ve- 
stitum. Maxillae labiis tenuibus carnosis transversim sulcatis inclusae. 
Labium inferius bilobum. Linea lateralis poris vel aperturis externis 
nullis. Pinna dorsalis ante pinnas ventrales incipiens et ante pinnam 
analem desinens. Ossa pharyngealia subcompressa , subtriquetra. Den- 
tés pharyngeals médiocres symphysin ossium pharyngealium versus 
magnitudine accrescentes, compressi, curvati, subuncinati, numerosi, 
in seriem pectiniformem dispositi. 

Aanm. Het geslacht Moxostoma is kenbaar aan de afwezigheid van eene zigtbare 
zijlijn. Tot nu toe zijn S soorten er van bekend. Een daarvan, Moxostoma su- 
cetta Ag. was reeds aan Lacépède bekend en een paar andere aan Lesueur en Rafi- 
nesque, doch de overige zijn eerst in de jongste jaren beschreven geworden. 


24S 

Stirps 2. Cyprinini. — Echte Karpers. 

Cypriniformes cheilognathini corpore oblongo comprcsso, maxillis 
labiis carnosis rotundis inclusis; ore antico; pinna dorsali elongata et 
pinna anali pauciradiata radio ossco serrato munitis; squamis corpore 
magnis; dentibus pharyngealibus parcis  uni- ad triseriatis. 

Annm. De Cyprininen vormen eene scherp gekenmerkte groep door haren getan- 
den aarsvindoorn , een kenmerk, wat alleen dezen stam in de groote familie der Cy- 
prinoïden toekomt. De herkenning wordt overigens nog gemakkelijk gemaakt dooi- 
de lange, tot boven de aarsvin zich uitstrekkende en meteen' getanden doorn ge- 
wapende rugvin. De lipbouw der Cyprininen doet ze behooren tot de Cheilogna- 
thinen. Zij schijnen voor de oude wereld te zijn, wat de Catostominen zijn voor 
de nieuwe wereld. 

De Cyprininen omvatten het geslacht Cyprinus, zooals het door Cuvier en den 
heer Valenciennes is opgevat. 

Nilsson zonderde daarvan af de soorten zonder vocldradcn , welke hij tot ecu 
eieren geslacht bragt onder den naam Carassius. 

Fitzinger bragt dezelfde soorten onder zijn geslacht Cyprinopsis, hetwelk gelijk- 
beteekenend is met Carassius. 

lleckcl ging nog verder en zonderde zijne Cyprinus Kollarii van het geslacht 
Cyprinus af, op grond van eenige bijzonderheden in het tandenstelsel, Hij noemde 
dit geslacht Carpio. Carpio zou dan slechts verschillen van Cyprinus door de be- 
kervormige gedaante der keelgatstanden , vermits het overigens alle kenmerken bezit 
van  Cyprinus, tot zelfs de vier voeldradcn  toe. 

lleckcl ging soms te ver in de toekenning van generische waarde aan bijzon- 
derheden in het tandenstelsel. Hij gevoelde dat soms zelf, zooals blijkt b. v. uit 
de intrekking van zijne geslachten Chondrochilus en Chondrorhynchus, welke hij van 
Chondrostoma afgezonderd had op grond van ligte getalverschillen in de keelgatstanden , 
doch later weder tot Chondrostoma terugbragt. Het komt mij voor, dat aan ver- 
schillen in de bijzonderheden van het tandenstelsel slechts dan generische waarde 
mag worden gehecht, wanneer die verschillen door uitwendig zigtbarc kenmerken 
zijn vertaald. Zulks het geval niet zijnde bij Carpio Heek., schijnt dit geslacht 
niet aannemelijk te wezen. 

Ik neem alzoo slechts twee geslachten van Cyprininen aan , welke uitwendig reeds 
van elkander te onderkennen zijn aan de aanwezigheid of afwezigheid der voel- 
dradcn en  welke overigens een vrij aanmerkelijk verschillend tandenstelsel bezitten. 

De  Cyprininen  zijn  tot de  oude  wereld beperkt.   Hun  eigenlijk  vaderland is 


249 

daar de gematigde zone van hot noordelijk halfrond. Van daar strekken zij zich 
in oostelijk Azië tot binnen de keerkringen uit, doch behalve in het zuiden van 
China, zijn zij van Zuid-Azië tot dusverre niet bekend- De Javasche soort is 
daar overgeplant, even als Cyprinus carpio L. uit Europa naar Noord- Amerika 
is overgebragt. Carassius auratus, met hare talrijke verscheidenheden en monstrosi- 
teiten heeft men niet alleen naar Europa, maar ook naarden Indischen Archipel, 
Afrika en Amerika overgeplant. Zeer merkwaardig is het voorkomen van 2 soorten 
van Carassius op het eiland Mauritius , maar het zou mij niet bevreemden , indien 
het bleek , dat de karpers van Mauritius derwaarts van China of Japan zijn over- 
gebragt. 

De  beide geslachten der Cyprininen zijn gemakkelijk  herkenbaar, als volgt. 

I Cirri 4, rostrales et supramaxillares.  Dentés pharyngeals molares vel calycifor- 
mes 1.1.3/3.1.1  vel 1.4/4.1. 

Cyj)rinus Art.  (oaWc .'/. .» 

II Cirri nulli.   Dentcs pharyngeals scalpriformes 4/4. 

Carassius Nilss.  -  <.,,..>,,.,.,.. 


Species Cyprininorum hucusque cognilae. 

Cyprinus carpio L. ^ Cyprinus nobilis Schon. zz Cyprinus rex 

cyprinorum BI. ^ Cyprinus carpio macrolepidotus Ag. Eur., As. min. (Am. Sept. iutr.) 

v    acuminatus  Heek. Kner  (nee  Richds.) :=3 Cyprinus 

angulatus  Heek. =: Cyprinus thermalis  Heek.   .   . Europa. 

n hungarieus Heek. =! Cyprinus primus Marsigl. ;=: Cy- 
prinus carpio var. lacustris Fitz.   ...*... Europa. 

//    regina Bp. s carpio? regina Heek . Europa. 

//    elatus Bp : Europa. 

a    Nordmanni Val : Europa. 

//    striatus Holandre =s  Carpio striatus Heek.   .   .   . Europa. 

//    Kollarii  Heek. ^ Carpio  Kollarii Heek Europa. 

//    chiuensis Basil ' China. 

//    obesus Basil.    .   .   : . China. 

//?   fossicola Gr. Riehds.   .   : China. 

# fiavipinna V. Hass. s Cyprinus floripenna V. Hass. 
(err. typogr.) zs Cyprinus nigro-auratus Lac? ;=: Cypri- 
nus rubro-fuscus Lac,?^: Cyprinus viridi-violaceus Lac? 

32 


250 

ö Cyprinua flavipinnis Val. = Cyprinus vittatus Val. 
sa Cyprinus atro-virens Richds. ?= Cyprinus flammans 
Richds. ?a Cyprinus hybiscoides Richds. ? :=: Cyprinus 
acuminatus Richds.? = Cyprinus sculponeatus Richds. 
=: Cyprinus ronirostris ï. Schl. ~ Cyprinus haemato- 

pterus T. Schl Chin , Jap. (Jav. intrd.). 

Cyprinus melanotns T. Schl Japonia. 

Carassius vulgaris Nilss. s Cyprinus carassius L. rs  Cyprino- 

psis carassius Eitz. -3 Carassius Linnaei Bp.   .   .   . Europa. 

//    gibclio Nilss. ö Cyprinus gibelio Ginel Europa. 

h    moles Ag Europa. 

h   oblongus Heek. Kner Europa. 

//    humilia Heck. ~ Cyprinus h umilis Heek Europa. 

// ?   incobia Heek. — Carassius incobia Bp Europa. 

//    buccphalus Ileck. — Cyprinus bucephalus lick.   .   . Europa. 

'/    lineatus Heek. =: Cyprinus lineatus Val. China. 

//   Langsdorfii Heek. s Cyprinus Langsdorfii Val.   .  ■ China. 

//    Bürgeri  T.  Schl. ö Cyprinus (Carassius) Eürgeri T. 

Schl. =3 Carassius coeruleus Bas China,  Japonia. 

h auratus Nilss. ö Cyprinus auratus BI. -- Cyprinus te- 
lescopus Lac. =: Cyprinus macrophthalmus Bl.=: Cypri- 
nus quadrilobus Lac. s Cyprinus nukta Syk. s Cy- 
prinus quadrilobatus  Bas Cuin.,Jap.,Phil.(Jav.,Eur.intr.) 

//    pekinensis  Bas China. 

a    discolor Las. China. 

abbreviatus Blkra Cyprinus  abbreviatus Richds.  • China. 

a gibelioides Blkr =: Cyprinus gibelioides Cants: Cy- 
prinus nigrescens Cant, (an Carassius Langsdorfii Val. ? 
sec. Richds.) China. 

//    carassioides  Blkr=: Cyprinus carassioides Gr.   .   . China. 

h    Cuvieri T. Schl. =: Cyprinus (Carassius) Cuvieri T. Schl. Japonia. 

grandoculis  T. Schl . Japonia. 

thoracatus  Heek. :=3 Cyprinus thoracatus Val. .   .   . Maurit, Japonia? 
mauritianus Blkr s Cyprinus mauritianus Benn.  •   • Mauritius. 


I 251 

Cyprinus Artrrt., Syst. Nat. ed. G> (1748),  Nilss. Skand. Fisk. = 
Carpio Heck. , Fisch. Syr. p. 24 — Karper. 

Corpus oblongum compressum, squamis raagnis vestitum. Maxil- 
lae labiis carnosis teretibus simplicibus inclusae. Cirri 4 , rostrales 
et supramaxillares. llictus terminalis, ore clauso formam ferri equini 
referens. Sulcus postlabialis utroque latere simplex, longitudinalis, 
non cum sulco lateris oppositi unitus. Opercula rugosa. Pinna dor- 
salis elongata, supra vel ante pinnas ventrales incipiens et supra 
pinnam analem desinens, basi alepidota, radio simplice postico osseo 
serrato. Pinna analis pauciradiata, radio simplice postico osseo ser- 
rato. Dentés pharyngeales molares vel calyciformes bi- ad tri-seriati 
facie masticatoria sulcati. 

Aanm. Het geslacht Cyprinus, zooals het boven omschreven is, omvat de ge- 
slachten Cyprinus Heck, en Carpio Heck., welke mijns inziens slechts een enkel 
geslacht uitmaken. Inderdaad zou Carpio Heek. in niets anders van Cyprinus 
verschillen dan in de gedaante der keelgatstanden , welker kaauwvlakte een weinig 
hol is, hoezeer die tanden naar de type van die van Cyprinus zijn gebouwd en 
insgelijks groeven op de kaauwvlakte vertoonen. 

Men kent thans de boven genoemde soorten van Cyprinus, van welke de meeste 
Europa bewonen, terwijl de overige alle van China en Japan zijn bekend gewor- 
den. Slechts eene enkele archipelagische soort bevindt zich in mijne verzame- 
ling, welke tot nu toe in den Indischen archipel slechts in het westelijke gedeelte 
van Java is aangetroffen en derwaarts uit China over^ebraa-t. Deze soort laat zich 
door volgende kenmerken  van alle overige  bekende van het geslacht onderkennen. 

I. Altitudo corporis 3\ ad 4| in ejus longitudine. Caput acutum 3f ad 4\ 
in longitudine corporis, altitudine 1^-ad IJ in ejus longitudine. Oculi 3 ad 
4^ in longitudine capitis- D. 4/16 ad 4/18. Dentés, globulari laevi ex- 
cepto, oblique truncati facie masticatoria vulgo tricarinati 1.1.3/3.1.1, vel 
1.3/3.1. 

Cyprinus fiavipinna K. v. H. 


252 

Cyprinus favipinna K. v. H.; Val:, Poiss. XVI p. 52 tab. 547;Blkr, 
Descr. spec. pisc. Jav. nov. Nat.' Tijdschr. Ned. Ind. XIII p. 345, 
Geelüinnigc Karper Atl. Cypr. Tab. XIX. 

Cypr. corporo ob'.ongo compresso, altitudine 8' ; ad 1' \. in ejus longitudine, latitudine 1-^ ad 2 
in eju3 altitudine; capitc acutiusculo conico, 33/4 ad 4' /s in longitudine corporis cum, 3Vc ad 32/3 
in longitudine corporis absque pinna caudali ; altitudine capitis l1 ;; ad 1.' s. latitudine ln \ ad l:l 5 in 
ejus longitudine; oculis diametro 0 ad l1 :; in longitudine capitis, diametro I-s ad 2 in capitis par- 
te postoculari, diametro 1 ad 2 fere distantibus, membrana palpebrali iridis marginem externum 
tantum tegente, apertura subcirculari; rostro acutiusculo vel obtusiusculo convexo, non ante os 
prominente, junior ibus oculo breviore, aetate provectis oculo longiore; naribus orbitae multo magis 
quam rostri apici approximatis ; linea rostro-dorsali rostrum inter et nucham vulgo declivi rectius- 
cula, nucha convexa; osse suborbitali auteriore obliqua tetragono, plus duplo ad duplo fere Iongi- 
orc quam lato, margine posteriore valde convexo , margine antiore rectiusculo vel concaviusculo, dimidio 
inferiore crista longitudinali postrorsum adscendente percurso; osse suborbitali 2° oblique tetragono, anti- 
ce quam postice multo altiore, duplo circiter longiore quam alto, osse suborbitali 1° triplo circiter bumi- 
liore; maxilla superiore maxilla inferiore longiore, deorsum valde protractili, ante oculum desinente, 
32/sad 4 in longitudine capitis; rictu parumobliquo; cirris rostralibus cirris supramaxillaribua multo 
ad plus duplo brevioribus, ïnterdum dcficientibus; cirris supramaxillaribus oculo brevioribus ad 
paulo longioribus; labiis carnosis teretibus, facie orali transversim striatis; sulco postlabiali istlimo 
sat lato a sulco lâtcris oppositi separato; maxilla inferiore symphysi tuberculo conico obtuso brevi, 
inil-rne utroque ramo poris pluribus in seriem Iongitudinalera dispositis; ossibus suborbitalibus et 
limbo praeoperculi poris conspicuis in seriem curvatam simplicem dispositis; operculo radiatim ru- 
goso, latitudine I-j ad 2 in ejus altitudine, margine inferiore rectiusculo vel concaviusculo; aper- 
tura branebiali sub praeoperculi margine posteriore desinente; dentibus pharyngealibus molaribus 
1.1.3/3.1/1 vel 1.3/3.1, dente serie posteriore interno globulari obtusissimo non sulcato, ceteris obli- 
que truncatis facie masticatoria vulgo tricarinatis ; osse scapulari trigouo valde obtuse rotundato; 
ventre ante pinnas ventrales plano lateribus angulato, post pinnas ventrales obtuse carinato ; dorso 
elevato rotundato  vel il ito  ventre multo  altiore;  squamis dimidio  libero et dimidio basali 

longitudiualitcr subradiatim striatis, 35 ad 37 in linea laterali, 11 vel 13 in serie transversal! abs- 
que veutralibus infimis quarum G (5* 2) supra lineam Iateralem, 12 ad 14 in serie longitudinali 
occiput inter et pinnam dorsalem, veutralibus infimis longitudinaliter quinqueseriatis , serie media 
postrorsum magnitudine vix accrcscentibu3 iis seriebus lateralibus non majoribus ; linea laterali 
rectiuscula, antice tantum declivi, lineam rostro-caudalera non attingente, singulis squamis tubulo 
simplice mediam squamam attingente vel subattingente notata; pinna dorsali supra vel paulo ante pin- 
nas ventrales incipiente, basi alepidota, 23,3 ad 3 fere in longitudine corporis absque pinna caudali, 
acuta vel obtucuscula, emarginata, altitudine 1' 3 ad plus quam 2 in altitudine corporis, ju venilibus 
duplo fere aetate provectioribus duplo ad multo plus duplo longiore quam alta, spina sat valida pos- 
tice dentibus conspicuis armata cum parte ejus fiexili capite absque rostro breviore ; pinnis pecto- 
ralibus et ventralibus acutiusculo vel obtusiusculo rotundatis, pectoralibus ventralibus paulo longi- 
oribus 6 fero ad G2 3 in longitudine corporis ventrales attingentibus vel non attingentibus, ventra- 
libus analem non attingentibus; anali basi levitcr squamata, acuta, non vel parurn emarginata, dor- 

luplo ad sat nuilto minus duplo altiore quam basi longa, radio pos- 
tico radio dorsali postico opposito vel paulo post cum inserto, spina sat valida postice dentibus conspi- 
cuis armata; caudali basi squamosa, profundc incisa, lobis acutis vel acutiuscule rotundatis 4 ad 43/* 


253 

iu longitudine corporis; colore corpora pulcherrirae anreo, vel aureo-viridi, vel profunda viridi, vel 
dorso nigro lateribusque aureo vel argcnteo; latcribus interdum vittis longitudinalibus diflusis profun- 
dioribus; iride aurea, vel rosea, vel lia va; pinnis aureo-rubris vel aureo-flavis vel dilute roseis, 
interdura violaceo vel nigro nebulatis. 

B. 3. D. 4/16 ad 4/18. P. 1/13 ad 1/16. V. 2/8. A. 3,5 vel 3/6. C. 6/17/6 ad 8/17/8 lat. brev. incl. 
Syn.  Cyprinus  floripenna  (err.  impress.)  V. Hass. , Algeni.  Konst- en  Lctterb.  1823 II p.  132, 
Bull, de De Fe'russ. 1824 Zool. p. 375. 

Cyprinus rubro-fuscus Lac, Poiss.  V p. 531,  Val.,  Poiss.  XVI p. 54?; Ricbds., Rep. Fish. 
Chin. Jap. in Bop. 1 5'i Meet. Brit. Assoc, p. 2SS? 

Cyprin rouge-brun Lac, Poiss. V p. 531 tab. 16 fig. 1? 

Cyprinus nigro-auratus Lac, Poiss. V p. 517; Val.,  Poiss. XVI p. 53, Riclids., 1. c. p. 290? 

Cyprin mordoré Lac, Poiss. V p. 547 tab. fig. 2 ? 

Cyprinus viridi-violaceus Lac, Poiss. V p. 448; Val., Poiss, XVI p. 55, Eicluls., I. c. p. 288? 

Cyprin verd-violet Lac, Poiss. V p. 548  tab. 16 fig. 3? 

Carpe rouge-brun Val., Poiss. XVI p. 51? 

Carpe mordorée Val,, Poiss. XVI p. 53 ? 

Carpe vert-violet Val., Poiss. XVI p. 55? 

Cyprinus atro-virens Ricbds., Rep. Ichtli. Chin. Jap. in Rep. 1511 Meet. Brit. Assoc, p. 287? 

Cyprinus flammans Ricbds. ibid, p. 288. 

Cyprinus hybiscoidcs Rlchds., ibid. p. 280? 

Cyprinus acuminatus Ricbds., ibid. p. 289 ? 

Cyprinus sadponeatus Ricbds, ibid. p. 290? 

Carpe aux nageoires jaunes Val., Poiss. XVI p. 457. 

Cyprinus vittatus Val. , Poiss. ibid. 

Carpe aux bandes vertes Val. , Poiss., ib. 

Cyprinus haematopterus T. Scbl., Faun. Jap. Poiss. p. 189 tab. 96. 

Cyprinus conlrostris T.  Sclil., Faun. Jap. Poiss. p. 191 tab. 97 fig. 2. 

Ilih-li,  Hak-li,  Tang-li,  Tong-li,  IIo-U,  Fo-li,  Luh-li,  Luk-li,  Foo-yung-îi,  Foo-yang-ii 
Fu-yung-li, Shang-hae-la , Shang-Jiai, Sheung-hoi-lap , Ilac-li, Iloi-li, Kilc-li Chinens. 

Tambra et Tambra mas Mal. et Sund. 

Hab; Java (Batavia, Buitenzorg, Tjampea, Tugu, Tjiseroa, Tjipanas, Tjiaudur, Lelies, Bandong, 
Tjibulus, Pandjallu), in fluviis, lacubus et piscinis. 
Japonia (Jedo), in fluviis. 
Longitudo 35 speciminum 70'" ad 248"'. 

Aanm. Cyprinus flavipinna V. llass. is na verwant aan den gewonen europeschen 
karper (Cyprinus carpio L.) en verschilt daarvan hoofdzakelijk door slanker ligchaarn, 
grooteren kop en grootere oogen en minder bol profiel. Vele voorwerpen hebben 
zelfs de fraai goudglanzig-groene kleur der gewone europesche karpers. 

Cyprinus melanotus van Japan is slanker van ligchaam en van kop dan Cyprinus 
flavipinna , heeft de borstvinnen meer ontwikkeld en biedt nog meerdere andere ver- 
schillen aan in den vorm der onderoogkuilsbeenderen en de geaardheid van de kaauw- 
vlakten der keelgatstanden. 

Cyprinus vittatus Val. is dezelfde soort als Cyprinus flavipinna.   Ik bezit meer- 


254 

dere voorwerpen, welke wegens de overlangsche banden des ligcbaams tot Cypri- 
nus vittatus Val. zouden behooren, doch in niets wezenlijks van Cyprinus flavipin- 
na verschillen. De bandteekening vertoont zich bij eenige voorwerpen reeds tijdens 
liet leven, bij andere eerst na bewaring in  wijngeest. 

De kleuren bieden bij de verschillende voorwerpen zoo talrijke schakeringen aan, 
dat men bij oppervlakkig onderzoek daarin ligtelijk soortelijke verschillen zou mee- 
nen te vinden. In plaats van het cijfer der rugvinstralen 27 (eene drukfout), in 
Let groote vischwerk  opgegeven,  leze men 17. 

De groene verscheidenheid wordt in westelijk Java eenvoudig Tambra, de goud- 
kleurige daarentegen Tambra mas genaamd. De soort behoort tot de smakelijkste 
zoet water vissch en yan Java en wordt daarom in de bovenlanden veel in vijvers 
gehouden. Alle mijne voorwerpen behooren tot den jeugdigen en middelbaren 
leeftijd,  daar de soort eene lengte bereikt van  meer dan 400'". 

Van Hasselt heeft reeds aangeteekend dat Cyprinus fiavipinnis uit China naar 
Java is overgebragt Opmerkelijk is het ook, dat zij de eenige echte karpersoort 
is, welke tot nog toe in den lndischen archipel in vrijen toestand is waargenomen , 
en dat hare verbreiding zich tot Java en wel slechts tot de westelijke helft van 
dat eiland bepaalt. Indien de bewering van Van Hasselt juist is, wat ook ik op 
grond van mcdedeelingcn op Java geloof, komt het mij thans zeer waarschijnlijk 
voor, dat zij dezelfde soort is als die, welke Lacepède onder de namen Cyprinus 
rubro-fu?cus, Cyprinus nigro-auratus en Cyprinus viridi-violaceus als drie verschil- 
lende soorten heeft afgebeeld en welke onder dezelfde namen in de groote His- 
toire naturelle heeft plaats genomen. De habitus dier soorten, zooals die in de af- 
beeldingen van Lacepède is voorgesteld, beantwoordt zeer goed aan dien mijner 
•jongere voorwerpen, hoezeer de bijzonderheden der uitvoering veel te wenschen 
overlaten. 

Cyprinus corirostris T. Schl. en Cyprinus haematopterus T. Schl. van Japan 
houd ik nog meer bepaald voor dezelfde soort als Cyprinus flavipinna; vooral 
nadat ik een vooral voorwerpen van Jedo met mijne Javasche heb kunnen vergelijken. 

Indien met zekerheid te bepalen was, dat inderdaad de drievoudig voorgestelde 
soort van Lacepède dezelfde is als onderwerpelijke, zou aan de hier beschrevene een 
der namen van Laccpcde gegeven behooren te worden, waartoe die van nigro-au- 
ratus nog de voorkeur zou verdienen. 

De heer Richardson heeft, naar afbeeldingen van Reeves, behalve de drie naam- 
soorten van Lacepède, nog eenige andere soorten van Cyprinus van China opge- 
steld onder de namen Cyprinus atro-virens, Cyprinus flammans, Cyprinus hybiscoi- 
des, Cyprinus acuminatus en Cyprinus sculponeatus, welke ik vermoed, dat alle 
dezelfde soort voorstellen als die van Lacepède. De bijzonderheden, naar welke 
zijn  opgesteld, zijn  ontleend aan de afbeeldingen en  deze missen,  wat uit de 


255 

beschrijvingen van den heer Richardson is op te maken, de noodige naauwkeurig- 
heid ten opzigte van de getallen der schubben, enz. 

Indien alzoo mijne meening ten deze mogt blijken juist te zijn, zouden de 8 
llichardsonsche soorten tot eene enkele behooren te worden teruggebragt, waar- 
toe dan ook zouden te brengen zijn de beide javasche soor'.ea van den heer Valen- 
ciennes en Cyprinus haematopterus T. Schl. en Cyprinus conirostris T. Schl. van 
Japan, zoodat van die twaalf soorten slechts eene enkele in de wetenschap zou 
behooren plaats te nemen. 

Carassius Nilss. , Heek. Fisch. Syr p. 2-t. — Karauscii. 

Corpus oblongum compressum , squamis magnis vestitum. Maxillae 
labiis carnosis teretibus simplicibus inclusac. Cirri nulli. Bictus termi- 
nalis, ore clauso formam ferri equini referons. Sulcus postlabialis utro- 
que latere simplex, longitudinalis , non cum sulco lateris oppositi 
unitus. Opercnla rugosa. Pinna dorsalis elongata , supra pinnis ventrales 
incipiens et supra pinnam analem desinens , basi al epidota , radio sim- 
plice postico csseo serrato. Pinna analis pauciradiata , radio simplice 
postico osseo serrato. Dentés pharyngeales scalpriformes 4/4. 

Aanm. Van Carassius zijn thans ongeveer 20 soorten bekend , van welke de mee ,,e 
tot de fauna van China en Japan en de overige tot die van Europa behooren. 
Carassius thoracatus Heek. van Mauritius schijnt eene Japansche soort te zijn, al- 
thans ook in Japan voor te komen en even als Carassius auratus monstrositeitcn 
met dubbele vinnen op te leveren. Cyprinus mauritianus Benn. (Proceed. Comm. 
Zool. Soc I p. 1G7) is misschien geene andere soort als Cyprinus thoracatus Val., 
wat zich echter naar de zeer korte beschrijving van Bennett niet laat bepalen. In 
het algemeen komt het mij voor, dat meerdere der Ciunesche en Japansche soorten 
nader dienen onderzochten vergeleken te worden. Het zal dan misschien blijken, 
dateenige soorten «'^clits nominaal zijn en niets anders dan variëteiten of monstrosi- 
teiten. Zoo is b. v. ook Cyprinus nukta Syk. van Dekkan slechts eene monstro&i- 
teit van Carassius auratus. 

Carassius auratus Nilss. ; Heek., Fisch. Syr. p. 24 — Goudvisch. 

Syn. Gyprinus auratus L. Gra., Syst. Nat. ed. 13a p. 14 IS et auct. 
Cyprinus telescopus Lac, Poiss. 
Cyprinus macrophthalmus BI., Ausl. Fisch. tab. 410. 
Cyprinus quadrilobus Lac, Pois?. V t ib. 18 fig. 3. 

: :  ma nukta Syk., Fish. Dukhun in Trans.  Zool, Soc. II p. 355 (monstr.). 


256 

Cyprimts  quadrilobalus Basil.,  Nouv. Mom. Soc. impe'r. Natur. M ose. X 1855, Ichth. Chin. bor. 
p. 230 tab 5 fig 5. 

Aanrn.   Ik bezat  van  Carassins auratus talrijke voorwerpen, alle behoorende tot 
verschillende monstrositeitcn der soort, zooals zij op Java en in Japan in  vijvers en 
o-lazen  tot vermaak  onderhouden  worden.   Alle die  voorwerpen,  in  cene  groote 
stopflesch bewaard, zijn bij  de jongste verplaatsing van  mijn kabinet verloren ge- 
gaan en, hetzij door de dragers ontvreemd, hetzij wegens het breken der flesch tijdens 
het transport weggeworpen.   De voornaamste monstrositeiten , door mij waargenomen , 
had  ik echter reeds  aangeteekend op bladz. 48 van mijne //Nalezingen op de  Ich- 
tyologie van Japan", opgenomen in het 25e deel der Verhandelingen van het 13a- 
taviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen.   Zij  waren gelegen , behalve 
in  afwijkingen der gedaante  en lengte van  kop, ligchaam  en vinnen, in  het niet 
of dubbel aanwezig zijn van een of meerdere vinnen. Deze monstrositeiten laten zich 
in weinige woorden aanduiden als volgt. 
Monstrositas 1   Mononotopterus , diuropterus, diproktopterus , phaionotus. 

// 2   Mononotopterus, diuropterus,  monoproktopterus, aureus. 

// 3   Anotopterus,  diuropterus, diproktopterus.,  aureus. 

// 4   Anotopterus, diuropterus ,  phaiosonia. 

Alle deze monstrositeiten vond ik terug bij een aantal goudvisschen uit de vij- 
vers der vorsten van Soerakarta. Ik heb vroeger betrekkelijk enkele voorwerpen , 
tot die monstrositeiten behoorende, het volgende  aangeteekend. 

1 Carassius auratus, mucronotoptcrus diuropterus , diproktopterus , phaionotus. 

i.   Cypriaus auraius var. Basil., lchtb. Chin, boreal, tab. 5 fig. 2. 
Tambra mas Mai. Jav. 

C. corpore oblongo compresse», altitudine 3 ad3l/a in ejus longitudine; capite obtuso , rotundato,5 
ad 6 in longitudine corporis; oculis diametro 3' J in longitudine capitis; linea dorsali valdc con- 
vexa ; ventre dorso multo convexiore; squamis lateribus 24 vel 25 in serie longitudinal! ; pinnis val- 
de elevatis et clongatis, dorsali, pectoralibus vcntralibusque simplicibus, anali caudalique duplicatis, 
caudali triloba lobis acutis medio bis tantum in longitudine totius corporis; colore corpore superne 
nigricante-fusco , lateribus inferneque flavescente-aurco ; pinnis fuscis. 

D. 4/19. P. 1/16. V. 2/6 vel 2 7. A. 3, G + 3/6. C. 17 + 17 et lat. brev. 

Ilab. Surakarta, in piscinis principum, 

Longitudo 2 speciminum 115'" et 170'". 

2 Carassius  auratus , macronotop>terus, diuropterus , monoproktopterus, ob- 
longus , aureus. 

us macrophthahnus Bl., Ausl. Fisch, tab. 410. 
prhi gros-yeux Lac, 1'oiss. V tab. IS fig. 2. 
inn quatre-loiies Lac, Poiss. V tab. 18 fig. 3. 


257 

Ouen-Yu ou Letlré's, Mors-dore' et Elégand, 23 Jujube et Bâté 9, Maltache et Ooù; blanche 29- 
Copiae Savignii. 

Kin-Yu, Maurkot. 7, Ardoisé et Rubicon 4, Nigricant et yùiiwe 1G, Mauche et Marbré 2, 
Norù'OUxS, Brunei et Cinabre 8, Superbe 3, Souci et Capucine'ï , Charbonnier et Bleuet ô , 
Cop. Savignii. 

Original et Bande-gueule 21, Mauri-jaune, Ensanglanté et Tout-chair 20, Cop. Savignii. 
Nin-Eublc-Yu ou Nymphes, Agrûible  21.  IVacre' et Rougi-membres 30. -Ruiî's ei Taches 
mine IS Cop. Savignii. 

Long-Tjing-Yuoules Yeux de dragon, espèce des ra-Tttn-Frt ou 0«»/5 <fc Canne; Rouillé, 
Cirise et Léopard, 22, Masqué et Cap-mine 10, Quinte-bande et Norimembre 14 , Rubis- 
mouche et Nuageux 12, Telescope 11, Turquoise et Agathe 20. Cop. Savignii. 

Ya-Tan-Yu ou 0««A cfe Cwme,  Ferrugineux,  Tettard et Frangirouge 15. Cop. Savignii. 

Kin- Teon-Yu, ou Cabrioleurs, Verdret et Sombricolore 17. Cop. Savignii. 

Tambra mas Mal. 

C. corpore oblongo compresso, altitudine 3 ','2 ad 4 in ejus longitudine; capite obtuso rotundato 
4 cireiter in longitudine corporis; oculis diametro 31,:! in longitudine capitis; linea dorsali re^ulariter 
convexa; dorso ventre convexiore; squamis lateribus 23 ad 25 in serie longitudinali; pinnis dorsali, 
pectoralibus, ventralibus analique simplicibus, caudali duplice triloba, Iobis acutis 34/2 cireiter in 
longitudine corporis; colore toto corpore aureo, pinnis flavescente-aureo. 

D. 4 16 vel 4/17. P. 1/14 vel 1/15. V. 2 8. A. 3/6. C. 16 + 16 et lat. brev. 
Hab, Surakarta, in piscinis principura. 

Longitudo 2 specirainum  75'" et 103'". 


3. Carassius auratus , anotopterus , diuropterus , diproktopterus , aureus. 

Syn.  Tambra mas Mal. 

C. corpore oblongo compresso, altitudine 3 cireiter in ejus longitudine; capite obtuso 5', s cireiter 
in longitudine corporis; oculis diametro 3', ■'•> in longitudine capitis; linea dorsali antice valdéano-u- 
lata; ventre dorso gibboso multo convexiore; squamis lateribus 25 p, m. in serie longitudinali; pin- 
nis dorsali nulla, pectoralibus et ventralibns simplicibus elongatis , anali caudalique duplicatis, cau- 
dali tetraloba lobis acutis mediis bis tantum in longitudine totius corporis; colore corpore aureo, 
pinnis fiavesceute-aureo. 

D. 0. P. 1 17. V. 2 6. A.- 3 7. + 3,6. C. 19 +  19 et lat. brev. 
Hab. Surakarta, in pisciuis principum. 

Longitudo 2 speciminum 110'" et 210'". 

4. Carassius auratus, anotopterus, diuropterus , diproktopterus,p1iaionotus. 

Cyprinus auratus var. Bl., tab. 94 fig, 2. 
Tambra mas  Mal. 

corpora oblongo compresso, altitudine 4Va cireiter in ejus longitudine; capite obtuso 6 ferein 

longitudine totius corporis; oculis diametro 3a/4 in longitudine capitis; valvula nasali in lobum pro- 

ducta; linea dorsali irregulariter rotundata; dorso valde carinato ventre convexiore; squamL lateri- 

m. in serie longitudinali: pinnis dorsali nulla, pectoralibus et ventralibus simplicibus maxi- 

33 


258 

rac clon^atis caudam multo superantibus , anali et caudali duplicatis, analibus radiis longissimis, 
caudali tctraloba lobis acutis plus diraidio corporis totius longitudinis efficientibus; colore corpore 
pinnisque fusco, operculis ventreque tantum aureo vel argenteo. 

D. 0. P. 1/16 vel 1 17. V. 2 7. A. S/9 + 3/6. C. 15 + 15 et lat. brev. 

Hub. Snrakarla, in piscinîs principum. 

Longitudo speciminis unici 185'". 


Sedert het verloren gaan der voorwerpen, naar welke bovenstaande aantekenin- 
gen genomen zijn , ben ik weder in het bezit gekomen van eenige monstrositei- 
ten, alle van Japan, en grootendeels afkomstig uit de kweekkommen van een 
voornaam Japanees te  Jedo. 

Van  deze monstrositeiten  heb ik de  volgende aanteekeningen  genomen. 

5. Carassius auratus , macronotoplerus , diuropterus , diproktopierus , aureus. 

Syn. Cypritms auralus var. Basilewski, Ichtbyogr. Cbin. bor. tab. 5 fig. 3, 5. 

C. corpore oblongo compresso, altitndine 3 ad o' '\ in ejus longitudine ; capite obtuso 4J 5 ad .r> 
in longitudine totius corporis; oculis diametro 3 ad 3' 3 in longitudine capitis ; naribus non tubulatis, 
posterioribus autem magnis valvula claudendis; linea dorsali sat rcgulariter rotundata; dorso ca- 
rinato ventre tu mi do non vel paulo tantum altiorc; squamis lateribus 2G vel 27 in linea lateral i; 
pinnis valde, elongatis et elevatis, dorsali acque alta circiter ac longa, simplice; pectoralibus capite 
vixad non brevioribus ; ventralibus capite Iongioribus; anali duplicata; caudali duplicata quadriloba 
lobis valde acutis, lobis mediis trunco cum capite non vel vix breviore (bis circiter in longitudine 
totius corporis); colore corpore pinnisque rubro-aureo ; pinnis dimidio libero interdum pulchre roseis. 

1). 4 15 vel 4, IC. P. 1 16 vel 1 17. V. 2 8. A. 3/7 + 3 7. C. lat. brev. + 117+  17 1 et lat. brev. 

Hub. Japonia, in pisicinis urbis Jedo. 
jitudo 2 speciminum 123"' et 126'". 

Carassius auratus , macronolopterus , diuropterus, monoproktopterus , aureus. 

Ken voorwerp,  behoorende tot de monstrositeit n°. 2, doch in meerdere bijzonderbeden van mijne 
vroegere  voorwerpen  verschlliende , t.  w. door slanker ligchaam , meer hoekige rug- en buiklijn en 
ere  staart vinkwabben.   Het voorwerp is afkomstig van Nagasaki en 85'" lang. 

G.  Carassius auratus,  viicronotopterus ,  diuropterus,  monoproktopterus, 
aureus. 

Syn. Val., Poiss. XVI p. SG. 

Cyprinus auratus var. Basil., lchth. Chin. bor. tab. 5 fig. 1. 

C. corpore oblongo compresso, altitndine 21 2 circiter in ejus longitudine; capite obtnso, paru m 
convexo, 4 fere in longitudine corporis; oculis diametro 3' 2 circiter in longitudine capitis; naribus 
non tubulatis, ! iribus autem valvula magna claudendis; linea dorsali valde angulata; linea ven- 

tral! rcgulariter convexa;  dorso ventre vixaltiore; squamis 25 p. m. in linea lateral! ; pin/ia dorsali 


259 

brevi opci'oulo non longiore, multo altiore quam long<a, corpora plus duplo liurailiorc; pinnis pectora- 
libus et ventralibus acutis capita brevioribus; anali simplice acuta postice rotunda ta; caudali duplice 
tetraloba, lobis acutis subaequalibus 3- /3 circiter in longitudine corporis; colore corpore rubro-aureu , 
pinnis pulchre rubro; pinnis dorsalî et caudali  nigro marginatis. 

D. 4,5 vel 4,6. P. 1.15. V. 2 7. A. 3 5 vel 3 0. C. 1/17/1 et lat. brev.  + 1/13/1 etlat.brev. 

Hab. Japonia (Jedo), in piscinis. 

Longitudo specirainis unici 90'". 

Carassius  auratus, anotopterus , diuropterus ,  diproktopterus , phaionotus. 

Twee voorwerpen van Jedo, behoorende tot de raonstrositeit n°. 4, maar veel 
korter van vinnen en ligchaam , welks hoogte er slechts ongeveer 2\ malen gaat 
in zijne lengte. De kop gaat er slechts 3^- tot 4 malen in de lengte des ligchaams , 
de staartvin 2/3 tot 3 malen. Er zijn 27 tot 21 schubben in de zijlijn. De buik- 
en borstvinnen zijn korter dan de kop; het neusklapvlies is tot eene lange vleezige 
kwab ontwikkeld.   De voorwerpen hebben eene lengte van 53'" en 95". 

7.  Carassius auratus, anolopterus ,  diuropterus,  diproktopterus, sarcoce- 
pJialus, aureus. 

Car. corpore oblongo compresso, altitudine 23/* circiter in ejus longitudinc; capite obtusissimo, 
maxima convexo, altiore quam loDgo, cute villoso-carnosa ubique tecto, 4 et paulo in longitudinc 
corporis; oculis diametro 4 circiter in longitudine capitis; valvula nasali in lobum carnosutn multi- 
partitum evoluta; linea dorsali rotundata linea ventrali rotundata paulo altiore; dorso valde crasso 
non carinato; squamis 25 p. m. in linea laterali vix conspicua; pinna dorsali nulla; pinnis pccto- 
ralibus et ventralibus acutis capite paulo brevioribus; anali liemi-duplicata (antice duplicata gobi- 
oidea, postice simplice; caudali duplicata tetraloba, lobis acutis lateralibus quam mediis longiori- 
bus 3 et paulo in longitudine corporis; colore corpoi-e pulchre aureo-iubro, pinnis rubro, maxilla 
superiore nigra. 

D. 0. P.  1/14 vel 1/15. V. 2/7 vel 2-8. A. ü^? +3. C. lat. brev. +  1 13 15 1  et lat. brev. 

2/3 
Hab. Japonia (Jedo) , in piscinis. 

Longitudo speciminis unici 139"'. 

S.  Carassius auratus, anotopterus, diuropterus, monoproktopterus , aureus. 

Syn. Cijprlnus auratus var. BI., tab. 94 fig. 1. 

Car. corpore oblongo compresso, altitudine 23/4 circiter in ejus longitudine; capite valde obtuso, 
angulato, altiore quam longo, 4 ftre in longitudine corporis; oculis diametro 3 in longitudine ca- 
pitis; vertice villosiusculo; valvula nasali incrassata sed non in lobum producta; linea dorsali re- 
gulariter curvata linea ventrali rotundata non vel vix con vexiore: dorso crasso, non carinato; squamis 
2G in linea laterali; pinna dorsali nulla; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, capite brevioribus; 
pinna anali simplice acuta; pinna caudali duplicata triloba, lobis acutis longitudine subaequalibus 
3 circiter in longitudine corporis; colore corpore aureo-rubro, pinnis rubro. 


260 

D. 0. r. 11 G. V. 2 G. A. 3 5 vel 3 6. C. lat. brcv. + 1/33 1 + lat. brev. 
Hab. Japonia (Jedo), in piscinis. 
Lon<ntudo specitninis unici 101"'. 

9. Carassius awatus , macronotoplerus ,  monuropterus , monoproktopierus , 
rhombeus , aureus. 

Syn. Cyprinus auratus var. Basil., Iclithyogr. Chin, boreal, tab. 5 fig. 4. 

Car. corpore oblongo compresso, rhombeo, altitudine 22,oad 23/i in ejus longitndine; capito au- 
illato, acuto, depresso, 3* .-, ad 1 in longitudine corporis, aeque alto circiter ac longo; oculis dia- 
metro 3 et paulo ad 31, 3 în longitudino capitis; valvula nasali mcdiocriter evoluta; linea dorsali 
obtusangula; linea ventrali rotundata; dorso carinato ventre vix altiorc; squamis 23 ad 29 in linea 
ralij pinna dorsali elongata, longiore quam alta; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis capita 
brevioribus; pinna anali simplice acuta altiore quara longa; pinna caudali simplicc biloba, lobis 
acutis 2'/2ad 2*2/3 in longitudine corporis; colore corpore superno aureo-rubro, inferno argenteo; 
pinuis pulcliro rubris. 

D. 4/15 ad 4 19. P. 1 13 ad 1 15. V. 2 7 ad 2 S. A. 3 G vel 3/7. C. 1 17/1 et lat. brcr. 

Hab. Japonia (Jedo), in piscinis. 

LoDgitudo 2 speciminum OG"' et GS'". 

Aanm. Bij een dezer beide voorwerpen is de snuit zeer spits en de snuitvoor- 
hoofdslijn zeer hol. Bij dit voorwerp heeft de rugvin tusschen den 2" en 7" straal 
eene groote zwarte vlek. Bij het andere voorwerp ontbreekt deze vlek en is ook at 
voorhoofdslijn niet konkaaf. 

Monstrositales sequentes cognitae in museo vico désuni. 

10. Jnoloplerus, monuroprohtopterus. 

. Cyprinus auratus var. BI. tab. 04 lig. 3. 

11. Macronotopierus , monuropterus, moaoprohtopterus , elongates (a statu normali 

parum diversus). 

Syn. Nin-Eubk-Yu ou Nymphes, Ambre- jaune el Tricolor 13, Queue- mine et Hirondelle 27, 
Fade et Minier 28. Cop. Savignii. 
Kin-l'u, Orangé 19, Vermillon 25. Cop. Savignii. 

12. Binotopierus (Val., Poiss. XVI p. 82). 

13. Micronotopterus , diuropterus diprolclopterus. (Val., Poiss. XVI p. S  ,87). 


261 


Stieps 


BaEBINI. — .BaEE-ELEN. 


Cypviniformes cheilognathini corpore oblongo vel elongate, com- 
presso vel subfasiformi, radio anali simplice posteriore laevi edentulo , 
dentibus pharyngealibus uni-ad tri-seriatis pareis, utroque latere nun- 
quam plus quam 12. 


Aanrn. Tot de Barbinen breng ik alle Cheilognathinen , welke niet behooren tot 
de Catostominen  en  Cyprininen. 

Reeds hiervoren heb ik gewezen op de moeijelijkheid, de meer dan G00 thans 
bekende soorten van Barbinen naar hare natuurlijke verwantschappen te rangschik- 
ken en  de geslachten niet  de noodige scherpte te bepalen. 

Meckel's proeve van eene natuurlijke rangschikking der Cvprinoïden voldeed zoo 
weinig aan de eischen van een natuurlijk stelsel, dat hij haar eenige jaren latei- 
zelf verwierp , door opstelling zijner Temnochilae , welker geslachten in zijne vroe- 
gere rangschikking, in welke alle door hem aangenouiene genera van Cyprinoïden 
met No. 1 tot No. 5-1 zijn vermeld, op de nos. 5, 13, 18 tot 23 en 27 tot 30 \ 
komen, omringd van Cyprininen, Barbinen en Catostominen. En zelfs wanneer 
men de Cyprininen en Catostominen uit die lijst wegneemt', alsook het geslacht 
Glossodon, hetwelk tot eene andere orde behoort, volgen de Barbinen er nog 
geenszins natuurlijk op elkander. De volgreeks waarin alsdan de Barbinen zou- 
den voorkomen ,  zou zijn  als volgt. 


1 Gibelion Heek. 

2 Devario Heek. 

3 Rhodeus Ag. 

4 Systomus McCL 

5 Barbus Cuv. 

6 Labeobarbus Rüpp. 

7 Luciobarbus  Heek. 

8 Sehizothorax Heek. 

9 Aulopyge Heek. 

10 Gobio Cuv. 

11 ïinca Rond. 

12 Isoccphalus Heek. 


13 Abramis Cuv. 

14 Blicca Heek. 

15 Bliccopsis Heek. 

lü Acanthobrama Heek. 
17 Osteobrama Heek. 
IS Ballerus Heek. 
1Ü Chela Buck 

20 Esomus Swns. 

21 Pelecus Ag. 

22 Perilampus McCL 

23 Alburnus Rond. 

24 Aspius Ag. 


25 Scardinius Bp. 
2 G Id us Heck. 
27 Leucos Heck 
2 S PachystomusHeck. 

29 Leuciscus Rond. 

30 Phoxinellus Heek. 

31 Phoxinus Rond. 

32 Argyreus Heek. 

33 Squalius  Bp. 

34 Leucosomus Heek. 

35 Opsarius  McCl. 


Vele dezer geslachten zijn sedert beter bekend geworden, terwijl andere zijn ge- 
bleken niet behouden te kunnen blijven worden. Talrijke andere, sedert ontdekte, 
generische vormen  hebben  ook  nieuw  licht  geworpen  op de  verwantschappen der 


262 

oudere en daardoor heeft dit gedeelte der kennis van de Cyprinen thans ook reeds 
een geheel  ander aanzien gekregen. 

Veel laat zich echter afdingen op de waarde van talrijke dier nieuwe geslachten. 

Het is vooral bij de Burinnen, dat men te ver gegaan is met de schepping van 
nieuwe geslachten op grond van onbeduidende wijzigingen in het tandenstelsel. 
Heckel  werd  daarin  nog overtroffen door de heercn  Agassiz en Girard. 

Gewis heeft ook het tandenstelsel zijne waarde bij de stelselmatige rangschik- 
king der Barbinen, maar niet zoodanige, dat een gering verschil in de reijen en 
in de gedaante der tanden gewigtig genoeg mag geacht worden om met voorbij- 
zien van de overige natuurlijke verwantschapen der soorten, daarop alleen de ge- 
slachten te vermenigvuldigen, en het zal dan zeker ook blijken, dat vele op die 
wijze ontworpen geslachten,  onhoudbaar zijn. 

De Barbinen bieden echter, buiten het tandenstelsel, meerdere kenmerken aan, 
waardoor men in staat gesteld wordt ze beter te groeperen , dan tot dus verre 
is geschied. 

Een voortreffelijk kenmerk vindt men 'm de gedaante van het voorste gedeelte 
des ligchaams. De buik is bij de meeste Barbinen voor de buikvinnen plat, eene 
min of meer breede ondervlakte aanbiedende, op welke men bij de geschubte soor- 
ten van 3 tot meer overlangsche schubreijen kan waarnemen. Bij vrij talrijke an- 
dere echter is de buik mesvormig zamengedrukt, vormt in stede van eene platte on- 
dervlakte slechts eene scherpe kiel, en de buikvinnen zijn daar niet aan den on- 
derrand des ligchaams maar aan de zijden boven de buikkiel ingeplant. Men kan 
deze beide groepen noemen Amblygastri en  Oxygastri. 

De Oxv^astri omvattende de 5 geslachten Smiliogastcr Blkr, Culter Basil , Lan- 
buca Blkr , Chela Buch. en Macrochirichthys Blkr, welke zich verder scherp laten kenmer- 
ken door het al of niet aanwezig zijn van een' getanden of ongetanden rugdoorn, 
de plaatsing der rugvin voor of boven de aarsvin, den bouw der kaken, de besehub- 
iung, de gedaante der zijlijn en der buiklijn, enz. 

Bij het zoeken naar vaste kenmerken om de Amblygastri in ondergroepen te split- 
sen ontmoet men  talrijke moeijelijkheden. 

In het tandenstelsel zijn die kenmerken niet te vinden, tenzij men de natuur- 
lijke verwantschappen geheel zou  willen verbreken. 

Zoo b. v.  vindt men driereijige tanden bij Barbus,  Rohtee, Catla, Luciosoma , 
Opsarius,  Rasborichthys , enz ; tweereijige tanden bij Meda, Aspius , Gobio, Argy- 
reus, Phoxinus, enz ; éénreijige tanden bij Tinca, Aulopyge Acanthobrama, Ilhodeus , 
Mts, enz., geslachten, welker natuurlijke rangschikking eene geheel andere is. 

In de voeldraden vindt men die kenmerken nog minder en zelfs zijn deze, op zich 
genomen, niet voldoende bij de vaststelling van de geslachten, vermits bij meer- 
dere natuurlijke geslachten, zooals Cyclocheilichthys , Hypselobarbus, Systomus, Lu- 


263 

ciosoina, vier, twee of geene voeldraden bij de soorten van hetzelfde geslacht wor- 
den aangetroffen. 

Dezelfde moeijelijkheden doen zich voor, wanneer men de rangschikking beproeft 
naar andere kenteekenen , b. v. de lengte der rugvin en aarsvin, de beschubbino-, 
de plaatsing en grootte der mondopening, de grootte der kieuwopening, de gedaante 
van  den  snuit, het verloop der zijlijn, enz. 

Andere kenteekenen nog, van welke misschien met nut gebruik gemaakt zou kun- 
nen worden , zooals de bijzonderheden der kaak- en lipvorming, de gedaante der voorste 
onderoogkuilsbeenderen , de schubbige rugvinscheede, enz. zijn op verre na niet van 
alle geslachten bekend en men stuit daarom bij de toepassing dier kenmerken spoe- 
dig op  onzekerheden,  welke niet  op te  heffen zijn. 

Het is mij voorgekomen, dat van de geaardheid van den achtersten onverdeelden 
rugvinstraal nog het meeste partij te trekken is bij eene algeraeene verdeelino- 
der  Amblygastri. 

Ik heb ze daarnaar gesplitst in Acanthophori en Anacanthonoti. Het aanwezen 
of niet aanwezen van een' rugdoorn stemt nog het meest, ofschoon niet volko- 
men, met de overige natuurlijke verwantschappen overeen en heeft het praktische 
nut van eene gemakkelijke herkenbaarheid. Ook hier evenwel doen zich over- 
gangen voor, ofschoon, voor zoover mij bekend is, slechts bij de geslachten La- 
beobarbus en Systomus, waar de rugdoorn bij enkele soorten zoo weinig ontwik- 
keld is, dat zijne  beenige natuur  betwijfeld kan  worden. 

Tot de van een' rugdoorn voorziene geslachten behooren Racoma McCl. , Schizo- 
thorax Heek., Balantiocheilos Blkr, Amblyrhynchichthys ]31kr , Albulichthys Blkr, 
Kampala V. Hass , Hypselobarbus Blkr, Systomus McCl. , Cyclocheilichthys Blkr, 
Barbus Cuv. , Labeobarbus Rüpp., Hemibarbus Blkr, Pseudophoxinus Blkr, Rohte- 
ichthys Blkr, Rohtee Syk. , Acanthobrama Heek., Rhocleus Ag., Chanodichthys 
Blkr, Pseudoculter Blkr, Ilemiculter Blkr, Aulopyge Heek. en Meda Gir. , de 
beide laatste hoogst  merkwaardig door schubloos ligchaam. 

Ik heb die geslachten verder gerangschikt naar het al of niet beschubt zijn des 
ligchaams, de gedaante der aarsschubben , van de lippen , kieuwopening, snuit, 
bekspleet, onderoogkuilsbeenderen, rugvin en aarsvin , naar het getand of niet getand 
zijn van den rugdoorn, het al of niet bestaan van een ooglid vlies, de rangschikking 
en  bijzondere vormen der tanden, enz. 

De geslachten der Anacanthonoti zijn nog aanmerkelijk talrijker dan die der 
Acanthophori. 

Twee dier geslachten zijn opmerkelijk wegens de aanwezigheid van zeshoekige, 
cellen of wratachtige verhevenheden op de kaken zelve met gelijktijdige schublooze 
borststreek.   Deze geslachten zijn Chedrus Swains, en Plargyrus Raf. 

Pene andere rei  van geslachten doet  zich opmerken  door  platte, min  of meer 


264 

lepelvormige onderkaak.   Zij  zijn overigens ook verwant  door algemeenen habitus, 
ten  snuit,  min of meer achterstaande oogen en tandcnstelsel.   Hiertoe behooren 
Catla  Val.,  Thynnichthys Blkr,  Hypophthalmichthys  Blkr en Amblypharyngodon 
Blkr (Mola Heek.). 

Eene derde rei van geslachten der Anacanthonoti is kenbaar aan slank ligchaam, 
met lagen rug en boven de aarsvin ingeplante rugvin. Luciosoma Blkr, Pcrilampus 
McCl. en Esoinus Sws. behooren hiertoe. Ook het geslacht Devario Heek. is aan 
deze  rei  verwant en houdt  het midden tusschen  haar en de rei van  Catla. 

Eene vierde natuurlijke rei laat zich zamenstellen uit een aantal geslachten, welke 
met elkander gemeen hebben een fijn beschubt ligchaam, met vleezigen snuit en 
korte voor de aarsvin geplaatste rugvin en evenzoo korte aarsvin. Zij hebben alle 
ook slechts één- of tweereijige tanden. Hiertoe breng ik Tinca Cuv. , Argyreus 
Heek., Chrosomus Haf-, Tiaroga Gir., Phoxinus Ag. en Phoxinellus Heek. , het 
laatste geslaci.' weder zeer opmerkelijk door de afwezigheid van schubben , behalve 
alleen op de zijlijn. 

Aan deze rei sluiten zich natuurlijk eenige geslachten met grootere schubben , 
zooals Sarcocheilichtbys Blkr, Gobio Cuv. en Cirrhina Cuv. 

Bij  nog eene andere rei zijn kop en snuit neergedrukt , het ligchaam slank , de rug 

laag en de rugvin kort en voor de aarsvin gelegen.   Mijne geslachten Leptobarbus, 

Gnathopogon,  Pseudorasbora ,  Rasbora  en  Rasborichthys zijn daartoe te rekenen. 

De  overblijvende geslachten  der  Anacanthonoti  kunnen  nog  tot  twee  andere, 

minder scherp gescheidene, groepen  worden gebragt. 

Die der eene groep hebben met elkander gemeen eene wijde tot onder de oogen 
reikende bekspleet, eene min of meer veelstralige aarsvin, eene zeer gebogene zij- 
lijn en een' spitsen snuit met eindstandige mondopening. Bc het gemeend hier- 
toe te moeten brengen Elopiclithys Blkr, Opsarius iMcCl. en de uiterst na aan el- 
kander verwante genera Aspius Ag., Gila Baird Gir. en Ptychocheilus Ag. 

Bij Ie geslachten de:- andere groep is de bekspleet minder groot, soms zelfs 
klein en de snuit meer bol en vleezig. Zij zijn in meerdere of mindere mate ver- 
want aan Aspius en eene scherpe afscheidingslijn  is  niet te  stellen. 

Hel is in deze beide laatste groepen vooral, dat ook de scherpe bepaling der ge- 

icbten uiterst moeijelijk is,  en even als  Gila en  Ptychocheilus nog eene nadere 

beproeving op Aspius behoeven, is hetnoodig, dat de grenzen der geslachten Abra- 

3 Cuv., Luxilus Raf., Alburnus  Heek. , Hybopsis Ag., Lcucosomus Heek., Ce- 

ichthys Baird , Semotilus Raf. , Leuciscus Klein , Scardinius Bp., Alburnops Gir., 

Cyprinella Gir. en Codomu Gir., hieronder nog als genera opgebragt, scherper wor- 

steld, dan thans geschied is, om ze definitief als natuurlijke geslachten 

te kunnen beschouwen, en zulks niettegenstaande meerdere andere der in den nieu- 

weren tijd opgestelde geslachten reeds tot de hierboven genoemde zijn teruggebragt. 


265 

Hieronder heb ik beproefd, van alle de in dezen arbeid aangenomene geslach- 
ten der Barbinen een diagnostisch overzigt te geven. 

Ten opzigte der geographische verbreiding van de geslachten der Barbinen ver- 
oorlooft de tegenwoordige  staat der wetenschap de  volgende gevolgtrekkingen. 

Eigen aan Noord-Amerika zijn Mcda, Lnxilus, Leucosomus, Alburnops , Cy- 
prinella, Plargyrus, Semotilus, Ptychocheilus , Gila, Hybopsis, Ceratichthys, Tia- 
roga , Argyreus en Chrosornus. 

Aan beide halfronden gemeen zijn slechts Leuciscus, Alburnus en Gobio , zoo- 
dat alle overige geslachten eigen  zijn aan  de oude wereld. 

Van die geslachten komen uitsluitend voor in Europa: Aulopyge, Scardinius , 
Phoxinus en  Phoxinellus. 

Van Afrika is geen geslacht bekend , hetwelk niet tevens in Europa of Azië voor- 
komt, ten zij misschien het mij volstrekt onbekende geslacht Opsaridium Peters. 

Europa, Afrika en Azië bezitten gemeenschappelijk: Barbus, Labeobarbus en 
Alburnus. 

Europa bezit gemeenschappelijk met Azië alleen: Rhodeus, Abramis, Aspius, 
Tinea en Chela. 

Azië heeft gemeen met Afrika,  maar niet met Europa: Systomus en Opsarius. 

Alle overige geslachten zijn aan Azië eigen, doch velen komen uitsluitend voor- 
op de Aziatische eilanden, in Japan en  den Indischen Archipel. 

Azië's Vastland heeft met de Japansche eilanden gemeen slechts het geslacht 
Üpsarius, en met de Soenda-eilanden : Labeobarbus, Systomus, Balantiocheilos , 
Amblyrhynchichthys, Hampala, Thynnichthys, Rasbora, Luciosoma, Chela en Ma- 
crochirichthys. 

Aan de Japansche eilanden zijn eigen: Hemibarbus, Sarcocheilichthys , Pseudo- 
rasbora en  Gnathopogon. 

Aan de Soenda-eilanden eindelijk zijn eigen: Cyclocheilichtlivs, Albulichthys, 
Rotheichtbys, Leptobarbus  en Rasborichthys. 

De geslachten der Barbinen laten zich  overzien als volgt: 


1 Amhlygastri. Venter ante pinnas ventrales non cultraf 
1. Acanthoplwri. Pinna dorsalis spina armât a. 
a Corpus  squamosum. 
ô Squamae anales  squamis ceteris parvis majores. Spina dorsalis deutata. Cirri 
rostrales et supramaxillares. 
6 Labium inferius lobatum. 

Racoma McCl. 

ó' Labium inferius non lobatum. Dentés cochleariformes 2, 3. 5/5.3. 2. 

eck. 


200 


Squamae anales squamis ceteris non majores, 
a Apertura branchialis verticalis angustior sub operculo desinens. Spina dorsi 
serrata.  Cirri  nulli. Labium  inferius  a toto maxillae  margine  pendulum 
saccum postice tantum apertum  efficiens. Dentés uncinato- cochleariformes 

'2.3,5 5.3.2. Squamae magnae. Dorsum angulatum. 

Balantiocheilos Blkr. 

u' Apertura branchialis lata  sul)  pracoperculo vel sub oculo desinens. 
f Oculi maxima parte membrana palpebrali velati. Spina dorsi serrata. Cirri 
nulli.  Squamae magnae.  Dorsum angulatum.  Maxilla inferior symphysi 
tubcrculo hamata. 
Rostrum trimcatum.  Ossa supramaxillaria apicem rostri attingentia ibi- 
que  ossa  intermaxillaria  rétracta  occultantia.  Os suborbitale anterius 
calceiforme.  Pinna  caudalis  basi  tantum  squamosa. Dentés aggregati 
cunéiformes 2.3.4/4.3.2. 

Amhlyrliynclaclithys Blkr. 

'<  Rostrum convexum non truncatum.  Ossa supramaxillaria  apicem rostn 
non attingentia.  Os suborbitale  anterius  pentagonum. Pinna  caudalis 
dimidio basali tota squamosa. Dentcs incisivi scalpriformes 2 3-4 4,3.2. 

Albulichtlii/s Blkr. 

t' Oculi non velati. 
o Pinna analis pauciradiata. 

aa Rictus magnus obliquus. Maxilla superior et apertura branchialis sub 
oculo  desinentes.  Cirri 2 supramaxillares.  Spina dorsi dentata.  S( 
mae matmae. Dentés cochleariformes  1.3.5/5.8.1. 

Ilampula V. Hass. 

l'h Rictus parvus vel mediocris ante oculum desinens. 
Y Rostrum genaeque tubercuüs vel verrucis obsitae. Rostrum coiiicum. 
Spina dorsalis gracilis edentula. Cirri 4,  vel 2, vel nulli. 

Hgpsclobarbus Blkr  (subg.  Uypsdobarhus , Gonoprok- 
topterua et Tambra Blkr. 

+'  Rostrum genaeque tubcrculis vel verrucis nullis. 
~ Squamae magnae vel médiocres. 
* Os suborbitale  anterius  pentagonum apicc acuto sursum spectans. 
Sulcus postlabialis utroque latere margini oris parallelus, isthmo a 
sulco lateris oppositi  separatus. Os anticum vel subanticum. Squa- 


2G7 

mae  magnae.  Cirri 4, vel 2, vel nulli. Spina dorsalis den- 
tata vel edentula. Dentés non agsvegati triseriati 3 ad ]0. 

Systomus McCl. (subg. Barbodes,  Capoëta et Systomus Blkr) 

Os suborbitale anterius trigonum apice acuto antrorsuui spectans 
vel elongatuni. Sulcus postlabialis unicus margini oris parallelus. 
x Spina dorsalis dentata. Rostrum conicuni. Dentés cochlea ri for- 
mes vel subcochleariformes 7 ad 10 triseriati. 
I Pinna dorsalis basi vagina squamosa.  Dorsum elevatum an- 
gulatum. Genae striis numerosis transversis parallelis V. 2 

CycloeJteilicJdhysWkt (subg. CycloclieilicMhjs , Siaja et 
Anematichthys Blkr.) 

F Pinna dorsalis basi non squamosa.  Dorsum liumile. Cirri 1. 
Barbus Cuv. 

x' Spina dorsalis edentula. Squamae magnae. V. 2 S. 
I Cirri  4.  Dentés  cochleariformes  vel subcochleariformes 7 
ad 10 triseriati. 

Labeobarbus Rüpp. 

I' Cirri 2, supramaxiilares tantum. Dentés acuti uniseriati 

liemïbarbus Blkr. 

-"-' Squamae parvae.  Cirri nulli. 
* Spina dorsalis edentula. Pinna dorsalis basi alepidota. Dentés 
contusorii 5 4. 

Pseudophoxtiii'.i Blkr. 

*' Spina dorsalis dentata. Apertura branchialis sub oculo desi- 
nens. Pinna dorsalis squamosa. Dentés uncinato-cochlearifor- 
mes 2.3.5 5 3.2. 

BohteiclitJiys Blkr. 

)' Pinna analis elongata vel subelongata, plun-ad multi-radiata. Cirri 

nulli. Os  anticum vel subanticum. 
aa Spina dorsalis  dentata. Squamae parvae.   Dentés cochlearifor- 
mes 2.3.5/5.3.2. 

Rohtee Syk. =: Osteobrama Heck. 

bb. Spina dorsalis edentula.   Squamae médiocres  vel parvae. 
* Corpus oblongum.  Rostrum convexum.  Dentés 5 5. 


2ÜS 

~ Linea lateralis basi pinnae caudalis desiuens. Squamae parvae vel médio- 
cres. Dentés contnsorii. 

Acanlhobrama Heek. 

~' Linea lateralis corpore antice tantum  conspicua. Squamae magnae. üentcs 
cultriformes. 

Rhodcus Ag. 

*' Corpus subelongatum.  Rostrum valde acutum. Squamae médiocres. 
Linea lateralis parum curvata. 
~ Maxilla inferior non  prominens. Dorsum  angulatum.  Rostrum porrectum. 

Chanodichtlnjs Blkr. 

~' Maxilla inferior prominens- Dorsum  humile.  Rostrum breve- 

Pseudoculier Blkr. 

+" Corpus elongatum.  Rostrum  breve.  Squamae médiocres vel parvae. 
Linea lateralis valde curvata. 

Remiculter Blkr. 

b. Corpus  alepidotum. 

ô Spina dorsalis dentata.   Rictus parvus.  Nares utroque  latere  simplices. Cirri 
4. Dentés scalprifornies 4/4. 

Aulopyge Heek. 

o'  Spina dorsalis  edentula. Rictus sub oculo desinens.  Cirri nulli. Dentés pré- 
hensiles 1.4/4.1. 

Meda Gir. 

2. Anucantho7iotï  Spina dorsalis nulla. Corpus squamosum 

a  Maxillae  tumidae poroso-verrucosae seu  lacunosae.  Regio  thoraco-gularis ale- 
pidota.   Squamae magnae.  Cirri nulli. 
)ssa humeralia valdc cvoluta  inula.   Pinna  dorsalis post  ventrales  incipiens. 
Dentés uncinato-contusorii 4.5 5.4 

Chcdrus  Swns. :=: Padiystomus Heck, ex parte. 

; )ssa humeralia  normalia.   Pinna dorsalis supra  ventrales  incipiens. Dentés 
coinpre-si préhensiles 2.4/4.2. 


269 

Plargynis Raf. — Hypsolepis Baird. 
b.  Maxillae  cute laevi tectae. 

g Maxilla inferior depressa cochleariformis. Cirri ïiulli. Rostrum  depressum. 
Os anticum.   Dentés aggregati vel molares triseriati. 
ó Pinna dorsalis multiradiata, analis pauciradiata. Squamae magnae. 
Sulcus postlabialis unicus. Labium inferius a toto maxillae margine 
pendulum.   Dentés aggregati 2-4.5/54 .2. 

Calla Val. =3 Gibeüon Heck,  ex parte. 

6' Pinna dorsalis pauciradiata. Squamae parvae. Oculi posteri vel inferi. 
f Pinna analis  multiradiata  pinna  dorsali  longior.   Opercula  radi- 
atim' rugosa. 

Hypophthalmiclithys Blkr. 

f' Pinna analis pauciradiata pinna dorsali brevior. Opercula non rugosa. 
o Pinna dorsalis supra vel ante pinnas  ventrales incipiens. Dentés 
aggregati facie masticatoria oblique truncati plani 2.4.5/5.4-2. 

Thjnnichthjs  Blkr. 

o' Pinna dorsalis post pinnas ventrales incipiens. Dentés molares facie 
masticatoria oblongo-rotundati et transversim rugosi 1.2.3/3.2.1. 
Amblypharyngodon Blkr=s Mola Heek. 

0' Pinnae  dorsalis et analis elongatae multiradiatae, dorsalis magna parte 
anali opposita.  Cirri nulli. 

ó Squamae magnae.  Corpus oblongum elevatum.  Linea lateralis  valde 
curvata lineae ventrali convexae approximata. 

üevario Heek. 
ô" Pinna dorsalis pinnae anali tota vel ex parte opposita.  Dorsum humde. 

Squamae magnae.   Oculi post vel infra apicem  rostri siti. 
ó Rictus latus obliquus sub oculo desinens. Pinnae dorsalis et analis pau- 
ciradiatae  breves,  pectorales  elongatae.  Cirri 4  carnosae  vel  nullae. 
Dentés subcochleariformes vel voratorii 2.4.4/4.4.2, vel 2.4.5/5.4.2. 

Luciosoma Blkr (subg. Lnciosoma et Trinematichthys Blkr). 

ó  Rictus parvus  ante  oculum  desinens. Cirri  4, supramaxillares ri'nrli 
setacei. 
f Linea lateralis  valde  curvata lineae  ventrali convexae  approximata. 

Pinnae dorsalis et analis pluri- ad multiradiatae, pectorales non elc 

satae. 


27 

Perilampus Mc Cl. 

f'  Linea lateralis nulla. Cirri  rostrales  cirris  supramaxillaribus approximati 
Pinnae dorsalis et analis pauciradiatae breves, pectorales elongatae. Dei 
acuti vix curvati 5, 5. 

/.' omu8 Swns. ss  Nuria Val. 

Squamae parvae. Rostrum carnosum. Pinnae dorsalis et analis pauciradiatae , dor- 

is tuta ante analcm sita. 
ó  Cirri 2, supramaxillares. 

f  Os  terminale.  Corpus  oblongum  compressum  dorso elcvato  anguli 
Dentés clavati 4, 5. 

Tinca Rond. Cuv. 

>s  inferum.  Corpus elongatum fusiforme dorso humili.  Dentés raptatorii 
uni- vel biseriati 1.4/4.2,  vel  2.4/4.2, vel  1  1, 

Argyreus Heek. =: Bhinichthya Ag-— Agosla Gir- 

Ürri nulli. Corpus elongatum fusiforme. 

\ Corpus  ubique  squamosum.  Linea lateralis vix cnrvata. Os terminale. 
o  Dentcs  leviter  uncinati  facie masticatoria  gracili 5/5.  Squamae m 
l)ranaccae. 

C/irosotnus Raf. 

•  Dentés raptatorii facie masticatoria nulla 1.3 3.1. Isthmus latissimua 

Tiaroga Gir. 

o" Dentcs raptatorii  2.4/4.2, vel 2.5/4.2. Rostrum obtusum convexuui 

Phoxinus Rond. Ag. 

Corpus  linea laterali anticc tantum squamosum, squaniis uniseriatis 
Dentés contusorii 5/4- Rostrum obtusum convexum. Os terminale. 

v 

Fhoxinellus  Heek. 

'  Squamae magnae. Rostrum  carnosum.  Pinnae dorsalis et  analis  brèves,  dor- 
salis ante ventrales incipiens et longe ante analem desinens. Rictus parvus. 
Ürri 2  rostrales tantum. Rostrum non  porrectum. 

( 'irrhina Cuv. 

ürri 2 supramaxillares tantum. Rostrum porrectum. Dentcs raptatorii 2.5 '5.2, 
vel 2.4/4.1,  vel 3.5/5.2. 


271 

Gobio Cuv. 

ó" Cirri nulli. Rostrum valde camostim elevatnm. Linea .lateralis 
rectiuscula. Pinna dorsalis ante  ventrales incipicns. 

Sarcoclieilicïrfhys Blkr. 

o'" ' Rostrum acutum depressum.  Corpus  elongatum dorso  humili. 
Pinna dorsalis pauciradiata ante analera sita. 
ó  Pinna  dorsalis supra  vel  vix ante pinnas  ventrales incipiens. 
Squamae magnae. Pinna analis pauciradiata. 
f Cirri 4, rostrales et supramaxillares. Labia gracilia. Rictus me- 
diocris obliquus. Maxilla inferior symphysi  tubercule) null 
Linea  lateralis  curvata. Dentés  cochleariformes facie masti- 
catoria pluricrenulata 2.3.5/5.3.2. 

Leptobarbus Blkr. 

•f' Cirri 2, supramaxillares  tantum. Rictus  mediocris obliquus. 
Linea lateralis  rectiuscula. DentesW"»   •'■ 

Gnathopogon Blkr. 

f" Cirri nulli. Labia valde carnosa. Os superurn, rictu brevissimo 
vert-icali. Linea lateralis rectiuscula. Dentés uncinato-ci 
pressorii 5/5. 

Pscudorasbora Blkr. 
o' Pinna  dorsalis post pinnas  ventrales incipiens. Cirri nulli 
anticuiu, rictu mediocri. Dentés bi- ad tri-seriati. 
f Pinna analis pauciradiata. Squamae magnae.  Maxilla super, 
symphysi incisura tuberculutn inframaxillare symphysiale n • 
piente. Oculi non velati. Linea lateralis lineae ventrali approxi- 
mata. Dentés subcochleariformes uncinati. 
Basbora Blkr. 
f' Pinna analis multiradiata dorsali raulto longior. Squamae mé- 
diocres. Maxilla superior symphysi incisura nulla.  Ocui meru- 
brana palpebrali maxima parte velati. Linea lateralis vix curva- 
ta. Dentés cultriformes. 
Rasboricltt/iys Blkr. 
p"' 'Rictus magnus obliquus sub oculo desinens. Pinna analis pluri- 
radiata. Liuea lateralis valde curvata. Rostrum acutum. Os anticum. 
ó Ossa nasalia valde evoluta. Maxilla inferior symphysi tuin 
hamata. Vesica natatoria triloba.  Corpus elongatum.  Squai 
parvae vel médiocres. Cirri nulli. Rostrum porrectum. 


272 

■jpic/rfhijs Blkr . 

6" Ossa uasalia normalia. 

f Dentés pharyngeals biseriati, raptatorii. Cirri nulli. Pinna dorsalis 
ventrales incipiens. 
o Maxilla superior symphysi emarginata3 inferior prominen s symphysi 
tuberculo incisuram intermaxillarem intrante. Corpus elongatum. Cau- 
da gracilis. Squamae magnae vel médiocres. Dentés cylindrici 

Aspius Ag. 

o' Squamae parvae  vel médiocres inaequales. Corpus elongatum cauda 
gracili. Dentés compressi. Maxilla inferior hamata? 

Gila Baird Gir. =; Tigoma Gir. =3  Cheonda G ir. 

o" Squamae médiocres inaequales. Labia carnosa. Corpus oblongiun vel 
elongatum. Cauda robusta. Dentés facie masticatoria nulla. Isthmus 
mediocris. 

Ptychocheilus Ag. =3 Clinosto7nus Gir. 

\ Dentés pharyngeales voratorii triseriati 2.3.5/5.3.2, vel 2.3.4/4.3.2. 
Venter couvexus dorso nonhumilior. Cirri 4 , vel 2, vel nulli. Squamae 
magnae vel médiocres. Linea lateralis valde curvata. 

Üpsarius McCl. (subg. Shacra, Bendilisis, Upsarim Blkr). 

' Rostrum couvexum non depressum. Squamae magnae vel médiocres. Pinna 
dorsalis brevis. 
ó Pinna analis multiradiata elongata dorsali multo Iongior; dorsalis post pinnas 
ventrales  incipiens. Squamae magnae. Cirri nulli. Corpus valde elevatum 
Dentés uni- vel biseriati. 

o Linea lateralis leviter curvata. Venter post ventrales carina alepidota. 

Abramis Cuv. =3 BHcca Heek. =: Ballerus Heek. =3 Blic- 
copsis Heek. 

I iinea lateralis valde curvata. 

Luxilïis  Raf. =:  Slilbe De Kay 53 Ric/iardsonius Gir. 

; inna analis multiradiata dorsali Iongior. Corpus subelongatum , dorso non 
elevato. Maxilla superior symphysi incisura tuberculum maxillae  inféri- 
ons recipiente. Rictus valde obliquus. Pinna dorsalis post ventrales in- 
pien   Venter p winatus. Linea lateralis valde curvata. 


273 

Albumus Rond , Heck. — Aîburneîhs Gir. s Leucaspius 
Heck., Kner. 

ó" Pinna analis non elongata, dorsali brevior ad vix longior. 
f Rostrum valde convexuin truncatiusculuui ante os proniinens. Pinna dor- 
salis supra ventrales incipiens. Squamae magnae. Cirri 2  supraruaxil- 
lares vel nulli. Linea lateralis rectiuscula. 

Hybopsis Ag. (Subg. Hybqpsis Ag., Hudsonius Gir.) 

f ' Rostrum non truncatum , non ante os prorninens. Pinna dorsalis ante vel 
supra initium analis  desinens. 
o Cirri 2 , supramaxillares. Squamae magnae. Corpus elongatum vel sub- 
elongatum. 
aa Rictus  sat magnus. Linea lateralis curvata. Dentés biseriati. 

Leucosomus Heck. z=i Clieilonemu% Baird— PogonicMhjs 
Gir. s=3 Nocomis Gir. 

bb Rictus mediocris. Linea lateralis rectiuscula. Dentés uniseriati. 

Ceraticldliys Baird. 

o' Cirri nulli. Squamae  magnae vel médiocres. Dentés uni- vel biseriati. 
Corpus oblongum vel elongatum. 
aa Rictus sat magnus. Pinna dorsalis post ventrales incipiens. Oculi superi. 
Genae elevatae. Linea lateralis parum curvata. 

Semotihs Raf. (gen. Leucosomus Heck.  valde affin.). 
bb Rictus mediocris vel parvus. Corpus oblongum vel elongatum. 
f Pinna dorsalis supra vel vix post ventrales incipiens. Linea lateralis 
parum ad valde  curvata. Squamae magnae vel médiocres. 

Leuciscus Rond., Klein s Leucos Heck. a Squalius Bp. 
ö Telestes Bp.  = ù ,,,,„„   , , 
f' Corpus oblongum. Squamae magnae. Linea lateralis mediocriter cur- 
vata. Pinna dorsalis post piunas ventrales incipiens. 
Scardinius Bp. — Idus Heck. 

f" Squamae magnae deciduae. Rostrum incrassatnm ante os prorninens 
Pinna dorsalis supra ventrales incipiens. Linea lateralis rectiuscula. 
Alburnops Gir. 

Y" Squamae  altae  breves.  Rictus brevis. Linae  lateralis mediocriter 
curvata. Pinna dorsalis supra vel vix post ventrales incipiens. 

35 


274 

Cyprinella G ir. 

+"" Squamae médiocres.  Maxillae aequales.  Linea  lateralis parum 

curvata. Pinna dorsalis jilo  post ven trales incipiens. Isthmus  'a» 
sat  latus.  Dentés 4/4. 

Codoma Gir. 

II Oxyyaslri. Venter ante pinnas ventrales cultratus. Corpus squamosum. Pinnae, 
analis elongata, dorsalis brevis.  Cirri nulli. 
1. Pinna dorsalis spina armata. Pinnae pectorales médiocres. 

a. Spina dorsalis serrata. Corpus oblongum , dorso rostroque angulatis. Squamae 

parvae.  Linea  lateralis  rectiuscula.  Dentés compressi  facie  masticatoria 
obliqua truncata plurituberculata 2.2.4/4.2.2. 

Smilioyaster Blkr. 

b. Spina dorsalis edcntula. Corpus elongatum dorso humili. Pinna dorsalis ven- 

trales inter et analem  sita. Squamae médiocres vel parvae. Linea lateralis 
valde curvata.  Vesica aërea triloba. 

Culler Basil. 

2 Pinna  dorsalis spina  nulla, anali tota vel ex  parte  opposita. Pinnae pecto- 
rales elongatae. Rictus valde obliquus. 
a. Linea gulo-ventralis regulariter convexa. Linea lateralis valde curvata. 
ô Corpus  oblongum. Rictus brevis. Maxilla  superior  symphysi non emargi- 
nata, inferior  symphysi  non  tuberculata. Squamae  maquae, subaeguales , t '. 
nuchales longe post oculum rejcctae. Dentés voratorii 2.4.5/5.4.2. ( 

Luuhuca Blkr. 

ô' Corpus oblongum vel elongatum. Squamae magnae vel parvae, inaequales, 
nuchales supra oculum incipientes. Maxilla superior symphysi incisura 
tuberculum maxillae inferioris recipiens. Dentés raptatorii bi-vel triseriati 
2.4.5/5.4.2.  vel 2 5/5 2 vel 4.4/4 4. 

Chela Buch. zz Pelecus Ag. - <  '   '  • 

b. Linea gulo-ventralis post axillam  valde  emarginata.   Linea  lateralis parum 
curvata. 
ô Corpus  elongatum.  Squamae  parvae. Rictus magnus  subverticalis.  Dentés 
voratorii subcochleariformes 4.4/4.4. Pinnae pectorales  elongatae. 

Macrochiricldliys Blkr. 


275 

Species Barbinorum hucusque cognitae. 


Racoina labiata McCl Afghanistan. 

//    brevis McCI Afghanistan. 

h    Edeniana Blkr =: Schizothorax Edeniana McCl.   .   . Afghanistan. 

v    Ritchieana Blkr ö Schizothorax Ritchieana McCl.   . Afghanistan. 
Schizothorax esocinus Heek . Affghan., Cashmir. 

/'    micropogon Heek Cashmir. 

//    planifrons Heek Cashmir. 

u    Hügelii Heek Cashmir. 

//    intermedins McCl Afghanistan. 

// ? barbatus Blkr — Schizothorax barbatus McCl.   .   . Afghanistan. 

// ? gobioides Blkr — Racoma gobioides McCl Afghan. (Bamean fl). 

* Balantiocheilos melanopterus Blkr^; Barbus melanopterus Blkr 

— Systomus melanopterus Blkr Sumatra, Borneo, Siam. 

* Amblyrhynchichthys  truucatus Blkr 0 Barbus truncatus Blkr 

— Systomus truncatus Blkr Sumatra, Borneo, Siam. 

* Albulichthys  albuloides  Blkr— Systomus albuloides Blkr.   . Sumatra, Borneo, Siam. 

* Kampala  ampalong  Blkr =5 Capoeta ampalong Blkr.  .   .   . Borneo, Sumatra. 

* e  macrolepidota V. Hass. —  Capoeta macrolepidota Val. 

ö Scaphiodon macrolepidotus Heck, a Systomus macro- 

lepidotus Heek. Jav., Sum., Born., Pin., Tenss. 

Hypselobarbus (Hypselobarbus) mussullah Blkr ^ Barbus mus- 

sullah Syk Deccan. 

//?(//) nancar Blkr — Cyprinus nancar Buch 0 Gibe- 

lion nancar Heek Bengala. 

//    (Gonoproktopterus)  kolus  Blkr :=! Barbus kolus Syk. 

ö Systomus kolus Heek. =5 Capoeta kolus Blkr.. Deccan. 
*    (Tambra) abramioides Heek. = Leuciscus abramioides 

Blkr Deccan. 

Systomus ? (Barbodes) surkis Blkr s=i Barbus surkis Rüpp. . Nilus. 
? ( // ) périnée Blkr a Barbus perince Rüpp. . . Nilus. 
? ( // ) intermedius Blkr— Barb, intermedius Rüpp. Nilus. 
?   ( // )   bynni  Blkr 3  Cyprinus bynni  Forsk. 0 

Cyprinus lepidotus Geoffr. s=3 Barbus bynni Val. Nilus. 
? ( // ) gobionides Blkr ^3  Barbus gobinoides  Val. 
(an Barbus pallidus Smith??) s  Barbus go- 
bioides Heck.   .  :   .   .   : Prom. bon. spei. 


276 

Systomus (Earbodes) pallidus Blkr —  Barbus (Pseudobarbus 

pallidus Smith Proui. bon. spei. 

( // ) Burchelli  Blkr  =;   Barbus  (Pseudobarbus) 

Burchclli Smith.    Prom. bon. spei. 

//    ? ( y ) callensis Blkr ö  Barbus  callensis Val.  .   . Algeria. 
//    ? ( // ) setivimensis Blkr :=i Barbus setivimensis Val. 

a  Barbus leptopogon Ag. ? Algeria. 

// ( // ) labecula Blkr a  Barbus labecula Val.  .   . Palaestina. 

u    ? ( u ) lacerta Blkr a Barbus lacerta Heck.    .   . Syria. 
? ( u ) perniciosus Blkr a Barbus perniciosus Heck. Syria. 
//    ? ( » ) pectoralis Blkr a Barbus pectoralis Heck.   . Syria. 
h    ? ( // ) chalybatus  Blkr a Cyprinus calybatus  Pali. 

—  Barbus chlybatus Heck . Mar. casp. 

// ( u ) arabicus Blkr a  Cyprinus arabicus Ehr. — 

Arabia Barbus arabicus Val Arabia. 

( 11 ) kersin Blkr a Barbus  kersin Heck.   .   .   . Syria. 
» ( u ) rajanorum Blkr ~ Barbus rajanorum Heck. Syria. 

( // ) Duvaucelii Blkr a Barbus Duvaucelii Val.  . Bengala. 
h      ( " ) capito Blkr a Cyprinus capito Pali. a Bar- 
bus capito Val Georgia- 

// ( u ) clavatus Blkr a Barbus clavatus McCl. a Cy- 

prinus chagunio Buch- sec. McCl. (1345); an 
potius spec.  Cyclocheilichthys. ?   .... Bengala. 
//    ? ( u ) spilopholus Blkr a Barbus spilopholus McCl. 
a Cyprinus chagunio Bucb. sec. McCl. (1839); 
an Cyclocheilichthys? vel gen. propr. ? .   . Bengala. 
a ( " ) deliciosus Blkr a Barbus deliciosus McCl.   . Assam. 

// ( // ) kadoon Blkr a Buss. No- 260 Hindustan. 

( 11 ) gibbosus Blkr a Barbus gibbosus Val.  .   . Hindustan. 
u { " ) subnasutus Blkr a  Barbus subnasutus Val. Hindustan. 

( // ) kakus Blkr a Kakoo v. Karoo Buss. No. 205 

a Barbus kakus Val Hindustan. 

( a ) chrysopoma Blkr a Barbus chrysopoma Val. Hindustan. 

( a ) roseipinnis Blkr =3 Barbus roseipinnis Val.  . Hindostan. 

( a ) Polydori Blkr a Barbus Polydori Val.   .   . Hindostan. 

</ ( // ) sarana  Blkr a Barbus sarana Val.   .   .   . Hindostan. 

u ( u ) kunnamo Blkr a Kunnamo Buss. No. 204 =s 

Cyprinus sarana Buch. a Barbus sarana Val. 

exparte — Barbus kunnamvo Heck.   .   .   . Hindostan. 


277 


Systomus (Barbodes) iniruaculatus Blkr^ Systomus iiuinaculatus 
McCl. s Barbus immaculatus Heek. =: Cyprinus 
MacClellandi Val. a Barbus MacClellandi Val. 
gardonides Blkr =: Barbus gardonides Val. . . 
sada Blkr :=! Cyprinus sada Buck, s Gonorhyn- 
chus fimbriatus McCl. a  Barbus sada Val. s 

Rohita? fioabriata Heck • 

rododactylus Blkr s Barbus rododactylus McCl. 
micropogon Blkr ö Barbus inicropogon Val. . 
deauratus Blkr ö Barbus deauratus Val. . . 
carassioides  Blkr :=! Barbus carassioides Heck. 

(descr.  mi hi  ignota) .   .  . 

balleroides Blkr ö Barbus balleroides Val. . 
Schwanefeldi Blkr ö Barbus Sckwanefeldii Blkr. 

belinka  Blkr 

amblycephalus Blkr^: Barbus amblycephalus Blkr. 
erythropterus Blkr ö Barbus erythropterus Blkr. 
braruoides Blkr s Barbus bramoides Val s Bar- 
bus breiiioides Val. s Barbus wadon Blkr. . 
javanicus Blkr 0 Barbus javanicus Blkr. . . 
koilometopon Blkr =2 Barbus koilonietopon Blkr. 
gonionotus  Blkr rf Barbus gonionotus  Blkr.   . 


Hugnenini Blkr a Barbus Huguenini  Blkr. 

hypselonotns  Blkr a Barbus hypselonotus  V. 

Hass. s Barbus  hypocoenatus  Bull.  Féruss. 

1S24  (err.   typogr.) 

înacrophthalmus Blkr^ Barb, uiacrophthalui. Blkr. 

platysoma Blkr. s Barbus  platysoma Blkr.   . 

rubripinna Blkr^ Barbus rubripinna V. Hass. 

ö Barbus rubripinnis Val. s Barbus orplioides 

Val. =: Barbus gardonides Val. (speciru. javan.) 

ö Barbus  sarananella  Blkr 

) bunter Blkr ^ Barbus bunter Blkr. , . . 
) tetrazona Blkrj=l Barbus tetrazona Blkr. . . . 
) lateristriga Blkrz: Barbus lateristriga Val. . . 
) fasciatus Blkr =2 Barbus fasciatus Blkr. . . 
) obtusirostris Blkr s Barbus obtusirostris V. Hass. 
) maculatus Blkrs Barbus maculatus V. Hass- =: 

Barbus binotatus Kuhl. S Barbus oresigenes Blkr 


Assam. 
Bengala. 


Bengala. 

Assam. 

Hindost. (Mysore). 

Cochin-China. 

Borneo. 

Archip. sundaic. ?? 

Sumatra, Borneo. 

Sumatra. 

Borneo. 

Java, Borneo. 

Java. 

Java,  Sumatra. 

Java. 

Java. 

Sumatra. 


Java. 
Java. 
Java. 


Java, Siam. 

Java. 

Borneo. 

Jav., Sum., Born., Bank-, Biltn. 

Sumatra, Banka, Borneo. 

Java. 


273 


s Barbus blitonensis  Blkrs Barbus kusanensis 

Blkrzs Barbus polyspilos Blkr. Jaw, Bali., Sum., Bilit., Bank., Bint., Nias, Born. 

* Systomus (Barbodes) goniosoma Blkr Sumatra. 

a ) margiuatus Blkr =3 Barbus marginatus Val..   . Java, Sumatra. 
Capoëta) beso Blkr =j  Varicorhinus  beso Riipp. =i 

Systomus beso Heck. =3 Labeo varicorhinus Val. Nilus. 
h ) luteus Blkr 3 Systomus luteus Heck. . . . Syria. 
h ) albus Blkr 3 Systomus albus Heck. . . . Syria. 
a ) amphibius Blkr =!   Capoëta  amphibia  Val. s 

Scaphiodon amphibia Heck : Hindustan. 

if ) chola  Blkr ö C\ prinus chola Buch. zs Systomus 

chola McCl. =: Capoëta chola Blkr Bengala. 

n ) chrysosomus Blkr s Systomus chrysosomus I\IcCl. Bengala. 
h ) padangensis Blkr 3 Capoëta padangensis Blkr. Sumatra. 
// ) sumatranus Blkr =; Capoëta tetrazona Blkr. . Sumatra. 
h ) brevis Blkr 3 Capoëta brevis Blkr. .... Java. 
h ) leiacanthus Blkr =: Capoëta javanica Blkr. . Java. 
// ) oligolepis Blkr 3 Capoëta oligolepis Blkr. . . Sumatra. 
(Systomus) chrysopterus McCl :   . Bengala. 


Bengala. 
Bengala. 


* ) guganio Blkr =s Cyprinus guganio Buch. 
u ) tictis Blkr =s Cyprinus tictis Buch.   .   .   . 
u ) puntio Blkr sa  Cyprinus puntio Buch.   .   .   . Bengala. 
// ) Duvaucelii Blkr=: Leuciscus Duvaucelii Val.,Poiss- 

fig. 491 p. 71 (nec pag. 58 quae spec, plane 
diversa.) .   .   . Bengala. 

a ) terio Val. ö Cyprinus  terio  Buch. ö Cyprinus 

teripungti Buch. s Systomus gibbosus McCl.  . Bengala. 

a ) sophore McCl. 53 Cyprinus sophore Buch. =3 Bar- 
bus sophore Val ; Bengala. 

/■ ) phutunio Val. s Cyprinus phutunio Buch. sa Cy- 
prinus phutunipungto Buch. ö Systomus lep- 
tosomus McCl Bengala. 

// ) siamensis Casteln.  Mss Siam. 

* ) gelius McCl. s  Cyprinus  gelius  Buch. s Cy- 

prinus canius Buch. s Cyprinus ranipungti Buch. 

=3 Systomus canius  McCl Bengala. 

y ) ticto McCl. 3 Cyprinus ticto Buch. 3 Cyprinus 
bimaculatus Buch. ap. McCl. 3 Rohtee ticto Syk. 
s Systomus bimaculatus McCl Bengala, Deccan. 


279 

* Systomus (Systonius) cosuatis Blkr. — Cyprinus cosuatis Buch. 

— Cyprinus coswati Buch. =! Systomus malaco- 

pterus McCl z=i Leuciscus cosuatis Val.  .   .   . Bengala. 

-/   ( u ) conchonius  Val :=3 Cyprinus conclionius  Buch. Bengala. 

"   ( " ) pyrrhopterus McCl Assam. 

'/   ( 11 ) titius Val. :=: Cyprinus titiua Buch. s Systomus 

tetrarupagus McCl Assam. 

u   ( '/ ) stigma Blkr =3 Leuciscus  stigma Val.    .   .   . Mysore. 

it   ( » ) sulphureus  Blkr ^ Leuciscus sulphureus Val.  . Mysore. 

11   ( it ) filamentosus Blkr z3 Leuciscus filamentosus Val. Hindustan. 

11 ? ( 11 ) tripunctatus Blkrs Systomus tripunctatus Jerdon. Hindostan. 

11   ( u ) pangut Heek. =3 Rohtee pangut  Syk.   .   .   . Deccan. 

» ? ( a ) mahecola  Blkr =s Leuciscus  mahecola  Val.   . Hindostan occid. 

//?(//) presbyter Blkr s=l  Leuciscus  presbyter Val.   . Hindostan occid. 

n   ( a ) thermalis  Blkr =3 Leuciscus thermalis Val. .   . Ceylon. 

11? ( 11 ) binotatus  Blkr =! Leuciscus binotatus  Blyth.   . Ceylon. 

* //   ( // ) Waandersi Blkr : Java. 

* //(//) bulu Blkr Sumatra, Borneo, Siam. 

* v(v) lawak Blkr.  . Java. 

* Cyclocheilichthys (Cyclocheilichthys) armatus Blkr =: Barbus 

armatus Val. -3 Barbus Valenciennesi Blkr.    . Java, Sumatra, Siam? 

* //   ( if ) enoplos Blkr :=j Barbus enoplos  Blkr.    .   .   . Java. 

* //   ( // ) macracanthus Blkr =3 Barbus macracanthus Blkr. Sumatra. 

* u   ( h ) repasson  Blkr =! Barbus  repasson  Blkr.    .   . Sumatra. 
*  (Siaja) Deventeri Blkr^- Capoëta Deventeri Blkr.  .   . Java. 

11   ( 11 ) heteronema Blkr su Barbus heteronema Blkr   . Borneo. 

//   ( // ) macropus Blkr Borneo. 

//   ( n ) microlepis  Blkr =3 Capoëta microlepis  Blkr.   . Sumatra, Borneo. 
//   ( // ) siaja Blkr — Capoëta siaja Blkr =s Capoëta  eno- 
plos Blkr Sumatra, Borneo. 

* h   (Ànematichthys) apogon Blkr =i Barbus apogon Kuhl. 

=3 Systomus apogon Val Jav. , Sum., Borneo, Banka. 

* h   { » ) apogonides Blkr ^3 Systomus apogonides  Blkr. . Java. 

* //   ( u ) janthochir Blkr 33 Systomus janthochir Blkr.   . Borneo. 
Labeobarbus caninus Blkr. =3 Barbus  caninus  Val.   .   .   . Europa. 

a Petenyi Blkr =3 Barbus  Petenyi Heck. =3 Pseudo- 

barbus  Leonhardi  Bielz. 
h Canalii Blkr =3 Barbus Canalii Val.   ..... Europa. 

u fucini Blkr =3 Barbus fucini  Costa Europa. 


:0 

Labeobarbus peleponesius Blkr =3 Barbas peleponesius Val. = 

Barbus peleponensis Heek Europa (Morea). 

//     canis  Blkr =3  Barbus  canis  Val. =: Luciobarbus 

canis  Heek. Palaestina. 

longiceps Blkr =! Barbus longiceps  Val. :=: Lucio- 
barbus  longiceps  Heek Palaestina. 

//     Kotschyi Blkr =3 Barbus  Kotschyi  Heek.   .   .   . Syria. 

*     grypus  Blkr s lïarbus  grypus  Heck Syria. 

«     nedgia Riipp. Nilus. 

h     affinis Blkr — Barbus affinis Riipp. =; Luciobarbus 

affinis Heck Nilus. 

elongatus  Blkr =3 Barbus elongatus Riipp. a Lu- 
ciobarbus elongatus Heck Nilus. 

/     gorguari Blkr— Barbus gorguari Riipp. =3  Lucio- 


11 


barbus gorguari Heck Nilus. 

capensis Blkr=3 Barb. (Cheilobarbus) capensis Smith. Proru. bou. spei. 

/'     marequensis Blkr —  Barbus  (Cheilobarbus)  ruare- 

quensis  Smith ;   .  . Prom. bon. spei. 

a     macrolcpis Heck Cashmir. 

//     khudree Blkr — Barbus khudree Syk. . :   .   .   . Deccan. 

//    chelynoides Blkr =3 Barbus  chelynoides McCl. =; 

Barbus cheilvnoides  McCl.   » Bengala. 

u    macrocephalus Blkr — Barbus macrocephalus McCl. Assam. 

n     hexagonolepis Blkr — Barbus  hexagonolepis  McCl. Assam. 

//     mosal Blkr — Cyprinus mosal Buch. =3 Barbus mo- 
sal Val. a Barbus megalepis McCl Bengala. 

/     tor Blkr =3 Cyprinus  tor Buch. =3 Tor Hamiltonii 

Gr. S3 Barbus hexastichus McCl. =: Barbus tor Val. Bengala. 

/     progencius  Val =3 Cyprinus tor Buch.  Coll.  sec. 

McCl. =3  Barbus  progeneius McCl.   ..... Bengala. 

/     putitora Blkr =3  Cyprinus putitora Buch. =3 Bar- 
bus putitora McCl :   .  . Bengala, China. 

spinulosus Blkr =3 Barbus spinulosus McCl.    .   . China ? 
douronensis Blkr =  Barbus  douronensis  Val. =: 

Barbus dauronensis Heck Java, Sumatra. 

soro  Blkr =3 Barbus  soro Val Java, Sumatra- 

//     tambra Blkr =3 Barbus tambra Val Java 

//     tambroides Blkr.   .   .   .   .  • Java, Sumatra. 

zambezeusis Pet- (nomen mihi tantum cognitum). . Africa (Mossamb.) 
Barbus vulgaris Flem. =3 Cyprinus barbus L =3 Cyprinus barba 


/' gibbosus Pet. . 

// inermis Pet.   . 

h trimacnlatus Pet 

h radiatas Pet.  . 


281 

Hartin.= Barbus communis Cuv.=s Barbus fluviatilis Ag. Europa. 

Barbus Mayori Val Europa. 

a     plebejus Bp. s Barbus tiberinus Bp Europa. 

i'    eques Bp. =3 Cyprinus barbus? Nardo.     .... Europa. 

//     leptopogon  Bp Europa. 

n     scincus Heck. Syria. 

a   ? longus Heck. (descriptio ruiki ignota)     Syria. 

//     barbulus Heck Syria, Persia. 

a     mystaceus Blkr =5 Cyprinus mursa Güldenst. ? s Lu- 

ciobarbus nuptaceus Heck •   . Syria, Mar. casp. 

//     sckejch  Blkr =3 Luciobarbus  schejch Heck. sa Lucio- 

barbus schech  Heck Syria. 

h esocinus Blkr =3 Luciobarbus esocinus Heck. . . Syria. 
11 xanthopterin Blkr =3 Luciobarbus xanthopterin Heck. Syria. 
a     paludinosus  Pet. ( nomen mihi tantum cognituni ) . Africa (Mossamb.). 

(    // u n h ) . Africa (Mossamb.). 

(    // // « // ) . Africa (Mossamb.). 

(    n u n u ) . Africa (Mossamb.). 

(    // 11 n n ) . Africa (Mossamb.). 

Opsaridium zambezense  Pet.  (gen.  et  spec. nom. mihi tantum 

cognit loci?) Africa (Mossamb.). 

Hemibarbus barbus Blkrï=Gobio barbus T. Schl Japonia. 

Pseudophoxinus zeregi Blkr =3 Phoxinellus zeregi Heck.    .   . Syria. 
Rohteichthys  microlepis  Blkr =;  Barbus   microlepis  Blkr =î 

Systomus microlepis Blkr :=i Rohtee microlepis Blkr Sumatra, Borneo. 

Rohtee Ogilbii  Syk ^  Osteobrama  Ogilbii Heck Decran. 

//     Vigorsii Syk. — Osteobrama  Vigorsii  Heck.   .   .   . Deccan. 
u    Alfredianus Blkr^ Leuciscus Alfredianus Val. zz Leu- 
ciscus  Duvaucelii  Val.  (Poiss. XVII  p. 58 nec pag. 

71 fig. 491) : Deccan. 

// ? cotis Blkr — Cyprinus cotis Buch. S Cyprinus cotio 
Buch.— Abramis gangeticus Swns. =î Osteobrama co- 
tis Heck. — Leuciscus cotio Val Bengala. 

n??   chrysops Blkr=! Leuciscus  chrysops  Val Bengala. 

//     Blythi Blkr s Systomus microlepis Blyth (nec Blkr).   . Bengala? 

n     bramula Blkr~ Abramis bramula Val China. 

n     terminalis Blkr^ Abramis terminalis  Richds.   .   .   . China. 
n?    rhomboidalis  Blkr =5  Abramis  rhomboidalis  Richds. 

=5 Leuciscus rhomboidalis Val China. 

.36 


2S2 

\canthobrama  centisqnama  Heck.  =a  Trachibrama  centisqua- 

ma Heek Syria. 

//    marmid  Heek. sa Trachibrama marmid  Heck.    . Syria. 

«     cupida Heek. sa Trachibrama cupida Heek.   .   .   . Syria. 

u     arrhada Heek. sa Trachibrama arrhada Heek.   .   . Syria. 

l^^b»^.:,   pekinensis Blkr sa Abramis pekinensis Bas.   .   .   . China. 

mantschurica  Blkr sa  Abramis mantschuriens Bas. Mongol., Mantscburia. 
Khodeus amanis Ag. =3 Alburnus Ausonii MaTsigl. sa Cyprinus Europa, Asia minor. 

amarus L. sa Leuciscus   amarus  Cuv 

Chanodichthys mongoliens Blkr sa Leptocephalus mongoliens Bas. Mongolia , Mantshur. 
//   ?    argenteus  Blkr sa Leuciscus  argenteus  Bas.   .   . China. 

//   ?    aethiops Blkr =3 Leuciscus aethiops Bas China. 

Pseudoculter pekinensis Blkr sa Cutter pekinensis Bas.   .   .   . China. 

u     exiguus Blkr =3 Culter  exiguus Bas China. 

Hcmiculter leucisculus Blkr=: Culter leucisculus Bas China. 

Aulopyge Hügelii Heek .  Europa (Bosnia, Dalmat.) 

Meda fulgida Gir Am. sept.  (Rio San Pedro). 

Chedrus chedra Blkr sa Cyprinus chedra Bucli. sa Chedrus Grayi 

Swns.=s Pachvstom. chedra Heck.zs Leucisc chedra McCl. Bengala. 
//    tila Blkr^ Cyprinus tila Buch.sa Pachystomus tila Heck. 

sa Leuciscus tila Val Bengala. 

//    apiatus Blkr =3 Cyprinus apiatus Val.— Leuciscus apia- 

tus McCl. — Pachystomus apiatus Heck Bengala. 

ii ? brachiatus Blkr sa Leuciscus brachiatus McCl. sa Leu- 
ciscus branchiatus McCl. sa Pachystomus brachiatus Heck. Bengala. 
Plargyrus cornutus Gir. =a Cyprinus cornutus Mitch, sa Cy- 
prinus rubripinnis Mus. Par. sa Leuciscus cornutus De 
Kay =a Hypsolepis cornutus Baird =a Argyreus rubri- 
pinnis Heck Aui. s. (N.BrittJnd. lake, etc) 

h    typicus Gir.=: Rutilus plargyreus Baf.sa Leuciscus plar- 
gyrus Kirtl Amer. sept. (Ohio). 

h    gibbosus Gir. sa  Leuciscus gibbosus Stor. 53  Hypsole- 
pis gibbosus  Ag Amer. sept. (Alabama etc.). 

»    frontalis Gir. —  Leuciscus frontalis  Ag. sa  Hypsolepis 

frontalis Ag Amer. sept. (Lac. superior). 

h    gracilis  Gir. — Leuciscus  gracilis Ag Amer. sept. (Lac Huron). 

//    Bowmani Gir Amer. sept. (Nebraska). 

u    argentatus Gir Amer. sept. (James-fl.) 

• Gatla Buchanani  Val.  sa  Cyprinus  catla  Buch.  s:  Gibelion 


283 


catta Heck . Bençmla. 

Hypophthalmichtbys inolitrix Blkr s Leuciscus molitrix Val. a 

Leuciscus hypophthaluius Gray, Richds.    .   .   . China. 
u     mantschuricus Blkr a  Cephalus mantschuricus Bas. Mongol., Mantschur. 
/'     nobilis Blkr a Leuciscus nobilis Gray.    .... China- 
u ?   idella a Leuciscus idella Val- ? a Aspius? vel Idus? 

idella  Richds    China- 

// ?   piceus Blkr a Leuciscus piceus Richds China. 

n ?   aeneus Blkr a Leuciscus aeneus Val-    ..... China. 
* Thynnichthys thynnoides Blkr a Leuciscus thynnoides Blkr.   . Sumatra. 


//     polylepis Blkr Sumatra, Borneo. 

n     harengula Blkr a Leuciscus harengula Val.   .   .   . Pegu. 

// ?  jesella Blkr a Leuciscus jesella  Val China. 

a ?   rosetta Blkr a Leuciscus  rosetta Val China. 

u ?   xanthurus Blkr =5  Leuciscus  xanthurus Richds. a 

Aspius?  xanthurus Richds. China. 

* Amblypharyngodon  mola  Blkr a   Cyprinus  mola  Buch. a 
Leuciscus  mola McCl. a Opsarius mola Heck. a 
Mola mola Heck. a Leuciscus pellucidus McCl..   . Bengala. 
y    microlepis Blkr a Leuciscus microlepis Blkr.   .   . Bengala. 
//     melettiua Blkr a Leuciscus melettina Val.   .   .   . Hindost. occid- 
Devario Buchanani Blkr s Cyprinus devario Buch. =3  Cyprinus 

devarid Buch. a Devario devario Heck Bengala. 

a    cyanotaenia Blkr a McCl., Ind- Cypr. As. Res.  XIX 

tab. 5 G fig. 9 Bengala. 

//    MacClellandi Blkr a McCl., Intl. Cypr. As. Res. XIX 

tab. 56 fig. S Bengala. 

v    ostreographus Blkr a Perilampus ostreographus McCl. 

a  Devario  osteographus  Heck Assam. 

* Luciosoma  (Luciosoma)  setigerum   Blkr  a  Barbus  setigerus 

Val. a Barbus podonemus  Blkr Java,  Sumatra. 

//    ( u ) spilopleura  Blkr Sumatra, Siam. 

*    (Trinematichthys) trinema Blkr a Leuciscus trinema 

Blkr Sumatra , Borneo. 

Perilampus rerio Blkr a Cyprinus rcrio Buch- a Perilampus striatus 

McCl. a Nuria rerio Val. a Esomus  striatus  Heck. Bengala- 
n    dangila  Blkr a  Cyprinus  dangila  Buch. a  Peri- 
lampus reticulatus McCl. a Esomus reticulatus McCl. Bengala. 
// ?  lineolatus Blkr a  Leuciscus  lineolatus  Blyth.   .   . Darjeling. 


284. 

Esomus danrica Heck, a Cvprinus danrica Bach, ss Cypri- 
nus danrua Bach. !=3 Cvprinus sutiha Bach. =s Cypri- 
nas jogia Bach, ö Esomus vittatus Swns- — Eso- 
mas danraa Heek. ö Perilainpas reenrvirostris McCl. 
zz Perilampus macropteras McCl. s Perilampus ma- 
croarus .McCl. s Nana danrica Val. =: Cyprin dan- 
rica,  Cyprin jogia et  Cyprin  sntiha Val Bengala. 

u    thennoicos  Heek. =3  Noria thermoicos  Val.   .   .   . Ceylon. 
n    thermophilus Heek. s Perilampus thermophilns McCl. 

=3 Noria  thermophylos Val Bengala. 

Tinea vulgaris  Cuv. =: Cyprinns  tinca  L. = Tinca  chrysitis 

Ag. =3 Tinca italica Bp Europa, Asia minor. 

'/ ? perennurus  Heek.  =3   Cyprinas  perenaras  Pali.  33 

Leociscos pernuras Val Sibiria. 

Argyreas atronasas Heek. ■=. Cvprinus atronasus Mitch. =3 Leu- 

ciscus atronasas Stor-  =3  Rhinichthys atronasus Ag- A. sept  (N. York , Massach.) 
'/    marmoratus  Gir. =3 Rhinichthys marmoratus  Ag.   . Amer. sept. (Lac. super.) 
v    nasutus Gir. =3  Leuciscus nasutus Ayr.  33 Rhinich- 
thys nasutos Ag. =3 Chondrostoma?  nasutam Heck. A. sept. (Massach., Connect). 

it   obtusus  Gir. s Rhinichthys obtusus Ag Amer, sept- (Huntsville). 

u    meleagris Gir. 33 Rhinichthys  meleagris Ag.   .   .   . Amer. sept. (Jowa). 

//    dalcis Gir.    .   .   •. Amer. sept. (Nebraska). 

//    nubilus Gir • Amer. sept. (Puget-sound). 

//    osculus Gir Amer. sept. (R. San Pedro). 

//    notabilis Gir. Am. sept. (R. St. Cruz, Sonora). 

11    chrysogaster Blkr= Agosia chrysogaster Gir.   .   . Amer. sept. (R. St.  Cruz). 
//    nietallicas  Blkr 33 Agosia  metallica  Gir.  .... Amer. sept. (R. San  Pedro). 
Chrosomus erythrogaster Raf. 33 Luxilus erythrogastcr Kirtl. 33 

Leuciscus erythrogaster Stor. 33 Rutilus? ruber Raf. A. sept.'(Ohio, Tcnessee, Osag.) 

Tiaroga  cobitis  Gir.   .   . Amer- sept.  (R- San Pedro). 

Phoxinus Bclonii Aldv. 33 Cobitis  fluviatilis Marsigl. 33 Cy- 
prinus  phoxinus L 33 Cvprinus   aphya  Meid. c3 
Leuciscus  phoxinus  Cuv. 33 Phoxinus laevis Ag. 
=3 Phoxinus Marsilii Heck, s Cyprinas Lumaireul 

Bonell. 33 Phoxinus  Lumaireul  Heck Europa. 

Phoxinellas alepidotus Heck, 33 Leuciscus alepidotus lleck. . Europa. 
Cirrhina  Dossamieri  Val. 33  Isoccphalus  Dussumieri Heck. Hindost (Mysore). 
Gobio flaviatilis  Ag. 33 Gobius  fluviatilis  Marsigl- = Cvpri- 
nus gobio L. =3  Gobio  vulgaris Cuv. =s Gobio  la- 


285 

tescens De Filippi.   .:'.'.'.'..'.'.. Europa. 

Gobio uranoscopus Ag Europa. 

a    venatus Bp. =3 Cyprinus benacensis Pollini ?   .   .   . Europa. 

11   obtusirostris Val. Europa. 

h    damascinus  Val. ö  Scaphiodon ? damascinus Heek. 

=3 an Gobio ? Blkr Syria. 

//   rivularis  Bas •. China. 

a    cataractae  Val Amer. sept. 

//    gelidus Gir Amer. sept. 

//    aestivalis  Gir Amer. sept. 

//    vernalis Gir :   .   .   . Amer. sept. 

Sarcocheilichthys variegatus Blkr =5 Leuciscns variegatus T. Schl. Japonia. 

* Leptobarbus Hoevenii  Blkr ö Barbus  Hoevenii Blkr-   .   . Sumatra, Borneo. 

* Gnathopogon elongatus Blkr =3 Capoëta elongata T. Schl. =3 

Devario elongata Heek.     Japonia. 

11    gracilis  Blkr =5  Capoëta  gracilis  T. Schl. =3 Devario 

gracilis Heck Japonia- 

Pseudorasbora parva  Blkr =3 Leuciscus parvus T. Schl.   .   - Japonia. 

* //    pusilla Blkr =3 Leuciscus pusillus T. Schl-     .   .   . Japonia- 

* Rasbora argyrotaenia Blkr —  Leuciscus  argyrotaenia Blkr =3 

Leucisc cyanotaenia Blkr =3 Leucisc. Schwenkii Blkr. Java , Bali , Sumatra. 

* // lateristriata Blkr s Leuciscus lateristriatus V. Hass. . Java, Sumatra. 

* // dusonensis Blkr =3 Leuciscus dusonensis Blkr.    .   . Sumatra, Borneo, Siam. 

* // kallochroma Blkr =3  Leuciscus kallochroma Blkr. .   . Borneo, Banka. 

* '/ sumatrana  Blkrz3 Leuciscus sumatranus Blkr.   .   . Sumatra. 

* // borneënsis Blkr Borneo. 

* // Einthoveni Blkr =3 Leuciscus Eithovenii Blkr.  .   .   . Born. , Bilit. , Banka. 

* // bankanensis Blkr =3 Leuciscus bankanensis Blkr.    . Banka. 

* // leptosoma Blkr =3 Leuciscus leptosoma Blkr.   .   .   . Sumatra. 

//    cephalotaenia Blkr =3 Leuciscus  cephalotaenia Blkr. . Born. , Billit-, Banka, - 

* //    Buchanani Blkr =3  Cyprinus  rasbora Buch. — Leu- 

ciscus rasbora McCl. =3  Opsarius rasbora Heek. =2 

Cyprin rasbora Val. =3  Leuciscus  rasbora Cant.?  . Bengala,  Pinang? 

'/    daniconia Blkr :=3 Cyprinus daniconius Buch. =3  Leu- 
ciscus daniconius McCl. =3 Opsarius daniconius Heek. Bengala. 

//    haematopterus  Cast.  Icon Siam. 

h    anjana  Blkr —  Cyprinus anjana  Buch. s  Leuciscus 

lateralis McCl- ^ Opsarius anjana Heek Bengala- 


286 

Ltasbora?? bata Blkr =3 Cyprinus bata Buch Bengala. 

? dandia  Blkr s Leuciscus daiulia Val Ceylon. 

f ? elingulata Blkr =s Perilatnpug elingulatus McCl. si leu- 
ciscus elingulatus McCl. — Squalius elingulatus Heek. Bengala. 
? teretiuscula  Blkr =3 Leuciscus  teretiusculus Bas.    . China. 
tschiliensis Blkr si Leuciscus  tschiliensis Bas.    .   . China. 
a   curricula  Blkr =: Leuciscus  curriculus Richds.   .   . China. 
»  J vandella Blkr — Leuciscus vandella Richds.    .   .    China. 

//?? cura  Blkr = Cyprinus cura Buch Bengala. 

// ? piscatoria Blkr — Opsarius piscatorius McCl.    .  .   • Bengala. 
/'    elanga  Blkr  =3  Cyprinus  elanga Buch. =3  Bengala 
elan sa  Gr. ö  Leuciscus  dvstomus  McCl. si  Cir- 
rhina?  elanga Val.  si  Scardinius  distomus  Heek. Bcngala. 
ttasborichthys  Ilelfrichii  Blkr =3  Leuciscus  Ilelfrichii  Blkr. Borneo. 
Elopichthys  dauricus Blkr— Nasus  dauricus  Bas.    .   .   . Mongol., Mantschur. 
y      bambusa Blkr s Leuciscus baoibusa Richds. =3 Che- 
la? vel Pelecus? Richds China. 

Aspius rapax Ag. ss  Cyprinus aspius L. =3  Cyprinus rapax 
Pali. =3  Cyprinus  taeniatus  Eichw.  var  Leuciscus 

aspius Cuv. Europa. 

«   owsianka Czernay Europa. 

h    Turskyi Blkr =  Squalius Turskyi Ileck. çs Leucis- 

//    eus (Microlepis) Turskyi Bp Europa. 

//    microlepis  Blkr s Squalius microlepis Heek. =: Leu- 
ciscus  (Microlepis)  microlepis Bp Europa. 

tenellus  Blkr sa   Squalius   tenellus  Heek. si Leu- 
ciscus (Microlepis) tenellus Bp Europa 

»    albus  lilkr;= Squalius  albus Bp Europa. 

//    leptoccphalus Heek. 33 Cyprinus leptocephalus Pall.   . Asia. 

11    chalcoides Heck. — Cyprinus chalcoides Güldcnst.   . Asia. 

tarichi Heek. s: Cyprinus tarichi  Guldenst.   .   .   . Asia. 

11    vorax  Heck Syria. 

berag Blkr =; Squalius berag Heek. si Squalius berak 

Heck Syria. 

//    lepidus Blkr =3 Squalius  lepidus Heck Syria. 

i.ila  robusta Baird Gir Amer. sept. (Zuni fl.). 

elegans  Baird Gir Amer, sept (Zuni rl). 

a    conoccphala Baird Gir Amer, sept (San Joaquin rl) 


287 

Gila gracilis Baird  Gir.   .:::."..:.... Amer. sept. (Zuni fl). 

u    Etnorii Baird Gir Amer. sept. (Gila fl.). 

a    Grahami Baird Gir Amer. sept. (Gila fl.). 

//    pulchella  Baird  Gir. =3 Tigoma pulchella Gir.   .   . Amer- sept- (Texas). 
n    conformis  Blkr =3 Lavinia confortais  Baird  Gir.   . 

53 Tigoma conformis Gir Amer. sept. (California). 

h    gibbosa  Baird Gir. =3 Tigoma gibbosa Gir.   .   .   . Amer. sept. (It. Santa Cruz). 

n    bicolor Blkr =3 Tigoma  bicolor  Gir Amer. sept. (Flamath lac). 

a    purpurea  Blkr =5 Tigoma purpurea Gir Amer. sept. (Rio Huagui). 

h    intermedia  Blkr =3 Tigoma intermedia Gir.   .   .   . Amer. sept. (Rio San Pedro). 

a    obesa Blkr. =3 Tigoma obesa  Gir Amer. sept. (Salt-lake-valley). 

//    Humboldtii Blkr =3 Tigoma Humboldti Gir.  .   .   . Amer. sept. (Humboldt fl.). 

//    lineata Blkr =3 Tigoma lineata Gir Amer, sept- (Humboldt fl). 

it    Girardi Blkr =3 Tigoma gracilis  Gir Amer. sept. (Humboldt fl.). 

n    nigrescens  Blkr =3 Tigoma nigrescens  Gir.   .   .   . A- spt. (Boca grande, Jonas fl). 

//    pulchra Blkr =3 Tigoma pulchra  Gir Amer. sept. (Chihchuari fl.). 

v    crassa Blkr =3 Tigoma crassa Gir Amer. sept. (California.). 

//    Cooperi  Blkr =3 Cheonda Cooperi  Gir Amer. sept. (Columbia fl.). 

//    coerulea Blkr =3 Cheonda coerulea Gr Amer. sept. (Lost fl). 

Ptychocheilus grandis Gir. =3 Gila grandis Ayr. =3 Ptychochei- 

lus  major Ag Amer. sept. (Californ.). 

//    oregonensis  Gir. =3 Cyprinus  (Leuciscus) oregonen- 

sis  Richds. =3  Ptycbocheilus  gracilis  Ag.  Pick =3 

Leuciscus oregonensis Val Am. sept (Oregon, Col. fl. etc) 

n    rapax Gir Amer. sept. (Californ.)- 

a   vorax Gir Amer. sept. 

n    lucius Gir Amer. sept. (Rio Colorado). 

//    elongatus  Blkr =3  Luxilus  elongatus  Kirtl. =3  Leu- 
ciscus elongatus  De Kay =3  Alburnoides  elongatus 

Les. =3  Leuciscus  productus  Stor. =3  Clinostomus 

elongatus Gir Amer. sept. (Ohio, Wabash). 

//    funduloides Blkr =3  Clinostomus funduloides Gir.   . Amer. sept. (Washington). 

1/    affinis Blkr =3 Clinostomus affinis Gir Amer, sept (James river). 

//    carolinus Blkr ^3 Clinostomus carolinus Gir.   .   .   . Amer. sept. (Salem jSt. C.) 
Opsarius (Shacra)  Blkr — Cyprinus shacra  Buch. =3  Opsarius 
cirratus  McCl. z3 Pachystomus  schagra  Heck, =3 

Barbus  schagra  Val. =; Chedri  sp? Assam. 

a    ( n )   cocsa  Blkr =s  Cyprinus cocsa  Buch. =3  Leuciscus 

cocsa McCl. 53 Pachystomus cocsa Heck Bengala, 


28S 

Opsarius? (Shacra) chapalio Buch. =3 Cyprinus chapalio  Buch. sa 

Esomus chapalio Ileck Bengala. 

// (Opsarius) goha Ileck. =3 Cyprinus goha Buch. — Cyprinua 
(Leuciscus) goha Buch. =3 Opsarius gracilis McCl. 
a Leuciscus goha Val Bengala, Assam. 

n ( a ) tileo Blkr — Cyprinue tileo Buch. =3 Opsarius ma- 
culatus iMcCl. — Opsarius maculosus McCl. — Leu- 
ciscus tileo Val Bengala. 

//    ( // )   bola Blkr— Cyprinus bola Buch. ö Opsarius me- 


er 


gastomus McCl. 3 Leuciscus bola Val.   .... Bengala. 

// ( // ) barila Blkr— Cyprinus barila Buch. =2 Cyprinus 
chedrio Buch. 0 Opsarius anisocheilus McCl. ö 
Leuciscus  barila Val. — Leuciscus chedrio Val.   . Bengala. 

« ( a ) barna Blkr— Cyprinus barna Buch.— Cyprinus 
balibhola Buch. ss Opsarius fasciatus McCl. =: Leu- 
ciscus  barna Val Bengala. 

( /' ) vagra Blkr s Cyprinus vagra Buch. ^ Cyprinus loya 
Buch. =; Opsarius isocheilus McCl. 33 Leucisus va- 
gra Val Bengala. 

11    { » )   brachialis  McCl.  (an  var. Opsarii tileo?)   .   .   . Bengala. 

11    ( 11 )   acanthopterus McCl. =ï Opsarius Iatipinnatus McCl. 

— Opsarius? acanthopterus Ileck Assam. 

11 ?  ( i' )   aequipinnatus  Blkr j=i  Perilampus  aequipinnatus 

McCl. — Chela aequipinnata Heek.    ..... Bengala. 

//    ( /' )   gatensis Blkr s Leuciscus gatensis Val Hindustan- 

a ?  { a )   hoalius Blkr 0 Cyprinus  hoalius  Buch Bengala. 

'■ ?  ( // )   solio Blkr— Cyprinus solio Buch. ...... Bengala. 

( a )   borelio Blkr =2 Cyprinus borelio Buch Bengala. 

*    ( 11 )   salmoides Blkr =3  Leuciscus salmoides Blyth.   .   . Bengala. 

n ?  ( // )   homospilotus Blkr ö Leuciscus homospilotus Richds. 

Aspius?  vel  Alburnus?  Richds China- 

//    ( 11 )   uncirostris  Blkr — Leuciscus  uncirostris T. Schl. Japonia. 

11    ( " )   platypus Blkr— Leuciscus platypus T. Schl.   .   . Japonia. 

u    ( n )   macropus Blkr— Leuciscus  macropus T. Schl.   . Japonia. 

//    ( " )   minor Blkr =: Leuciscus minor T. Schl Japonia. 

( 11 )   Temminckii Blkr — Leuciscus Temminckii  T.Schl. Japonia. 
( 11 )   Sieboldii Blkr— Leuciscus Sieboldii T. Schl.   .   . Japonia. 

// ?  ( h )  neso^allicus Blkr 3 Leuciscus nesogallicus Val.   . Mauritius. 


Il 


289 

Opsarias (Opsarius) thebensis Blkr = Leuciscus thebensis De Joann. 
~ Leuciscus niloticus De Joann. a Opsarius the- 
bensis Heck Nilus. 

i' (Bendilisis) bendilisis  Blkr a  Cyprinus bendilisis Buch. s 

Opsarius bendilisis  Heck. =3 Gobio bendilisis Val. Hind. (Mysore). 
11   { i> )    bicirrhatus  Blkr =5 Opsarius  bicirrhatus McCL ^ 

Leuciscus bicirratus Blkr Afghanistan. 

Abrarnis brama Cuv.  =3 Brama  Marsigl. 53  Cyprinus  brama L. 

ö Cyprinus farenus L ..:.... Europa. 

blicca Cuv. =3  Cyprinus  ballerus  Meid.  (nee  L.) a 
Cyprinus blicca Gm. 0  Blicca  argyroleuca  Heck. ^3 

Blicca blicca  Heck Europa. 

//     vimba Cuv. =3 Capito auodromus Marsigl. s  Cyprinus 

vimba L. s Cyprinus carinatus Pall Europa. 

//     ballerus  Cuv. ;=i Cyprinus ballerus  L. a Ballerus bal- 
lerus Heck Europa. 

i)     Buggenhagii Cuv. 0 Cyprinus Buggenhagii BI. ^  Blic- 

copsis Buggenhagii Heck Europa. 

//     vetula Heck . Europa. 

m     sapa Heck. :=!  Cyprinus  sapa  Pall. =3  Brama  secun- 

da  foem.  Marsigl. s  Abrarnis  Schreibersii  Heck.   . Europa. 

it     melanops  Heck Europa. 

//     Leuckartii Heck.   . Europa. 

laskyr Nordm. =3 Cyprinus  laskyr Güklenst. ö  Cypri- 
nus gastera vel lasgyrr Pall. 0 Blicca laskyr  Heck.   . Europa. 

microlepidotus Ag Europa. 

micropteryx Ag Europa. 

argyreus Ag. =: Cyprinus Buggenhagii Bi. var.? Val.   . Europa. 

erythropterus Ag :   .   . Europa. 

elongatus Ag Europa (Crimea.) 

tenellus Val. ^ Leuciscus  tenellus  Val Europa (Crimea.) 

//     Erivaldskyi Heek.   .   , Natolia. 

u     chrysoprasius Heek. =3 Cyprinus chrysoprasius Gm. Pall.  Asia. 
//     gibbosus Heck. 33 Cyprinus gibbosus  Gm.  Pali.   .   . Asia. 

//     persa Heck. 0 Cyprinus persa Gm. Pali Persia. 

Luxilus americanus Gir. ;=; Cyprinus americanus Lac. 33 Cypri- 
nus chrysoleucns Mitch. ï3 Leuciscus chrysoleucus Stor. 
sa Leuciscus Boscii Val. 33 Leucosomus chrysoleucos 
Heek. s3  Stilbe  chrysoleucus  De Kay 33  Leucosomus 

37 


// 

v 
11 
11 
11 
11 
11 


290 

americanus Gir • Amer. sept. (Massach.).' 

Luxilus compressas Gir. 33 Ratilus  compressus  Raf. 33 Leu- 

ciscus compressus Kirtl Amer. sept. (Ohio). 

//     obesus Gir. =2 Leuciscus obesus Stor.33 Stilbe obesus Ag. Amer. sept. (Alabama). 

//     occidentalis  Gir. 33  Leucosomus occidentabs B. Gir. A. sept. (Posa, Four-creek). 

//     leptosomus  Gir Amer. sept. (Texas). 

•/     seco  Gir Amer. sept. (Texas). 

'i     lucidus  Gir ,   .   .   . Amer. sept. (Canadian Riv). 

//     versicolor Blkr. 33 Cyprinas  colus Cossem = Abra- 

mis versicolor De Kays StUbe  versicolor Ag   . Amer. sept. (X. York). 
»    balteatns  Blkr  33  Abramis  balteatns  Richds.  a 

Squalius  balteatns  Heck.  =3  Leuciscus  balteatns 

Val. 33  Richardsonius balteatns Gir Amer. sept. (Columbia fl.). 

11     lateralis  Blkr 33 Richardsonius  lateralis  Gir.   .   . Amer. sept. (Puget-soimd). 

Alburnus?  parvnlas Blkr =3 Leuciscus  parvulus  Val.   .   . Europa (Crimea). 
11     bipunctatus Heck. 33 Phoxinus primus Mars. — Cy- 

prinus bipunctatus L. 33 Leuciscus bipunctatus Cuv. 

^3 Leuciscus Baldneri Val. 33 Aspius bipunctat. Ag- Europa. 

coerulcus  Heck.   .   .   •   -. Syria. 

lucidus  Heck.  33  Phoxinus  secundus Marsigl. 33 

Cyprinus alburnus L. 33 Leuciscus alburnus Cuv. — 

Aspius  ochrodon Eitz. 33  Aspius  alburnus Ajj. 33 

Aspius  alburnoides Selys. Europa. 

n     breviceps  Heck. Kner Europa. 

//     alborella  Heck. 0 Aspius  alborclla  Ue Filipp.   . Europa, 

//     scoranza Heck Europa. 

fracchia Heck. Kner.   .   ; ,   . Europa. 

//     scoranzoides Heck. Kner. .   : Europa. 

//     mento Heck. — Aspius mento  Ag. 33 Aspius  llcc- 

kelii Fitz ■   ■ Europa. 

a    obtusus Heck.   ...   ; Europa. 

11     acutus  Heck.    ..:...•. Eun | 

//     cordilla Blkrö Cyprinus cordilla Savi=J  Leuciscus 

cordilla Val Europa. 

h    delineatus Blkr— Squalius  delineatus  Heck.   .   . Europa. 

11    abruptus Blkr =3  Leucaspius abruptus Heck. Kner. Europa. 
11 ?   niloticus Heck. — Leuciscus niloticus De  Joann. =3 

us niloticus Heck. j an  Chela? Nilus. 

bibie Blkr 33 Leuciscus  bibic Dc Joann. 33  Pelecus 

;  Heck.; an Chela/ •   • Nilus. 


291 

Albnrnus sellai Heck.    ..:.;....:.... Syria. 

//     niicrolepis  Meek Syria. 

n    hebes Heck Syria. 

;/     mossulensis  Heck Syria. 

it     capito Heck Syria. 

//     pallidus Heck ,   .   . Syria. 

//     iblis Heck.  .... Persia. 

/'     schejtan Heck Fersia. 

//     caudimacula Heck Persia. 

//     megacephalus  Heck Persia. 

ii     maxillaris Heck s Leuciscus  maxillaris  Val- — Al- 

burnus  iblis  Heck. ? ? Persia. 

i'     albuloides Heck. :=: Leuciscus albuloides  Val.   .   . Persia. 
//     clupeoides  Heck, a  Leuciscus  clupeoides  Val.   . Persia. 

//  ?   rubellus Blkr s Alburnus  rubellus Ag Amer. sept. (Lac. super.). 

//     lepidulus  Gir.   ,   .   : •   •   .  •   • A. spt. (Black-warrior rl). 

//     dilectus Gir. =3 Alburnellus dilectus Gir Amer. sept. (Arkansas). 

//     umbratilis Gir. =3  Alburnellus umbratilis Gir.   .   . Amer. sept. (Arkansas). 
m     amabilis Gir. =:  Alburnellus umbratilis Gir.  .  ;   . Amer. sept. (Rio Nueces). 
//     socius Gir. zi Alburnellus socius  Gir.   .  ;   :  :   . Amer. sept. (Texas). 
//     megalops Gir. 0 Alburnellus megalops Gir.  .   .   . Amer, sept (Texas). 

Hybopsis (Hybopsis)  gracilis  Ag Amer. sept. (Huntsville). 

//   ( // )  dorsalis Ag ......   , Amer. sept. (Burlington, Jovva) 

//   ( // )   Storerianus Gir. =3  Rutilus Storerianus Kirtl. 0 

Leuciscus  Storerianus Kirtl A. spt. (Ohio, Russellville). 

//   ( // )  Wiuchellii  Gir Amer- sept. (Alabama). 

//  (Hudsonius)  hudsonius Blkr =: Clnpca  hudsonia  Clint. 
Leuciscus hudsonius De Kay^ Stolephorus hudsonia- 
nus Cozzens s Catostomus hudsonius Ag.=3 Hudso- 
nius hudsonia Gir. s Hudsonius flaviatilis Gir.   . A. s. (Huron, Michig-, Huds- fl.). 
//   ( y )  amarus Blkr s Hudsonius amarus Gir.    .   .   . Amer. sept. 
Leucosomus plumbeus Gir. a Gobio plumbeus Ag.   .... Am. sept. (Lac. sup., Huron). 
//     pulchellus Gir. :=! Leucisc. pul hellus Stor. :=; Leucisc. 
argenteus Stor. =3 Leucosomus chrysoleucus Heck. :=: 
Leucisc. Storeri Val. ;=! Cheilonemus pulchellus Gir. Am. sept. (Nov.  Brittann.). 

//     dissimilis Gir Am. sept. (Milkriver). 

/'     pallidus Gir Am. sept. (Arkansas). 

11     incrassatus Gir Amer. sept. (Choctaw-agency), 

//    laevigatus Heck. =; Cyprinus laevigatu3 Mus. Paris. 

sec. Heck .... Amer. sept. (New-York)- 


292 

Leucosomus inaequilobusBlkr— Pogonichthysinaequilobus B. G. Amer. sept. (San-Joaq. fl.). 

u svnimetricus Blkrsa Pogonichtliys symmetricus B. G. Amer. sept. (San-Joaq. fl.). 

// argyreiosus Blkr ss Pogonichtliys argyreiosns Gir. Amer. sept. (Californ.). 

// communis  Blkr sa Pogonichtliys  communis  Gir. Amer. sept. (Nebraska). 

u nebracensis  Blkr sa Nocomis  nebracensis  Gir.   . Amer. sept. (Nebraska). 

a bellicus Blkr^! Nocomis bellicus Gir Amer. sept. (Black- warrior fl.). 

// ?    gracilis Blkr =3 Leuciscus gracilis Richds. ss Leu- 
cosomus gracilis Heck Amer. sept. (Saskatchewan fl.). 

»?    vittatus Blkr— Leuciscus  vittatus  De  Kay. .   . Amer. sept. (New- York)- 

»?    corporalis  Blkr sa  Cyprinus  corporalis ZSIitch. sa 

Leuciscus?  corporalis De  Kay Amer. sept. (New- York). 

Ccratichthys biguttatns Baird — Semotilus biguttatus Kirtl. sa 

Leuciscus biguttatus De Kay Am. s. (Mahon. fl., Ohio). 

// amblops Gir. =3 Rntihis amblops Raf Amer. sept. (Ohio). 

// leptocephalus Gir Amer. sept. (Salem). 

Semotilus atromaculatus Gir.=: Cyprinus atromaculatus Mitch.sa 

Leuciscus atromaculatus De Kay s Leucisc. iris Val. Am. sept. (N. York, Carolina). 

// speciosus Gir Amer. sept. (Nebraska). 

// dorsalis  llaf '.   . Amer. sept. (Ohio). 

// cephalus Raf. sa Leuciscus cephalus Kirtl.   .   .   . Amer. sept. (Ohio). 

11 macrocephalus  Gir Amer. sept. (Nebraska). 

// ?     vandoisulus Blkr — Leuciscus vandoisulus  Val.   . Amer. sept. 

u ?     rotengulus  Blkr sa Leuciscus rotengulus Val.   .   . Amer. sept. 
Leuciscus vulgaris Cuv. sa Vandoise Belon sa  Cyprinus leucis- 
cus  L. sa Cyprinus  jaculns Jur. sa Leuciscus ar- 
genteus Ag. sa Leuciscus  saltator Bp. sa Squalius 
leuciscus  Ilcck.  Kner Europa. 

// rostratus Ag. sa Squalius rostratus Ilcck.   .   .   . Europa. 

// cavedanus Bp. — Squalius cavedanus Bp. sa Squa- 

lius tiberiiuis  Bp.Psa Squalius Pareti  Bp.?   .   . Europa. 

» chalybaeus Blkr — Squalius chalybacus Ilcck. Kner. Europa. 

u rodens Ag. sa Squalus rodens Heek Europa. 

// dobula  Ag. sa Capito  fluviatilis  Cesn. ss  Capito 

Ausonii s. Cephalus Mars. sa Dobula Schoneveldii 
Will. sa Cyprinus cephalus L. ex parte sa Cyprinus 
dobula L (nec syn.) sa Cyprin, orfus Pali — Cyprin, 
idus Bl. tab. 36 sa Leuciscus frigidus Val.ss: Gar- 
don us cephalus Bp. sa Squalius dobula Ilcck. Kner. Europa. 

;/ argentatus  Eitz. sa  Mugil s. Cephalus  fluviatilis 

minor Gesn. =s Capito fluviatilis s. Squalius minor 


293 


Marsigl. =s Cyprinus dobula BI., tab. 5 -j Cyprinus 
leuciscus BI, tab.  97=3 Leuciscus  vulgaris Heek. 

=3 Squalius lepusculus Heek. Kner Europa. 

Leuciscus lancastriensis Shaw —  Leuciscus  majalis  A».  =! 

Squalius  majalis Heek.   .   .   . Europa. 

v clolabratus Holandre — Squalius? dolabratus Heek. 

s Scardinius? dolabratus Heek Europa. 

a illyricus Blkr =s Squalius illyricus Heek.   .   .   . Europa. 

a svallize Blkr =3  Squalius  svallize Heek.   .   .   . Europa. 

// albus Blkr ö Squalius albus Bp Europa. 

n ukliva Blkr 5=3  Squalius ukliva Heek.   .... Europa. 

u trasimenicus Blkr — Squalius trasimenicus  Bp.   . Europa. 

11 rubilio Bp. =3 Squalius rubilioBp.— LeucosrubilioBp. Europa. 

11 Pucini Blkr 0 Squalius Eucini Bp Europa. 

// elatus Blktf=3 Squalius elatus Bp — Leucisc. elatus Val. Europa. 

11 ochrodon  Val. =3 Aspius ochrodon Ag Europa. 

11 peleponensis Val Europa. 

11 stymphalicus Val.  .   .   • Europa. 

11 albiensis Val Europa. 

a burdigalensis Val Europa. 

11 sardella Val. =: Leuciscus  dobula Costa.   .   .   . Europa. 

u corues  Costa Europa. 

11 albidus  Costa Europa. 

ti brutius Costa Europa. 

11 vulturinus Costa :=! Leuciscus vulturius Val.   .   . Europa. 

» fasciatus Val. =! Aspius fasciatus Nordin.   .   .   . Europa. 

h      orientalis Blkr =3 Squalius orientalis Heek. =3 Squa- 
lius cephalopsis Heck Syria. 

11 spurius  Blkr r=\ Squalius spurius Heck Syria. 

>/ rutilus L. — Rubellus Marsigl. c3 Cyprinus rutilus 
L 7=i Rothauge BI. =3 Leuciscus lividus Heek. =3 
Gardonus rutilus Bp Europa. 

11 Pausingeri Heek. =3 Gardonus Pausingeri Bp. .   . Europa. 

11 P'gus He  Filipp. —  Cyprinus  rutilus Scopoli =3 

Gardonus pigus Bp Europa. 

11 virgo Heek. Kner— Nörfling, Erfle Gesn. =3 Vröw- 
fish Will. 3=! Orfus Gerrnanorutn Marsigl. =3 Cy- 
prinus idus Eitz. 33 Cyprinus orfus Reis. 33 Che- 
vaine du Lech Val Europa. 


294 

Leuciscus Meidingeri Heck. Kners Cyprinus grislagine Meid. 

(nee L.) =s Leuciscus grislagine Ag.  Val.  (colores 

tantum) Europa, Asia minor. 

« l'risii  Nordm. 3 Gardonus Frisii Bp Europa. 

v cephalus Heek — Cyprinus cephalus L. s Cypri- 
nus jeses Jur ,   .   .   . Europa. 

a prasinus Ag Europa. 

/' roseus Ep — Gardonus ? roseus Bp Europa. 

ii Genei Ep Europa. 

// Heckelii Nordm Europa (Crimea). 

adspersus Blkr — Leucos adspersus Heek  .   .   . Europa. 

// rutiloides Selys=: Leucos?  rutiloides  Heek.   .   . Europa. 

// Selysü  Heek. ~ Leucos  Sclysii Ileck Europa- 

ii aula Val. ö Squalius aula Bp. 3 Leucos (Ceniso- 
phius) paupcrum Bp. :=: Leuciscus pauperum Ue Fil. 
~ Leuciscus scardinius De Fil. =: Squalius aula 
Heek. ^ Leucos aula Bp. — Leucos (Cenisopliius) 
scardinus Bp Europa. 

/• rubella Bp. ^ Leucos rubellicus et Leucos Ilcnlei 

Ep.? — Squalius  rubella  Heek. ^ Leucos  rubella 

Ileck. :=; Leucos cisalpinus Heek Europa. 

basack Elkr=s Leucos basack Heek Europa. 

chrysopterus De Kay Amer. sept. 

vittatus De Kay Amer. sept. 

Agassizii Val. ^ Ryserle, Ryssling Gcsn. — Gris- 
lagine Will., tab. Q 1 fig. 1 =: Leuciscus aphya 
Ag- =: Chondrostoma nsela Ag.?? — Squalius aphya 
Heek. ~ Telcstes aphya Bp. =: Telestes rysela Ileck. 
~ Leuciscus (Telestes) muticellus Giintb. (nee Bp.) 

— Telestes Agassizii Heek. Kner Europa. 

Savignyi  Val. — Telestes Savignyi Bp. =: Leuciscus 

muticellus De Eil. sec. Bp.  . Europa. 

muticellus Bp. =: Telestes mutircllus Bp. s Squa- 
lius muticellus  Heek Europa. 


// 


Barbini affinilatis nondum rite determinatae. 

Leuciscus  croceus Stor.,  Hentz, Ag Am. sept. (Alabama etc). 

elongatus Les. Val. - Alburnoides  elongatus Les. Amer. sept. (Wabash) 


295 

Leuciscus pulchelioides Ayr Amer. sept. (Connecticut). 

// dissimilis  Kirtl-,  De Kay Amer. sept. (Lac. Erie). 

h gille Val Nilus. 

// bisarre Val Nilus. 

» cir Val . Nilus. 

// lacustris Val. — Cyprinus  lacustris  Pali.   .   .   . Sibiria. 

// coreënsis Val., Ricluls Korea, Japonia. 

'/ flntella Val., Ricluls China. 

// chevanella Val, Ricluls China. 

' molitorella Val, Richds China. 

// cupreus Val-, Richds China. 

// plenus Richds. n Cyprinus plenus Brouss. .   .   . China. 

/' zeylonicus Benn.  (Rasborae affînis)   ..... Cevlon. 


Scardinius erythiophthalmus Bp. ^ Cyprinus erythrophthal- 
mus L. ri Leuciscus erythrophthalmus Val.s Scar- 
dinius  hesperidicus  Heek Europa. 

// derglé Heek. Kner Europa. 

// scardafa Bp. n Leuciscus scardafa  Bp Europa. 

h plotizza Heck. Kner n Scardinius  platizza Bp.   . Europa. 

// inacrophthalmus Heck.  Kner Europa. 

// Hegeri Bp. s Hegerius typus Bp.   .:.... Europa. 

// marocchius  Blkr =:  Leuciscus  marocchius  Costa. Europa. 

// scarpetta Blkr. ri Leuciscus scarpetta Val.  .   .   . Europa. 

// affînis Blkr n Leuciscus affînis Val Europa. 

// idus Blkr^l Capito fluviatilis quem Jesen et Jentling 
appellant Gens. — Capito fluviatilis cocruleus Mar- 
sigl. ri Cyprinus idus L. — Cyprinus jeses L. El. 
— Cyprinus idbarus Meid.— Leuciscus jeses Bp? 
n Idus melanotus Heck. Kner Europa. 

// orfus Blkr ri Capito fluviatilis subruber quem Ger- 

mani Orfum appellant Gens, n Cyprinus orfus BL, 
L. Bl. ri Leuciscus orfus Val. ~ Idus orfus  Heck. Europa. 

// miniatus Blkr — Idus miniatus Heck Europa. 

// neglectus Blkr n Leuciscus neglectus Selys ri Idus 

neglectus.  Heck Europa. 

Alburnops blennius Gir Amer. sept. (Arkansas). 

Shumardi Gir.   , ..... Amer. sept. (Arkansas). 


296 

Alburnus iüecebrosus Gir Amer. sept. (Arkansas). 

»?    spirlingulus Blkr — Leuciscus spirlingulus  Val.   . Am. sept. (N. Jers, N. Harm.). 
Cyprinella bubalina  Gir. =: Leuciscus  bubalinus Baird Gir. Amer. sept. (Arkansas). 

u umbrosa Gir Amer. sept. (Canadian fl.). 

„ Gunnisoni Gir Amer. sept. (Utah). 

„ Beckwithi Gir Amer. sept. (Arkansas). 

Whipplii Gir Amer. sept. (Arkansas). 

// suavis Gir Amer sept, (Texas). 

// lepida  Gir Amer. sept. (Texas). 

/ notata Gir Amer. sept. (Texas). 

// macrostoma Gir. . Amer. sept. (Texas). 

r venusta Gir Amer. sept. (Texas). 

a texana Gir Amer. sept. (Texas). 

r luxiloides Gir Amer. sept. (Texas;. 

// lugubris Gir. Amer. sept. 

/ ludibunda Gir Amer. sept. 

// lutrensis Blkr — Leuciscus  lutrensis Baird  Gir. ^ 

Moniana  lutrensis Gir Am. sept. (Arkans., Red-riv). 

// leonina Blkr — Moniana deliciosa Gir Amer. sept. (Texas, Leon-riv.). 

/< deliciosa Blkr s Moniana deliciosa Gir.    .   .   . Am. sept. (Leon-riv.). 

// proserpina Blkr^ Moniana proserpina Gir.   .   . Amer. sept. (Texas). 

/ aurata Blkr ^ Moniana anrata Gir Amer. sept. (N. Mexico). 

// complanata  Blkr ^ Moniana complanata Gir.  .   . Amer. sept. (Texas). 

// laetabilis  Blkr ^3 Moniana laetabilis Gir.   .   .   . Amer. sept. (R.Grd. del Norte). 

// pulchella  Blkr — Moniana  pulchella  Gir.   .   .   . Amer. sept. (Arkansas). 

// fYigiJa Blkr - Moniana  frigida Gir Amer. sept. (Texas). 

// Couchi Blkr ^ Moniana Couchi Gir Amer. sept. (Mexico). 

// rutila Blkr = Moniana rutila Gir Am. sept. (Mexico). 

/' nitida Blkr— Moniana nitida Gir Amer. sept. (Mexico). 

11 formosa Blkr — Moniana formosa Gir Amer. sept. (Mexico). 

// gracilis  Blkr - Moniana gracilis Gir Amer. sept. (Mexico). 

n gibbosa Blkr 0 Moniana  gibbosa Gir Amer. sept. (Texas). 

// tristis Blkr - Moniana tristis Gir Amer. sept. (Texas). 

11 ?    gardoneus  Blkr n Leuciscus gardoneus  Val.   .   . Amer. sept. 

Codoma ornata Gir Amer. sept. (Chihuahua). 

vittata Gir Amer. sept. (Mexico). 

Smiliogaster Belangeri Blkr s Leuciscus Belangeri Val.   .   . Bengala. 

Culter alburnus  Bas China. 

11    erythropterus Bas China. 


- 


•: 


297 

* Culter mongolicus Bas. ;   .   .   . Mongolia. 

//    recurviceps Blkr == Lenciscus recurviceps Richds =i As- 

pius recurviceps Richds China. 

//  ?  ïnachaeroides Blkr a Leuciscas machaeroides Richds. China. 

v  ?  acutus Blkr — Cyprinus acntus Brouss. Mss. 3 Leu- 

ciscus  acutirostris- Gr. s Leuciscas acntus Richds.   . China. 

* Laubaca guttata Blkr — Cyprinus laubuca Buch. s Perilam- 

pus guttatus McCl. — Chela guttata Heck, a Lencis- 
cus laubuka Val.   , Bengala. 

h    dancena Blkr ~ Cyprinus dancena Buch Bengala. 

Chela anomalura Blkr a Clupea anomalura V. Hass. s Oxy- 
gaster anomalura V. Hass. zi Cyprinus oxygaster Cuv. 
= Leuciscus oxygaster Val Java, Sumatra, Borneo. 

//    hypophthalmus Blkr.     Sumatra. 

//    oxygastroides Blkr =; Leuciscus oxygastroides Blkr.   . Java, Sumatra, Borneo. 

//    bacaila  Blkr â  Cyprinus  bacaila  Buch.  ö  Salmo- 
phasia  oblonga Swns. s  Pelecus  bacaila Heek. — 
Opsarius bacaila McCl Bengala. 

// gora Blkr s Cyprinus gora Buch. a Cyprinus cora 
Gr. 0 Opsarius pholicephalns McCl. a Pelecus pho- 
licephalus Heek 0 Salmophasia elongata Swns.   .   . Bengala. 

h    persea Heek. s Perilampus perseus McCl.    .   .   . Bengala?, Assam. 

// phulo Blkr ö Cyprinus phulo Buch. a Opsarius 
albulus McCl. — Pelecus albulus Heek. a Cyprinus 
phulchela Buch. Coll Bengala. 

//   leucera Blkr —  Opsarius leucerus McCl. a  Pelecus 

leucerus Heek Bengala. 

//    cachius Blkr a Cyprinus  cachius Buch. a  Cyprinus 

kachki Buch. Coll. = Perilampus cachius McCl. .   . Bengala. 

h    atpar Blkr a Cyprinus atpar Buch. s Cyprinus loyu- 

kula Buch. Coll. — Perilampus psilopteromus  McCl. Bengala. 

//   macrolepis Blkr — McCl., Ind. Cypr. Asiat. Res. XIX 

tab. 56 fig. 10 absque nomine Bengala. 

//    cultella Blkr 0 Leuciscus cultellus Val Hindustan. 

// Dussumierii Blkr a Cyprinus clupeoides BI.?— Leu- 
ciscus Dussumieri Val. s Leuciscus clupeoides Heck.? Hindost. (Mysore). 

//   novacula Blkr a Leuciscus novala Val. =3 Pelecus no- 

vacula Heck Hindustan. 

11   acinaces Blkr a Leuciscus acinaces Val Hindost. (Mysore). 

38 


298 

Chela balookee Syk.   ...t..'..."..".. Deccan. 

Oweni Syk :   . Deccan. 

jorah Syk Deccan. 

teekance Syk Deccan. 

alkootcc Syk Deccan. 

alburna Heck .   .   . India. 

scalpella Blkr ö Leuciscus scalpellus Val   .... Ceylon. 

sardinella  Blkr ö Leuciscus sardinella Val.   .   .   . Pegu. 

melanochir Casteln. Mss Siam. 

siamensis Casteln. Mss Siam. 

cultrata Cuv. s  Cyprinus cultratus L a  Cyprinus 

clupeoides Bl., tab. 408 72  Pelecus cultratus Ag. =: 

Leuciscus cultratus Val Europa. 

Macrochirichtliys uranoscopus Blkrs Leucisc.uranoscopusBlkr. Sumatra, Borneo, Siam. 
11 ?    macrochir Blkr 0 Clupea macrochira K. v. II. a 

Leuciscus macrochirus Val Java. 

Cyprin /formes fossiles (omnes Period. Molass.) 

Cyprinus   priscus II. De Meyer Ulm. 

u sp.?.   . •    ?• 

Thaumaturus sp. ?   . ?. 

Gobio analis Ag Oeningen. 

Tinea   furoata Ag Oeningen. 

11    leptosoma Ag. Oeningen. 

//    micropygoptera Ag. ^ Tinea microptera Jaeg.   .   .   . Steinheim. 
Leuciscus oeningensis Ag Oeningen. 

// latiusculus Ag Oeningen. 

// pusillus Ag Oeningen. 

// heterurus Ag Oeningen. 

// leptus Ag • Ilabichtswald. 

'/ macrurus Ag Bonn. 

u papyraceus Broun. . • Lignites tert. 

u Hartmanni Ag Steinheim. 

v gracilis Ag Steinheim. 

'/ brevis Ag P. 

11 acrogaster Reuss. Bohemia. 

médius Reuss Bohemia. 

//• Stephani H. De Meyer Bohemia. 


299 


Leuciscus Colei H. De Meyer Bohemia. 

// cephalon Zenk Lignites. 


a 


sp. 


? . ? 


Aspius gracilis Ag Oeuingen. 

//    Brogniarti Ag : Puy de Dôme. 

h    furcatus II.  De Meyer Bohemia. 

//    elongatus H. De Meyer Bohemia. 

Scardinius homospondylus Heck .   .   •   . Steinmark. 

Rhodeus elongatus Ag Oeningen. 

//    latior Ag •   • Oeningen. 


Racoma McCl. ,  Afghan  Collect,  of Fish. , Calcutt. Journal Nat. 
Hist. II 1842 p.  576,  Blkr. 

Corpus elongatum compressura, squamis parvis vestitum. Maxil- 
lae labiis latis carnosis inclusae. Cirri 4 , rostrales et supramaxillares. 
Rostrum acutum porrectum. Oculi membrana palpebrali non velati. 
Os subanticum vel inferum. Labium inferius lobatum. Plica analis 
squamis majoribus vestita. Pinna dorsalis supra pinnas ventrales inci- 
piens et longe ante pinnam analem desinens, radio simplice postico 
osseo serrato. Pinna analis pauciradiata, dorsali brevior, acuta. Pin- 
na caudalis basi tantum squamosa. Dentés  pharyngeales ? 

Aanm. Hoezeer ik het geslacht Racoma in eene andere beteekenis opvat als 
de ' heer MacClelland, komt het mij voor, behouden te kunnen blijven binnen de 
grenzen , hierboven omschreven. Het is dan het naaste verwant aan Schizothorax 
en onderscheidt er zich voornamelijk van door de buitengewone ontwikkeling dei- 
dikke vleezige gekwabte onderlip. Tot dit geslacht zijn te brengen eenige af- 
ghansclie soorten, door den heer MacClelland kortelijk beschreven t. w. Racoma 
labiatus McCl. , Racoma brevis McCl , Schizothorax Edeniana McCl. en Schizo- 
thorax Ritchieana McCl. — Racoma labiatus McCl is de typische soort van dit ge- 
slacht en merkwaardig, niet alleen door hare buitengemeen vleezige lippen, maar 
ook door hare aan de spits diïedeelige voeldraden , wat de veeldeelige voeldra- 
den van Cyclocheilichthys  (Siaja) heteronema Blkr in herinnering brengt. 


300 

Schizothorax Heck., Fisch.  Cnschmir p. 11; Val., Foiss. XVI p. 
160; Heek., Fisch. Syr. p. 30, Nachtr. p. 183; Blkr. 

Corpus elongatum compressum, squamis parvis vestitum. Maxillae 
labiis teretibus simplicibus inclusae. Cirri 4, rostrales et supramaxil- 
lares. Rostrum acutum porrectum. Oculi membrana palpebral i non 
velati. Os subanticum vel inferum, rictu ore clauso semilunari vel 
formam ferri equini referente. Maxilla inferior maxilla superiore bre- 
vior. Sulcus postlabialis utroque latere margini maxillae libero pa- 
rallelus, cum sulco lateris oppositi non unitus. Plica analis squamis 
majoribus vestita. Pinna dorsalis supra pinnas ventrales incipiens et 
longe ante pinnam analem desinens, radio simplice postico osseo ser- 
rato. Pinna analis pauciradiata dorsali brevior, acuta, non emargina- 
ta. Pinna caudalis basi tantum squamosa. Dentés pliaryngeales cochleari- 
formes 2.3.5 5.3.2. 

Aanm. Zoo als ik boven reeds heb aangeduid, beperk ik het oude geslacht Schizo- 
thorax van llcckel, na op zijn voetspoor het geslacht Schizopyge, en, op grond 
van den bouw der monddeelen , het geslacht Opistocheilos er van te hebben afge- 
scheiden, tot de soorten, welke volgens haren lipbouvv tot de Cheilognathinen behoo- 
ren t. w. Schizothorax esocinus Heek. , Schizotkorax micropogon Heek. , Schizothorax 
planifrons Ileck. en Schizothorax Hügelii Heek. Ook Schizothorax intermedins McCl. 
is hiertoe te brengen en misschien ook Schizothorax barbatus McC). en "Racoma go - 
bioides McCl. 

Balantiociieilos Blkr. — Zaklipkarper. 

Corpus oblongum valde compressum, squamis magnis vestitum, dor- 
so angulato. Maxillae labiis teretibus carnosis inclusae, superior val- 
de deorsum protractilis. Cirri nulli. Rostrum acutum. Os suborbi- 
tale anterius oblongo-quadratum. Os subinferum, rictu ante ocu- 
lum desinente, ore clauso formam ferri equini referente. Labium in- 
ferius a toto maxillae marginc pendulum, latum, saccum postico tan- 
tum apertum efriciens. Sulcus postlabialis unicus margini maxillae 
libero parallelus, formam rictus referens. Plica analis squamis majo- 
ribus  vestita  nulla.   Pinna  dorsalis  supra  vel  vix post pinnas ver,- 


301 

trales incipiens et longe ante pinnam analem desinens, basi vagina 
squamosa inclusa , radio simplice postico osseo serrato. Pinna ana- 
lis pinna dorsali brevior emarginata. Apertura branchialis angustior 
verticalis, sub medio operculo desinens. Isthmus interbranchialis la- 
tus.   Dentés pharyngeales uncinato- cochleares 2.3.5/5.3.2. 

Aanm. Het geslacht Balantiocheilos staat in verwantschap tusschen de geslachten 
Cyclocheilichthys en Systomus. Van beide verschilt het echter, ten eerste: door den 
eigenaardigen bouw der onderlip, welke zich van den geheelen vrijen rand der 
onderkaak omslaat en zeer breed is, waardoor een zak gevormd wordt, welke 
slechts aan de achterzijde geopend is; — en ten andere, doordien de kieuwopeninf 
er betrekkelijk zeer eng is, en slechts eene vertikale spleet vormt, welke onder 
het midden des operkels eindigt. Overigens verschilt het nog in het bijzonder van 
Cyclocheilichthys door de langwerpig onregelmatig vierkante gedaante van het voorste 
onderoogkuilsbeen , en van Systomus door de enkele hoefijzervormige achterlipsgroef. 
Ik bezit slechts eene enkele soort van dit geslacht en zie overigens nergens 
eene soort beschreven of afgebeeld , welke er insgelijks toe gebragt zou kunnen worden. 

Balantiocheilos melanopterus Blkr. — Zwartvinnige zaklipkarper. Atl. Cypr. 
Tab. XLIV. 

Balantioch. corpore oblongo compresso, altitudine ilk ad S',3 in ejus longitudine, Iatitudine 3 
ad 2' is in ejus altitudine; capite acuto 43/4 ad 5 et paulo in longitudine corporis cum, S'/jad 3':, in lon- 
gitudine corporis absque pinna caudali; altitudine capitis l',3 ad l'A, Iatitudine 2 ad l-'s in ejus 
longitudine; oculis diametro 3 ad 4 et paulo in longitudine capitis, diametro l',;s ad 2 distantibus, 
raembrana palpebrali iridis marginem externum tantum tegente, apertura circular!; rostro acuto an- 
tice leviter convexo , junioribus oculo paulo breviore, adultis oculo longiore, vix ante os prominen- 
te; naribus orbitae sat approximates ; linea rostro-dorsali capite superne declivi rectiuscula , nucha 
convexa; linea interoculari convexa; osse suborbitali anteriore oblongo-quadrato, inferne quam su- 
perne multo Iatiore, angulo infcriore obtusiuscule rotundato, angulo anteriore acuto antrorsum spec- 
tante; osse suborbitali 2° osse suborbitali 1° duplo circiter humiliore; maxilla superiore maxilla 
inferïore longiore verticaliter deorsum valde protractili, ante oculum desinente, S',3 ad 3"2 5 in longitu- 
dine capitis; rictu parum obliquo; maxilla inferïore parum adscendente, obtusa, symphysi nee nncinata 
nee tuberculata; labiis latis carnosis, superiore sulcis numerosis transversis percurso adultis latissïmo 
antice in lobo acuto protractili, inferiore latissimo a toto margine maxillae inferioris reflexo et la- 
te cum labio superiore unito, saccum postice tantum apertum efficiente; maxilla inferiore inferne 
poris conspicuis millis; operculo altitudine l3/4 ad lfys in ejus longitudine, margine inferiore rec- 
tiusculo; apertura brancliiali verticali angusta sub medio operculo desinente; dentibus pharyngeali- 
bus uncinato-cochlearibus 2.3.5/5.3.2; osse scapulari trigono acuto, aetate provectis rotundato ; dorso 
elevato angulato ventre multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano lateribus angulato, post 
pinnas ventrales rotundato, non carinato; eau da altitudine 2 ad l3 4 in longitudine capitis ; squamis 
parte libera  et basali longitudinaliter striatis,  35 in linea laterali,  11 in serie transversal! absque 


302 

ventralibus infirnis quarurn G (51 2) supra lineara lateralem, 11 in serie longitudinali occiput inter et 
pinnam dorsalem, ventre infiino longitudinaliter triseriatis serie media iiP seriebus lateralibus rnajori- 
bus; linea laterali rectiuscula autice tantum declivi, lineam rostro-caudalem attingente, singulis 
squamis tubulo brevi simplice mediam squamam non attingente notata; pinna dorsali supra mediam 
basin pinnarum ventralium incipiente, acuta, emarginata, juvenilibus corpore non, aetate provectis 
corpora dod multo humiliore, duplo circiter altiore quam basi longa, spina crassa postice dentibus 
magnis armata, cum parte ejus ilexili capite longiore; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis, 
pectoralibus ventralibus paulo brevioribus G' t ad 7 in longitudine corporis, juvenilibus ventrales 
attingentibus, aetate provectis ventrales non attingentibus; anali acuta, emarginata, dorsali multo 
humiliore, minus duplo altiore quam basi longa, radio simplice tertio dimidio basali tantum osseo ; 
caudali basi tantum squamosa, profunde incisa lobis acutis 3'/2 ad -1 et paulo in longitudine corpo- 
ris; colore corpore superno dilute viridi, inferne argenteo; iride flava; pinnis roseis vel flavescente- 
roseis, ventralibus dimidio apicali nigris, dorsali, anali et caudali Iatissime nigro marginatis , dorsa- 
li autice dimidio inferiore et caudali dimidio basali rad i is externis vulgo violaceis. 

B. 3. D. 4/8 vel 4 'J. P.  1 L5.  V. 2 9. A. :) :, vel 3 G. C. G 17 Ù vel 7 17 7 lat. brev. incl. 

Syn. Barbus melaaopterus Blkr,  Bijdr. ichth.  Borneo, Nat. T. Ned.  Ind. I. p.  11. 

Systomus  melanoplerus  Blkr,  Zesde  bijdr.  ichth  Bom.,  Nut. T.  Ned.  Ind.  III p. 429, 

Zevende bijdr.  ichth.  Borneo,  Nat.  T. Ned.  Ind.  V  p.  149. 
Batang I ro Palemb. 

Iiab. Borneo (Bandjermasia,  Kahajan, Pengaron, Pontianak, Sintang), in fluviis. 
Sumatra (Palembang), in fluviis, 

Longitudo  19 speciminum 80' '  ad 322  . 

Aanm. De hier beschrevene fraaije soort, de cenige welke tot nog toe van het 
geslacht bekend is, leeft niet alleen in de groote stroomen van Sumatra en Bor- 
neo, maar ik zie haar ook zeer goed herkenbaar afgebeeld in het meermalen reeds 
aangehaalde schetsboek van Niamsehe visschen van den Graaf Fr. De Castelnau, waar- 
uit  blijkt, dat zij ook bij  Bangkok,  de  hoofdplaats van  Siam voorkomt. 

Ik ontdekte haar reeds in het jaar 1S50 en besrhreef haar eerst als eene Bar- 
bus en later als eene Systomus, doch breng haar thans, op de boven aangegevene 
gronden, tot een eigen geslacht. liet zeer breed zwarte van de vrije helften der 
vinnen (de borstvinnen slechts uitgezonderd) is zeer scherp geteekend en doet 
de soort gemakkelijk op het eerste gezigt herkennen. 

Amblyrhynchichthys Blkr. — Stompsnuitkabpeb. 

Corpus oblongum valde compressum , squamis magnis vestitum , 
dorso angulato. Maxillae labiis simplicibus inclusae , superior deorsum 
valde protractilis. Cirri nulli. Eostrum valde obtusum truncatum. Ossa 
supramaxillaria apicem rostri attingentia ibique ossa intermaxillaria oc- 
cultantia. Os suborbitale anterius calceiforme apice calcei postrorsum 
spectante. Oculi maxima parte membrana palpebral! velati. Os anticum, 


303 

rictu parvo, ore clauso formam ferri equini referente. Maxilla inferior 
symphysi tuberculo hamata. Sulcus postlabialis utroqne latere margini 
maxillae libero parallelus, cum sulco lateris oppositi non unitus. Aper- 
tura branchialis mediocris sub angulo praeoperculi desinens. Plica a- 
nalis squamis majoribus vestita nulla. Pinna dorsalis supra pinnas ven- 
trales incipiens et longeante pinnam analem desinens, basi vagina squa- 
mosa inclusa , radio simplice postico osseo serrato. Pinna analis pinna 
dorsali brevior, emarginata. Pinna caudalis basi tantum squamosa. Den- 
tés pharyngeals cunéiformes aggregati 2.3.4/4.3.2. 

Aanrn. Het geslacht Amblyrhynchichthys is onmiskenbaar verwant aan Systoinus 
en Albulichthys , maar het bezit meerdere bijzonderheden in zijnen bouw, welke 
het als een eigen geslacht kenmerken. Zeer merkwaardig is het, dat de keelgats- 
tanden hier plaveiselgewijze zijn gerangschikt en geheel platte schuins afgekndtte 
kaauwvlakten hebben , een bouw , welken men in den regel slechts bij de Labeo- 
ninen waarneemt Maar afgescheiden van het tandenstelsel is het geslacht opmer- 
kelijk door den bouw der voorste helft van den kop; door de schoenvormige ge- 
daante van het voorste onderoogkuilsbeen , welks punt naar achteren is gekeerd; 
en door het zich tot aan de voorvlakte van den snuit uitstrekken van de bovenkaaks- 
beenderen, welke daardoor, de tusschenkaaksbeenderen geheel naar voren bedek- 
kende, tusschen deze en de ncusbeenderen geplaatst zijn. Deze bewerktuiging 
bepaalt het zeer hooge en nagenoeg vertikaal afgeknotte van den snuit, waardoor 
de eenige tot nog toe bekende soort van het geslacht, bij den eersten oogspslag, 
van alle overige bekende Cyprinoïden te onderkennen is. De bouw van romp en 
vinnen is overigens die van Systomus en Cyclocheilichthvs, terwijl het breede, het 
oog grootendeels bedekkende, ooglidvlies ook bij het geslacht Albulichthys voor- 
komt. Tot de generische karakters van Amblyrhynchichthys zijn almede te bren- 
gen, de korte platte aan de symphysis met een zeer ontwikkeld beenig uitsteeksel 
voorziene onderkaak, de dunne lippen en de dubbele achterlipsgroeve. Misschien is 
ook eene generische waarde te hechten aan den grooten beenigen derden onverdeel- 
den rugvinstraal welke een' tweeden rugdoorn daarstelt, welks lengte die van het 
groote oog overtreft. Tot nog toe ken ik van dit geslacht slechts de soort , welke 
ik  reeds  in het jaar  1850 onder den naam van  Barbus truncatus heb beschreven. 

Amblyrhynchickthys truncatus  Blkr. — Geknotte  Stompsnuitkarper. Atl. 
Cypr. Tab. XLV. 

Amblyrhynchichth. corpore oblongo compresse», altitudine 4'/2 ad 4 in ejus longitudine, latitudioe 
2 ad 2'/2Ïn ejus altitudine; capite obtuso truncato 4 ',/j ad 5% in longitudine corporis cum, 4 ad 4'/: 


304 

rporls absque pinna candali; altitadine  capitis h 2 ad 1' 5 ,  latitudine 2 et paulo 
a 1  Ie j  iu ejus longitudine;  oculis  cute adiposa lata cinctis, diametro 21 j ad 2'- 9 in longitudine 
•   is,  diametro •" j ad 5/8 distantibus, membrana palpebral! irideni antice postice et inferne t 
suparne  margine  externe»  tantum  tegente  apertura  subcirculari  vel oblongo-quadratiuscula ; 
.'.Je obtuso subverticaliter truncate, elevato, oculo juvenilibus et adultis duplo circiter bre- 
- prominente; naribua rostri apici raagis quam orbitae approxiniatis, niagis antrorsum 
. 1 [ateraliter spectantibus; linea rostro-dorsali capite rectangula angulo rotundata, nucha declivi 
scalaj linea interoculari con vexa; osse suborbital! anteriore calceifbrmî apicecalcei postrorsum 
.. te collo calcei naribua approximate; osse suborbital*! 23 osse suborbitali 1° plus duplo humi- 
liore; maxilla su periore maxilla inferiore longiore, verticaliter deorsum valde protractili, sub pupillae 
teriore desiaente , lad 4 et paulo in longitudine capitis; osse intermaxillari toto fere sub osse 
tmaxillari occulto raino adscendente verticali ; rictu subliorizontali ; maxilla inferiore brevi , mai 
sympbysi  tuberculo conico valde conspicuo eubbamata; labiis  gracilibus  tenuibus  brevis- 
maz Ua inferiore inferne puis conspicuis nul'.is; operculo latitudine l3/« ad l*/s in ejus  alti- 
i, margine inferiore concav icaviusculo; apertura brancbiali verticali sub margine pn 

rculi posteriors desiaente ; dentibus pbaryngealibus aggregatis 2.3.4, 1.3.2. singulis facie masticatoria 
tevi, cuneiformi marginibus nee elevatis nee tuberculatis,- osse scapulari trigono obtusiusculo 
tundato ,- dorso elevato angulato ventre multo altio: ante pinnas ventrales plano 

post pi   .- v     J - :   . non carinato; cauJa altitudine l4 :. ad 2 in longi- 

• . squamis parte libera et basali Iongitudinaliter striatis, 30 vel 37 in linea laterali, 11 
serie transversali absque ventralibus iniirais, quarum 6 (5' î ) supra lineam lateralem, llvell2i:i 
serie  longitudinali  occiput inter et pinnam dorsalem, ventre inûmo longitudinaliter triseriatia serie 
media seriebus lateralibus majoribus; linea laterali rectiuscula, antice tantum declivi, lineam rostro- 
ialem non attin^e:. .is squamis tubulo brevi simplice mediam squamam vulgo non attin- 

.-■■. ; pinna dorsali supra basin pinnarum ventralium incipieute, acuta , emarginata , corpore 
vd  vix bumiliore, duplo circiter altiore quam basi longa,  spina valde crassa postice dentibus 
ma^'.'.is armata, cum parte ejus flexili capite multo longiore, radio simplice tertio osseo spinaeformi 
re ; pinnis pectoralibus et ventralibus acutis longitudine subaequalibus 6 et paulo ad 7 
/une corporis, pectoralibus ventrales non attingentibus; anali acuta, emarginata, dorsali duplo 
vel plus duplo humiliore, minus duplo altiore quam basi longa, radio simplice tertio  mediocri di- 
lio basali tantum osseo; candali basi tantum squamosa, profuude incisa, lobis acutis 4 ad 4 - 

iorporis; c rpore superne dilute viridi, interne argenteo; iride flava ; pinnis dilute 

tibus, dorsali densa fusca marginatis. 

B. 3. D. 4 S vel 4 9. P. 2 16. V. 2 9. A. 3 5 vel 3 6. C. 7 17 7 vel t- 17 S lat. brev. incL 
Blkr, Bjjdr. iclith. Born. Nat T. Ned. Ind. I p. 13. 

Blkr. Derde bijdr. icLth. Borneo, Xat. T. Ned. led. II p. CO. 
•  Palemb, 
Hab. B.irneo (Bandjermasin, Pontianak), in l'.uviis. 
tra  Palembang iis. 

) 11 speciininuni 50 ' ad 2" 

un.   Mijne eerste voorwerpen dezer soort ontving ik uit de Barito bij Bandjer- 

sin, doch sedert e: ik ook grootere voorwerpen, gevangen in de Kapoeas 

bij Pontianak en  ia Je Moessi bij Baleinbang.   Ue soort bewoont alzoo de grootste 

rivieren  van  Born« S  .;atra.   Zij  is echter niet tot den  lndischen archipel 


305 

beperkt ,  vermits ik haar ook zag afgebeeld in een  schetsboek van  den heer  De 
Castelnau, waar ait bleek, dat zij ook in Siatn bij de hoofdplaats Bangkok voorkomt. 

De afbeelding van den heer De Castelnau heeft eene lenste van ongeveer  ■ 
millimeters, zoodat de soort  nog aanmerkelijk grooter schijnt te worden dan mijne 
grootste voorwerpen. 

Albulichthys Blkr. — Albulakabpee. 

Corpus subelongatum valde compressum , squamis magnis vestitum , 
dorso angulato. Maxillae labiis teretibus simplicibus inclusae, superior 
deorsum valde protractilis. Cirri nulli. Rostrum convexum.  Ossa supra- 
maxillaria apicem rostri non attingentia. Os suborbitale anterius pentago- 
num  apice  acuto  sursum spectante. Oculi  maxima parte  membra: 
palpebrali velati. Os subanticum , rictu mediocri , ore clanso formam ferri 
equini referente. ülaxilla  inferior symphysi tuberculo hamata. Sulcus 
postlabialis  utroque  latere margini  maxillae  libero parallelus,  ei 
sulco lateris  oppositi non unitus. Apertura branchialis mediocris sub 
angulo praeoperculi  desinens. Plica  analis squamis majorions  vestita 
nulla. Pinna dorsalis supra vel paulo ante pinnas ventrales incipiens et 
longe ante pinnam  analem desinens,  basi  vagina squamosa  inclu- 
radio simplice postico osseo serrato. Pinna analis pinna dorsali bi 
emarginata. Pinna caudalis dimidio basali tota squamosa. Dentés phar; 
geales incisivi scalpriformes 2.3.4 4.3.2. facie masticatoria longitudina- 
liter ruffosi. 


o 


Aanm.   Eene  nadere  studie  der  soort, et jaar 1S55 onder 

naam van Systomus albuloides beschreef, in  verband  met mijne nieuwere 
omtrent de rangschikking der Cyprinoïden , heeft mij geleerd, dat die soort eve. 
verdient  tot  een eigen  geslacht  verheven te  worden 

truncatus.   De habitus dier  soort, vooral die  van  den kcp,  heeft  veel  van 
van  eene Albula. Zij heeft het  vijfhoekige met de spits naar boven gerigt 
onderoogkuilsbeen van Systomus, maar daarbij  het breede de  pupil zelfs een:, 
bedekkende ooglidvlies  van Amblyrhynchicüthys.  De derde onverdeelde rugvinstraal 
is  er zeer ontwikkeld en beenig, even als bij  .'. .  Opmerke!: :  s 

er  voorts het digt beschubd zijn van de geheele of nagenoeg de geheele gron . 
der staartvin, wat ik bij geen' enkelen cyprinoied terugvind.  Deze kenmerken 
i bij den eigen*    - gr- of bijte  .    .en bouw der ke. .  ■ . 


306 

op hunne kaauwvlakte overlangs geribd zijn, geven, naar het mij voorkomt, al- 
lezins regt in deze soort te zien een eigen geslacht, hetwelk ik, wegens zijne over- 
eenkomst in habitus met Albula,  Albulichthys heb genoemd. 

Albalichthys albuloides Blkr — Typische Albulakarper , Atl. Cypr. Tab. 
XLVI Fig. 2. 

Albul. corpore oblongo vel elongato coropresso, altitudine 4' 2 ad 5 et paulo in ejus longitudine, 
latitudine L3/* ad 2 in ejus altitudiue; capite acuto 5 fore ad 51 i in longitudine corporis cum , 33/i 
ad 4 in longitudine corporis absque pinna caudali; altitudine capitis l"2 5 circiter, latitudine l3 i ad 
I2/3 in ejus longitudine; oculis diametro 3 ad 31 2 in longitudine capitis, diametro 1 et paulo distan- 
tibus, membrana palpebrali iridem antice et postice totam tegente apertura oblongo-ovali verticali: 
rostro convexo, oculo brevioro, non ante os prominente; naribus orbitae valde approximatis ; linea 
rostro-dorsali toto capite convexa ; linea interoculari convexa vel convexiuscula ; osse suborbitali an- 
teriore pentagono apico acuto sursum spectante, altiore quara longo, carina media longitudinali pos- 
trorsum adscendente; osse suborbitali 2° osse suborbitali 1° triplo ad plus triplo bumiliore; maxilla 
superioro maxilla inferiors paulo longiore, verticaliter deorsura valde protractili , 3 ad 3 et paulo in 
longitudine capitis, sub oculi parte anteriore desinente; maxilla inferiore synipbysi tuberculo conico 
subbamata; labiis gracilibus teretibus; operculo latitudine 1- ,3 ad l3 ,\ in ejus altitudine, margine 
inferiore rectiusculo; apertura brancluali sub pracoperculi margine posteriore desinente; dentibus 
pharyngealibus scalpriibrmibus (incisivis) 2.3.4 1.3.2, singulis facie masticatoria obliqua plana longi- 
tudinalitcr m^osa marn-me libero aciem acutam rotundatam efficiente; osse scapulari trigono obtuso; 
dorso an^ulato ventre multo altiore; ventre ante pinnas ventrales plano lateribu3 angulato, post pin- 
nas ventrales rotundato non carinato; squamis parte libera longitudinaliter striatis, 38 vel 39 in 
linea laterali, 11 in serie transversali absque ventralibus infimis quarum 5*/a vel G supra lineam 
lateralem, 11 vel 12 in serie longitudinali occiput inter et pinnam dorsalem , ventre infimo loDgitudi- 
naliter triseriatis squamis serie media squamis seriebus latcralibus majoribus; linea laterali recta, antice 
tantum declivi, non infra lineam rostro-caudalcm descendente, singulis squamis tubulo brevi simpüce me- 
diam squamam non superante notata; pinna dorsali supra vel vix ante pinnas ven trales incipiente, acuta, 
emaro-inata, corpore paulo bumiliore, altiore quam basi longa, spina crassa, postice dentibus valde con- 
spirais serrata, cum parte ejus flexili capite paulo breviore; pinnis pectoi-alibus et ventralibus acu- 
tis longitudine subaequalibus 7 ad 7', 2 in longitudine corporis, pectoralibus ventrales non attingen- 
tibus; anali acuta emarginata, dorsali multo bumiliore, minus duplo altiore quam basi longa; cau- 
dali toto dirnidio basali dense squamosa, profunde incisa, lobis acutis 4'/2 ad 5 in longitudine cor- 
poris; colore corpore superno dilute viridi, inferne argenteo; pinnis flavescente-rosei3 vel rubris; dor- 
sali superne, caudali postice violascente-fusco marginatis; iride flava. 

B. 3. D. 4/8 vel 4/9. P. 1/16 ad 1/18. V. 2/9. A. 3/5 vel 3/6. C. 7/17/7 vel 6, 1716 lat. brev. incl. 

Syn. Systomus albuloides Blkr, Negende bijdr. iebth. Borneo, Nat. T. Ned. Ind. IX p. 425. 

Hab. Sumatra  (Palembang).  in fluviis. 

Borneo (Kabajan, Pontianak), in fluviis. 

Longitudo 5 speciminum 132'" ad 255"'. 

Aanra. De tanden hebben , met uitzondering van de twee voorste der buitenste 
rei, wigvormige of snijtandvormige aan de hoeken afgeronde kroonen, welke aan 
de  kaauwvlakte  eenige  overlangsche ribjes  laten waarnemen, welke zich niet tot 


307 

aan den bovenrand der tanden uitstrekken. De syinphysiaalknobbel der onder- 
kaak is vrij sterk ontwikkeld. Ik kan thans, door de waarneming van uitmun- 
tend bewaarde voorwerpen, stellig verklaren, dat de soort geene voeldraden bezit, 
waaraan ik vroeger eenigzins twijfelde. — Ik ken haar tot nog slechts van de groote 
stroomen van  Borneo en  Sumatra. 

Hampala Van Hass. , Algemeene Konst- en Letterbode 1823 II p. 
132. — Hampal. 

Corpus oblongo-elongatum corapressum , squamis magnis vestitum , 
dorso angulato. Maxillae labiis teretibus simplicibus inclusae , superior 
parum protractilis. Cirri 2, supramaxillares. Rostrum acutum, non 
convexum. Ossa supramaxillaria apicem rostri non attingentia. Os sub- 
orbitale anterius pentagonum, apice acuto sursum spectante. Oculi 
membrana palpebrali non velati. Os anticum, rictu magno obliquo. 
Maxilla inferior maxilla superiore non brevior symphysi parum ele- 
vata. Sulcus postlabialis utroque latere margini maxillae libero paral- 
lelus, cum sulco lateris oppositi non unitus. Apertura branchialis lata 
usque sub oculo producta. Plica analis squamis majoribus vestita nulla. 
Pinna dorsalis supra basin pinnarum ventralium incipiens et longe 
ante pinnam analem desinens, basi vagina squamosa inclusa, radio 
simplice postico osseo serrato. Pinna analis pinna dorsali brevior 
emarginata. Pinna caudalis basi tantum squamosa. Dentés pharynge- 
als cochleares 1.3.5/5.3.1. 

Aanm. Van Hasselt, waarschijnlijk getroffen door den eigenaardigen habitus van den 
visch , op Java zoo algemeen , en bekend onder de namen Ampalong , Hampal , 
Hampalong en Soetjo, bragt dien tot een eigen geslacht, aan hetwelk hij naar de 
soendasche benaming, den naam gaf van Hampala. Hij kenmerkte het echter niet 
nader, dan door er van te zeggen, dat het //het naaste komt aan Leuciscus 
Cuv. doch zich onderscheidt door twee filamenten, aan iederen mondhoek" (dat 
wil zeggen aan iederen mondhoek één). De heer Valenciennes nam Van Hasselt's 
Hampala macrolepidota op in zijn geslacht Capoëta, eene minder gelukkige vinding, 
vermits de drie soorten van Capoëta, door den heer Valenciennes beschreven, in 
even zoovele geslachten te huis behooren , t. w. in Scaphiodon , Systomus en 
Hampala. 

Heckel, in  zijne "Fische Syriens", bragt  aanvankelijk  Hampala macrolepidota 


30S 

tot zijn geslacht Scaphiodon, doch herkende nog op het einde van hetzelfde werk 
zijne dwaling, door haar  tot zijn genus Systomus te brengen. 

Inderdaad is llampala na aan Systomus verwant. Vinbouw en beschubbing zijn 
er hetzelfde, maar de bouw van snuit en kaken en zelfs het tandenstelsel , bieden 
verschillen aan, welke eene afzondering van Systomus regtvaardigen. 

Ik breng hiertoe den zeer spitsen snuit, de betrekkelijk groote bekspleet en haren 
schuin schen stand , de weinig uitstrekbare bovenkaak en de lengte der onderkaak 
die even lang is als de bovenkaak en waardoor de bekspleet volkomen eindstandig 
is. Door deze eigenaardigheden in den bouw ontstaat een profiel, zeer verschillende 
van dat van Systomus en verwante geslachten en Van Hasselt had gelijk, door te 
wijzen op «Ie verwantschap van llampala met Leuciscus Cuv. , biedende vele aan 
Leuciscus verwante soorten  eene overeenkomstige bekvorming aan. 

Ik ken tot nog toe slechts twee soorten van het geslacht, welke beide den 
Tndischen archipel bewonen. Zij hebben in habitus, vinbouw en beschubbing zeer 
groote overeenkomst met elkander en laten zich voornamelijk van elkander onder- 
scheiden als volgt. 

1 Squamae  2S  in linea laterali. Macula oblonga verticalis nigra magna  pinnam 
dorsalem intérêt ventrales.   Pinna caudalis superne et inferne late nigro-violaceo 


inarginata. 


llampala  macrolcpidota V. Hass. 


JI Squamae 31 in linea laterali. Media latera maculis 2 rotundis nigris, anteri- 
ore pinnam dorsalem inter et ventrales, posterior vix post pinnam analem. 
Pinna caudalis superne  et inferne margini